ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Pratarmė

 
  Gediminas Isokas
 

 

 

Utenos raj. turtingas kalvotais kraštovaizdžiais, mėlynuojančiais ežerais, šlamančiais miškais. Čia gimė, augo, mokėsi, dirbo daug įžymių žmonių. Ir dabar čia gyvenantys garsina šį kraštą. Įdomi ir šio Lietuvos kampelio istorija. Norint tai turėti knygoje - sumanyta leisti „Utenos krašto enciklopediją“. Nors rašiau kitas knygas, tačiau 1995 m. pab. Uteniškių kraštiečių klubo „Indraja“valdybai prašant, atidėjęs kitus darbus, ėmiau ruošti tokią knygą. Knyga - tai mano padėka šiam žemės kampeliui, kur prabėgo vaikystė ir paauglystė. Tam reikėjo paskirti beveik penkerius metus. Tokias enciklopedijas rengia kelios dešimtys darbuotojų, o mums teko dirbti keliems. Sunku suskaičiuoti kiek buvo skambinta, rašyta laiškų, ieškota uteniškių, važinėta į Uteną ir t. t. Man teko būti redaktoriumi, korektoriumi, laiškanešiu, lėšų ieškotoju, tikslintoju, rašyti ir papildyti kitų straipsnius, dirbti kitus darbus. Rankraščių ir medžiagos lapų aukštis - beveik vieną metrą. Tačiau sunkumai praeityje, o knyga - Jūsų rankose.
Ką skaitytojas ras šiame leidinyje? Temų gausa ir apimtimi tai pirmas leidinys skirtas vienam rajonui. Čia talpinami straipsniai apie geologinę raj. apžvalgą, ežerus, upes, miškus, gyvūniją, senųjų amžių gyvenvietes, senkapius, pilkapius, šventavietes, 310 išnykusius ir esančius kaimus ir viensėdžius, dvarus ir palivarkus, miestelius, bažnyčias, uždarytas ir veikiančias mokyklas, įmones, ligonines, teatrus, bibliotekas, kultūros paminklus, partizanus, tremtinius ir kt. Paskutiniame skyriuje talpinama uteniškių biografijos. Gali pasitaikyti klaidų ir netikslumų, todėl, ką tai liečia, atsiprašome. Ne visus kraštiečius suradome. Knygoje skaitysite apie Nobelio premijos laureatą Bernardą Launą (Boruchą Lacą), akademikus - Vytautą Statulevičių, Kazimierą Meškauską ir kt. Susipažinsite su daugeliu profesorių, dailininkų, rašytojų, gydytojų, aktorių, visuomenininkų. Dėkoju visiems autoriams, kurių pavardės skelbiamos knygos pradžioje ir po straipsniais. Ačiū tiems, kurie pateikė nuotraukų, žinių. Atskirai dėkoju Baliui Juodzevičiui, Antanui Gasperaičiui, Rimantui Giedraičiui, Inai Marčiulionytei, Reginai Stakėnienei, Romualdui Valančiūnui ir kitiems, kurie ne tik rašė straipsnius, bet pateikė vertingų pastabų, papildymų, telkė autorius ar kitaip padėjo pasirodyti šiai knygai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras paruošė tremtinių ir kalinių sąrašą. Esu dėkingas LR Kultūros ministerijai ir asmenims lėšomis parėmusiems knygos leidimą. Visi rėmėjai išvardinti knygos pabaigoje.
Ši knyga bus vertinga dovana žmonėms  įmonėms, organizacijoms. Ją skaitys ir kitų raj. gyventojai. Enciklopedija primins uteniškių indėlį į Lietuvos mokslą, kultūrą ir gerovę.

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002