ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Švietimas

 

 

 

Mokyklos

1633 m. prie Utenos bažnyčios veikusi yra pirmoji žinoma m-kla rajone. 1772 m. parapijinės m-klos veikia Kuktiškėse, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose. 1803 balandžio mėn. steigiamos rusiškos parapijinės mokyklos. Po 1831m. sukilimo steigiamos valdinės parapijinės m-klos su lietuvių dėstomąja kalba, jei jose mokoma rusų kalba. XIX a. pirįmojoje pusėje kuriasi legalios daraktorinės m-klos, kuriose dėstoma lietuvių kalba. Daraktoriai buvo pramokę rašto šviesuoliai, kartais net vaikai. Spaudos draudimo metais (1865–1904), paplito daraktorinės m-klos, kuomet buvo steigiamos rusiškos mokyklos. 1871 m. įstatymas daraktorius ir mokinių lankančių jų mokyklas tėvus baudė 300 rb. bauda arba 3 mėn. arešto. Teko slapstytis. Mokyta skaityti, skaičiuoti, rašyti, geografijos, istorijos, kalbų, amatų, žaidimų. Daraktorių išlaikė mokinių tėvai. Daraktorinės m-klos veikė iki 1918 m. o kai kurios net vėliau, kol ėmė kurtis lietuviškos valdinės mokyklos. 1900 m. mokėsi apie 250, 1910 m. – 450 mokinių.
1918 m., pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, ypač susirūpinta švietimu. M- klų inspektorius Vytautas Žilinskas rinko duomenis apie 1900–1970 m. mokyt. ir mokyklas. 1920 m. buvo 42 prad. m-klų mokyt. mokėsi 1200 mokinių, 1939 m. atitinkamai – 109 mokyt., 3555 mokiniai. 1928 m. pradėtas vykdyti 1200 mokinių privalonmas 7–14 m. vaikų mokslas, tačiau nemaža dalis vaikų nelankė m-klų, nes neturėjo lėšų drabužiams, apavui, knygoms. M-kloms trūko patalpų. Pvz., 1928 m. Sudeikių dvikomplektinėje mokykloje mokėsi 80 mokinių, o keturis skyrius baigė tik 5 mokiniai. 1929 m.Švietimo ministerijos apyskaitoje nurodoma, kad mokinių skaičiaus mažėjimas Utenos aps. yra 34,3% – didžiausias visoje respublikoje, po Švenčionių aps. 1936–1939 m. penkių – šešių skyrių m-klos veikė Saldutiškyje, Užpaliuose, Tauragnuose, Leliūnuose, Vyžuonose, Daugailiuose, Sudeikiuose, Kuktiškėse, Pakalniuose. Nežiūrint sunkumų 1918–1940 m. daug jaunimo mokėsi. Didžiuma m-klų veikė ir 1940–1944 m. Po Antrojo pasaulinio karo m-klų ir mokinių skaičius augo. 1950 m. 70 m-klų, 402 mokyt., 5803 mokiniai, 1971 m.: 71 m-kla (47 prad., 11 aštuonmečių, 9 vid., 1 mokykla – internatas, viena vakarinė, 2 specialios. 459 mokytojai, 2 dėstytojai, 7511 moksleivių. 1949 m. nutarimu numatoma įvesti 7 kl. privalomą išsilavinimą. 1949 m. prog-zijos reorganizuojamos į septynmetes, o g-zijos – į vienuolikmetes mokyklas. 1975 m. įvedamas privalomas vidurinis išsilavinimas. 1986/87 m. pereita prie 12 kl. mokymo, mokyklose rusų dėstomąja kalba – 11 kl. Į prad. m-klą priimami 6 m. vaikai. 1986/87 m. veikia devynmetės, o vėliau – pagrindinės mokyklos.
Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. dėl mokinių skaičiaus mažėjimo, dalis pradinių m-klų uždaryta. Nuo 2000 m. vykdomas profiliuotas mokymas, sustiprinant pagrindinių vid. m-klų bazę ir moksleivių paruošimą. 2000 m. pradž. veikė dvi g-zijos, 6 vid., 10 pagrindinių, 11 prad., 4 mokyklos-darželiai, 9 profesinės ir kt. mokyklos. Nuo 2000 mokslo metų įsikuria Utenos kolegija. Žemiau pateikiama ne tik veikiančių, bet ir uždarytų pradinių, septynmečių, aštuonmečių m-klų trumpa istorija. Manome, kad ne visos nebeveikiančios m-klos suregistruotos.

Medžiagą apie m-klas pateikė: Pr. Aleknavičius, G. Bakanas, G. Čižienė, V. Deveikis, R. Gaidienė, A. Gasperaitis, J. Gelaževičius, A. ir B. Gyliai, R. Grudinskas, G. Indrašius, G. Isokas, N. Juodgalvienė, D. Jusienė, S.Kairionienė, A. Kalinauskienė, A. Kaušylienė, S. Kavaliauskienė, P. Klusas, A. Kraujalis, V. Kuliešienė, O. Kvartūnienė, J. Lapėnienė, K. Malaiška, O. Matulienė, J. Meškauskas, V. Mieželis, G. Naruševičienė, A. Panavas, V. Petrulienė, J. Plekevičius, O. Slavinskienė, R. Stakėnienė, V. Staniulionienė, M. Survilienė, G. Šnurova, D. Tamošiūnienė, J. Tilvytis, S. Trapnauskas, V. Vaitiekienė, E. Valiulienė, G. Valiulytė, J. Vasiliauskas, E. Zabarauskienė, J. Zabietienė, V. Zarankinienė, V. Žulys ir kt. Pasinaudota V. Kuliešienės ir V. Žemaičio rankraščiais, knygomis, periodika.

Apie mokyklas parašė Gediminas Isokas ir kiti.

Neveikiančios mokyklos

Veikiančios mokyklos ir kitos įstaigos

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002