ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Personalijos

 
  Šiame skyriuje pateiktos Uteniškių, kurie gimė, augo, mokėsi, ir dabar gyvena Utenos rajone, biografijos. Surasti visų mokslininkų, menininkų, visuomenininkų nepavyko. Daugumos asmenų biografijos skelbiamos pirmą kartą.
 
 

    C   Č   D     F  G       K   L     N   O   P       Š   T   U     Z   Ž

 
 

Adomavičius Bonifacas
Adomonis Petras
Alekna Jurgis
Aleksa Jonas
Aleksa Osvaldas
Andriušis Pulgis
Andriušis Viktoras
Aramavičiūtė Vanda
Asminavičius Jonas
Augustinas Vytautas

Bačkienė (Galvydytė) Ona
Bakšys Juozas
Bakšys Vidmantas Dominykas
Balčiūnas Mataušas
Balčiūnas Stanislovas
Balevičius (Baliūnas) Henrikas
Baliulis Algirdas Antanas
Baltakis Algimantas
Baltrūnas Dalis Antanas
Baltrūnas Petras
Baltuška Petras
Banys Algirdas
Banys Jonas
Baranauskas Juozas
Bardišauskas Juozapas
Bareišis Jonas
Barisaitė Sofija
Bartašius Juozas
Bekinytė Liuda
Bernotas Vytautas
Bertašiūtė Janina
Beržinskas Valdemaras
Bičiūnienė (Namikaitė) Natalija
Bikelis Algimantas
Birietienė (Bunevičiūtė) Klementina
Bivainis Juozas
Borisa Bronius
Borisa Hubertas
Bražėnaitė Nijolė Virginija
Bražėnas Konstantinas
Bražiulis Vytautas
Breiva Juozas
Buičenkienė (Graužinytė) Leonora
Buivydaitė Bronė
Bulika Bronius
Bušma Leonas
Butvila Vladislovas

Cibas Mykolas
Čepėnas Juozapas
Čepėnas Pranas
Čepukonis Vidmantas
Červinskis Povilas
Čiplys Kazimieras (slapyvardis Vijūnas)
Čižas Aloyzas
Čiužas Antanas
Čiužienė (Tuskenytė) Elena
Čižas Stasys

Dabkus Juozas
Dačinskas (Dačys) Juozas
Dailidienė (Mališauskaitė) Nijolė
Dambrava Antanas Vytautas
Dapkus Romualdas
Dauknienė (Gylytė) Angelė
Daukša Kazimieras
Daumantas
Daunys Mykolas
Daunys Pranas
Dausa Kazys
Demenius Algimantas
Deveikis Antanas
Dičius Vytautas Jurgis
Didžiapetris Antanas
Dijokas Rimantas
Dikinis Antanas
Dikinis Jonas
Driskiuvienė (Misiukaitė) Audronė
Driukas Adolfas
Driukienė Genovaitė
Drungaitė Jadvyga

Eidukas Danielius
Eigerdienė (Petrošiūtė) Alma
Eitminavičius Stepas
Frankas Johanas Peteris

Gaigalas Kleopas
Gaivenis Kazimieras
Gaižauskas Lionius
Gaižutis Algirdas
Galvydis Jaronimas
Galvydis Jonas
Galvydis - Bykauskas Jonas
Galvydis - Bykauskas Kipras
Garbačiauskienė (Raupėnaitė) Marija
Gargasienė (Pečiūraitė) Elena
Garūnas Albinas
Garūnienė (Garūnas, Prunskytė) Ona
Garunkštis Aleksas
Gasiulis Povilas
Gasparonis Pranas
Gasperaitis Antanas
Gasperavičius Adomas
Gaučys Povilas
Gelaževičius Jonas
Geleževičius Vilius Antanas
Gerdenis
Giedraitis Rimantas
Giedraitis Rimantas Juozas
Giedraitis Vigantas
Gylienė (Lelėnaitė) Zofija
Gimžauskas Antanas
Gimžauskas Silvestras
Gineitis Antanas
Gineitis Juozas
Gineitis Kazys
Gineitis Pranciškus
Gineitis Rimantas Pranciškus
Gineitis Romualdas Algirdas
Girnius Antanas
Girnius Juozas
Gladutis Pranas
Gosnievska Petronėlė
Grašys Algirdas (slapyvardis Bračas)
Grašis Vincas
Graužinis Balys
Gražys Bronius
Grigas Gintautas
Grigelienė (Kairiūnaitytė) Irena Birutė
Grigelis Algimantas
Grigelis Antanas
Grudzinskas Leonardas - Leonidas
Gruodis Juozas
Gudavičienė (Gansiniauskaitė) Irena
Guobienė (Paliukaitytė) Juzefa Regina
Guobys Aleksandras
Gureckas Jonas Feliksas
Gurskis Antanas Vladas
Gustas Juozapas
Gutauskas Vytautas
Gutauskienė (Kvartūnaitė) Irena

Ilčiukas Antanas
Indrašius Jonas Algirdas
Isokas Gediminas Petras
Ivanauskas Adolfas
Ivonis Jonas

Jablonskienė (Drazdauskaitė) Stefanija
Jackevičius Petras Gediminas
Jakštas Jonas
Jakšys Ferdinandas
Jaloveckis Boleslovas
Jankauskas Miglovaras Jurgis
Jankauskas Jonas Teofilis
Jankauskas Vilius
Januškevičius Mykolas
Jaskevičius Jonas
Jasūdis Antanas
Jasudytė Giedrė - Konstancija
Jasudytė Ramutė - Aleksandra
Jasutis Jonas
Jatautis Valdas Mykolas
Jauniškis Boleslovas
Jauniškis Bronius
Jauniškis Juozas
Jazgevičiūtė Danutė
Jočys Petras
Jodelė Pranas
Jonuškienė (Mikulėnaitė) Rūta
Jovarienė (Rastenytė) Viktorija
Juknevičienė (Pamakštytė) Ona Gražina
Juknys Vytautas
Juodka Benediktas
Juodvalkis Antanas
Juodzevičius Balys
Juozapavičius Viktoras
Jurevičius Romualdas
Jurgelis Jurgis
Juršys Kazys

Kačerauskienė (Vyžintaitė) Gražina
Kačkaitė Stefanija
Kadžytė Gražina
Kairionis Boleslovas
Kairys Anatolijus
Kairys Steponas
Kalytis Ričardas
Kanapeckas Juozas
Kanapeckas Vytautas
Karanauskas Stanislovas
Karosaitė Violeta
Karosas Juozas
Karosas Vytautas
Karvelienė (Bakšytė) Veronika
Katinas Leonas
Kavolėlis Antanas Petras
Kavolėlis Bronius
Kaziela Vytautas
Kazlauskienė (Valiulytė) Bronė
Kėzytė Sofija
Kiauleikienė (Miškinytė) Genovaitė
Kybartienė (Valančiūnaitė) Stanislava
Kibickas Antanas
Kilkus Kęstutis
Kirvelis Dobilas Jonas
Kitkauskas Kazys Napoleonas
Kiverienė (Prievelytė) Julė
Korsakas Juozapas
Kriščiūnas Jonas
Kriščiūnas Kęstutis
Kruopis Julius Jonas
Kubiliūnas Algimantas
Kučinskaitė Genutė
Kuliešienė Vanda
Kuliešius Vladas
Kumetaitis Zenonas
Kunčina Jonas
Kunigėlis Jonas
Kunigėlis Vytautas
Kunigėlytė Liuda
Kunskaitė Laima
Kuras Algimantas
Kurnavičius Jokūbas
Kusta Albinas
Kutka Petras
Kuzmickas Petras
Kvedaras Vygaudas
Kviklys Bronius
Kviklys Mečislovas
Kviklys Vladas

Labuckas Mykolas
Laucius Juozas
Laukys Vytautas
Lazdauskas Gerardas
Lebedienė Elena
Lebedys Jurgis
Leipus Vladas
Liepa Petras
Lileikienė (Giedraitienė) Toma
Liuima Antanas
Liuima Pranas
Liulevičius Vincentas
Lomanas Juozas
Lounas (Lown) Bernardas
Luchtanienė (Misiukaitė) Daiva
Lukoševičius Kazimieras Rytojus
Lumbė Mamertas
Lumbis (Lumbė) Pulgis
Lumpickienė Regina
Lupeikis Remigijus

Maceika Antanas
Maciulevičius Antanas
Maciulevičius Stasys
Mačerauskas Vidmantas
Makiška Ričardas
Mališauskas Rimgaudas
Marčiulionienė (Lukštaitė) Eleonora
Marčiulionytė Ina
Markevičius Petras
Martinėnas Bronislovas
Masionis Antanas
Masiulis Izidorius
Masiulis Jonas
Masiulis Jurgis
Masiulis Mykolas
Masiulis Motiejus
Matiukienė (Laukytė) Irena
Matulionis Balys
Matulionis Jonas
Matulionis Steponas
Matulionis Teofilis
Matulis Anatolijus
Maželis Petras
Meškauskas Kazimieras
Merkys Vytautas
Mičelytė Stasė
Mikulėnaitė Emilė (Ema Mikulėnaitė)
Mileika Aleksandras
Miliūnas Juozapas
Misevičius - Kuliešius Liudvikas
Misiukienė (Gasiulytė) Stefanija
Miškinis Albertas
Miškinis Antanas
Miškinis Motiejus
Miškinis Vincas
Molienė (Gražytė) Ona
Monstavičius Vaclovas
Motiečiuvienė (Juodytė, Marhews) Lionė
Motiejūnas - Valevičius Jonas
Motiejūnienė (Kviklytė) Veronika
Motuzienė (Šavareikaitė) Virginija
Murnikaitė Liucija
Murnikas Petras
Musteikis Antanas
Musteikis Antanas
Musteikis Ignas
Musteikis Juozas
Musteikis Kazys

Nagys Pranas
Namikas Antanas
Namikas Juozas
Nanėnas Konradas
Nargėlas Albertas
Navakas Kęstutis
Nyka - Niliūnas Alfonsas (Alfonsas Čipkus)

Obcarskas Česlovas Valdemaras
Obcarskas Stasys

Pakalnis Antanas
Pakalnis Antanas
Pakalnis Norbertas
Pakalnis Romas
Pakalnytė Elena
Pakštas Balys
Pakštas Kazys
Palskis Juozapas Algirdas
Pamakštys Dionizas
Pamakštys Gediminas
Panavas Petras
Panavas Vygantas
Paragys Antanas
Patalauskaitė Daiva
Paškevičius Stasys
Petkevičius Stanislovas
Petrauskienė (Keraminaitė) Milda
Petronis Jonas
Petronis Vytautas
Pigagienė (Prūsaitė) Elžbieta Nijolė
Pikturna Juozapas
Plungė Boleslovas
Poviliūnas Antanas
Pradzevičius Algimantas Petras
Pranevičius Petras
Praniauskaitė Karolina
Praniauskas (Proniewskis) Otonas
Prunskis Juozas
Pumputis Danas
Puodžiukas Vytautas
Puodžius Rytis Jonas
Puodžius Valensas
Pupinis Edmundas
Putrimas Aleksandras
Putrimas Raimondas

Račickas Vytautas
Račkaitienė (Telksnytė) Milda
Radušienė (Stasiulionytė) Jolita
Radzevičius Bronius
Radzevičius Povilas
Ragauskienė (Tamašauskaitė) Joana (slapyvardis Lakštutė)
Ragauskis Ignas
Ragažinskas Povilas
Raginis Vygandas
Raguotis Algimantas Aloyzas
Raguotis Antanas
Raguotis Bronius
Ramoškaitė Dalia
Randamonis - Rondomanskis Andrius
Raslanas Juozas
Rastenis Kęstutis
Rastenis Vincas
Raščius Pranas
Raštikis Henrikas
Rauda - Špeil Petras
Rauduvė Petras
Redaitienė (Čičinytė) Elvyra
Reinys Mečislovas
Repečka Juozas
Repšys Jonas
Rėza Vytautas Bronius
Ribokas Dalius
Ribokas Gintaras
Ryliškis Antanas
Rimantas Juozas
Rimiškis Pranas
Rimkus Kazys
Rinkauskienė (Lukošiūnaitė) Regina
Rinkevičius Edmundas
Rinkevičius Jonas
Rinkevičius (Topša) Kazimieras
Rinkevičius Vytautas Jonas
Rubavičius Albertas
Rukšėnas Jonas
Rūkštelė Antanas
Ruzgas Albertas
Ruzgas Vincas
Ruzgienė (Kviklytė) Rima

Sadaunykas - Sadūnas Jonas
Sadūnienė (Kemėšytė) Margarita
Sakalauskas Kazimieras
Sakalys Stasys
Sakalys Vytautas Kazimieras
Saladžius Pranas
Savickaitė Ona
Savickas Pranas
Savulionienė (Mikėnaitė) Zofija
Seibutis Leonas
Sinius Romualdas
Siniūtė - Ayre Regina
Sinkus Silvestras Rimgaudas
Sirvydis Jonas
Sirvydis Vytautas Jonas
Sirvydis Vytautas Konstantinas
Skurskis Norbertas
Skrebiškis Vladas
Slapšinskas Rimantas Juozas
Slavinskas Vilius
Slepetys (Šlepetys) Alidas Mykolas
Sliesoriūnas Feliksas
Sluckienė Dambrauskaitė Vitalija
Snukiškis Julius
Somberg (Obcarskaitė) Emilija
Stasiškis Antanas Napoleonas
Stasiulionis Balys
Stasiulionis Mečislovas
Statulevičius Vytautas
Steponavičius Algirdas
Steponavičius Jonas
Straižys Vytautas Pranciškus
Strazdas Jonas Jaunutis 
Strazdas Kazimieras
Starzdas Leonas
Streikus Alfonsas
Stundžia Bonifacas
Stundžia Mindaugas Petras
Sunklodas Jonas Kazys
Surgailienė (Laučkaitė) Laima
Surgailis Andrius
Surgailis Gintautas
Surgailis Henrikas
Surgailis Leopoldas
Surovas Olegas
Surovas Valentinas
Sviklius Antanas
Svilas Povilas

Šakalys Algirdas
Šaltenienė (Jonuškaitė) Aldona
Šaltenis Arvydas
Šaltenis Balys
Šaltenis Rapolas
Šaltenis Saulius
Šaltenis Vydūnas
Šaltytė Zita
Šapoka Adolfas
Šapoka Leonas
Šapokienė (Valskytė) Elena
Šermukšnis Matas
Šėža Kazimieras
Šilinskas Romualdas
Šimkevičius Jokūbas
Šimkūnaitė Eugenija
Šimkūnas Algirdas
Šimkūnas Romualdas
Šimonėlis Jonas
Šimonėlis Valentinas
Šinkūnas Juozas
Šinkūnas Stasys
Šiožinys Jonas
Šlepetienė (Juozėnaitė) Anelė
Šlepetienė (Tarvydaitė) Jūra Ona
Šlepetys Jonas
Šlepetys Julijonas
Šnapštys (Margalis) Juozas
Švagždys Jonas
Švatelis Antanas

Talaikytė Zita
Tamošiūnas Julius
Tamošiūnas Pranas
Tamošiūnas Vincas
Tarulis Albertas
Tarulis Norbertas
Tarulis Petras
Tarvydas Aloyzas
Tarvydas Balys
Tarvydas Rimvydas
Tarvydas Vytautas
Tarvydavičius - Tarvydas Jonas (Lundžius)
Tauraitis Sergejus
Telksnys Laimutis
Telksnys Vygandas
Tidikis Rimantas
Tilindienė Nijolė
Tilindis Bronislovas
Tilvytis Jurgis (Žalvarnis)
Tilvytis Teofilis
Toleikis Silvestras (Baužys)
Trečiokienė (Dičiūtė) Aliodija
Treinienė (Kviklytė) Elena
Treinys Mečislovas
Treinys Pranas
Trimonis Algis Egidijus
Trimonis Rytis Stasys
Trinkūnas Jonas
Triponis Vytautas
Turauskis Pranciškus
Tvarijonas Vytautas

Uborevičius Jeronimas
Urbonas Jonas
Urbonavičius Liudas
Urvelis Jonas
Ūsaitė Irena
Utenis

Vadopalas Antanas
Vaicekauskas Jonas
Vaicenavičienė (Babrauskaitė) Dalia
Vaickus Antanas
Vaičienė (Birietaitė) Ona
Vaičiūnas Petras
Vaišnoras (Ventys) Edvardas
Vaitonis Povilas
Valančiūnas Romualdas Juozas
Valiukėnas Antanas
Valiukėnas Mečys
Valiukėnas Vytautas Jonas
Valiulienė (Treinytė) Anastazija
Valytė Veronika
Valys Jonas
Valiulis Algirdas Vaclovas
Valiulis Kazys
Valiulytė Elena
Valiušis Vytautas (Molinukas)
Valušis Aloyzas
Vanagas Juozas
Varnas Alfonsas
Vaškelis Algirdas Povilas
Vaškelis Bronius
Vėbra Rimantas
Vederaitė Elena Aldona
Vėgėlė Adolfas
Veriovkina Mariana (Marianne Werefkin)
Veriovkinas Piotras
Veteikis Romualdas
Vilčinskis Algirdas
Vilčinskis Jonas Kazimieras
Vilčinskis Juozas
Vilčinskis Pranciškus
Vilūnas Antanas
Vilūnas Pranas
Vilutis Antanas
Vilutis Juozas
Vinkšnelis Titas
Vyšniauskas Adomas
Vitkus Balys
Vitkus Vincas
Vyžintas Aleksandras
Vyžintas Algirdas
Vyžintas Domunykas
Vyžintas Pranas
Vogėlienė (Kalpakovaitė) Zinaida

Zabiela Gintautas
Zabielskas Antanas
Zabulionis Antanas
Zaleskis Bronius
Zapolskienė (Bertašiūtė) Vida Genovaitė
Zaranka Juozas
Zaranka Petras Vytautas
Zaranka Pranas

Žaltauskienė (Peluritytė) Nijolė
Žemaitis Antanas
Žemaitis Stasys
Žiedas Nerijus Ričardas
Žiliukas Valdemaras
Žiulrlys Juozas
Žulienė (Gineitytė) Marija
Žulys Vladas
Žvironas Antanas
Žvironas Kazys

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002