ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Seniūnijos, kaimai, viensėdžiai

Sudeikių seniūnija

Teritorijos plotas 10822 ha, iš jo Alaušo ežeras – 1072 ha, miškai 2402, 48 kaimai ir viensėdžiai, viena veikianti ž. ū. bendrovė, 1484 gyv. Būstinė – Sudeikiai. Seniūnas Virgilijus Gaižauskas, tel. 34323.

Alaušai – kaimas. 7 km nuo Sudeikių, 16 km nuo Utenos, kitoje Alaušo ežero pusėje. Prieš kolektyvizaciją čia gyveno ūkininkas: Antanas Merkys (12 ha), broliai Matarai iš Bikuškio dv. nuomojo šią žemę ir 7 ha salą Alaušo ežere. Dv. Puzinauskas šią žemę jiems dovanojo. Stasys Sirvydis (3 ha). Jis vertėsi smulkia prekyba, Rameikiai (4 ha). Kundavičiai (mažažemiai). Bisliai (Jurgis, Kostas, Petras), Fiodoras Puškinas, Vladas Puškinas, Vaska Orlovas (visi mažažemiai). 1923 m. – 59, 1984 m. buvo 32, 1996 m. 32 gyv. 2000 m. – 5 ūkiai (18 gyv.). 2000 m. gyveno Alberto Antano Jurgelionio (3), Nikodemo Merkio (4) Leono Pranskūno (4), Gintaro Reinio (1) ir Jevdokijos Saveljevos (6) šeimos. Kaime stovi koplytstulpis su Jezaus krikšto skulptūrine grupe.

Regina Stakėnienė 

Birutė Zinkevičienė

Alkai – kaimas. 1 km nuo Sudeikių, 11 km nuo Utenos. 1984 m. – 10, 1996 m. – 9 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (9 gyv.). 2000 m. gyveno Emilijaus Surgailio (5) ir Vytauto Surgailio (4) šeimos. Yra Alkos kalnas (XII–XIV a. archeologinis paminklas – alkavietė).

Avietynė – vs. 8 km nuo Sudeikių, 6 km nuo Utenos. 1923 m. – 3, 1984 m. – 5, 1996 m. – 2 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (3 gyv.). 2000 m. gyveno Adelės Liumienės (1), Valerijos Šimonėlienės (2) šeimos.

Baltakarčiai – kaimas, įsikūręs tarp vieškelių Sudeikiai – Utena, Užpaliai – Utena. Apie 4 km nuo Sudeikių, 10 km nuo Utenos. 1765 m. buvo 6 ūkiai: Kazio Ablinsko, Motiejaus Avino, Jurgio Griniaus, Stepono Pašilio, Kazimiero Rozos, Petro Ruso. Apie 1908 m. skirstytas į viensėdžius. Aplinkiniai k.: Kušnieriūnai, Pilveliai, Juliškis, Nolėnai. Viensėdžiai: Girelė, Rudupys, Kruopiškis, Sidabrinė, Ruzgiškiai (I, II), Toleikiai, Kirkliai. Kaimo pakraščiu teka Bradesa, įtekanti į Šventąją. Ūkininkai turėjo lapuočių miškus. Gyventojai: Bepirščiai, Bertašiai, Češuliai, Čičiniai, Galvydžiai, Garūbiai, Gečiauskai, Gelaževičiai, Isokai, Kamarauskaitė, Rameliai, Regalai, Siručiai, Stasiškiai, Steponavičiai, Svilai, Šveikauskai, Vilučiai. Kaime buvo mūrininkų, batsiuvių, muzikantų, audėjų. 1923 m. – 19 ūkių (87 gyv.). 1959 – 65, 1984 – 29, 1996 – 22 gyv. 2000 m. – 8 ūkiai (24 gyv.). 2000 m. gyveno Birutės Barzdienės (7), Juozo Geleževičiaus (2), Adelės Kavaliukienės (3), Zitos Kavolėlienės (4), Onos Kruopienės (3), Anelės Rinkevičienės (1), Jono Svilo (1) ir Antano Šveikausko (3) šeimos. Yra Bliudelio piliakalnis. 1922–23, 1954–57 m. veikė prad. m-kla. Čia gimė miškininkas, kraštotyrininkas, pedagogas Jonas Gelaževičius, prof. Vilius Geleževičius, rašytojas Gediminas Isokas, socialinių mokslų dr. Vida Zapolskienė, fizikos, matematikos mokslų dr. Julius Kruopis. Į Sibirą ištremti Regalų šeima ir Jurgis Ramelis. 

Bandeliškis – vs. 10 km nuo Sudeikių. 1897 m. priklausė Utenos pr-jai. Tais metais gyv. viena 5 asmenų šeima. 1984 m. – 10. 1997 m. – 10 gyv. 2000 m. 2 ūkiai (10 gyv.) gyv. Povilo Kuniausko (5) ir Genovaitės Pakalnytės (5) šeimos. Yra Bandeliškio ežeras.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Bikūnai (Panendrė) – kaimas. 12 km nuo Sudeikių, 21 km nuo Utenos. 1862 m. – 53 ūkiai (213 gyv.). 1923 m. – 70 ūkių (348 gyv.), 1897 m. – 249, 1959 m. – 223, 1979 m. – 135, 1984 m. – 113, 1996 m. – 97, 2000 m. – 31 ūkiai (66 gyv.). Gyveno Prano Ardišausko (2), Antano Balčiūno(4), Aldonos Blias (1), Roberto Budrio (1), Aldonos Butkienės (1), Veronikos Gabienės (1), Petro Gavėno (2), Liucijos Jankauskienės (3), Prano Kanapecko (2), Aurelijos Kanapeckienės (4), Broniaus Kaunelio (3), Elenos Kavolienės (1), Rimanto Antano Kavolio (3), Antano Kazakevičiaus (1), Antano Kazlausko (2), Napaleono Kazlausko (2), Romo Kazlausko (1), Adolfo Kirsio (2), Napoleono Kvedaro (1), Algirdo Leišio (2), Onos Likauskienės (1), Zofijos Maliaukienės (4), Eleonoros Malininienės (1), Aloyzo Masiulio (6), Algimanto Petraičio (3), Bronislavos Ragaišienės (1), Antano Ragaišio (2), Petro Riaubos (2), Zosės Šulskienės (4), Albino Šulskio (2) ir Klaudijos Urbanienės (1) šeimos. Yra Bikūnų piliakalnis, vadinamas Kapų kalnu. Pasakojama, kad ant šio piliakalnio gyvenę ir ilgai gynęsi lietuviai, o kai įsibrovėliai pasitraukė, lietuviai palaidojo visus žuvusiuosius ir 5 žirgus ir supylę didelį kalną, kurį saugoję ir čia laidoję mirusiuosius. Ši vieta dabar žymima kaip senkapiai, stovi du mediniai kryžiai. Rytiniu kaimo pakraščiu teka Indrajos upelis, telkšo Molinio (8 ha) ir Kramblio (19 ha) ežerai. Yra Medinos ir Ilgamiškio miškai.
Bikūnai priklausė Vasaknų dv., kurį valdė Radvilos ir kiti. 1594 m. k. turėjo 43 valakus (921,4 ha) žemės. 1667 08 20 Vasaknų dv. inventoriuje greta Panendrės pavadinimo rašomas naujas – Bikūnai. Buvo 76 valakai ir išvardinti jų šeimininkai: Simonas Adomėlis, Baltramiejus Armalis, Mykolas Algaminis, Kristupas Bekieša, Stanislovas Čepys, Sebastijonas Čiožys, Jokūbas Murmanis, Mykolas Pučionis, Mykolas Užkurys, Jonas Virbalas. Minimi vs.: Viktarinė, Panendriškis, Žaimiečiai. 1776 12 21 Vaiskūnų dv. inventoriuje yra šios pavardės: Bekeša, Beregis, Dijokėlis, Ilgarūbis, Janušonis, Likauskas ir kt. Knygas čia platino knygnešiai: Jukna, Juozas Kazlauskas, Albinas Oželis, Tamošius Stankūnas. 1905 m. lapkričio gale kaime vyko mitingai, kuriuose Mykolas Baltakys, Vilhelmas Puteikis, Jurgis Smalstys – Smolskis ir kiti ragino versti caro valdžią. Buvo sukurta net revoliucinė daina. 1915–1918 m. karas nualino k., dalis gyv. pabėgo į Rusiją. Bikūnuose stovėjo vokiečių kariuomės štabas. Seniūnu dirbo Antanas Jukna, kuris rinko duokles vokiečiams. Jei duoklių neduodavo, kareiviai rengdavo kratas. Jei įsigydavo antrą karvę – atimdavo. 1918 m. iš Rusijos grįžę pabėgėliai sukūrė varguomenės komitetą. 1926 m. kaimas išsiskirstė į vienkiemius. Buvo 63 ūkininkai ir 76 bežemiai. Priklausė 817 ha. Matavo Feliksas Žvynys. Valakininkai buvo 8 ūkininkai, 30–35 ha turėjo Jurgis Rimonis, Jurgis Slapšinskas ir Motiejus Stasiulionis. Jie valakų nenorėjo skaldyti, sakydami: ,,Išdalini valaką – prarandi garbę“. Kalviais dirbo: B Zalūna, J. Jakštas, J. Paškevičius, A. Kavolėlis, P. Pranckūnas ir kt. Buvo baldžių, dailidžių, batsiuvių, siuvėjų, audėjų ir kt. 1921 m. komunistams pogrindininkams priklausė Jonas Jakštas, Antanas Jukna, Jonas Paškevičius. Antanas Jukna ir Veronika Rėzaite 1927 m. buvo uždaryti Varnių koncentracijos stovykloje. Vokiečių okupacijos metais (1941–1944) k. neteko 6, o 1944–1951 m. – 74 gyv., 11 šeimų (40 gyv.) ištremta į Sibirą, kiti žuvo partizanaudami ir rusų armijoje ar pasitraukė į Vakarus. 1949 m. prievarta įsteigtas ,,Pažangos“ kolūkis. 1919–1954 m. Bikūnų k., vėliau apl. priklausė Antalieptės vls. Sen., apl. pirmininkai: 1922–1929 m. Jonas Paškevičius. 1929–1934 m. Jonas Jukna, 1934–1940 – Leonas Kanapeckas, 1941–1944 – Antanas Kvedaras, 1945–1950 – Jonas Likauskas, 1950–1954 – Antanas Rėza. Nuo 1955 m. priklausė Utenos raj. Sudeikių apl. ir iki 1963 m. buvo apl. centras. 1956 m. pradeda veikti viešoji biblioteka (vedėja kraštotyrininkė Dalia Pajėdaitė). Tremtinio Povilo Antanavičiaus namuose 1957–1965 m. veikė kultūros namai. 1965 m. jie sudegė. Bikūnuose gimė akademikas Vytautas Statulevičius, bibliografas Juozas Rimantas Slapšinskas, poetas Jonas Jakštas ir kt. 1989 m. pastatytas tautodailininko Antano Šulskio koplytstulpis.

Gediminas Isokas

Bikuškis – kaimas. 2 km nuo Sudeikių, 11 km nuo Utenos, Alaušo ežero vakariniame krante. 1959 m. – 49, 1984 m. – 29, 1996 m. – 26 gyv. 2000 m. 11 ūkių (29 gyv.). 2000 m. gyveno Vido Baltuškos (4), Stefanijos Damidavičienės (1), Stefanijos Dičmanienės (5), Onos Olgos Geleževičienės (1), Gintaro Eugenijaus Gruodžio (1), Jono Jankausko (5), Salomėjos Kumelienės (1), Gedimino Pečiūros (4), Emilijos Trakelienės (2), Vlado Trakelio (4)ir Rolando Vaikučio (1) šeimos. Išlikęs buvusio dv. XIX a. pastatų ansamblis (restauruotas). Tai buvęs dv. kaimas apie kurį plačiau rašoma skyriuje ,,Dvarai, dvareliai, palivarkai“.

Bradesai – vs. 2 km nuo Sudeikių, 7 km nuo Utenos. Prie Bradesų ežero. 1984 m. – 3, 1996 m. – 4 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (4 gyv.). Gyveno Marijonos Aželienės (3) ir Rolando Aželio (1) šeimos.

Čižiškės – kaimas. 14 km nuo Sudeikių, 23 km nuo Utenos. 198 m.4–6, 1996 m. – 6 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (5 gyv.). 2000 m. gyveno Lino Baranausko (1), Zofijos Baranauskaitės (2) ir Veronikos Galvydytės (2) šeimos. Čia 1862 m. gimė knygnešys J. Baranauskas.

Daugilis – kaimas. 7 km nuo Sudeikių, 16 km nuo Utenos. 1984 m. – 6, 1996 m. – 7 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (4 gyv.). 2000 m. gyveno Vladislavo Algirdo Labeikio (2), Virgilijaus Kaladės (1) ir Onos Anelės Stukienės (1) šeimos. Yra pilkapiai, vadinami Kapelių kalnu. Pylimas vadinamas Vilkaduobe.

Garneliai – kaimas. 12 km nuo Sudeikių , 3 km nuo Utenos. 1853 m. buvo 72 gyv. Gyveno Karolis Eismantas, Pranciškus, Tamošius Petrulioniai, Kazimieras, Vincentas Patalauskai, Pranciškus Šyvis, Juozapas Tiškevičius, Martynas Vitkauskas, Petras Žiedas. Kampininkai – Antanas Patalauskas, Antanas Petrulionis, Justinas Vilkauskas. 1897 m. 17 ūkių (79 gyv.). 1923 m. – 22 ūkiai (135 gyv.). 1939 m. 28 ūkiai. (112 gyv.) 2000 m. 20 ūkių (43 gyv.). 2000 m. gyveno Onos Nijolės Burbulienės (6), Virginijaus Giručio (2), Onos Nijolės Juočepienės (1), Alberto Juršėno (1), Jono Kalvelio (1), Alvydo Katkausko (4), Antano Kazlausko (4), Aldonos Liuimienės (1), Stanislavos Lumpickienės (2), Valerijos Namajūnienės (2), Kristinos Žibutės Pajadienės (2), Aldonos Patalauskienės (1), Jono Patalausko (1), Laimučio Petkūno (3), Bronislavos Pumputienės (4), Jono Snukiškio (1), Juozo Šyvio (1), Napalio Šyvio (2), Zenonos Vilkauskienės (1) ir Jono Vilkausko (3) šeimos. 

Girelė – vs. 12 km nuo Sudeikių, 6 km nuo Utenos. 1897 m. gyveno 3 šeimos (11 gyv.). 1923 m. – 3, 1984 m. – 7, 1997 – 4 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (3 gyv.). 2000 m. gyveno Antano Dinsmano (1) ir Bronislavos Gineitienės (2) šeimos.

Juodiškis – vs. 8 km nuo Sudeikių, 4 km nuo Utenos. 1984 m. – 6, 1997 m. – 5 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (7 gyv.). 2000 m. gyveno Stanislovos Kalinauskienės (4) ir Jurgio Modejaus (3) šeimos.

Juozapava – vs. 13 km nuo Sudeikių, 2 km nuo Utenos. 1897 m. priklausė Utenos par-jai. Tais m. gyveno viena 5 asmenų šeima. 1984 m. – 5, 1997 m. – 1 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (4 gyv.). 2000 m. gyveno Onos Irenos Cibienės (1), Linos Malinauskienės (3) šeimos. 

Juškėnai – kaimas. 4 km nuo Sudeikių, 4 km nuo Utenos. 1671 m. buvo 11 gyv., valdė 9 valakus, 6 valakai – tušti. 1853 m. k. gyv. 126 gyv,. Iš jų: Andriejaus Kracucko, Jokimo, Ignaco Kučiauskų, Ignaco, Lauryno, Zigmanto, Adomo Mackų, Ignaco Marcinkevičiaus, Blažiejaus Mitalo, Adomo, Kazimiero, Silvestro, Antano Pakalnių, Elžbietos Petrulienės, Antano Paragio, Vincento Sargūno, Motiejaus Vabolio ir kampininkų – Barboros Jočienės, Simono Krasucko šeimos. Samdė 8 samdinius. 1897 m. buvo 21 šeima (164 gyv.). 1984 m. – 50, 1996 m. – 35 gyv. 2000 m. – 19 ūkių (35 gyv.). 2000 m. gyveno Onos Daškevičienės (2), Jono Kurčiausko (2), Janinos Magylienės (1), Antano Malaiškos (5), Janinos Matusevičienės (5), Vandos Medinienės (1), Stasio Mitalo (3), Stasio Pakenio (1), Deonyzos Palskienės (1), Onos Laimutės Paragytės (1), Elenos Patalauskienės (1), Stefanijos Petrulionytės (1), Emilijos Ramonienės (1), Alberto Rupinsko (3), Eleonoros Sargūnaitės (2), Petro Tiškausko (2), Virginijos Urbonienės (3), Rimanto Vabolio (1) ir Julijonos Vilkauskienės (1). šeimos. 

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Kamisarauka (Kintaprūdės) vs. 2 km nuo Sudeikių, 10 km nuo Utenos. 1984 m. – 9, 1996 m. – 5 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (6 gyv.). Gyveno Algimanto Ramelio (4) ir Augustino Juozo Tropiko (2) šeimos.

Karveliškis – vs. 10 km nuo Sudeikių, 1 km nuo Utenos. 1984 m. – 5, 1997 m. –2 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (2 gyv.). Leonas Kęstutis Tubys ir Janina Žvironienė.

Kavoliškis – vs. 6 km nuo Sudeikių, 4 km nuo Utenos. 1984 m. – 3, 1997 m. – 1 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (3 gyv.). Gyveno Gintautas Kondratavičius (1), Danutė Uršulė Skrebiškienė (2) šeimos. K. prie Rašio ežero.

Kirkliai – kaimas. 2 km nuo Sudeikių, 6 km nuo Utenos. 1984 m. – 39, 1996 m. – 36. 2000 m. – 15 ūkių (40 gyv.). 2000 m. gyveno Viktoro Bertašiaus (3), Onos Damauskienės (1), Leono Keramino (2), Bronislavos Makarskienės (2), Jono Marijono Miškevičiaus (2), Mečislovos Narvaišienės (1), Bronislavos Navikienės (1), Antano Pakalnio (1), Zinaidos Onos Pečiūrienės (3), Petro Slesariūno (7), Povilo Šalčiaus (4), Leono Šlepečio (2), Antano Tilindžio (3), Židrūno Vilūno (6) ir Julės Zabukienės (2) šeimos. Kaimas Utenos raj. išsidėstęs abipus senojo Vyžuonų – Jataučių vieškelio ir daugiau kaip prieš trisdešimt metų plentu tapusio Utenos – Sudeikių vieškelio. Kirklių k. žemės ribojasi su Sudeikiais (rytuose), Narvaišiais (pietuose), Juškėnais (vakaruose), o šiaurės kaimynai kelios nedidelės vienkiemių grupės – Rudupys, Kruopiškis, Antaniškis. Rytiniame k. pakraštyje yra Bradeso ežeras (35 ha, ilgis – 1025 m, didžiausias plotis – 500 m). Ežeras pasiekęs subrendimo stadiją. Jo senėjimą ypač paskatino aplinkinių žemių sausinimo tikslais du kartus (apie 1930 ir 1960 daugiau kaip 1,5 m) pažemintas vandens lygis. Kirklių gyvenimas susijęs su trimis nedideliais miškais. Tai Šilelis, Klibaratė ir Samanykščius. Nepriklausomybės laikais Šilelis buvo valstybinis miškas, o Klibaratėje ir Samanykščiuje Kirklių kaimiečiai, ir po 1928 m. įvykusios žemės reformos, turėjo nedidelius miško rėžius. Dauguma k. gyv. buvo vidutiniai valstiečiai ir valdė apie pusę valako žemės (apie 10–14 ha). Vidutinio derlingumo k. žemė vertė valstiečių vaikus ieškoti išeities. Dar caro laikais vieni jų (Šlepečių, Bertašių sūnūs) ieškojo laimės Pietų Amerikoje, kiti – Petrapilyje. Po žemės reformos Kirklių k. gyv. 30 šeimų. Daugiausia buvo Pakalnių (6 sodybos), Ramelių (5), Surgailių (4) sodybų. Pokario m. Kirklių k. prievarta buvo įkurtas ,,Jūros“ vardu pavadintas kolūkis, kuris buvo prijungtas prie ,,Sudeikių“ kolūkio. Nuo 1992 m. k. gyv. ūkininkauja savo žemėse. Per Pokario metus k. išnyko 11 sodybų. Jame nebeliko visos Ramelių giminės, o taip pat Vilučių, Stonių (šeima sušaudyta pokario metais, liko maži vaikai). Skrebai sudegino Benedikto Surgailio sodybą, nušovė jos šeiminimkus, liko du maži vaikai. Pokario partizanų kovose žuvo Vytautas Pakalnis. Dabar Kirklių k. tebegyvena viltimi, kad Lietuvos valstybė turės nuoseklesnę k. plėtros politiką. Tuomet tikėtina, rasis ir Kirkliuose tikresnė ateities ūkininkavimo vizija.

Romas Pakalnis

Kruopiškis – vs. 4 km nuo Sudeikių, 7 km nuo Utenos. 1984 m. – 4, 1996 m. – 3 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (2 gyv.). 2000 m. gyveno Onos Burokienės šeima.

Kuzmiškis – vs. 8 km nuo Sudeikių, 4 km nuo Utenos. 1984 m. – 1, 1997 m. – 4 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (4 gyv.). Gyvena Eugenijos Mažliokienės šeima.

Liepakalnis (Ubagai) – kaimas. Ūkininkų namuose sušalęs ubagas, todėl k. iki 1976 m. vadintas Ubagais. Liepakalnio pavadinimas kilęs nuo kalvelės, ant kurios augo liepos, pavadinimo. Dar anksčiau šis k. buvo vadinamas Bagočiūnais. 1765 m. buvo 10 ūkių: Martyno Butvydo, Tomo Mierkio, Martyno Dijoko ir kt. 1864 m. į Rusiją, Saratovo sritį, ištremta Indriūnų šeima. Vaikai grįžo Lietuvon. 1941 m. ištremta Balio Garunkščio, Petro Rakausko, Juozo Paškonio, Izidoriaus Repšio šeimos. Jonas Indriūnas – 1945 m. pateko į lagerį, ištremti Antanas ir Albertas Paškoniai. 2000 m. – 14 ūkių (29 gyv.). 2000 m. gyv. Jono Indriūno (1), Juliaus Indriūno (1), Onos Indriūnienės (2), Onos Danguolės Juknienės (1), Veronikos Bronislavos Juodelienės (2), Pranciškaus Kazakevičiaus (2), Kęstučio Pranciškaus Labeikio (5), Petro Gedimino Labeikio (3), Antano Prevelio (2), Antano Rutkausko (2), Antano Seibučio (2), Vaclovo Siručio (3), Vytauto Šavalinsko (3) ir Petro Vanago (2) šeimos. Yra senos k. kapinaitės. K. gyvenęs kalvis Grumbinas įsteigė mokyklą. Ilgai šios mokyklos vaikus mokė kalvio sūnus Feliksas Grumbinas. Akademikas V. Statulevičius yra kalvio Grumbino anūkas. Žmonės čia visada gyveno pasiturinčiai.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Lukniai – kaimas. 9 km nuo Sudeikių, 7 km nuo Utenos. 1984 m. – 65, 1997 m. – 44 ūkiai (44 gyv.). 2000 m. – 20 ūkių (46 gyv.). 2000 m. gyveno Aniceto Bernoto (2), Joanos Beivydaitės (1), Bronislavos Bertašienės (1), Zofijos Braukylienės (3), Rimanto Antano Juozelskio (2), Stanislovo Kačinsko (1), Stefanijos Katinienės (1), Zosės Leleivienės (2), Aldonos Marganavičienės (1), Valerijos Morkūnienės (1), Kazės Povilaitienės (6), Juozo Pumpučio (3), Juozo Riaubos (2), Prano Ruzgo (4), Viliaus Ruzgo (3), Emilijos Ruzgienės (3), Genovaitės Ruzgienės (3), Rimanto Stanio (2), Nijolės Žėkienės (2) ir Prano Žilėno (3) šeimos. Prie Lukno ežero. Yra Luknių šilelis, neveikiančios k. kapinaitės. Čia 1987 m. pastatytas kryžius.

Musteikiai – kaimas. 7 km nuo Sudeikių, 18 km nuo Utenos. 1765 m. inventoriuje Musteikiai ir Gailiešionys (dabar Užpalių sen.) nurodyti kartu. Buvo 13 ūkių: Kazio, Motiejaus Balčiūno, Jono Kubiliūno, Antano Mikučionių, Stasio Petrulionio, Mykolo, Motiejaus, Andriaus Repšių, Martyno Šarkio ir kt. Prieš Antrąjį pasaulinį karą kaime buvo 3 valakai žemės. 1936 m. išdalintas į vs. Gyveno 76 šeimos. Petras Gruodis (šeima ištremta), Pranskūnas, Domininkas Sagadinas (46 ha), Domininkas Šikšnys (19 ha), Jonas Šikšnys (16 ha), Justinas Šikšnys (apie 20 ha), Kostas Šikšnys, Pranskūnas. Prie Justino ir Jono Šikšnių sodybų stovėjo kryžiai. 1984 m. buvo 28. 1996 m. – 11 gyv. 2000 m. – 5 ūkiai (10 gyv.). Gyveno Juozo Gruodžio (6), Petrės Jakumaitės (1), Konstancijos Pranskūnienės 1), Valdo Šikšnio (1) ir Balio Zamansko (1) šeimos.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Birutė Zinkevičienė 

Naujakiemis – vs. 9 km nuo Sudeikių, 3 km nuo Utenos. 1984 m. – 10, 1997 m. – 11gyv. 2000 m. – 4 ūkiai (11 gyv.). 2000 m. gyveno Aleksejaus Bezzubovo (3), Domicelės Čičinytės (1), Vlado Jankausko (2) ir Danutės Marijos Radziulienės (5) šeimos.

Nemuniškis – vs. 8 km nuo Sudeikių, 7 km nuo Utenos. 1984 m. – 11, 1996 m. – 11 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (8 gyv.). 2000 m. gyveno Algimanto Cvirkos (1), Stefanijos Drazdauskienės (6) ir Broniaus Snukiškio (1) šeimos. 1890 m. pab. ir 1900 m. pr. buvo Nemuniškio palivarkas, priklausęs Drazdauskams.

Nolėnai – kaimas. 9 km nuo Sudeikių, 6 km nuo Utenos. 1984 m. – 76, , 1997 m. – 5 7 gyv. 2000 m. – 23 ūkiai (54 gyv.). 2000 m. gyveno Antaninos Baranauskienės (2), Raimondo Bertašiaus (1), Onos Butkienės (1), Emilijos Kalinauskienės (5), Vytauto Katino (1), Stasio Kirdeikio (1), Liudos Kišūnienės (5), Pranciškaus Kutkos (3), Elenos Kutkaitės (1), Valentino Palevičiaus (1), Lidvinos Pernaravičienės (1), Danguolės Požerinienės (3), Vincento Radzicko (1), Vilhelmo Smalakio (2), Janinos Šapokienės (1), Domicelės Šimonelienės (1), Jadvygos Šimonelienės (1), Alfonso Šimonėlo (3), Juliaus Šimonėlo (5), Jurgio Šimonėlio (4), Vilės Taraškevičienės (5), Romualdo Taraškevičiaus (6) ir Eugenijos Vigelienės (1) šeimos. Yra akmuo vadinamas Laumių stalu, piliakalnis, ežerai – Dovilas ir Dovolėlis. Tarp Sirutėnų ežero ir Nolėnų k. – Kybarto miškas.

Norvaišiai – kaimas. 7 km į Š R nuo Utenos, 2 km į P nuo Sudeikių. Pavadinimas nuo Norvaišių pavardžių. 1940 m. čia gyveno Ūkininkai: Pranė Arulienė (6 ha), Bronius Čekelis (13,5 ha), Jonas Čepšys (10 ha), Gabrys Ilčiukas (12 ha), Juozas Katinas (7 ha), Aleksas Kozmėnas (4 ha), Edvardas Kučinskas (12 ha), Juozas Kučinskas (13 ha), Jonas Martinėnas (8 ha), Juozas Mickevičius (18 ha), Eimutis Mickevičius (8 ha), Jonas Netikša (9 ha), Gabrys Norvaišis (4 ha), Stepas Norvaišis (3 ha), Jonas Norvaišis (12 ha), Petras Norvaišis (9 ha), Balys Pakalnis (12 ha), Jonas Pakalnis (11 ha), Juozas Pakalnis (36 ha), Jonas Sargūnas (5 ha), Povilas Sargūnas (7 ha), Antanas Surgailis (6 ha), Stanislovas Skutkevičius (1,5 ha), Petras Surgailis (6 ha), Juozas Šlepetys (22 ha), Jonas Šveckus (10 ha), Kostas Viedrickas (21 ha), Antanas Vilkauskas (10 ha), Stasys Vilkauskas (11 ha), Juozas Zabukas (35 ha), Klemensas Zuika (8 ha). Iš viso 142 gyv. valdė 350 ha. 1997 m. buvo 15 sodybų (34 gyv.), 1984 m. – 56, 1996 m. – 41 gyv. 2000 m. – 17 ūkių (46 gyv.). 2000 m. gyveno Janinos Abariuvienės (2), Juozapo Akramo (1), Algio Čekelio (3), Broniaus Čekelio (3), Veronikos Gaižutienės (2), Raimondo Kirkos (1), Antano Kučinsko (2), Edvardo Kučinsko (1), Vidos Kučinskienės (1), Stanislavos Pretkelienės (6), Zofijos Prontkelevič (6), Boleslovo Ramoškos (2), Vidmanto Sirvydžio (2), Jono Skutkevičiaus (2), Jono Šapokos (2), Nijolės Onos Šinkūnienės (4) ir Rimos Tarvydienės (5) šeimos. Vakarinėje kaimo dalyje yra akmuo su arklio pasaga. Manoma, kad čia Napoleono kariai užkasę lobį. Prie šilelio yra Kibiškių kalnas ant kurio vykdavo gegužinės. Nuo žodžio ,,kibinti“ kilęs kalno pavadinimas. Netoli to kalno Mariutės kalnelis. Pasak spėjimų čia išprievartauta Mariutė, kuri veliau nusiskandinusi. Gudaraisčio pavadinimas siejamas su elgetos iš Gudėjos paskendimu šiame raiste.

Regina Stakėnienė

Julijonas Šlepetys

Novosiolkos – vs. 4 km nuo Sudeikių, 13 km nuo Utenos. 1984 m. – 5, 1996 m. – 4 gyv. 2000 m. 3 ūkiai (6 gyv.). 2000 m. gyveno Sofijos Kavolelytės (1), Stasio Krupecko (1) ir Artūro Vitkūno (4) šeimos. Anksčiau priklausė Bikuškio dvarui.

Padbuožė (Padubeliai). – kaimas. 13 km nuo Sudeikių, 1 km nuo Utenos. 1853 m. vs. gyveno Jurgio Sabinsko šeima ir 5 samdiniai, iš viso 13 gyv. 1897 m. vs. gyveno 3 šeimos (21 gyv.). 1984 m. – 12, 1997 m. – 21 gyv. 2000 m. – 8 ūkiai (23 gyv.). 2000 m. gyveno Adelės Kvedarienės (1), Onos Kvedarienės (1), Albino Malinausko (3), Julijono Radušio (6), Marytės Šedbarienės (6), Donato Šlekio (4), Česlovo Aloyzo Tartilo (1) ir Antano Žiezdrio (1) šeimos. Yra Padbuožės (Duobelio) ežeras, iš kurio išteka upelis Šaltupys, įtekantis į Pajuodupės raistus.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Pauolis – kaimo dalis. 6 km nuo Sudeikių, 8 km nuo Utenos. 1897 m. priklausė Utenos par-jai, tuomet gyveno 13 šeimų (96 gyv.). 1984 m. – 6, 1996 m. – 6, gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (5 gyv.). Gyveno Aurelijaus Kavaliausko (4) ir Juozo Danieliaus Kavaliausko (1) šeimos.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Pilveliai – kaimas. 8 km nuo Sudeikių, 7 km nuo Utenos. 1765 m. inventoriuje Pilveliai pateikti kartu su Pašile (dabar Vyžuonų sen.). Buvo 6 ūkiai: Mykolo V. Pašilių, Jono, Jurgio, Mykolo Pilvelių, Jurgio Sunklodo ir kt. 2000 m. – 8 ūkiai (16 gyv.). 2000 m. gyveno Juozo Braciškos (2), Stanislavos Birutės Družinskienės (1), Stanislavos Gužienės (6), Juozo Kalinausko (2), Stasio Kalinausko (1), Eugenijos Malinauskienės (2), Vandos Šimonėlienės (1) ir Akviliaus Tamošiūno (1) šeimos. Yra kaimo kapinės. Čia palaidotas dvarininkas Drazdauskas.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Ramavydiškės – kaimas. 10 km nuo Sudeikių, 19 km nuo Utenos. 1984 m. – 5, 1996 m. – 3 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (3 gyv.). Gyveno Juozo Gajaus Imbraso (3) šeima.

Ruzgiškės – vs. 4 km nuo Sudeikių, 5 km nuo Utenos. 1984 – 2, 1996 – 1 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.) – Julė Kazickienė.

Samanė – vs. 2 km nuo Sudeikių, 11 km nuo Utenos. 1984 m. – 4, 1996 m. – 3 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (4 gyv). Gyveno Leokadijos Bražėnienės (1) ir Stasės Vanagienės (3) šeimos. 

Sidabrinė – vs. 4 km nuo Sudeikių, 8 km nuo Utenos. 1984 m. – 1 gyv. V. Urvelytė. Paskutinė kaimo gyventoja V. Urvelytė g. 1918 m. mirė – 1990 m. 2000 m. – 1 ūkis (4 gyv.) Rita Jauniškienė (4).

Sirutėnai – kaimas 10 km nuo Sudeikių, 4 km nuo Utenos. 1671 m. gyveno 1 gyv., 15 valakų tušti. 1923 m. – 148, 1959 m. k. – 31, 1970 m. – 37, 1984 m. – 121, 1997 m. – 187 gyv. 2000 m. – 51 ūkiai (172 gyv.). 2000 m. gyveno Kęstučio Adamonio (5), Onos Banienės (5), Juozo Vytauto Bernoto (4), Petro Vilimanto Blažinsko (5), Antano Buitvydo (2)Dariaus Galatilčio (5), Alfonso Grabskio (2), Jono Grašio (5), Stasio Grigonio (4), Stasės Griškevičienės (1), Algirdo Griškevičiaus (1), Stasio Jankausko (3), Danguolės Janonienės (4), Jono Jasinskio (4), Gražinos Kalinauskienės (2), Vilmos Karnuševičienės (3), Kęstučio Kairio (5), Vlado Krištaponio (3), Kęstučio Kugelio (1), Onos Kunigėlienės (1), Kęstučio Kundroto (7), Aldonos Laurinavičienės (6), Rimanto Malecko (4), Janinos Maniušienės (4), Onos Mažliokienės (1), Danutės Miceikienės (4), Lino Antano Mikalausko (6), Vytauto Stanislovo Naruševičiaus ((2), Broniaus Neliupšio (1), Alvyros Paškonienės (4), Antano Patalausko (4), Genovaitės Patalauskienės (5), Onos Patalauskienės (1), Algirdo Petrošiaus (2), Alvyros Petrulionienės (2), Edmundo Povilėno (5), Jolitos Pretkelienės (5), Bronislavos Puslienės (6), Petro Rutkausko (5), Laimučio Sinicino (1), Jadvygos Slapšienės (1), Bronislavos Smalakienės (1), Valdo Šapokos (3), Vytauto Šėmėlio (2), Antano Šimonėlo (3), Valentino Šimonėlio (2), Zitos Šveckuvienės (5), Genovaitės Tijūnaitienės (6), Kęstučio Ulevičiaus (5), Aleksandro Žadeikos (2), Onos Žadeikienės (1) ir Onos Žvironienės (1) šeimos. Kaimas prie Išdago ežero, šteka Patvertinės upelis. Yra senos neveikiančios kaimo kapinės. 1950–1963 m. buvo apl. centras.

Skrebulė – vs. 1 km nuo Sudeikių, 10 km nuo Utenos. 1984 m. – 2, 1996 m. – 4 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (4 gyv.). Gyveno Antano Rengaudo Puodžiuko (4) šeima.

Sprakšiai – vs. 9 km nuo Sudeikių, 7 km nuo Utenos. 1984 m. – 2, 1997 m. – 1 gyv. 2000 m. – (1 gyv.). Gyveno Romas Cibas (1).

Stasiškės – kaimo dalis Sudeikių seniūnijoje (kita d. – Užpalių seniūnijoje). 14 km nuo Sudeikių, 23 km nuo Utenos. 1984 m. – 6, 1996 m. – 3 gyv. Paskutinis kaimo gyventojas – Albinas Ž. Baranauskas, gim. 1913 m. mirė – 1998 m. 2000 m. – 2 ūkiai (43 gyv.). Gyveno Stepono Algirdo Jakubonio (2) ir Gintauto Petrausko (1) šeimos.

Sungailiai – kaimas. 10 km nuo Sudeikių, 4 km nuo Utenos. 1953 m. vasarą kaime kilo gaisras. Sudegė 2 sodybos, kitos labai apdegė. 1984 – 6, 1997 – 6 gyv. 2000 m. – 4 ūkiai (9 gyv.).Gyveno Vidmanto Kunigėlio (4), Albino Šapokos (2), Leokadijos Šovinienės (3) ir Daivutės Šulskienės (3) šeimos.

Šaltupys – vs. 13 km nuo Sudeikių, 0,5 km nuo Utenos. 1984 – 3, 1997 – 1 gyv. 2000 m. – 13 ūkių (4 gyv.). 2000 m. 2 ūkiai (5 gyv.). Gyveno Laimutės Veronikos Dubauskaitės (1), Ritos Orlovičienės (4) šeimos. Teka upelis Šaltupys.

Šeimyniškiai – kaimas. 5 km nuo Sudeikių, 14 km nuo Utenos. 1984 m. – 90, 1996 m. – 71 gyv. 2000 m. – 29 ūkiai (68 gyv.). 2000 m. gyveno Genadijaus Alchimovičiaus (3), Kazio Balkaus (4), Laimučio Braukylos (4), Boleslovo Bukelskio (2), Stanislavos Dainienės (1), Lino Dainio (4), Antano Damausko (2), Arvydo Damausko (4), Bronislavo Damausko (1)Onos Damauskienės (6), Roberto Dilio (1), Bronislavo Drobelio (3), Aleksejaus Gaiževskio (1), Juliaus Galinio (1), Stasio Gruodžio (2), Onos Kavaliauskienės (1), Emilijos Kavolelytės (1), Leonoros Kiliulienės (4), Antano Kiliulio (2), Vlado Leipaus (1), Onos Marcelytės (2), Broniaus Mišinio (2), Rimanto Mišinio (4), Jono Norvaišio (1), Nikolajaus Sačkovo (3), Janinos Sirutytės (1), Jono Surgailio (6), Stasio Trakelio (1) ir Janinos Valašimienės (1) šeimos.

Toleikiai – kaimas. 2 km nuo Sudeikių, 11 km nuo Utenos. 1,5 km į V. nuo Alaušo ežero. XIX a. priklausė Deksnio dvarui. 1782 m. dvaras užgrobė bendrai kaimo naudotą Novynos vs. ir pardavė pašaliniams. Toleikiškiai išvijo naują savininką, sunaikino ir ribų žymes, išvaikė vals. pareigūnus. Pasireiškė apie 50 moterų. 1782 05 28 valstiečiai nuplėšė rusų pristavui antpečius, atėmė kardą, kilo muštynės. Dvarininkas Koziela nuskubėjo į Zarasus prašyti pagalbos. Gegužės 31 d. atvyko dvi rusų kareivių kuopos, vadov. paties gubernatoriaus. Sudeikiuose buvo 3 d., o kariuomenė Rukliuose buvo iki birželio 27 d. Toleikiuose kariuomenė išbuvo ir vėliau. Martynas Sirutis – knygnešys. Lietuvos savanoriai: Jonas Kavolėlis ir Drabuntas. Juozas Kavolėlis, Antanas Kuska 1944–45 m. emigravo užsienin. 1959 m. – 183, 1970 m. – 162, 1984 m. – 103, 1996 m. – 64 gyv. 2000 m. – 23 ūkiai (53 gyv.). 2000 m. gyveno Viktorijos Aldonos Bepirštienės (1), Marijonos Bertašienės (1), Stasės Bukelskienės (1), Kęstučio Dzedulionio (5), Juozapo Garunkščio (2), Daliaus Geleževičiaus (5), Antano Ilgarūbio (2), Gedimino Kalyčio (1), Teofilės Kavolėlienės (1), Vytauto Kavolėlio (2), Antano Kumelio (6), Elenos Leipuvienės (2), Elenos Mazgelienės (1), Alvydo Mazgelio (2), Jono Mazgelio (2), Algimanto Netikšos (2), Leonoros Netikšienės (1), Boleslovo Pastalio (2), Antano Siručio (3), Jono Sivicko (1), Antano Surgailio (5), Prano Valiuko (4) ir Genės Žičkienės (1) šeimos. Kaime gimė prof. Antanas Petras Kavolėlis (1938 07 17–1987 06 21). 

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Vaiskūnai – kaimo dalis. 14 km nuo Sudeikių, 23 km nuo Utenos. 1984 m. – 3, 1996 m. – 1 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.) Ona Žvironienė.

Verbūnai – kaimas. 12 km nuo Sudeikių, 4 km nuo Utenos. 1984 m. – 1, 1997 m. – 6 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (6 gyv.). Gyvena Jono Bernoto šeima.

Viešeikiai – kaimas. 9 km nuo Sudeikių, 18 km nuo Utenos, 1678 m. minimas Užpalių bažnyčios ir Daugailių bažnyčios registracijos knygose. 1765 m. buvo: 15 ūkių: Kazio, Jokūbo Braukylų, Motiejaus Daunoro, Andriaus Drungos, Jono Janulionio, Jokūbo Kubiliaus, Jono Pauliukėno ir kt. Pažymėtas ir 1893 m. išleistame leidinyje ,,Sùovnik gograficzny“. 1890 m. žemėlapyje žemės dar išsidėstę rėžiuose. Vincas Braukyla buvo daraktorius. 1927 m. per varžytines žemė išdalinta į valakus. Žmonės išsikėlė į viensėdžius. Pro kaimą teka Alauša (7,6 km ilgio), kuri žemiau Likunčių k. įteka į Šventąją. Kaimas ribojasi su Plepesiškių, Alaušų, Musteikių, Bikūnų, Gailiešionių, Šeimynikščių , Ubagų (dabar Liepakalnio) kaimais. Kaime buvo vandens malūnas, tačiau 1943 m. sudegintas, vėliau nepilnai atstatytas. Vėliau malūnas nugriautas, o jo vietoje išaugo poilsio vila. Kaime buvo 14 valakų žemės, kelios mažažemių šeimos ir dvi ,,grytelininkės“. Čia gyveno šios šeimos: Jono Braukylos, Petro Braukylos, Vinco Braukylos, Uliutės Braukylienės, Aleksandro Česonio, Dapkų, Jono Gaidžio, Juozo Gaidžio, Antano Kazakevičiaus, Jono Kazakevičiaus, Krasauskų, Petro Makuškos, Juozo Marcelio, Jono Putrimo, Antano Sirvydžio, Povilo Sirvydžio, Stepanonių (trys broliai ir sesuo), Jono Šatkaus, Kazio Šatkaus, Domininko Vyžinto, ,,grytelninkės“: Kalinskienė ir Namajuškienė. Per kelis dešimtmečius kaimas pakito: nugriauta 18 sodybų. Ištremtos 7 šeimos: J. Braukylos, A. Kazakevičiaus, Pernavo, Puteikių, K. Šatkaus, D. Vyžinto. Žuvo 7 vyrai, išėję į partizanus, kaime buvo 5 bunkeriai. 1984 m. k. buvo 48, 1996 m. – 32 gyv. 2000 m. – 11 ūkių (21 gyv.). 2000 m. gyveno Jono Gedimino Braukylos (2), Stanislavos Braukylienės (1), Lino Juškos (1), Konstancijos Makuškienės (1), Vytauto Masiulio (2), Prano Pabrėžos (2), Marijonos Pečiūrienės (2), Juozo Rimanto Pernavo (2), Edvardo Slabšio (2), Balio Stepanonio (2) ir Janinos Zaborskienės (4) šeimos. Išliko kalnas vadinamas Milžino kalnu, ežeriukas Raistinis, kalnelis, ant kurio stovėjo kaimo grūdų sandėlis, skirtas sunkiam metui.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė 

Birutė Zinkevičienė

Voverynė – vs. 2000 m. – 1 ūkis (5 gyv.) 12 km nuo Sudeikių, 3 km nuo Utenos. 1984 m. – 4, 1997 m. – 5 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (5 gyv.). Gyvena Eleonoros Šinkūnienės šeima. Voverynės miške, prie kolektyvinių sodų ,,Stumbras“ yra ežeras Malynis.

 

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002