ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Seniūnijos, kaimai, viensėdžiai

Seniūnijos, kaimai, viensiedžiai

Seniūnijos – tai LDK dv. administraciniai vienetai. 1837–1917, 1919–1940, 1942–1944 m. seniūnai renkami, 1942–1944 m. – skiriami. 1940 m. vietoj seniūnijų atsiranda apylinkės. 1944–1995 m. veikė apylinkės. Apl. pirmininkai nuo 1995 m. vadinosi apl. viršaičiais. 1995 m. vietoj rajone buvusių 13 apl. įkurta 10 seniūnijų. Utenos mieste vietoj miesto merijos taip pat įkurta seniūnija. Seniūnus skiria meras. K. pavadinimai atsirado XVI a., kai sodžiai, pakiemės ir dalis senųjų papilių gyvenviečių (buvusių viešių) pateko feodalų žinion, o žmonės tapo baudžiauninkais. Kaimai nuėjo ilgą vystymosi laikotarpį, juose ypač carizmo periodu ir vėliau buvo išlaikomos etninės tradicijos, padėjusios išlaikyti tautiškumą.
Vs. atsirado tada, kai viena šeima galėjo savarankiškai dirbti žemę. Po Valakų reformos vs., kūrė smulkieji bajorai ir užusienių valstiečiai, nepatekę į k. ribas. Senuose šaltiniuose minimi sėdėjimai, tai greičiausiai vs. nyko vykdant prievartinę kolektyvizaciją, melioruojant žemes, juos prijungiant prie k. ir dėl kt. priežasčių.
Knygoje apžvelgta 500 kaimų ir viensėdžių. Kai kurių k. gyv. pavardės žinomos nuo XVII a. Pabandėme atsekti pastovių gyv. pavardes nuo seniausių laikų, todėl surašėme dabar gyvenančius šeimos. K. ir vs. nyksta, todėl svarbu juose surinkti senųjų verslų ir papročių lobius.

Daugailių seniūnija

Teritorijos plotas 13540 ha, iš jo 4468 ha miškų, 214 ūkių, 50 kaimų ir viensėdžių 5, neveikiančios bendrovės, 1713 gyv. 1720 gyv. Būstinė – Daugailiai. Seniūnas Skirmutis Sirvydis, tel. 35580.

Antandraja – kaimas. 21 km nuo Utenos, Indrajų ežero vakarinėje pakrantėje. Greta Labinio ežeras. Kaimo laukuose rastos akmeninės trinamosios girnos, datuojamos I tm. (UKM). Šiame k. 1896 m. gimė karvedys Jeronimas Uborevičius. 1949 m. čia įsikūrė ,,Vienybės“ kolūkis. Pirmasis kolūkio pirmininkas Balys Gasiūnas ir buhalteris Jonas Ivonis 1950 m. nužudyti. 1923 m. – 242, 1959 – 128, 1984 – 114, 1997 – 70 gyv. 2000 – 35 ūkiai, 76 gyv. 2000 m. gyveno Genės Butkienės (1), Valento Cicėno (1), Ramunės Dittmann (1), Janinos Gečiauskienės (1), Onos Gečiauskienės (2), Juozo Grižo (1), Edvardo Jonuškos (1), Raimondo Jurelės (5), Genadijaus Kačanovo (1), Leono Lino Kanapecko (2), Jono Algirdo Kavolėlio (2), Nikolajaus Kažokaru (3), Eugenijos Klimanskienės (1), Ričardo Križinausko (5), Elžbietos Kuliešytės (1), Kazio Kuliešiaus (1), Jono Kušleikos (5), Broniaus Labeikio (6), Algio Maciulevičiaus (5), Eugenijos Mačiulevičienės (3), Marinos Melničiuk (2), Marijos Melničiukos (3), Stasės Malakauskienės (1), Stanislovo Mataro (2), Bronislavo Naviko (2), Elžbietos Petrulionytės (1), Vygando Pruckaus (1), Edvardo Rastenio (2), Virginijos Repšienės (4), Donatos Rožienės (1), Bronislavo Slapšinsko (1), Anos Šefeldienės (3), Juozo Verbicko (2), Jono Vičino (2) ir Sauliaus Volskio (1) šeimos. šeimos.

Antilgė – kaimas. 15 km nuo Daugailių. 33 km nuo Utenos. 1984 m. – 44, 1996 m. – 25, 2000 m. – 12 ūkių (19 gyv.). Yra piliakalnis, senos neveikiančios kapinės. 2000m. gyveno Genės Bilienės (1), Boleslovo Deveikio (4), Prano Gurkšnio (1), Algirto Jono Juodvalkio (1), Jono Kazlausko (1), Pranciškaus Kulavičiaus (2), Genovaitės Miškinienės (3), Josifo Musteikio (2), Julės Musteikytės (1), Virgilijos Petravičienės (1), Vytauto Vasiliausko (1) ir Aldonos Zubavičienės (1) šeimos.

Bajoriškiai – kaimas. 2 km nuo Daugailių, 17 km nuo Utenos. 1923 m. – 32 ūkiai (142 gyv.), 1959 m. – 116, 1970 m. – 89, 1979 – 68, 1984 m. – 60, 1996 m. – 59, 2000 m. – 31 ūkiai (64 gyv.) 2000 m. gyveno Egidijaus Aleksejevo (3), Adelės Artamavičienės (1), Vaclovo Banacho (4), Adelės Bučienės (2), Janinos Eidukienės (1)Boleslovo Juozo Graižio (2), Sandros Gaižiūtės (1), Antano Grigaliūno (4), Rimanto Ilčiuko (2), Vilento Ilčiuko (1), Vytauto Viktoro Jakubonio (3), Vlado Kašalyno (2), Aido Kazoko (1), Mildos Marijos Klimienės (2), Veronikos Lumbienės (1), Reniaus Alfonso Maigio (2), Viliaus Mališausko (1), Visvaldo Masiulio (3), Bronės Masiulienės (1), Antano Mitalo (1), Brigitos Mitalienės (4), Rimo Narkūno (5), Stanislovo Norkūno (2), Rimantos Petrauskienės (3), Valentinos Petrovos (1), Valerijos Pupeikienės (1), Romualdo Riboko (3), Poliet Rybakovo (3), Jono Šimonėlio (1), Valerijos Vitienės (1) ir Birutės Zakrienės (2) šeimos. Prie Indrajų ežero ir Taukėliškio miško. Yra Liminėlio, Limino, Bajoriškių, Plentaukos ežerai, Bajoriškių piliakalnis, Indrajų ežero pusiasalyje senos neveikiančios kapinės. 

Bernotiškės – kaimas. 3 km nuo Daugailių, 17 km nuo Utenos. 1923 m. 20 gyv. 1996 m. – 2 ūkiai (2 gyv.). 2000 m. 2 ūkiai (3 gyv.) 2000 m. gyveno Audronės Teklės Onos Skrabulienės (2) ir Bronislovo Tankūno (1) šeimos. Yra Bernotiškės miškas.

Blusiškės – kaimas. 8 km nuo Daugailių, 28 km nuo Utenos. 1984 m 2 gyv., 1998 m. – 1. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Gyveno Genovaitė Macijauskienė.

Brinkliškės – kaimas. 17 km nuo Daugailių, 36 km nuo Utenos. 1984 m 17, 1996 m. – 7, 2000 m. – 4 ūkiai (5 gyv.). Gyveno Vito Jonaičio ((1), Alfonso Juodkos (2), Gintauto Juodkos (1) ir Marijonos Šeduikienės (1) šeimos. Yra Brinkiškių piliakalnis, senos neveikiančios kapinės. 

Daržiniai – kaimas. 2 km nuo Radeikių, 20 km nuo Daugailių, 21 km nuo Utenos. 1923 m. – 22 ūkiai (112 gyv.). 1984 m. – 23, 1996 m. – 18, 2000 m. – 10 ūkių (18 gyv.). 2000 m. gyveno Jadvygos Irenos Drazdauskienės (1), Antano Driskiaus (2), Lilijos Gasiulienės (5), Valerijos Jauniškienės (1), Boleslovo Jauniškio (1), Edvardo Jauniškio (1), Joanos Petrėnienės (1), Algimanto Petrėno (4), Kęstučio Šakėno (1) ir Elenos Šakėnienės (1) šeimos. Yra senos, neveikiančios kapinės.

Degsnelė – kaimas. 3 km nuo Daugailių, 23 km nuo Utenos. 1984 m – 2, 1998 m. – 2 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (2 gyv.). Gyveno Katia Botova.

Degsnys – kaimas. 5 km nuo Radeikių, 16 km nuo Daugailių, 16 km nuo Utenos. 1984 m. – 22, 1996 m. – 13gyv. 2000 m. – 4 ūkiai (11 gyv.). 2000 m. gyveno Alfonso Gečo (6), Genovaitės Lauciuvienės (1), Irenos Ramoškienės (2) ir Vitalės Vilutienės (3). Išlikę buvusių Degsnio dv. rūmai. 

Drąsėnai – kaimas. 5 km nuo Daugailių, 24 km nuo Utenos. 1984 m. 43, 1996 m. – 32 gyv. 2000 m. – 16 ūkių (39 gyv.). 2000 m. gyveno Sergejaus Aksiutovo (4), Adelės Antanavičienės (1), Elenos Bukelskienės (2), Gintauto Karlos (4), Veronikos Karlienės (1), Onos Veronikos Krasauskienės (5), Sergejaus Laboko (11), Onos Mališauskienės (1), Bronislavos Ruzgaitės (1), Algimanto Vincento Seibučio (1), Leono Šipkaus (2), Aleksandro Tamošiūno (1), Angelės Trukonaitės (1), Rimanto Vaikučio (1), Genovefos Vainiuvienės (1) ir Lino Varatinsko (2) šeimos.

Duobiai – kaimas 5 km nuo Daugailių. 14 km nuo Utenos. 1671 m. buvo 11 gyv. valdę 4 valakus. 14 valakų tušti. 1670 m. dūmų registre nurodyta, kad 8 dūmų k. valdo ponas Menko (Męk). 1984 m. – 42, 1996 m. – 30 gyv. 2000 m. 15 ūkių (25 gyv.). Gyveno Kazimiero Antanavičiaus (2), Viliaus Būgos (3), Bronės Drobelienės (2), Virginijaus Dumbravos (1), Genovaitės Gimbutienės (1), Rimo Kontrimavičiaus (1), Juozo Klibo (2), Romualdo Klibo (4), Giedrės Lukauskienės (2), Anelės Mažliokienės (1), Stasės Pilkauskienės (2), Alfredo Domininko Rukštelės (1), Dano Siderkevičiaus (1), Danguolės Anastazijos Šakalienės (1) ir Bronės Šapokienės (1) šeimos. Yra Duobio ežeras, dvejos senos neveikiančios kapinės.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Garniai – kaimas. 3 km nuo Daugailių, 23 km nuo Utenos. 1671 m. buvo 1 gyv. 18 valakų tušti. 1923 m. – 29 ūkiai (144 gyv.). 1984 m. – 54, 1996 m. – 32, 2000 m. 18 ūkių (37 gyv.). Gyveno Zofijos Avdejevos (3), Sauliaus Avdejevo (3), Gintauto Gumbrio (1), Juliaus Gumbrio (2), Rimanto Gumbrio (1), Valdo Gumbrio (3), Antano Kilbausko (1), Onos Klezienės (1), Reginos Meškuotienės (4), Gintaro Micelicos (3), Jono Mecelicos (3), Gintauto Minutkos (1), Juozapo Minutkos (1), Emilijos Minutkienės (1), Antano Musteikio (2), Vitalijaus Musteikio (1), Teresės Aldonos Narkūnienės (1) ir Janinos Šapokienės (5) šeimos. Yra Kibenėlio, Kibenio ežerai, Garnių miškas. Yra du Garnių kaimo piliakalniai., senos neveikiančios kapinės.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

 Gateliai – kaimas. 13 km nuo Daugailių, 32 km nuo Utenos. Vakariniu pakraščiu jį supa Ilgės upelis, Šiaurėje ribojasi su Gatelių mišku, pietryčiuose – su Minčios giria. 1792 m. buvo 11 kiemų su 60 gyv., dirbo 24 valakus žemės. 1924–73 m. veikė prad. m-kla. Prie Ilgės upelio yra piliakalnis, Gatelių miške – pilkapiai, kuriuose atkasta geležinių ietigalių, kirvių, balno kilpų, žalvarinių papuošalų. Yra senos kapinaitės. 2000 m.–13 ūkių (21 gyv.). 2000 m. gyveno Marinos Blinovos (1), Danutės Dudkevičienės (2), Vaclovo Viktoro Eiduko (1), Valės Grašienės (1), Minajaus Gutkino (1), Nerijaus Kasparavičiaus (3), Anelės Mačiulienės (2), Juozapo Pažerinio (1), Janinos Ramanauskienės (2), Malvinos Skripkutės (1), Vinco Šireikos (2), Jono Konstantino Urbono (2) ir Vladislavos Vėžienės (2). šeimos.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Gojus – kaimas. 1 km nuo Daugailių, 20 km nuo Utenos. 1984 m. – 9, 1996 m – 1, 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Gyvena Ona Sapaliauskienė. Pasakojama, kad čia augęs senas ąžuolas buvo laikomas šventu, o Gojus – šventa vieta. Ąžuolą galėjo apkabinti tik 6 vyrai, 7 m. aukštyje jis šakojosi į du liemenius. Čia buvo aikštelė, 12x40 m. priūdas. 1929 m. sutarta, kad ūkininkas Juodvalkis paliks ąžuolą ir 1919 m. kovų už Lietuvos nepriklausomybę apkasus. 1942 06 14 kaime pašventintas tremtinių kryžius su užrašu: ,,Sugrąžink mūsų tremtinius“. Pastatė Jonas Juodvalkis.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Janapolis – kaimas 13 km nuo Daugailių, 13 km nuo Utenos. 1984 m. – 5, 1996 m. – 2. 2000 m. – 2 ūkiai (5 gyv.). Pavadinimas kilo nuo Jono vardo. Mirus ūkininkams Rukšiams, namus nupirko iš miesto atsikėlusi gyventi Arūno Matuzo šeima. 2000 m. gyveno Anelė Jurelienė (1), Arūnas Matuzas 4).

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Juknėnai – kaimas 6 km. į pietus nuo Daugailių, 24 km nuo Utenos. 1923 m. buvo 317 (60 sodybų), 1959 m. – 339, 1970 m. – 201, 1984 m. – 198, 1996 m. – 182 gyv. 2000 m. 73 ūkiai (179 gyv.). Gyveno Broniaus Augulio (2), Mykolo Vidmanto Bagočiūno (1), Vilės Baltaduonienės (1), Pavelo Botovo (1), Jolitos Bražėnienės (4)Julio Čeburnio (2), Almos Čekanauskienės (6), Monikos Čeburnienės (1), Juozo Jurgio Čepeliausko (3), Stasio Dargužio (3), Juozapo Dicevičiaus (2), Jelenos Dorondovos (5), Jono Driskiaus (1)Rimantos Driskuvienės (3), Leono Dudonio (5), Igno Giliaus (3), Emilijos Govėdienės (1), Birutės Greibuvienės (3), Jadvygos Jackūnaitės (1), Veronikos Jackūnienės (1), Mamerto Juočio (1), Juozo Jurgilo (3), Ramunės Jurgilienės (2), Antano Katino (1), Albino Kavolėlio (1), Genovaitės Kondratavičienės (1), Algio Kondratavičiaus (5), Onos Kulienės (1), Artūro Kulio (4), Juozo Kunčiaus (2), Stasio Kunčiaus (4), Antano Kundratavičiaus (3), Genės Laurinavičiūtės (1), Broniaus Lumpicko (2), Onos Maniušienės (1), Valerijos Maniušienės (1), Jono Maniušio (2), Leonardo Maniušio (2), Rolando Maniušio (4), Jono Matusevičiaus (1), Stasio Matusevičiaus (1), Alberto Meidaus (2), Kazio Mikutavičiaus (2), Ramūno Mikutavičiaus (3), Ritos Musteikienės (4), Irenos Nagelienės (1), Valerijos Vitalijos Navickienės (4), Renatos Obolevičienės (4), Algirdo Pampuškos (3), Julijonos Petravičienės (2), Veronikos Pilipavičienės (1), Gido Pilipavičiaus (3), Rimgaudo Pilipavičiaus (4), Reginos Pumputytės (4), Alvydo Raškevičiaus (4), Ritos Rudokienės (3), Dangutės Stackevičienės (2), Kazimiero Stankevičiaus (4), Danguolės Stepanavičienės (4), Petro Vytauto Steponavičiaus (2), Sonatos Sujavičienės (4), Antano Šinkūno (1), Akvilės Šiožinienės (1), Adelės Tumėnienės (1), Bronislavos Tumėnienės (1), Jadvygos Tumėnienės (1), Stanislavos Vaiciukevičienės (2), Anos Vaičiūnienės (4), Julijos Vaikutienės (2), Uršulės Velykienės (3), Janinos Zakarkaitės (1) ir Rimanto Zinkevičiaus (9) šeimos. Buvo kolūkio centras, parduotuvė, m-kla (1922–50). 1950–51 m. – septynmetė (1951–62), vėliau aštuonmetė, nuo 1968 m. pradinė mokykla. Nuo 1952 m. – biblioteka. Yra V–VI a. pilkapiai su akmenų vainikais, piliakalnis, senos kapinės. 1905 m. gimė poetas Antanas Miškinis ir 1898 m. jo brolis literatūrologas, vertėjas Motiejus Miškinis. Išlikusi jų sodyba – muziejus, pastatytas stogastulpis. Čia vyksta literatūriniai renginiai.

Kubiliai – kaimas. – 10 km nuo Daugailių, 27 km nuo Utenos. Ribojasi su Rukšėnų, Gaidžių, Juknėnų ir Plipų kaimais. Žemės plotas apie 700 ha. Šiaurinėje kaimo pusėje – piliakalnis, pietvakarių pusėje 43 ha dydžio Vaikeso ežeras. Šiaurės rytinėje pusėje pūpso Žinialekapio kalnas, o jo slėnis vadinamas Pagrabėmis. Spėjama, kad čia buvo senos kapinės. 1912–13 m. ūkininkai išsikėlė į vienkiemius. 1921 m. įkurta prad. m-kla. Veikė iki 1960 m. 1940 m. buvo 56, 1984 m. – 43, o 1996 m. – 18 sodybų (32 gyv.), 2000 m. – 14 ūkių (26 gyv.). Dalis sodybų nugriauta melioruojant žemes. Kapinėse palaidota 17 partizanų. Penkios šeimos išvežtos į Sibirą. Gyveno Algirdo Jackūno (4), Jono Jackūno (6), Elenos Jackūnienės (1), Veronikos Laurinavičienės (1), Broniaus Meidaus (2), Zofijos Meiduvienės (1), Alberto Mikalausko (2), Teklės Musteikienės (1)Vladislavo Namiko (1), Elenos Stundžienės (1), Valdo Tumėno (1), Antano Vaškelio (1) ir Onos Laimutės Venslovienės (2) šeimos.

Regina Stakėnienė

Boleslovas Valys

Latviškės – kaimas. 9 km nuo Daugailių 21 km nuo Utenos. 1984 m. – 1 gyv., 1998 – 2 gyv. 2000 – 1 ūkis (2 gyv.). Gyveno Vanda Juodėnaitė.

Maneičiai  – kaimas. 18 km nuo Daugailių, 18 km nuo Utenos. Priklausė Deksnio dvarui. Čia iš Ruklių išvarytas 1882 m. persikėlė dvarininkas Koziela K.. Prie Alaušo ežero. Prie ežero yra balno formos piliakalnis. Kultūriniame sluoksnyje aptinkama pirmo tūkstantmečio lipdytinės keramikos. Greta yra Bagdoniškio, Varležerio, Varnakio ežerai, senos neveikiančios kapinės. 1923 – 27 sodybos (151 gyv.). 1959 m. – 96, 1984 m. – 47, 1996 m. – 27, 2000 m. – 15 ūkių (26 gyv.). 2000 m. gyveno Stasio Andrašiaus (4), Astos Andrašiutės (1), Albinos Grigaliūnienės (2), Ingridos Gruodienės (3), Jurgio Kaminsko (2), Algio Kaulinio (1), Normanto Lunskio (1), Felicijos Navadničėnienės (1), Onos Navadničėnienės (1), Danutės Navikienės (2), Onos Pakalnienės (1), Jono Pakalnio (2), Emilės Ramelienės (1), Algio Ražkausko (1) ir Alvydo Trinkūno (4) šeimos.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Mediniškės – kaimas. 18 km nuo Daugailių, 15 km nuo Utenos. 1984 m. – 1 gyv. 1996 m. – 3, 2000 m. – 2 ūkiai (2 gyv.). 2000 m. gyveno Antanas Pladas ir Veronika Pladienė.

Mikolojūnai – kaimas. 2 km nuo Daugailių, 21 km nuo Utenos. 1671 m. 1 gyv. dirbo tik daržą. 1984 m. – 34, 1996 m. – 27 gyv., 2000 m. – 14 ūkių (30 gyv.). 2000 gyveno Prano Graužinio (3), Telesforos Alfredos Jutelienės (1), Vidos Kučinskienės (3), Juozo Mėlynio (2), Antano Miškinio (1), Aldonos Onos Norkūnienės (2), Janinos Ruseckienės (2), Kristinos Stulpinienės (2), Vitalijos Šukienės (2), Stasio Urbanavičiaus (2), Onos Vaikutienės (3), Vidos Vaikutienės (5) Onos Valiukėnienės (1) ir Valerijos Valiukėnienės (1) šeimos.

 Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Narutiškis – vs. 17 km nuo Daugailių, 36 km nuo Utenos. 1984 m. – 7, 1996 m. – 5 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (6 gyv.). Gyveno Leokadijos Nasavičiūtės (1). Bronislovo Rastenio (2), ir Giedriaus Vyšniausko (3) šeimos. 

Narvydžiai (Ramučiai) – kaimas. 6 km nuo Radeikių, 7 km nuo Daugailių 19 km nuo Utenos. 1984 m – 19, 1996 m. – 18, 2000 m. – 6 ūkiai (15 gyv.). 2000 m. gyveno Antano Bartaševičiaus (2), Algirdo Budrevičiaus (3), Valdo Budrevičiaus (4), Marijos Gruodienės (1), Gintauto Gruodžio (4) ir Genovaitės Šereckienės (1) šeimos. Yra senos neveikiančios kapinės.

Naujakiemis – vs. 14 km nuo Daugailių, 14 km nuo Utenos. 1984 m. – 8, 1996 m. – 2 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (2 gyv.). Gyveno Raimondas Kliukas (1), Konstancija Šinkūnienė (1).

Nečėnai – sentikių kaimas. 19 km nuo Daugailių, 38 km nuo Utenos. 1984 m. – 7, 1996 m. – 6 gyv. 2000 m. – 6 ūkiai (7 gyv.). 2000 m. gyveno Eugenijaus Babachino (1), Varvaros Babachinos (1), Jakovo Kuznecovo (1), Jono Kuznecovo (2), Feonijos Šerstobajevos (1) ir Sergejaus Šeštakovo (1) šeimos. Yra cerkvė (veikianti per didžiąsias šventes), didelės tvarkingos kapinės.

Noliškis (Našlėniškis) – kaimas. 3 km nuo Radeikių, 13 km nuo Daugailių, 13 km nuo Utenos. Anksčiau kaimas buvo vadinamas Našlėniškiu. Yra labai apardytas Noliškio piliakalnis. 1984 m. – 17, 1996 m. – 18 gyv. 2000 m. – 8 ūkiai (19 gyv.). 2000 m. gyveno Adolfo Biliūno (2), Povilo Biliūno (4), Kęstučio Miliausko (4), Aldonos Raguotienės (1), Birutės Onos Šimonėlienės (1), Alfonso Vedricko (2), Jono Vedricko (2) ir Angelės Vedrickienės (3) šeimos. Kaimas įsikūrė 1959 m. buvusio Noliškio dvaro žemėje. Viename iš dvaro pastatų, ištrėmus dvaro savininkus Žulius, apsigyveno Antano Pakalnio šeima. Iš kitur atsikėlė Adolfo Biliūno, Jono Vedricko, Povilo Žiogo šeimos. Naikinant vienkiemius namus pasistatė Alfonso Meidaus, Stasio Vedricko šeimos. Dauguma jau mirę, o vaikai – išvykę.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Nuodėguliai – kaimas. 2 km nuo Radeikių, 12 km nuo Daugailių, 12 km nuo Utenos.m Manoma, kad pavadinimas kilęs nuo žodžio ,,pajuodę“ (sakoma, kad buvęs labai godus ponas Kazlas, kuris labai spaudė prie darbų). Buvo kolūkio centras. Yra du dubeniuoti akmenys, piliakalnis, vadinamas Gikiškio kalnu, Stumbrės tvenkiniai, senos neveikiančios kaimo kapinės. 1959 m. – 99, 1984 m. – 38, 1996 m. – 30. 2000 m. – 14 ūkių (38 gyv.). 2000 m. gyveno Vytauto Čebylos (5), Nijolės Dainienės (4), Jono Dringelio (6), Marijonos Jančienės (1), Jadvygos Karalienės (1), Leono Klibo (4), Onos Leipuvienės (2), Alvydo Miliausko (4), Jono Mieliausko (1), Stanislovo Miliausko (2), Aldonos Merkienės (2), Ingos Mickevičienės (3), Kostės Navikienės (1) ir Dianos Patumsienės (2) šeimos.

Paberžė – kaimas. 9 km nuo Daugailių, 28 km nuo Utenos. 1984 m. – 72, 1996 m. – 30 gyv. 2000 m. – 17 ūkių (41 gyv.). 2000 m. gyveno Ramunės Čigienės (2), Edvardo Drungos (3), Angelės Drungienės (1), Valerijos Drungienės (1), Česlovo Igliuko (2), Reginos Gimbutienės (6), Marijos Kanapeckienės (1), Jono Labucko (3), Kazimiero Algimanto Labucko (1), Vandos Angelės Labuckienės (3), Anelės Leleivienės (1), Onos Medinienės (1), Balio Medinio (3), Romaldo Miškinio (5), Elenos Petrokienės (2), Veronikos Šileikienės (1) ir Viktoro Valentinavičiaus (5) šeimos.

Pakryžė – kaimas. 6 km nuo Radeikių, 2 km nuo Daugailių, 16 km nuo Utenos. Manoma, kad pavadinimas kilęs nuo Pakryžės kapelių, kur buvo daug kryžių. 1990 m. čia pastatytas naujas kryžius (autorius Pranas Kaziūnas). 1984 m. – 26, 1996 m. – 22. 2000 m. – 7 ūkiai (12 gyv.) 2000 m. gyveno Jono Mecelicos (2), Algimanto Narbuto (2), Rolando Narbuto (1), Jono Petro Puodžiuko (2), Onos Skrebienės (1), Birutės Elenos Steponavičienės (1) ir Gintauto Steponavičiaus (3) šeimos.

Papelėkė – kaimas. 5 km nuo Daugailių, 25 km nuo Utenos. 1984 m. – 4, 1996 m. – 2, 2000 m. – 1 ūkis (2 gyv.). 2000 m. gyveno Bronislavo Puslio šeima.

Pikčiūnai – kaimas. 5 km nuo Daugailių, 25 km nuo Utenos. 1923 m. – 89/19 sodybų, 1984 m. – 9, 1994 m. – 7 (5 sodybos) 1996 m. – 7, 2000 m. – 6 ūkiai (7 gyv.). 2000 m. gyveno Veronikos Bikelienės (1)Genovaitės Giedrienės (1), Kazio Kunčiaus (1), Antano Vytauto Leleivos (1), Irenos Stefanijos Lumpickienės (2) ir Pulgerijos Mitalienės (1) šeimos. Yra Kibenio ir Kibenėlio ežerėliai. XIX a. Pikčiūnų gyv. išskyrė 80 ha žemės plotą ir užželdino mišku. 1914 m. k. pirmas Daugailių ir Vajasiškio apl. išsiskirstė į vs, tačiau mišką paliko vienoje vietoje. Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą tame miškelyje buvo suorganizuotas lietuviškas vaidinimas. Nepriklausomybės metais ūkininkai specializavosi braškių auginime. Per k. teka šv. Jono upelis, o ant jo kranto pastatytas Šv. Jono koplytstulpis. Yra senos neveikiančios kaimo kapinės. Veikė pavasarininkų, jaunalietuvių organizacijos. Čia gimė agronomas, JAV visuomenės veikėjas Antanas Musteikis, pulkininkas savanoris Jonas Musteikis, apdovanotas Vyčio kryžiumi, Pranas ir mokytojas Juozas Musteikiai.

Pliupai (Plipai) – kaimas. 5 km nuo Radeikių, 15 km nuo Daugailių, 17 km nuo Utenos. Pavadinimas kilo nuo Plipų (Plipelių) pavardžių. 1853 m. gyveno 106 gyv. Iš jų: Silvestro Biliūno , Justino Juozapo Dūdų, Tamošiaus Grigaliūno, Pranciškaus, Justino Gruodžių, Petro, Simono Motiejūno, Jurgio Paškausko, Adomo Pliupelio, Jokūbo Pliupelio, Jono Šlepečio, kampininkų: Mortos Čipkuvienės, Adomo Kalyčio, Jurgio Šlepečio, Motiejaus Trapšos šeimos, samdė 26 samdinius. 1897 m. k. gyveno 32 šeimos (163 gyv.). 1984 m. – 19, 1996 m. – 15, 2000 m. 7 ūkiai (18 gyv.). Gyveno Vidmanto Galvydžio (3), Eleonoros Gruodienės (2), Juozo Motiejūno (2), Alvydo Prano Plipelio (2), Adelės Šimonelytės (1), Povilo Vedricko (4) ir Juozo Žižo (4) šeimos. Yra senos neveikiančios kapinės.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Polekniškis – kaimas. 4 km nuo Daugailių, 24 km nuo Utenos. Tarp Dūbės ir Aikiniškio kalvų, prie Alekniškio ežerėlio. Nuo kalnų matyti 6 bažnyčios: Daugailių, Južintų (30 km), Dusetų (18 km), Antalieptės (18 km), Salako (16 km) ir Vajasiškio (5 km). Netoli Alekniškio ežero stovėjo Šv. Jono statulėlė. K. priklausė Vilniaus vysk. dvarui. 1984 m. – 12, 1996 m. – 10 gyv. 2000 m. – 4 ūkiai (6 gyv.). 2000 m. gyveno Juozo Juodvalkio (2), Reginos Musteikienės (2), Anelės Staškūnienės (2) ir Rasos Valiulytės (1) šeimos.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Purviniškis – kaimas. 3 km nuo Daugailių 23 km nuo Utenos. 1984 m. – 2, 1996 m. – 2, 2000 m. – 1 ūkis (2 gyv.). 2000 m. gyveno Albino Mikulėno šeima.

Radeikiai – kaimas. 10 km į pietvakarius nuo Daugailių prie Utenos – Zarasų plento, 10 km nuo Utenos. 1923 m. – 137, 1959 m. – 108, 1970 m. – 112, 1979 m. – 204, 1984 m. – 244, 1996 m. – 330, 2000 m. – 120 ūkiai (326 gyv.). Kaimas minimas 1744 m. 1926–41 m. Veikė plytinė (savininkas Esalis), malūnas, vėliau tapo kalve. 1922 m. k. išdalintas į viensėdžius. V. Zabuko, Būtauto, K. Sirvydžio kluonuose vyko gegužinės, rodyti G. Kučinskaitės režisuoti spektakliai. Grodavo K. Prūsas, J. Šimonėlis. Gyveno Aloyzo Aleliūno (5), Virginijos Augustinienės (3), Ričardo Babelio (4), Vidmanto Bagužinsko (4), Ovidijaus Balanoškos (4), Genovaitės Balanoškienės (2), Juliaus Baltaduonio (1), Alfredo Baškevičiaus (2), Stasio Baušio (1), Aldonos Onos Beinoraitės (1), Antano Bernoto (4), Audroniaus Bertašiaus (3), Vytauto Bikelio (2), Jono Algirdo Blažio (4), Antano Čižo (2), Ingridos Dainenko (1), Leono Daukinčio (5), Česlovo Daukšos (4), Stasės Dūdienės (4), Janinos Gasiulienės (1), Vilmos Gasiulienės (4), Ciprijono Gasiulio (2), Juozo Gilio (2), Dalios Granickienės (2), Aldonos Gražytės (1), Stasio Grigaliūno (4), Antano Grižo (4), Aldonos Grižienės (4), Aldonos Grižienės (5), Bronislavos Gruodienės (1), Genovaitės Gruodienės (4), Petro Gruodžio (4), Stasio Gruodžio (5), Juozo Guigos (6), Eugenijos Guobužienės (1), Vasilijaus Ivanovo (1), Gintaro Jakščio (6), Jono Juodėno (2), Antano Jurkevičiaus (2), Danutės Jurkienės (6), Martyno Kakanio (3), Valentino Karaliaus (4), Laimučio Kavolėlio (4), Gintauto Kazlausko (6), Teofilijaus Kazoko (2), Julės Kiaušienės (1), Arvydo Kilbausko (1), Irmanto Kišūno (4), Vilgelmo Kišūno (2), Angelės Klibienės (1)Juozo Kondrato (3), Juditos Kučinskienės (3), Kazimieros Kučiūnienės (4), Sandros Kuzaitienės (2), Vlado Lagūno (1), Genovaitės Lagūnienės (2), Veronikos Leleikienės (2), Alfonso Lukausko (6), Alvydo Maigio (4), Vytauto Malinausko (1), Vytauto Martinėno (2), Veronikos Matusevičiūtės (1), Dariaus Meidaus (1), Liutauro Misiūno (3), Leokadijos Misiūnienės (2), Jurgio Morkūno (2), Romualdo Morkūno (1), Bronės Navadničėnienės (1), Stanislovo Neliupšio (5), Stanislavos Pakalnienės (2), Elžbietos Pamakštienės (1), Kazio Papirčio (4), Povilo Paradniko (2), Kęstučio Pipinės (1), Elenos Puodėnienės (1), Zofijos Ramelienės (1), Henriko Ramoškos (4), Gražinos Ramoškienės (3), Broniaus Rastenio (4), Vitos Sarakienės (2), Vytauto Savicko (4), Birutos Sinicinos (3), Onos Laimutės Sirvydienės (2), Skirmučio Sirvydžio (3), Ritos Skvarčinskaitės (2), Irenos Skvarčinskienės (4), Vandos Skvarčinskienės (3), Teofilijos Staknienės (1), Albino Stankevičiaus (4), Balio Steponavičiaus (2), Povilo Stumbrio (4), Viliaus Šakalio (4), Jono Šakėno (6), Audronės Šerepėkienės (2), Jono Šimonėlio (2), Adelės Šlepetienės (2), Emilijos Šlepetienės (2), Veronikos Šlepetytės (1), Vytauto Tamošiūno (4), Kazimiero Tarulio (4), Valerijos Tilindienės (1), Antano Trimbelio (3), Jono Tumėno (1), Valerijos Adelės tuskenienės (1), Kęstučio Ulevičiaus (4), Norberto Ulevičiaus (1), Stasio Valaikos (1), Onos Donatos Valaikienės (1), Adolfo Vapsvos (4), Viliaus Varno (6), Konstancijos Vilutienės (1), Dariaus Zabuko (1), Janinos Zabukienės (1), Vandos Zabukienės (1)Leono Zarankos (4), Neringos Zamauskienės (3), Petro Zarankos (2), Valentinos Zarankienės (3) ir Šarūno Zlatkaus (2) šeimos.
Sovietmečiu k. gyventojai buvo verčiami palikti savo vs. ir persikelti į gyvenvietę prie pat plento. Dauguma iš jų pasistatė namus gyvenvietėje, bet kai kuriems pavyko išlikti savo sodybose. Iki Antrojo pasaulinio karo šiame kaime gyv. buvo žymiai mažiau. Gyveno kelios žydų šeimos, jos daugiausia vertėsi smulkia prekyba ar amatais. Vokiečių okupacijos metais žydai buvo išžudyti, o jų vietose apgyvendintos naujos, iš kitų Lietuvos kraštų kilę šeimos. Radeikių k. nebuvo labai stambių ūkininkų. Žemdirbiai turėjo iki 15–20 ha žemės. Tuo metu jie nepajėgdavo įsigyti stambios žemės ūkio technikos, todėl po keletą ūkininkų kooperuodavosi ir kartu pirkdavo žemės ūkio mašinas, pavyzdžiui, kuliamąją. Jie kuldavo javus arba dirbdavo kitus sezoninius darbus vieni kitiems talkindami.
Meistras iš Pikčiūnų kaimo Daugailių valsčiaus buvo įsigijęs garinį malūną Radeikiuose, bet karo metu jam išvežė garo mašiną ir malūnas sustojo.
Iki 1918 k. priklausė Utenos par-jai. Pastačius Spitrėnų bažnyčią, kaimas buvo priskirtas Spitrėnų par-jai. Spitrėnų klebonas Povilas Klezys kiekvieną sekmadienį atvažiuoja į k., naujai įrengtoje koplytėlėje jis laiko mišias.
Kaime yra maisto ir pramoninių prekių parduotuvė, alaus baras, pieno supirkimo punktas.
Laukuose yra Radeikių piliakalnis, prie plento – kapinaitės. Gražus gamtovaizdis: miškeliai, nedideli kalneliai, tvenkinys. 

Gediminas Isokas

Nijolė Pigagienė

Rukliai – kaimas. 14 km nuo Daugailių, 14 km nuo Utenos. 1882 m. k. gyv. pirmieji Ukmergės aps. dalyvavo valstiečių judėjime. Jie priešinosi Deksnio dvarininkui Kozielai, kurie 1882 05 18 išvijo matininką, norėjusį atimti servitutus nuo bendrų ganyklų ir atskirti žemę nuo ežero. Dvarininkas persikėlė į Manaičių kaimą. Į Ruklius atvyko rusų kariuomenė, kuri buvo ir kituose kaimuose. 1923 m. – 46 sodybos (212 gyv.), 1959 m. – 150, 1970 m. – 132, 1984 m. – 75, 1996 m. – 53, 2000 m. – 27 ūkiai (49 gyv.). 2000 m. gyveno Albino Aramino (3), Daniaus Aramino (1), Antano Bareišio (2), Petro Bivainio (1), Algirdo Juozapo Gaigalo (3), Vytauto Galvydžio (1), Gintaro Kondroto (4), Algirdo Stasio Korsako (2), Edvardo Lukausko (4), Virgilijaus Lukausko (4), Aldonos Lukšienės (1), Pranciškaus Merkio (3), Bronislavos Aldonos Navikienės (1), Vytauto Jono Pakerio (2), Mindaugo Pamakščio (1), Povilo Pečiūros (3), Julijos Ramoškienės (3), Genovaitės Sinicienės (1), Stasio Šapokos (1), Emilijos Šapokienės (1), Jono Šedursko (2), Jadvygos Urvelienės (1), Eugenijos Vingilienės (1), Marijonos Višumirskienės (2), Bronislavos Žalalienės (1), Chelenos Birutės Žičkuvienės (2) ir Gailutės Žurauskienės (1) šeimos.
Prie Giedrio ežero yra Aukų kalnas, piliakalnis, senkapiai, XIX a. pr. koplytstulpis su Jono Nepomuko skulptūra, senos neveikiančios kapinės. 1935–71 m. veikė prad. m-kla.

Gediminas Isokas

Regina Stankėnienė

Salos – vs. 15 km nuo Daugailių, 16 km nuo Utenos. 1984 m. – 2gyv. 2000 m. – 1 ūkis (2 gyv.). Alfonsas Skuja (2 gyv.)

Staškūniškis (Daškūniškis) – kaimas. 4 km nuo Daugailių, 23 km nuo Utenos. Staškūniškis, vietinių gyventojų dažnai vadinamas Daškūniškiu, priklausė Staškūniškių (Daškūniškių) dv. Yra Indrajų ežeras. 1984 m. buvo 6, 1996 m. – 4 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). 2000 m. gyveno Aldona Mališauskienė.

Stumbrė – vs. 14 km nuo Utenos. 1984 m. – 1, 1996 m. – 1 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Pranciškus Ščepanavičius.

Šešėliai – vs. 13 km nuo Daugailių, 13 km nuo Utenos. 1984 m. – 4, 1996 m. – 4 gyv. 2000 m. 1 ūkis (2 gyv.). Gyveno Genovaitė Mickevičienė.

Šikšniai – kaimas. 25 km nuo Daugailių, 27 km nuo Utenos. 1984 m. – 28, 1996 m. – 17, 2000 m. 10 ūkių (16 gyv.). 2000 m. gyveno Viliaus Beinoravičiaus (2), Onos Gerulaitienės (1), Vytauto Giedraičio (1), Angelės Gruodytės (1), Sauliaus Leščinsko (3), Vandos Laščinskienės (1), Zinaidos Lukauskienės (2), Laimutės Rašymienės (3), Viktoro Šipkaus (1) ir Petro Vito (1) šeimos Yra Šikšnių piliakalnis, Limino ežeras, senos neveikiančios kapinės. 

Šiožiniai – kaimas. 7 km nuo Daugailių, 26 km nuo Utenos. 1984 m. – 14, 1996 m. – 15. 2000 m. – 9 ūkiai (14 gyv.). 2000 m. – gyveno Adolfo Gaidamavičiaus (3), Julio Maniušio (2), Vinco Minutkos (2), Angelės Šiožinienės (1), Bronislavos Šiožinienės (1), Renatos Šiožinienės (2), Virgilės Štukienės (1), Eugenijos Valienės (1) ir Almanto Valio (1) šeimos. Poeto J. Šiožinio tėviškė, kurioje stovi jam skirtas S. Kisarausko koplytstulpis. 1557 m. prasidėjo valstiečių žemėvaldos ir žemėtvarkos valakinė reforma Lietuvoje. Į susikūrusį Šiožinių kaimą pirmosios atsikėlė Šiožinių šeimos. Gautuose sklypuose valstiečiai pasistatė sodybas, o prie jų pasisodino po du ąžuoliukus. Iš jų – trys tebestovi. K. minimas 1731 m. Vilniaus vysk. priklausiusių Užnerio valdų inventoriniuose sąrašuose. Minimos Šiožinių ir Bernoto šeimos. Yra Pelakio ežeras. Senos neveikiančios kaimo kapinės.

Gediminas Isokas

Regina Stankėnienė

Šlekiškės – kaimas. 7 km nuo Daugailių, 17 km nuo Utenos. 1984 m. – 11, 1996 m. – 3 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Gyveno Marijona Juodėnienė.

Šlepečiai – kaimas. 5 km nuo Daugailių, 24 km nuo Utenos. Isoriniuose šaltiniuose kaimas minimas 1746 m. 1959 m. – 112, 1970 m. – 100, 1984 m. – 115, 1996 m. – 65. 2000 m. 31 ūkis (66 gyv.) 2000 m. gyveno Adelės Astrauskienės (2), Vytauto Barkaus (2), Balio Bernoto (1), Egidijaus Bernoto (1), Janinos Biriulinos (3), Birutės Budrienės (3), Jadvygos Butlerienės (2), Sofijos Černiauskienės (1), Aurimo Gromavičiaus (4), Nijolės Kasparavičienės (3), Valdo Katino (4)Mildos Kauzienės (3), Vandos Onos Leiputės (1), Sofijos Lumpickienės (1), Jegoro Malanovo (2), Algirdo Malecko (3), Jurgio Maračinsko (1), Raimondo Mažeikos (3), Antano Medinio (2), Onos Pirinauskienės (2)Emilijos Steponavičienės (1), Stanislovo Steponavičiaus (6), Kęstučio Svigario (1), Angelės Šileikienės (1), Algimanto Antano Šinkūno (3), Stasės Vaišnorienės (2) ir Lijanos Vaižmužienės (3) šeimos. Yra Paneikiškio, Paneikiškaičio ežerai, neveikiančios kapinės. 

Taukeliai  – kaimas. 3 km nuo Daugailių, 15 km nuo Utenos. 1923 m. – 103, (18 sodybų), 1984 m. – 42, 1996 m. – 41 gyv. 2000 m. – 19 ūkių (40 gyv.). 2000 m. gyveno Vytauto Bartkevičiaus (1), Povilo Galvydžio ((4), Laimono Gurklio (1), Liongino Juozo Jurelės (3), Broniaus Kučinsko (4), Vytauto Kučinsko (4), Stanislavos Kučinskienės (1), Janinos Lukauskienės (2), Aldonos Macelienės (3), Angelės Marčiulionienės (1), Linos Markelienės (2), Vaidos Meiduvienės (2), Vandos Motiejūnienės (4), Irenos Paukštienės (2), Adelės Sipavičienės (1), Antano Šapokos (1), Kęstučio Šiaulio (1), Algio Povilo Valiukėno (2) ir Dalios Vilūnienės (1) šeimos. Čia būta dv. ar palivarko, išskirto iš Degsnio dv., mūrinės koplyčios su Kozielų giminės palaikais. Senosiose neveikiančiose kapinaitėse (koplytstulpio autorius S. Krasauskas), Paščio ežeras, yra gyd., visuomenės veikėjo J. Šimkevičiaus kapas.

Vajasiškius – dalis kaimo. 7 km nuo Daugailių, 26 km nuo Utenos. 1984 m. – 2, 1994 m. – 2 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (2 gyv.). Gyvena Vaclovo Anužio šeima.

Voliškis – kaimas. 5 km nuo Daugailių, 24 km nuo Utenos. 1984 m. – 16, 1996 m. – 5gyv. 2000 – 2 ūkiai (4 gyv.). Gyveno Viliaus Bagdono (3) ir Benignos Juodvalkienės (1) šeimos.

Zabalina – kaimas. 2 km nuo Daugailių, 16 km nuo Utenos. 1984 m. – 5, 1996 m. – 2 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (2 gyv.). 2000 m. gyveno Stepanida Titova (1) ir Kristina Traškina (1).

Zastronas – vs. 2 km nuo Daugailių, 21 km nuo Utenos. 1996 – 6 gyventojai. 2000 m. – 6 ūkiai (15 gyv.). 2000 m. gyveno Alvydo Davainio (2), Piotro Gudalevičiaus (3), Petro Kazlausko (2), Kęstučio Mėlynio (4), Jadvygos Pretkuvienės (1) ir Antano Stripeikio (3) šeimos.

Žadavainiai – kaimas. 3 km nuo Daugailių, 22 km nuo Utenos, 1671 m. buvo 6 tušti valakai, gyv. nebuvo. Caro laikais Jonas Kuosa nors bemokslis, tačiau tarnavo caro rūmuose, nes buvo gražus, kultūringas. Jis rekomendavo carui ir vyžoniškį Jakštonį, tačiau 1917 m. revoliucijos metu Peterburge abu sušaudyti. 1923 m. – 73 (12 sodybų), 1959 m. – 21, 1970 m. – 31, 1984 m. – 23, 1996 m. – 12, 2000 m. – 5 ūkiai (10 gyv.). 2000 m. gyveno Alfonso Knyvos (2), Vytauto Antano Kuosos (2), Leonoros Bronislavos Lumbienės (1), Vladislovo Tamošiūno (2) ir Onos Tamošiūnienės (3) šeimos. Kaime buvo III–V a. griautinis kapinynas. Dalis jų – labai turtingomis įkapėmis. Kapuose rasta emaliuotų žalvarinių papuošalų, geležinių siauraašmenių kirvių. Radiniai laikomi Kauno istorijos muziejuje ir Lietuvos nacionaliniam muziejuje Vilniuje. Yra Karklinio ežeras. 

Kuktiškių seniūnija

Teritorijos plotas 6238 ha, iš jo miškų – 2807 ha, 99 ūkiai, 35 kaimai ir viensėdžiai, 1 veikianti ir dvi neveikiančios bendrovės, 1073 gyv. Būstinė – Kuktiškės. Seniūnė Gražina Bivainienė, tel. 33367.

Asmalai – kaimas. 3 km nuo Kuktiškių, 11 km nuo Utenos. Pagal 1731 m. Kuktiškių dv. inventorių priklausė Kačiūnų vaitystei, Kuktiškių dv. Kaimui priklausė 20 valakų, 6,5 valako – pievos ir kt.. Gyveno: Andrius Deveikis, Laurynas Kaušyla (sūnūs – Jonas, Antanas, Motiejus), Simonas Kaušyla (sūnūs Kristupas), Andrius Rakauskas (sūnus – Jokūbas ir Juozapas), Stanislovas Radziūnas (posūnis), Baltramiejus Radziūnas (sūnus – Baltrus ir Jonas), Andrius Treinys (sūnūs: Motiejus, Mykolas, Kazimieras, Jurgis ir marčios sūnus – Mykolas Treinys), Kazimieras Treinys, brolis Jokūbas ir jo sūnūs – Motiejus, Baltramiejus, Mykolas Treinys (sūnus Mykolas), Petras Treinys (sūnus – Andrius, Jurgis). Jie laikė 8 arklius ir 9 jaučius. 1976 – 85, 1923 – 133, 1984 – 64, 1998 – 52, 2000 m. 25 ūkiai (55 gyv.). 2000 m. gyveno Albino Bareišio (2), Algio Bareišio (3), Gedimino Bareišio (4), Vaido Gluckaus (2), Stasio Kviklio (2), Bronės Lipeikienės (4), Veronikos Liulevičienės (1), Dariaus Liulevičiaus (1), Jono Liulevičiaus (3), Viliaus Ryliškio (5), Zeniaus Rožės (1), Elžbietos Rožienės (1), Broniaus Štaro (1), Apolonijos Štikonienės (1), Alberto Taraškevičiaus (2), Antano Treinio (1), Algimanto Tomo Trinkūno (6), Vaidos Urbonavičienės (2), Nijolės Valavičienės (4), Jadvygos Vedrickaitės (1), Vytauto Vedricko (5), Elenos Vedrickienės (1), Janinos Vedrickienės (1) ir Angelės Žulienės (1) šeimos. Prie kaimo – Pelekio ežeras. Prie kelio Utena-Švenčionys yra Asmalų kaimavietė. (Anksčiau vadinosi Asmalų senkapiai ir senovės gyvenvietė).

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Aukštakalnis – kaimas. 6 km nuo Kuktiškių, 6 km nuo Utenos. 1923 m. – 20, 1926 m. – 5, 1984 m. – 4, 1998 m. – 1 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Stanislava Kibickienė.

Aviniškis – kaimas. 5 km nuo Kuktiškių , 19 km nuo Utenos. 1923 m. – 68 gyv. (12 ūkių). 1976 m. – 17, 1984 m. – 9, 1998 m. – 1. 2000 m. – 5 ūkiai (8 gyv.). Gyveno Elenos Deveikytės (1), Juzės Gaidamavičienės (1), Elžbietos Kaušylaitės (1), Povilo Pelėdos (4) ir Veronikos Trinkūnienės (1) šeimos. Veikė prad. m-kla.

Avižieniškis – kaimas. 10 km nuo Kuktiškių, 24 km nuo Utenos. 1976 m. – 7, 1984 m. – 1 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Gyveno Ona Leleivienė. Yra Avižieniškio žydų kapinės.

Bareišiai – kaimas 3 km nuo Kuktiškių, 17 km nuo Utenos. Po 1708–1711 m. maro mirė daug kaimo žmonių, o žemė užaugo mišku. Pagal 1731 m. inventorių priklausė Kačiūnų vaitystei Kuktiškių dv. Buvo 20 valakų. Gyveno Pranciškus ir Adomas Bareišos, abu turėjo po 1 arklį, o Pr. Bareiša 2 jaučius. Jie dirbo 1,5 valako. Likusių 17 valakų užėmė miškas. 1976 m. buvo 59, 1984 m. – 46, 1996 m. – 26. 2000 m. – 14 ūkių (26 gyv.). 2000 m. gyveno Prano Čižo (2), Bronislavos Čižienės (2), Marijonos Čižienės (5), Karolio Algirdo Eismanto (2), Tomo Algimanto Gužo (2), Aldonos Gužienės (2), Adelės Kirkaitės (1), Elenos Liulevičienės (1), Onos Zenės Marauskienės (1), Anelės Pakalnienės (1), Broniaus Treinio (2), Jono Treinio (2), Prano Treinio (2), Jono Regimanto Valiulio (1) ir kt. šeimos. Yra Vyžinto ežeras.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Bikeliai – kaimas. 4 km nuo Kuktiškių, 18 km nuo Utenos. 1976 m. – 10, 1984 m. – 13, 1998 m. – 7. 2000 m. – 5 ūkiai (8 gyv.). 2000 m. gyveno Antaninos Bikelienės (1), Jono Gylio (2), Jono Kaušylos (2), Janinos Keblienės (2) ir Rolando Šutinio (1) šeimos. Yra Limino ežeras.

Buitūnai – kaimas. 1 km nuo Kuktiškių, 15 km nuo Utenos. 1731 m. priklausė Buitūnų vaitystės Kuktiškių dv., valdė 20 valakų. Gyveno Baibako, Bartaševičiaus, Juodžio, Kiveno ir Nevedomskio šeimos. 1959 m. – 203, 1976 m. – 124, 1998 m. – 73, 2000 m. – 39 ūkiai (69 gyv.) 2000 m. gyveno Konstancijos Adamauskienės (3), Nastės Bagdžiūnienės (1), Mindaugo Jono Baubino (1), Genovaitės Biveinienės (1), Gedimino Bivainio (4), Jono Buroko (5), Janinos Danaikienės (1), Vytauto Dragūno (4), Fenės Garšanikovienės (1), Broniaus Giedraičio (1), Stasės Gurkšnienės (1), Antano Gurkšnio (2), Balio Karužo (2), (Anastazijos Katinienės (1), Stanislavos Katinienės (2), Stasės Katinienės (1), Zofijos Katinienės (2), Veronikos Kulakauskienės (1), Jono Lapušausko (2), Sauliaus Lašinsko (1), Angelės Lašinskienės (4), Vigando Leleivos (4), Aldonos Lukšienės (1), Danguolės Mačionytės (2), Jovaldo Martinėno (1), Onos Meiduvienės (1)Gyčio Petkevičiaus (1), Jono Raudonio (2), Stepo Ručinsko (3)Zenono Rukšėno (1), Arvydo Slavinsko (1), Vaciaus Juozo Šakalio (2), Jono Šutinio (2), Petro Povilo Treinio (3), Aloyzo Trinkūno (1), Antano Algirdo Trinkūno (1), Veronikos Trinkūnienės (1), Eugenijos Veteikienės (1) ir Aleksandros Žalnierienės (1) šeimos. Per kaimą eina Utenos-Švenčionėlių kelias. Yra Limino, Gilužio, Striupio ežerai.

Gimžiškiai – kaimas 8 km nuo Kuktiškių, 9 km nuo Utenos. 1731 m. minimas Gimžiškių vs. priklausė Kačiūnų vaitystei, Kuktiškių dv., gyveno Vėželių ir kt. šeimos. 1923 m. buvo 29 ūkiai (133 gyv.). 1976 m. – 59, 1984 m. – 42, 1998 m. – 18 gyv. 2000 m. – 14 ūkių (23 gyv.). 2000 m. gyveno Juozo Bartaševičiaus (2), Juliaus Grigonio (2), Stanislavos Kerpiškienės (1), Janinos Klibienės (1), Anelės Kraujalienės (1), Agotos Kviklytės (1), Stanislavos Mikuckienės (3), Elenos Patkamarienės (1), Elenos Simanavičienės (2), Antano Strago (3)Veronikos Taraškevičienės (1), Laimutės Vainikevičienės (1), Algirdo Valio (1) ir Prano Valio (3) šeimos.Kaime yra Vincėlio ežeras, Gimžiškių piliakalnis.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Gudėniškės – vs. 7 km nuo Kuktiškių, 21 km nuo Utenos. 1923 m. buvo 2 ūkiai (15 gyv.). 1976 m. – 10, 1984 m. – 4, 1998 m. – 2 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (2 gyv.), gyveno Anelė Araminienė.

Ignotiškis – vs. 3 km nuo Kuktiškių, 17 km nuo Utenos. 1976 m. – 17, 1984 m. – 4, 1998 m. – 3, 2000 m – 2 ūkiai (3 gyv.). Gyventojų sumažėjo dėl vykdytos melioracijos. Gyveno 2 šeimos Antano Šaltenio (2) ir Anelės Žiezdrienės (1).

Imbriškės – vs. 9 km nuo Kuktiškių, 23 km nuo Utenos. 1976 m. – 4, 1998 m. – 2. 2000 m. – 1 ūkis (2 gyv.) – Jonas Martinkėnas (2).

Jauniškiai – kaimas. 9 km nuo Kuktiškių, 23 km nuo Utenos. 1976 m. – 18. 1984 m. – 12, 1998 m. – 9, 2000 m. – 3 ūkiai (4 gyv.). Gyveno Zofijos Janinos Bivainienės (1), Almos Onos Kunigėlienės (1) ir Eglės Kunigėlienės (2) šeimos. Veikė pradinė mokykla.

Juodiškės – vs. 12 km nuo Kuktiškių, 26 km nuo Utenos. Šis kaimas 1738 m. priklausė Švobiškio dv. 1976 m. – 12, 1984 m. – 2, 1998 m. – 3, 2000 m. – 2 ūkiai (3 gyv.). Gyveno Vytauto Antano Dausos (2) ir Genovaitės Kunigėlienės (1) šeimos.

Kačiūnai – kaimas. 5 km nuo Kuktiškių, 19 km nuo Utenos. XVIII a. priklausė Kučiūnų vaitystei, Kuktiškių dv. Pagal 1731 m. Kuktiškių dvaro inventorių k. priklausė 28 valakai. Gyveno: Kazimiero Deveikio (broliai Juozas ir Andrius), Kazimiero Karvelio (sūnus Kazimieras), Kaušylos (sūnūs: Baltramiejus ir Juozas), Vaclovo Kunigo (sūnūs: Simonas ir Baltrus), Petro Šaltenio (sūnus Gabrielis, svainis Vitkus), Jono Vitkaus (sūnūs Simonas ir Vaclovas), Baltramiejaus, Baltramiejaus Vėželio (sūnus Kazimieras) šeimos. Iš viso 6 pirkios. 10,5 valako nedirbamos žemės. Jie laikė 8 arklius, 11 jaučių. 1976 m. buvo 105, 1964 m. – 55, 2000 m. – 32 ūkiai (57 gyv.). 2000 m. gyveno Piotro Antonevičiaus (2), Vyganto Augulio (3), Edvardo Deveikio (4), Gintauto Jono Deveikio (2), Juozo Deveikio (1), Vido Stasio Deveikio (3), Elžbietos Deveikytės (1), Balio Grašio (1), Broniaus Guigos (1), Teklės Kairionienės (1), Alberto Kaušylos (2), Broniaus Kaušylos (1), Broniaus Kaušylos (2), Eugenijaus Kaušylos (4), Stanislavos Kaušylienės (1), Edvardo Markausko (2), Vladislavos Nasevičienės (6), Kostės Navikienės (1), Vandos Petravičienės (1), Mindaugo Petravičiaus (1), Sauliaus Puodžiuko (1), Bronislavos Puodžiukienės (1), Edvardo Ryliškio (1), Onos Ryliškytės (1), Juozo Ruzgo (1), Aido Šimoliūno (1), Juliaus Šukio (1), Virginijos Onos Tarulienės (2), Eugenijos Valiulytės (1), Jono Vitkaus (2), Nerijaus Vitkaus (4) ir Veronikos Vitkutės (1) šeimos. Prie Kaimo Kerėplos ežeras, teka Krašuona, stūkso Kačiūnų piliakalnis ir senovės gyvenvietė.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Kazimieravas – kaimas. 11 km nuo Kuktiškių, 25 km nuo Utenos. 1976 m. – 8, 1984 m. – 3, 1998 m. – 2 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (2 gyv.). Gyveno Juozas Kiškis ir Bronislava Puodžiukienė.

Kiauliupys – kaimas. 1 km nuo Kuktiškių, 13 km nuo Utenos. 1976 m. – 33, 1984 m. – 32, 1998 m. – 17 gyv. 2000 m. – 10 ūkių (19 gyv.). Gyveno Broniaus Čepurnos (1), Juozo Čepurnos (2), Algirdo Kazlausko (3), Kęstučio Kibicko (3), Stanislavos Kibickienės (1), Jadvygos Birutės Sabalinskaitės (1), Nijolės Sabalinskaitės (2), Konstancijos Stankevičienės (1), Algirdo Stankevičiaus (4) ir Broniaus Stankevičiaus (1) šeimos.

Kuktiškės – kaimas prie Kuktiškių miestelio. 14 km. nuo Utenos 1976 m. – 81, 1998 m. – 66 gyv. 2000 m. – 37 ūkiai (66 gyv.). 2000 m. gyveno Sauliaus Bareikio (1), Nijolės Bieliauskienės (1), Anastasijos Dindaitės (1), Antano Gobio (1), Valerijaus Jermakovo (4), Daniaus Jočio (5), Stanislovo Jočio (2), Rasos Jočytės (1), Lendrinos Karužienės (1), Alberto Kibicko (2), Boleslovo Kindurio (1), Veronikos Krasnovos (2), Janinos Laurinavičienės (2), Juozo Lukšto (1), Vytauto Juozo Matiuko (1), Onos Meškauskienės (1), Tatjanos Narbutienės (3), Konstancijos Pelakauskienės (1), Stasės Petkevičienės (1), Juozo Rimgaudo Ryliškio (1), Edvardo Stankevičiaus (2)Skaidrės Šalčiūnaitės (2), Algio Šalčiūno (6), Jono Širono (4), Vincento Širono (1), Algirdo Trinkūno (1), Onos Trinkūnienės (1), Taisijos Umarienės (2), Anastazijos Vaitkevičienės (1), Bronislavos Valiulienės (2), Romo Valiulio (1), Stasės Valiutienės (2), Veronikos Valiulytės (1), Zojos Vasiljevos (1), Arūno Viburio (1), Mykolo Zabulėno (4) ir Alberto Žalos (1) šeimos. Yra Kuktiškių pilkapiai.

Liepiniškės – kaimas. 7 km nuo Kuktiškių, 8 km nuo Utenos. 1976 m. – 28, 1984 m. – 17, 1998 m. – 9 gyv. 2000 m. – 5 ūkiai (8 gyv.). Gyveno Reginos Kairienės (3), Simono Katino (1), Salomėjos Onos Klimavičienės 1), Birutės Sofijos Rastenienės 1), Kazimiero Algimanto Valiulio (2) šeimos.

Liginiškis – kaimas. 4 km nuo Kuktiškių, 18 km nuo Utenos. 1976 m. – 15, 1984 m. – 10, 1998 m. – 6 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (6 gyv.). Gyveno Jono Gaižučio (5) ir Genovaitės Vadišienės 1) šeimos. 

Linkai – kaimas. 7 km nuo Kuktiškių, 21 km nuo Utenos. 1976 m. – 13, 1984 m. – 10, 1998 m. – 4, 2000 m. – 2 ūkiai (3 gyv.). 2000 m. gyveno Janinos Mačiulienės (1) ir Vytauto Varno (2) šeimos.

Maleckažemis – kaimas. 8 km nuo Kuktiškių, 22 km nuo Utenos. 1976 m. – 67, 1984 m. – 72, 1998 m. – 52 gyv. 2000 m. – 23 ūkiai (50 gyv.). 2000 m. gyveno Teklės Bagdžiūnaitės (1), Teklės Bagdžiūnienės (1), Jadvygos Daunaravičienės (2), Antano Dubausko (2), Kazio Gaivenio (5), Jadvygos Jauniškienės (1), Bronislovo Juknevičiaus (2), Natalijos Kairionienės (4), Artūro Kamarausko (4), Lino Kepalo (4), Gintauto Juozo Lisausko ((5), Jono Lisausko (2), Juozo Maniušio, (3)Irenos Mardosienės (1), Janinos Panižnikienės (3), Aloyzos Genovaitės Rubinaitės (1), Virgilijaus Skruzdžio (1) Stefanijos Stundžienės (2), Onos Šyvytės (1), Gintauto Valkausko (3), Natalijos Valkauskienės (1), Vytauto Veriko (1) ir Teklės Virvytienės (1) šeimos.

Narodiškis – vs. 2 km. Nuo Kuktiškių, 14 km. nuo Utenos. 1976 m. – 8, 1984 m. – 12, 1998 m. – 2 gyv. 2000 m. 4 ūkiai (8 gyv.). 2000 m. gyvena Algio Aramino (5), Veronikos Markūnienės (1), Elenos Morkūnaitės (1) ir Meilutės Morkūnaitės (1) šeimos.

Padumblė – kaimas. 2 km nuo Kuktiškių, 16 km nuo Utenos. 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje minimas Padumblinio vs. (2 valakai) laisvi, užaugę mišku. 1986 m. – 1 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.) Gyveno Anelė Žilienė. 1985 12 06 J. Žilio sodyba iš Molėtų raj. prijungta prie Utenos raj. Kuktiškių sen.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Paneveržys – kaimas. 5 km nuo Kuktiškių, 19 km nuo Utenos. 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje minimas Paneveržio palivarkas, priklausęs J. ir P. Valickams. 1976 m. kaime buvo 22, 1984 m. – 18, 1998 m. – 8 gyv. 2000 m. – 9 ūkiai ( 10 gyv.). 2000 m. gyveno Aurimo Barono (1), Ritos Janinos Gylienės (1), Veronikos Gylienės (1), Kęstučio Gylio (1), Veronikos Gylytės (1), Janinos Jučienės (1), Domicelės Jakutienės (1), Julijonos Jakutytės (2) ir Julės Matulienės (1) šeimos.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Papirčiai – kaimas. 12 km nuo Kuktiškių, 26 km nuo Utenos. 1976 m. – 41, 1984 m. – 1, 1998 m. – 1, 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Gyveno Veronika Laimutės Mačerauskienė. Gyventojai išsikėlė melioruojant žemes. Iš buvusių 19 trobų, liko viena. Yra ežeras Laukinis. Papirčių pilikalnis.

Pašiekštabalis – vs. 1 km nuo Kuktiškių, 15 km nuo Utenos. 1976 m. – 5, 1984 m. – 5, 1998 m. – 2 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (2). Gyveno Stefanija Kišonienė (2).

Pavarlys – kaimas. 7 km nuo Kuktiškių, 21 km nuo Utenos. 1976 m. – 15, 1984 m. – 14, 1998 m. – 2, gyv. 2000 m. 5 ūkiai (13 gyv.). 2000 m. gyveno Juozo Rimanto Biriuko (8), Andriejaus Šalomsko (1)Eugenijos Trinkūnienės (1), Linos Vasiliūnienės (2) ir Aldonos Onos Vitkutės (1) šeimos. Teka upelis Krašuona.

Pavyžintys – kaimas. 4 km nuo Kuktiškių, 20 km nuo Utenos. 1731 m. Kuktiškių dvaro inventoriuje rašoma, kad Pavyžinčio vs. gyvena kalvis – šaltkalvis Mikalojus Jasiulevičius, persikėlęs iš Vakarų, laisvas nuo visų prievolių dvarui iki 1734 m. Dirba 1/8 valako žemės. 1976 m. – 17, 1984 m. – 11, 1998 m. – 7 gyv. 2000 m. – 6 ūkiai (7 gyv.). Gyveno Danguolės Aleliūnienės (1), Valerijos Kaušylienės (1) Alberto Šutinio (1), Alfonso Šutinio (1), Alfonso Treinio (2) ir Aldonos Treinienės (1) šeimos. Įeina į Labanoro regioninį parką. Teka upelis Vyžinta. Yra Pavyžinčio pilkapiai. Kaimas prie Pavyžinčio pelkės.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė 

Raistiniai – kaimas. 10 km nuo Kuktiškių, – 24 km nuo Utenos. 1976 m. – 19, 1984 m. – 10 gyv. 1998 m. – 8 gyv. 2000 – 7 ūkiai (8 gyv). Gyveno Melanijos Bitkevičienės 1), Juozo Ivonio (1), Eleonoros Kurlavičienės(1), Teklės Kurlavičienės (1), Petro Kurlavičiaus (2), Sauliaus Puodžiuko 1) ir Vandos Ruzgienės (1) šeimos.

Raudoniškis – kaimas. 5 km nuo Kuktiškių, 19 km nuo Utenos. 1976 m. – 44, 1984 m. – 40 gyv. 2000 m. – 20 ūkių (43 gyv.). 2000 m. gyveno Pavelo Bušujevo (5), Arūno Cibulskio (3), Alvydo Čižo (1), Jono Čižo (2), Gražinos Grimailovos (3), Valerijos Kraujalytės (1), Vasilijaus Panižniko (1), Elenos Peluritienės (1), Onos Peluritienės (1), Pranės Peluritienės (1), Leonoros Pleškienės (1), Stasio Puodžiuko (1), Zeniaus Puodžiuko (3), Broniaus Riaubos (4), Veronikos Sluckienės (1)Vyganto Šalčiūno (7), Mečislovo Tumėno (4), Adelės Valienės (1), Onos Valienės (1) ir Janinos Žvynienės (1) šeimos.

Ryliškiai – kaimas. 9 km nuo Kuktiškių, 23 km nuo Utenos. 1976 m. – 84, 1984 m. – 23, 1998 m. – 7, 2000 m. – 7 ūkiai (10 gyv.). Gyveno Ritos Lisauskienės (2), Veronikos Ryliškienės (1), Jono Rožės (3), Bronislavos Rožienės (1), Onos Savickaitės (1), Valdo Savicko (1) ir Juditos Šukienės (1) šeimos. Iš kaimo gyventojai išsikėlė, melioruojant žemes. Teka upė Krašuona. Veikė prad. mokykla.

Rugeniškis – kaimas. 11 km nuo Kuktiškių, 25 km nuo Utenos. 1976 m. – 14, 1984 m. – 11, 1998 m. – 5, 2000 m. – 4 ūkiai (5 gyv.). 2000 m. gyveno Elenos Gaivenienės (1), Stasės Gaivenienės (1), Boleslovo Prano Gaivenio (1) ir Edvardo Gaivenio (2) šeimos.

Suoleliai – kaimas. 7 km nuo Kuktiškių, 7 km nuo Utenos. 1976 m. – 8, 1984 m. – 6, 1998 m. – 2 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (2 gyv.). Gyveno Elena Katinienė.

Šlapės – kaimas. 4 km nuo Kuktiškių, 18 km nuo Utenos. 1731 m. priklausė Kučiūnų vaitystės Kuktiškių dv. Tuomet minimas Šlapės vs. Gyvena račius Kazimieras Rosčevskis, 1734 m. atleistas nuo dvaro prievolių. 1853 m. vs. gyveno 10 gyv. Jono Daunoravičiaus 3 asmenų šeima bei 1 samdinio bei Pranciškaus Gulbinsko 6 asmenų šeima. 1976 m. buvo 34, 1984 m. – 14, 1998 m. – 11 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (9 gyv.). Gyveno Alberto Ramanausko (2), Ričardo Tamulio (5), Juozapo Žvynio (2) šeimos. 1984 m. žemės rūšiavimo dokumentuose minimos Šlapės I, II, III, IV, V ir VI.

Gedimias Isokas

Regina Stakėnienė

Varkališkės – vs. 2 km nuo Kuktiškių, 16 km nuo Utenos. 1976 m. – 3, 1984 m. – 7, 1988 m. – 8, 2000 m. – 3 ūkiai (8 gyv.). Gyveno Juozo Algirdo Gaivenio (3), Dainoro Šeikio (4) ir Antano Sigito Treinio (1) šeimos. 

Leliūnų seniūnija

Teritorijos plotas – 16275 ha, iš jo miškų – 3619 ha. 1319 ūkių, 87 kaimai ir viensėdžiai, 2 veikiančios ir 7 neveikiančios bendrovės. 2974 gyv., būstinė – Leliūnai, seniūnė Lina Petronienė, tel. 43816.

Adomiškis – kaimas. 1 km nuo Leliūnų, 14 km nuo Utenos. 1922 m. – 25, 1984 m. – 20, 1996 m. – 8 gyv., 1998 m. – 12 gyv. 2000 m. – 4 ūkiai (10 gyv.) 2000 m. gyveno Romualdo Kepalo (4), Gražvydo Lasio (1), Jono Maleiškos (1), Roberto Zarankos (4) šeimos.

Aknystėlės – kaimas. 12 km nuo Leliūnų, 12 km nuo Utenos. Prie Aknystėlio ežero. 1922 m. – 68, 1984 m. – 16, 1996 m. – 5 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (7 gyv.). 2000 m. gyveno Vandos Pletaravičienės (1), Gintauto Ruzgo (5), Antano Zabulėno (1) šeimos. Ežero Šv. krante Aknystėlės I, Š. R. – Aknystėlės II. Kaimai sujungti į vieną. Yra Aknystėlių piliakalnis, senkapis, vad. Pagriaunėle, Kukio ežeras.

Aleksiejiškis – kaimas. 5 km nuo Leliūnų, 15 km nuo Utenos. 1984 m. – 5, 1998 m. – 1 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (2 gyv.). Sauliaus Kreičmono (1), Onos Limbienės (1) šeimos.

Antalgė – kaimas. 8 km nuo Utenos, 6 km nuo Leliūnų. 1923 m. – 259, 1959 m. – 249, 1970 m. – 319, 1984 m. – 481, 1996 m. – 586 gyv. 2000 m. – 329 ūkiai (576 gyv.). Pavadinimas kilęs nuo netoliese esančio Ilgio ežero. 1930 m. buvo 60 trobų. Valstiečiai žemę buvo pasidalinę rėžiais, vietoje vadinamais ,,šniūrais“. K. buvo daug kalvių, batsiuvių, siuvėjų, krosnių mūrininkų, statybininkų, bitininkų, pribuvėjų.
Pokaryje susikūrė daug nedidelių kolūkių. 1952 m. susikūrė Antalgės paukštininkystės ūkis. 1993 m. steigėsi 5 bendrovės, kurios vėliau žlugo. 1910 m. prie plento pastatytas medinis kryžius – vienas gražiausių Lietuvoje (Aut. A. Deveikis). Prieš karą jį atnaujino M. Palskis. 1986 m. nuvertė vėtra. Kryžius atstatytas 1989 m. (Aut. A, Seibutis, P. Kaziūnas). Yra senos neveikiančios kapinės. 2000 m. 241 ūkis (593 gyv.). 2000 m. gyveno Domininko Ambrazeviučiaus (1), Juozo Andriulio (5), Tatjanos Anisimovos (1), Vasilijaus Anisimovo (4), Vitalijaus Anisimovo (4), Valdo Apacenkos (1), Danutės Apacenkienės (5), Genovaitės Valerijos Apacenkienės (1), Janinos Atkočienės (2), Antano Augučio (2), Stanislavos Birutės Avlasevičienės (2), Vido Banevičiaus (3), Valerijos Barauskienės (1)Audronės Bartašiūnienės (4), Edvino Bernoto (3), Genovaitės Bernotienės (2), Jadvygos Bernotienės (1), Rūtos Bernotienės (2), Gotlib Bil (3), Valentinos Biliukienės (5), Artūro Bivainio (4), Algio Bagočiūno (1), Elenos Bagočiūnienės (1), Marijos Bagočiūnienės (4), Genės Balaišienės (5), Bronislavo Baliūno (1), Linos Baliūnienės (2), Bronės Belickienės (1), Antano Bernoto (2), Stasės Bieliauskienės (2), Genriko Bivainio (4), Jono Bražėno (4), Reginos Bubulienės (1), Bronislavo Bubulio (2), Dainiaus Bubulio (3), Valentino Bubulio (3), Valerijos Burkauskienės (1), Vlado Butiškio (2), Marijonos Danutės Čekienės (2), Arūno Černiaus (4), Broniaus Černiaus (2), Sigito Černiaus (1), Genovaitės Černiuvienės (1), Kęstučio Čipkaus (6), Janinos Dagienės (1), Jadvygos Dailidienės (1), Kazimiero Dapkaus (2), Alinos Gaidelienės (4), Aldonos Galata (1), Onos Gališauskienės (2), Lino Gančieriaus (1)Astos Garunkštienės (4), Gintauto Broniaus Gasiulio (2), Aleksandro Gavėnavičiaus (1), Boleslovo Genio (2), Irenos Girckuvienės (3), Birutės Teofilės Girnienės (1), Broniaus Girniaus (4), Bronislavos Girniuvienės (1), Stanislavos Girniuvienės (1), Tatjanos Girniuvienės (3), Vytauto Griškos (4), Zitos Grižienės (4), Leonoros Gudelienės (5), Aldonos Gustauskienės (2), Arūno Gustausko (1), Astos Hegeman (1), Zitos Indriūnienės (4) Valentinos Jakštonienės (3), Leonido Jakštonio (3), Vlado Jakštonio (2), Birutės Jaruševičienės (2), Alvydo Juciūno (4), Vytauto Juknevičiaus (4), Aušrinės Juočienės (2), Povilo Juočio (2), Stanislovo Juodelio (2), Sigutės Juodkienės (2), Bronislavos Juran (1), Onos Juškienės (4), Eleonorijos Kakanienės (1), Jono Kalasausko (1), Ričardo Kalasausko (1), Danutės Valerijos Kalasauskienės (1), Antano Kalinausko (5), Danutės Karnišovienės (5), Reginos Karalienės (4), Ramūno Karaliaus (3), Vladimiro Kazicino (2), Laimos Kašėtiene (4), Vandos Kaulinienės (1), Napalijono Kaulinio (1), Sigito Kaulinio (3), Vytauto Kaulinio (1), Dalios Kavaliukienės (4), Genės Kemėšienės (1), Liongino Kemėšiaus (3), Žydrūno Kepalo (4), Leono Kilo (2), Irenos Teofilės Kornijevskajos (1), Angelės Kraujalienės (4), Aldonos Kučienės (2), Jurgio Kukausko (4), Stasės Kužulienės (3), Juzefos Kvaselienės (3), Broniaus Kvaselio (2), Sigitos Sirvydienės (7), Stanislavos Slabšienės (1), Melanijos Slapšienės (2), Onos Slapšienės (1), Česlovo Sližausko (3), Lino Sližausko (1), Vlado Sluckio (2), Petro Snukiškio (2), Vytauto Simono Stankevičiaus (1), Algimanto Steponėno (4), Linos Strolienės (4), Stasės Strolienės (5), Konstancijos Sriubienės (1), Virginijaus Survilos (4), Valerijos Šaltienės (6), Juozo Šambaro (4), Algio Šapokos (5), Juozo Šapokos (1), Valentino Šapokos (1), Gražinos Šapokienės (2), Vandos Šapokienės (1), Adolfo Šavynio (3), Genovaitės Šeduikienės (1), Fabijono Šeikio (3), Jono Šimelio (2), Remigijaus Šimelio (4), Juozo Šinkūno (1), Evyros Šinkūnienės (4), Aldonos Širvelienės (4), Daivos Širvelienės (4), Jono Širvio (2), Vidos Šližienės (3), Loretos Šmigelskienės (1), Nijolės Šukienės (4), Onos Šulskienės (1), Leonoros Tamošiūnienės (1), Kristinos Tarailienės (2), Jono Trainausko (4), Emilijos Tumienės (1), Sigito Tuskenio (1), Virgutės Urniežienės (3), Vladzės Urniežienės (1), Veronikos Vaičiūnaitės (1), Irenos Vaišnorienės (3), Irenos Valiukienės (2), Broniaus Valevičiaus (3), Zofijos Valiulienės (1), Sigito Vareikos (1), Albino Vaškelio (2), Broniaus Vilūno (4), Aldonos Bronės Vilkickienės (1), Alio Vitkausko (2), Onos Vitkutės (1), Vytauto Vyžinto (3), Almos Voverienės (4), Reginos Voverienės (4), Veronikos Voverienės (1), Petro Voverio (1), Bronislavos Zabulionienės (1), Valerijos Zabulionienės (1), Veronikos Zabulionienės (4), Vidos Zabulionienės (1), Algirdo Zakarkos (1), Mečio Zakarkos (2), Antano Zarankos (2), Rimanto Adomo Zarankos (2), Viliaus Žygo (4), Dariaus Želvio (3), Jono Židulio (2), Juliaus Židulio (3), Arvydo Žygo (3), Janinos Žygienės (2) ir Virgaudo Žilėno šeimos.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Aukštagiriai – kaimas. 3 km nuo Leliūnų, 12 km nuo Utenos. 1984 m. – 23, 1996 m. – 15, 1997 m. – 15, 1997 m. – 13 gyv. 2000 m. – 7 ūkiai (11 gyv.). 2000 m. gyveno
Matrionos Bieliauskienės (1), Leontijaus Fiodorovo (4), Vasilijaus Fiodorovo (1), Eudokijos Fiodorovos (1), Marijos Fiodorovienės (1), Liudo Kreičmono (2) ir Genės Motiejūnienės (1) šeimos. Yra Versmyno ežeras.

Aukštakalnis – vs. 2 km nuo Leliūnų, 12 km nuo Utenos. 1923 m. – 14, 1996 m. – 4, 1997 m. gyveno 5 šeimos (30 gyv.) 1998 m. – 5, 2000 m. – 2 ūkiai (5 gyv.). 2000 m. gyveno Gintauto Guobužo (4), Stefanijos Zabulienės (1) šeimos.

Avižieniai – kaimas. 7 km nuo nuo Utenos, 9 km nuo Leliūnų. 1671 m. buvo 7 gyv. dirbę 4 valakus. 9 valakai miško ir 11 valakų žemės tušti. XVIII a. II p. čia įsikūrė Avižienių dvaras, priklausęs dvarininkams Pomarackiams. Yra senos neveikiančios kapinės. 1853 m. buvo 106 gyv.: Jonas Bobelis, Adomas Gancevičius, Motiejus Grižas, Mykolas Ivonis, Motiejus Karalius, Tadeušas Kavaliauskas, Silvestras Motiejus, Silvestras Rainelis, Kazimieras ir Adomas Rinkevičiai, Justinas Žvirblis kampininkai: Antanas Eilinskas, Agota Grižienė, Juozapas Katinas, Jokūbas Kavaliauskas, Darata Misiūnienė, Pranciškus Rinkevičius, Marijona Tomavičiūtė, Katarina Žvirblienė su šeimomis. Iš jų 21 asmenys. 1897 m. – 32 šeimos (154 gyv.), 1959–109, 1984–111, 1996–92, 2000 m. – 38 ūkiai (83 gyv.). 2000 m. gyveno Valentino Adomėno (1), Aldonos Antulienės (2), Vyganto Aleksandro Bobelio (3), Jono Bružo (1), Konstantino Vytauto Bružo (2), Anastasijos Bružienės (1), Audriaus Čepėno (4), Juozo Gaižučio (1), Onos Gobužienės (1), Stasio Gražio (1), Rolando Grižo (1), Viliaus Juodkos (1), Leonoros Juodkienės (1), Jolantos Kiaušienės (2), Genovaitės Krupeckienės (2), Prano Laurinavičiaus (2), Mildos Laurinavičienės (3), Bronislavos Mačionienės (5), Kazio Maskoliūno (5), Žanetos Pernavaitės (1), Irenos Pivorienės (3), Elžbietos Ramoškienės (2), Aldonos Raziulienės (1), Vilmanto Raziulio (1), Algimanto Rinkevičiaus (2), Ramučio Rinkevičiaus (1), Vlado Rinkevičiaus (3), Aušros Rutkauskienės (5), Linos Sinekovaitės (1), Onos Sirgedienės (1), Sauliaus Strago (4), Vilijos Stragienės (2), Matildos Širvelienės (1), Juozo Tamašausko (2), Ramutės Trinkūnienės (6), Genovaitės Vijeikienės (1), Kęstučio Vilčinsko (4) ir Rūtos Vulff (2) šeimos. 

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Ažudėlės (Ažudėliai) – kaimas. 6 km nuo Pakalnių, 10 km nuo Leliūnų, 13 km nuo Utenos, prie Dėliuko ežero. 1897 m. gyveno 4 šeimos (25 gyv.). Ažudėlių 4 vs. priklausė Bulinskių dv. 1923 m. – 20, 1984 m. – 12, 1996 m. – 20 gyv. 2000 m. – 5 ūkiai (19 gyv.). Gyveno Onos Dubauskaitės 1), Irenos Kairienės (5), Anelės Kunčiūnienės (1), Algirdo Kunčiūno (7), Antano Tilvyčio 5) šeimos.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Ažugiriai – kaimas. 3 km nuo Leliūnų, 10 km nuo Utenos. 1923 m. – 121 (23 ūkiai), 1984 m. – 178, 1996 m. – 131, 1997 m. – 133 2000 m. – 58 ūkiai (137 gyv. 2000 m. gyveno Janinos Aniūnienės (1), Faizarchmano Arslanovo (5), Gintaro Augustino (4), Povilo Augustino (3), Onos Bagočiūnienės (1), Igno Belgero (5), Bronislovo Buterlevičiaus (2), Onos Dausienės (1), Juozo Genio (2), Bronės Girniuvienės (2), Stasės Girniuvienės (1), Vidmanto Guobužo (1), Onos Guobužienės (2)Elenos Jankauskienės (1), Prano Joteikos (2), Alfonso Judicko (2), Antano Juodžio (2), Rolando Juodžio (1), Jono Kalasausko (6), Elenos Kaminskajos (1), Fiodoro Kaminsko (4), Simono Kaminsko (2), Angelės Aldonos Kanišovos (1), Andriejaus Kanišovo (1), Stanislovos Kardonaitės (1), Kazimiero Kardono (2), Zenono Kardono (2), Romo Kasilausko (4), Dalios Kazickaitės (1), Balio Kėblio (1), Valdo Kiaušo (1), Gražinos Kiaušienės (1), Aldonos Laucienės (2), Vytauto Vlado Laurinavičiaus (2), Vytauto Limbos (2), Anelės Limbienės (1), Marijos Matukienės (1), Klavdijos Nazarovos (1), Olego Nazarovo (4), Stasio Palubinsko (3), Vandos Veronikos Petronienės (2), Janinos Danutės Railienės (5), Vidmanto Rakausko (3), Irinėjaus Ribakovo (6), Petro Rudoko (2), Jono Savicko (1), Laimutės Serediukienės (3), Eglės Sriubienės (3), Vilės Stankevičienės (4), Vidos Šerepėkienės (3), Algirdo Šiaudinio (2), Juozo Tuskenio (2), Jono Umbraso (3), Teresės Janinos Vaitkevičienės (2), Marijonos Žalalienės (1), Juozapo Žemaičio (4), Sauliaus Žemčiugovo (1) ir Elenos Žemčiugovienės (1) šeimos. Yra Ažugirių k. senkapis. Pavadinimas kilęs nuo žodžių ,,užu girios“. Ažugirių kaime pievos, kalneliai, miškeliai turi savo atskirus pavadinimus: Lauka (pieva), Užubaliai (miškas), Meškaplašiu, Uliuko kalnas, Stramoka (bala), Samanyškis (pievokšlis) Pakapių kalnas, Burlakalnis (kalva), Prūdas, Jokūbonis, Raistelis (miškelis), Barabų kalnas. Darbų kelias, kuriuo baudžiauninkai eidavo į darbą ir kt. Yra Kermėžio ežeras, neveikiančios kapinės.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Ąžuolija – kaimas 12 km nuo Leliūnų 5 km nuo Utenos. 1984 m. – 62, 1996 m. – 52 gyv. 2000 m. – 19 ūkių (47 gyv.). Gyveno Aldonos Alaunienės (2), Reginos Balūžienės (1), Rimaldos Bykovos (2), Jonės Burbulienės (3), Vytauto Eidžiulio (4), Genriko Giedrio (2), Raimondo Grikiapelio (3), Genės Jurgelėnienės (2), Vyto Kelevišiaus (4), Vlados Bronislavos Kerzienės (1), Algimanto Antano Masiulio (2), Alberto Mažylio (3), Ligitos Mikšienės (3), Zitos Naruševičienės (1), Alfonso Padvariškio (4), Janės Vaitkūnienės (1), Aleksandro Važenino (4), Prano Vytauto Venslovo (3) ir Vilgelminos Venslovienės (2) šeimos. Tai – geležinkelio stoties darbininkai, kurie turi mažus žemių sklypelius, dirba geležinkelio stotyje arba Utenoje. Yra geležinkelio stotis.

Ažuskardžiai – kaimas. Velbiškių ir Ažuskardžių k. skiria statūs skardžiai, todėl kaimo pavadinimas – Ažuskardžiai. K. priklausė Degulių dv. 7 km nuo Pakalnių, 14 km nuo Leliūnų, 9 km nuo Utenos. 1853 m. buvo 10 gyv.: Pranciškus Markūnas ir Jokūbas Sirgedas su šeimomis. 3 iš jų – samdiniai. 1923 m. – 44 (22 ūkiai). 1984 m. – 9, 1996 m. – 14 gyv. 2000 m. – 4 ūkiai (6 gyv.). Gyveno Adelės Meškuotienės (1), Jono Ryliškio (3), Danutės Veronikos Šutinienės (1) šeimos.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Bajoriškės – kaimas. 3 km nuo Pakalnių, 10 km nuo Leliūnų, 14 km nuo Utenos. 1853 m. buvo 48 gyv.: Martynas Benediktas, Liudvikas Binikevičius, Jokūbas Bražėnas, Mykolas Dubauskas, Juozapas Kareckas su šeimomis. Buvo samdinių. 1897 m. gyveno 11 šeimų (59 gyv.). 1984 m. – 22, 1996 m. – 12 gyv. 2000 m. – 6 ūkiai (11 gyv.). 2000 m. gyveno Kazimiero Bražėno (2), Genės Bražėnienės (1), Antano Kelevičiaus (2), Stanislavos Pinkevičienės (1), Konstancijos Žilinskienės (4) ir Janinos Žiukienės (1) šeimos. Yra Anglinio ežeras, Avižinio raistelis, Užukluonės, Lobo, Melnyčėlės, Pagrušnės, Pakregžlės, Pūkės, Vilkažolės, Vaidaginio pievos, Stadalvietės miškelis, Raistinio liūnas, Bravašulnis – šulinys, iš kurio aplinkiniai dvariškiai nešėsi vandenį (prie jo buvo bravoras). Yra neveikiančios kapinės.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Baltučiai – kaimas. 4 km nuo Pakalnių, 11 km nuo Leliūnų, 14 km nuo Utenos. 1948 m. – 12, 1996 m. – 6 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (6 gyv.). 2000 m. gyveno Vytauto Guobio (1), Aušrės Laurinavičienės (3) ir Domocelės Petniūnienės (2) šeimos. 

Biržinė (Beržynė) – vs. 3 km nuo Leliūnų, 11 km nuo Utenos. 1853 m. buvo 28 gyv. Iš jų Justino Deveikio, Andriejaus ir Juozapo Kašauskų, Uršulės Lekavičienės, Agnietės Mitalienės, Pranciškaus Mitalo, kampininko Zigmanto Ramanausko šeimos. 1998 – 2 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (2 gyv.). Gyveno Aldonos Bronislavos Kisielienės šeima.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Budreikėlės – kaimas. 15 km nuo Leliūnų, 13 km nuo Utenos. 1984 m. – 24 gyv. 2000 m. – 5 ūkiai (11 gyv.). 2000 m. gyveno Augenijos Bareikienės (2), Stasės Kelevišienės (3), Aldonos Kviklienės (1), Genės Pakalnienės (4), Vytauto Zarankos (1) šeimos. Kaimas įsikūręs abiejose Utena – Vilnius plento pusėse. Kairėje plento pusėje buvo įsikūręs Lukoševičiaus dvaras. Ši vietovė buvo vadinama Budreikiais. Dešinėje plento pusėje – dv. kumetynas. Ši vietovė buvo vadinama Budreikėlėmis.

Bulinskiai – kaimas 19 km nuo Leliūnų, 10 km nuo Utenos. 1853 vs. gyveno 32 gyv. Justinas Liudvikas Kelevišiai, Andriejus, Juozapas Navikai ir 3 kampininkai: Juozapas Dubavičius, Ieva Gougatavičienė ir Katarina Gulbinskienė. Buvo 10 samdinių. 1897 m. gyveno 10 šeimų. 1984 m. – 26, 1996 m. – 20 gyv. 2000 m. – 10 ūkių (19 gyv.). (52 gyv.). 2000 m. gyveno Aušros Bražėnienės (3), Antano Kelevišiaus (1), Onos Laurinavičienės (1), Napoleono Laurinavičiaus (1), Alvydo Lazausko (3), Prano Naviko (2), Adelės Navikienės (1), Veronikos Navikienės (1), Emilijos Pavydienės (3) ir Jono Tilvyčio (3) šeimos. Yra kapinaitės, Petro pieva, Kuktiška bala (viksvynas).

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Čiviškiai – kaimas. 17 km nuo Leliūnų, 17 km nuo Utenos. 1984 m. – 25, 1996 m. – 11 gyv. 2000 m. 9 ūkiai (16 gyv.). 2000 m. gyveno Vandos Baltaduonienės (3), Fausto Gabrilaičio (2), Bronislavos Jakštonienės (1), Eleonoros Jakštonienės (1), Broniaus Jakštonio (2), Janinos Jazavitienės (1), Jolantos Šinkūnienės (3), Linos Raškevičiūtės (2) ir Onos Aldonos Tuzienės (1) šeimos. Yra kryžius.

Davainių giria – vs. 7 km nuo Leliūnų, 14 km nuo Utenos. 1984 m. – 4, 1996 m. – 2 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Gyveno Ona Šaltenienė.

Degsnelė – vs. 11 km nuo Leliūnų, 7 km nuo Utenos. 1897 m. gyveno 5 šeimos (31 gyv.). 1996 m. – 1 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Gyveno Vytautas Lukošiūnas.

Deguliai – kaimas. 11 km nuo Leliūnų, 5 km nuo Utenos. 2000 m. – 11 ūkių (17 gyv.). 2000 m. gyveno Juozo Bakšio (1), Vlado Cijūnaičio (2), Rimos Juodėnienės (1), Jono Kalakausko (2), Juliaus Kvyklio (2), Valerijos Leišienės (1), Alfonso Motiejūno (2), Juozo Stepono Sabaliausko (1), Prano Sabaliausko (1), Aleksandros Šutinienės (2) ir Felikso Šutinio (2) šeimos. Priklausė Degulių dvarui. Veikė šaulių organizacija, Antano Sabaliausko troboj prad. m-kla, vykdavo gegužinės, vaidinimai. Jiems vadovavo Ona Šukytė.

Dirvoniškis – kaimas. 11 km nuo Leliūnų, 11 km nuo Utenos 1923 m. – 7, 1936 m. – 6, 1984 m. – 13, 1996 m. – 8 gyv. 2000 m. – 5 ūkiai (10 gyv.). 2000 m. gyveno Algimanto Juozapo Bražiūno (2), Vasilijaus Mesojedovo (3), Vytauto Neliupšio (1), Vytauto Vaiginio (2) ir Angelijos Vytonienės (2) šeimos.

Eiželiškiai – kaimas. 9 km nuo Leliūnų, 17 km nuo Utenos. 1984 m. – 2, 1998 m. – 1 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Gyveno Valerija Gaižauskienė.

Ežeraičiai – kaimas. 2 km nuo Pakalnių, 9 km nuo Leliūnų, 12 km nuo Utenos. 1897 m. gyveno 6 šeimos (27 gyv.). 1984 m. – 16, 1996 m. – 8 gyv., 2000 m. – 5 ūkiai (10 gyv.). 2000 m. gyvena Onos Markevičienės (1), Jono Markevičiaus (4), Dalios Nikitenkovos (1), Vlado Šutinio 1), Rimanto Tumoso (3) šeimos. Yra Ežeraičio ežeras, Uosio raistelis, Bobutės kalniukas, Deguro bala, Aukštamiškis, Lygialaukis.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Gaspariškis I – vs. 1 km nuo Leliūnų, 14 km nuo Utenos. 1923 m. – 8, 1984 m. – 1, 1998 m. – 3 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (3 gyv.). Gyveno Zeniaus Jovaišos (3) šeima.

Gučiavietė – kaimas. 15 km nuo Leliūnų, 15 km nuo Utenos. 1984 m. – 5, 1996 m. – 2 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (2 gyv.). Gyveno Romo Žemaičio šeima.

Guleliai – vs. 4 km nuo Leliūnų, 17 km nuo Utenos. 1984 m. – 9, 1996 m. – 4, 1998 m. – 2 gyv. 2000 m. 1 ūkis (2 gyv.). Gyveno Antano Juknonio šeima.

Ingeliškis – kaimas. 8 km nuo Leliūnų, 8 km nuo Utenos. 1746 m. kaimas priklausė Utenos bažnyčiai, kuriame buvo 2 gyv.: Baltramiejus ir Jokūbas Bikai. 1853 m. vs. buvo 10 gyv. 6 gyveno Pranciškus Mameniškis su 10 asmenų šeima. 1897 m. gyveno 3 šeimos (13 gyv.). 1984 m. – 4, 1996 m. – 2 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (2 gyv.). Gyveno Boleslovo Gasiulio šeima. 

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Jasonys – kaimas. 9 km nuo Leliūnų, 5 km nuo Utenos. 1671 m. buvo 6 gyv., dirbę 2 valakus. 11 valakų tušti. Jasonys minimi 1744 m. Buvo dv. ir parkas. Yra senos kapinaitės. Buvo vaikų namai. 1853 m. buvo 114 gyv.: Fabijonas ir Gabrielius Dausos, Kazimieras ir Kristupas Bernotai, Juozapas Liumbergas, Petras Balevičius, Kazimieras ir Simonas Gurbelis, Pranciškus Švilpa, Kazimieras Kvedaras, Juozapas Kvedaravičius, Petras Paškauskas, Adomas Švilpa, Stanislovas Buivydas, Stanislovas Kadalskas, Kazimieras Bernotas, Antanas Masionis, Ona Olmenova, Darata Ibelgoybtova, Marijona Masliukovna, Stanislovas Jadauskas, Jonas Nedzvackas, Ona Špringeliovna, Kampininkai: Uršulė Kadalska, Juozapota Bagdonienė, Barbora Gurbelienė, Agota Dausienė su šeimomis. Iš jų 26 samdiniai. 1897 m. gyveno 24 šeimos (186 gyv.) Į. Š. nuo k. kolektyviniuose soduose rasta žalvarinė apyrankė datuojama – I tūkst. (UKM.). 1923 m. – 227 (iš jų 64 dv.), 1959 m. – 286, 1970 m. – 209, 1979 m. – 442 gyv. 1984 m. – 247, 1985 m. – 258, 1996 m. – 197 gyv. 2000 m. – 90 ūkių (202 gyv.). 2000 m. gyveno Alfredo Aksamitausko (1), Leonoros Anavičienės (1) Balio Antanavičiaus (1), Danutės Artamonovos (3), Juliaus Astiko (3), Napaleono Babelio (2), Arūno Balčiūno (2), Žydrūno Balčiūno (5), Onos Baltrūnienės (3), Bronės Barkuvienės (4), Jūratės Bartašiūnienės (4), Irenos Baukienės (1), Dangiro Baukio (1), Vyto Bilio (1), Arūno Bytauto (4), Eleonoros Bražėnaitės (1), Juozo Bukausko (2), Galinos Butkienės (1), Visvaldo Butkio (1), Broniaus Čepėno (2), Vinco Čepuko (1), Liudos Černiauskienės (3), Stasės Čiegienės (3), Veronikos Aldonos Čiegienės (2), Vytauto Dačinsko (1), Vandos Daugilytės (4), Janinos Deveikienės (2), Rimanto Deveikio (4), Stefanijos Dikmonaitės (1), Zigmanto Elkimavičiaus (4), Elenos Franckevičienės (1), Petro Rimanto Gaulės (1), Irenos Galinienės (3), Bronislavo Gentvilienės (1), Aleksandro Gladkino (4), Virginijos Gruodinskienės (3), Artūro Gučiaus (5), Janinos Gurbelytės (1), Rasos Ivanauskienės (2), Adolfo Juodkos (2), Kęstučio Antano Kavoliūno (1), Nijolės Kavoliūnienės (2), Artūro Karlausko (1), Vytauto Karužos (2), Inos Keblienės (5), Virgilijaus Krasucko (1), Irinos Leonovos (2), Onos Limbaitės (1), Rapolo Masevičiaus (3), Danutės Vidos Meiduvienės (2), Vilhelmo Mickūno (1), Vlado Mikšėno (3), Valerijaus Mogilino (1), Antano Motiejūno (2), Rožės Motiejūnienės (1), Onos Navikienės (3), Nastazijos Nazarovaitės (1), Teklės Paukštienės (3), Stasės Pulkauninkienės (4), Juozo Pumpučio (1), Albino Algimanto Ragausko (1), Rimanto Sinicos (1), Karolinos Songailaitės (1), Gintaro Stalnionio (3), Janės Stasiūnienės (3), Anelės Strolienės (4), Jadvygos Šedurskienės (1), Danutės Šimkauskaitės (1), Elenos Šimkūnaitės (1), Antano Švilpos (2), Anos Trafimovos (2), Petro Umbraso (5), Onos Valiulytės (1), Alfonso Vidzicko (2), Deimanto Vidžiūno (4), Stanislovos Vidžiūnaitės (1), Vidos Vigelienės (3), Nijolės Vilūnienės (2), Alvydo Vingelio (1), Bronės Vitaitės (2), Kazimiero Zabulionio (2), Vidos Zarankienės (2), Juozo Žilio (4), Laimutės Žiurienės (3), Ainos Žukauskienės (4) šeimos.

Joneliškės (k. dalis). 19 km nuo Leliūnų, 0,5 km nuo Utenos. 1984 m. – 6, 1996 m. – 7 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (7 gyv.). Gyveno Vladislovo Vaičaičio (5) ir Brigitos Vaičaitytės (2) šeimos. Čia buvo Juodviršio dvarelis. Yra Rojaus miškas.

Kaliekiškis – kaimas. 5 km nuo Leliūnų, 12 km nuo Utenos. 1984 m. – 12, 1998 m. – 6 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (7 gyv.). Gyveno Rimos Bivainienės (3), Janinos Leleivaitės (2) ir Balio Sabalio (2) šeimos.

Kastulina – kaimas. 4 km nuo Leliūnų, 14 km nuo Utenos. 1984 m. – 2, 1998 m. – 5 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (5 gyv.). Gyveno Stasys Girnius su šeima.

Kryliai – kaimas. 15 km nuo Leliūnų, 12 nuo Utenos. 1853 m. buvo 45 gyv. Kristupas, Tamošius Bražėnai, Liudvikas, Jonas Čižai, Kazimieras Migdola ir Juozapas Vijeikis. Buvo 11 samdinių. 1897 m. gyveno 11 šeimų (54 gyv.). 2000 m. – 9 ūkiai (18 gyv.). Gyveno Marijos Bražėnienės (2), Alfonso Čižo (1), Eleonoros Čižienės (1), Anelės Dijokienės (1), Janinos Kaušylienės (5), Angelės Kerienės (3), Antano Žiulio (1), Petro Žiulio (3) ir Adelės Žulienės (1) šeimos.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Kvoseliai – kaimas. 8 km nuo Leliūnų, 9 km nuo Utenos 1671 m. gyveno 5 gyv., dirbo 2 valakus, 3 valakai tušti. 1984 m. – 8, 1996 m. – 7, 2000 m. 2 ūkiai, (2 gyv.). Gyveno Ona Meškuotienė (1) ir Janina Žulienė (1).

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Labeikiai – kaimas 4 km nuo Leliūnų. 17 km nuo Utenos. 1791 m. buvo 1 gyv., dirbęs 1 valaką. 7 val. Žemės ir 4 val. miško nenaudojami. 1984 m. – 37, 1998 m. – 15, 2000 m. 9 ūkiai (19 gyv.). 2000 m. gyveno Jurgio Bikero (1), Vlado Čereškos (2), Vytauto Katino (2), Romos Kučinskienės (6), Eleonoros Limbienės (1), Konstantino Matuko (1), Jono Raslano (2)Liudo Šveckaus (1) ir Adelės Vėžienės (3) šeimos.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Lankelės (Linkeliškė) – vs. 3 km. nuo Leliūnų, 17 km nuo Utenos. 1853 m. buvo 6 gyv. Stanislovas Kalasauskas su šeima ir du samdiniai. 1984 m. – 2, 1998 m. – 1, 2000 m. (2 gyv.). Gyveno Valė Kulakauskienė (1) ir Arūnas Žvinys (1).

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Lementiškis – kaimas. 1 km nuo Leliūnų, 14 km nuo Utenos. 1984 8, 1998 – 5 gyv. 2000 m. 3 ūkiai, 3 gyv. Gyveno Broniaus Pumpučio (1), Eleonoros Puodžiūnienės (1) ir Zinaidos Zacharovos (1) šeimos.

Liaumuškos – kaimas 14 km. nuo Leliūnų, 2 km nuo Utenos. 1984 – 2, 1998 – 1 gyv. 2000 m. (1 gyv.). Gyveno Kostė Araminienė.

Liveikiai – kaimas. 2 km nuo Leliūnų, 15 km nuo Utenos. Kaime rastos akmeninės trinamosios girnos, datuojamos I tūkst. (UKM).1984 m. – 46, 1998 m. – 29 gyv. 2000 m. – 13 ūkių (32 gyv.). Gyveno Anelės Balčiūnienės (1), Edvardo Jurgelevičiaus (4), Alfonso Kepalo (2), Aušros Marcinkevičiūtės (3), Vytauto Puodžiūno (2), Jurgio Ražinsko (4), Antano Sabelkos (1), Juozo Steniulio (2), Antano Šapokos (4), Anelės Šmigelskienės (2), Stepono Vijaikio (2), Laimutės Žvirblienės (2) ir Viliaus Žvirblio (3) šeimos. Yra kaimo kapinaitės.

Margavonės – kaimas. 10 km nuo Leliūnų, 10 km nuo Utenos 1853 m. vs. buvo 5 gyv. Jono Muraškos šeima. Kitur pažymima, kad tais metais čia gyveno 22 gyv.: Lauryno Mitalo 2 asmenų šeima ir 20 samdinių. 1897 m. vs. gyveno 4 šeimos (27 gyv.). 1984 m. – 3, 1998 m. – 2 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (2 gyv.). Gyveno Bronislavos Karalienės (1) ir Giedriaus Paškausko šeimos.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Margės – kaimas. 11 km nuo Leliūnų, 15 km nuo Utenos. 1897 m. vs. gyveno 4 šeimos (19 gyv.). 2000 m. – 1 ūkis (3 gyv.). Gyveno Stasio Bražėno (3) šeima. 

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Maželiškiai (Mažeikiai) – kaimas. 17 km nuo Leliūnų, 17 km nuo Utenos1853 m. k. vadintas Mažeikiais. Tuomet gyveno 46 gyv. Mykolas, Gabrielius, Adomas, Antanas Bražėnai, Jeronimas Čižas, Tamošius Lisauskas, Jonas Paulauskas su šeimomis ir kt. Samdė 8 samdinius. 1897 m. gyveno 12 šeimų (64 gyv.). 1984 m. – 12, 1996 m. – 4 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (3 gyv.). 2000 m. gyveno Leono Jakštonio (1), Stanislovo Kutkos (1), Genovaitės Meškuotytės 1) šeimos. 

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Mediniai – kaimas. 12 km nuo Leliūnų, 12 km nuo Utenos. 1984 m. – 5, 1996 m. – 2 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (4 gyv.). Gyveno Jono Markūno (2), Viliaus Jono Rimšos (2) šeimos. Yra senos neveikiančios kapinės.

Mediniai – kaimas. km nuo Utenos, km nuo Leliūnų. 2000 m. 2 ūkiai (4 gyv.). Gyveno Marija Pranė, Meilė Drasutė Nazarova (2) ir Juozas Žvirblis (2).

Meldiniai  (Meldynė) – kaimas. 19 km nuo Leliūnų, 12 km nuo Utenos. 1853 m. šiame vs. vadinamame Meldyne, gyv. 8 gyv. Kazimiero Mameniškio ir jo brolio Pranciškaus Mameniškio šeimos. Buvo 1 samdinys. 1987 m. gyveno 4 šeimos (23 gyv.) 1984 m. – 2, 1997 – 4 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (4 gyv.). Gyveno Romo Bartaševičiaus (4) šeima. 

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Miliūnai – kaimas. 6 km nuo Leliūnų, 13 km nuo Utenos. 1671 m. buvo 3 gyv., dirbę 1 3/4 valako. 1 val. tuščias.
1984 m. – 1 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (2 gyv.). Gyveno Vanda Gluško (1) ir Genovaitė Radavičienė (1). 

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Mirkėnai  – kaimas. 11 km nuo Leliūnų, 11 km nuo Utenos. 1853 m. buvo 72 gyv.: Mykolas Astrauskas, Jonas Blusis, Kazimieras Elinskas, Vincentas Karalius, Adomas Katinas, Kristupas Kučeliauskas, Kazimieras Mačionis, Antanas Petrauskas, Jonas Švalgauskas. Kampininkai: Juozapota Dubaitė, Cecilija Žvirblienė ir jų šeimos. Iš jų 12 samdinių. 1897 m. gyveno 19 šeimų (91 gyv.). 2000 m. – 8 ūkiai (15 gyv.). 2000 m. gyveno Algirdo Kosto Andrašiaus (2), Juozo Andrašiaus (2), Marijonos Karalienės (1), Antano Karaliaus (4), Jono Laurynaičio (3), Veronikos Navikienės (1), Ričardo Snukiškio (1) ir Vytauto Jono Šovinio (4) šeimos. Salomėjos Karalienės tvarto pamatuose yra Mirkėnų akmuo su dubeniu. Senos neveikiančios k. kapinės.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Miškiniai – kaimas. 9 km nuo Leliūnų, 15 km nuo Utenos. 1984 m. – 25, 1996 m. – 25 gyv. 2000 m. – 9 ūkiai (20 gyv.). 2000 m. gyveno Angelės Kakanienės (1), Uršulės Kakanytės (1), Jono Kakanio (4), Alfonso Vacio Karaliaus (1), Vandos Kraujūnienės (3), Antano Misiūno (2), Stasio Rakausko (2), Janės Rakauskienės (3) ir Stasio Sakalausko (3) šeimos.

Narkūnai  – kaimas. 12 km nuo Leliūnų, 5 km nuo Utenos. 1671 m. buvo 13 gyv. dirbo 4 val. 13 val. – tušti. 1853 m. gyveno 212 gyv.: Jono, Baltramiejaus Baliulių, Leono, Raimundo, Justino Baltrūnų, Mateušo Birietų, Stanislovo Čipkaus, Juozapo, Andriejaus Gruodžių, Pranciškos Semėnienės, Jono Survilos, Adomo Jankūno, Stepono Janušio, Tadeušo Kalyčio, Adomo Knipo, Adomo ir Gabrieliaus Motiejūnų, Povilo Kazimiero Martinėnų, Martyno Matelio, Simono, Gabrieliaus Pastalių, Juozapo Paškausko, Nikodemo Raslano, Jono Tranelio. Kampininkų: , Juozapotos Birietienės, Agotos Matelienės šeimos. 1897 m. gyvena 56 šeimos (279 gyv.). 1884 m. – 135, 1923 m. – 270, 1959 m. – 203, 1970–220, 1979 m. – 193, 1984 m. – 187, 1986 m. – 194, 1998 m. – 127 gyv. 2000 m. 59 ūkiai (121 gyv.). 2000 m. gyveno Adolfo Balsio (1), Jono Baltrūno (1), Vladislovo Baltrūno (1), Algimanto Belicko (4), Algirdo Birietos (4), Kostės Birietienės (1), Veronikos Birietienės (1), Vladislavo Brazausko (6), Alvydo Bucevičiaus (1), Algirdo Budniko (7), Kazio Bukio (1), Audronės Burbulienės (4), Vytauto Dindos (2), Dianos Erentienės (1), Onos Galiauskienės (4), Petro Girucko (1), Vytauto Jono Grikepelio (3), Uršulės Gurkšnienės (1), Bronislavos Kalytienės (1), Domicelės Kalytienės (2), Elenos Kalytienės (2), Audriaus Kalyčio (4), Onos Kulienės (1), Algirdo Kuzmicko (2), Praskofijos Lebedevos (1), Elenos Mameniškienės (1), Marijos Marcinkevičienės (2), Broniaus Marcinkevičiaus, Juozo Zeniaus Marcinkevičiaus (2), Jono Juozapo Martinėno (1), Pranciškos Martinėnienės (2), Povilo Matulio (2), Arvydo Mikalkos (2), Rimanto Mikalkos (5), Algimanto Konstantino Motiejūno (3), Boleslovo Motiejūno (1), Kęstučio Justino Motiejūno (1), Petro Motiejūno (1), Romualdo Motiejūno (2), Romualdos Motiejūnienės (4), Aldonos Paškauskienės (1), Konstancijos Paukštienės (2), Janinos Pelėdienės (1), Elžbietos Putnaitės (1), Jono Rauplio (5), Juozo Ruzgo (2), Jono Stumbrio (1), Daumanto Šerepėkos (1), Petro Šerepėkos (2), Virginijos Šerepėkienės (2), Jono Šimonėlio (5), Antano Šinkūno (1), Edvardo Širono (2), Emilijos Štarienės (1), Bronės Vigelienės (2), Janinos Vilčinskienės (1), Vytauto Vilūno (1) ir Agnietės Zizienės (1) šeimos. Teka Utenėlės upė. Prie Narkūnų yra Utenio landšaftinis istorinis draustinis su Narkūnų piliakalniais ir XV a. kapinynu. Prieš Antrąjį pasaulinį karą, užtvenkus Utenėlę, pastatytas vandens malūnas (Lasių malūnas). Buvo karčema, pradinė m-kla (nuo 1926 m.). Nuo 1960 m. veikė Utenos laboratorinių elektros krosnių gamyklos cechas. Buvusį Vanago kalną (jame perėdavo vanagai) perskyrė Utenos – Vilniaus plentas (Ant Saulės kalno – senos, sunykusios kapinaitės. Čia stovėjo aukštas smaluotas stulpas (tokie pat stulpai stovėdavo ir kitose aukštose vietose), kuris būdavo uždegamas, kaip įspėjimas puolant priešams. Yra senos neveikiančios kapinės.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Naujasodis – kaimas. 11 km nuo Leliūnų, 11 km nuo Utenos. 1671 m. buvo 4 gyv., valdę 1,5 valako, 8,5 valako – tušti. 1853 m. buvo 94 gyv.: Felikso Leipaus, Jeronimo Birietos, Jurgio Dičiaus, Silvestro Gasperavičiaus, Antano Grigaliūno, Mykolo Ilčiuko, Pranciškaus Katino. Kampininkų: Jono Eigelio, Viktorijos Ilčiukienės, Kajetono Ilčiuko, Marijonos Masionienės, Domicelės Narbutienės, Augustino Raslano šeimos. Samdė 25 samdinius. 1897 m. buvo 18 šeimų (94 gyv.). 1984 m. – 18, 1996 – 5 gyv. 2000 m. – 4 ūkiai (7 gyv.). 2000 m. gyveno Alvydo Bešio (1), Aloyzo Bertašiaus (1), Emilijos Katinienės (2), Anelės Katinienės (1) šeimos. 

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Noliškis  – kaimas. 4 km nuo Pakalnių, 11 km nuo Leliūnų, 14 km nuo Utenos. 1984 – 6, 1996 – 7 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (3 gyv.). Gyveno Antano Skaubos (1), Vytauto Liongino Žežicko (1) ir Leokadijos Žolotkovienės (1) šeimos. Yra Noliškio akmuo su iškaltu daugybos ženklu ir ,,Žmogaus pėda“.

Paberžynė – kaimas. 12 km nuo Leliūnų, 12 km nuo Utenos. 1897 m. vs. gyveno viena 9 asmenų šeima. 1984 m. – 11, 1996 m. – 7 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (5 gyv.). 2000 m. gyveno Bronislovo Balčiūno (2), Eugenijos Gališauskienės (1), Jono Malinausko (2) šeimos.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Padborka – kaimas. 11 km nuo Leliūnų, 11 km nuo Utenos. 1984 m. – 6, 1996 m. – 3 gyv. 2 ūkiai. 2000 m. 2 ūkiai (5 gyv.) gyveno Onos Juciūnienės (1) ir Raisos Juciūnienės (4) šeimos.

Pagiriai – kaimas. 3 km nuo Leliūnų, 9 km nuo Utenos. 1984 – 7, 1998 – 6 gyv. 2000 m. – ūkiai (6 gyv.) 2000 m. gyveno Jono Cibo (2) ir Vyganto Palubinsko (4) šeimos.

Pagranda – kaimas. 12 km nuo Leliūnų, 12 km nuo Utenos. 1984 – 3, 1996 – 3 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (3 gyv.) 2000 m. gyveno Stepanidos Rutkauskienės (1) ir Mykolo Rutkausko (2) šeimos.

Pailgis – kaimas. 4 km nuo Leliūnų, 13 km nuo Utenos. 1984 – 8, 1998 – 5 gyv. 2000 m. – 4 ūkiai (5 gyv.). 2000 m gyveno Petro Tamošiūno (1), Stasio Tamošiūno (1), Vinco Tamošiūno (2) ir Onos Tamošiūnienės (1) šeimos.

Pakalniai – kaimas. 6 km nuo Leliūnų, 11 km nuo Utenos.Istoriniuose šaltiniuose minimi 1660 m. Į Š. R. nuo k. – Vidinsko ežeras, prie jo – Pakalnių piliakalnis (iki 25 m aukščio). 1936 m. jį kasinėjo P. Vilčinskas. Čia buvusi pilis, rasta Romos monetų, lipdytinės keramikos. 1918 m. ant piliakalnio viršūnės buvo užvilktas ir pastatytas 18 m aukščio kryžius su įrašu ,,Dieve, Lietuvą gink“ (užtraukti reikėjo 12 arklių). Kryžius atstatytas 1989 m. 1812 m. Pakalniai sudegė. 1794 m. čia telkėsi sukilėliai. Yra senos kapinės, Laumės kvartūkėlis (kalnelis), Gojus, Grožio kalnas, Kačerga (pieva), Laumabalė (raistas). Yra triaukštė koplytėlė su Šv. Juozapo, Lurdo Marijos ir Nukryžiuotojo skulptūrėlėmis. 1671 m. 12 gyv. 13 val. dirbamos žemės, 9 val. – nedirbo. 1854 m. – 104, 1886 m. – 140, 1923 m. bažnytkaimyje 256, 1959 m – 228, 1970 m. – 252, 1979 m. – 276, 1984 m. – 330, 1986 m. – 340. 1996 m. – 378 gyv. 2000 m. 157 ūkiai (385 gyv.). 2000 m. gyveno Veronikos Abaravičienės (1), Konstancijos Anavičienės (1), Petro Andrijausko (1), Kazimieros Andrijauskienės (7)Emilijos Atkočiūtės (1), Gintaro Aukštuolio (4), Vinco Aukštuolio (2), Anelės Babrauskienės (2), Antano Bagdžiūno (2), Gintaro Bagočiūno (7), Boleslovo Bajarūno (4), Vlado Bakšio (5), Bronislavos Baltakienės (1), Ramūno Baltakio (1), Alfonso Baltuškos (3), Arvydo Bagotyriaus (5), Gintaro Bražėno (3), Juozo Bražėno (3), Vaclovo Bražėno (1), Vito Juliaus Bražėno (1), Ritos Bražėnaitės (1), Rimos Bražėnienės (5), Broniaus Cibo (3), Vaido Čepės (3), Viliaus Čepės (3), Aideno Čereškos (1), Kazio Čereškos (2), Palmos Veronikos Daugėlienės (1), Adelės Daunoravičienės (1), Pranas Dervinis (4), Ritos Diominienės (3), Onos Druskienės (1), Stefanijos Druskytės (1), Antano Druskio (1), Jurgio Druskio (2), Jurgio Druskio (4), Romualdo Druskio (1), Stanislovo Druskio (4), Zenono Druskio (5), Arvydo Durasevičiaus (4), Janinos Genovaitės Gaižutienės (1), Gintaro Giedrio (1), Zitos Girniuvienės (3), Jono Gurkšnio (3)Vladislavo Gutausko (1), Audriaus Jankausko (4), Petro Jankausko (1), Veronikos Jankovskajos (1), Vido Jaščemsko (4), Birutės Kairienės (1), Bronės Kairienės (1)Antano Kairio (5), Alfredo Kanišausko (4), Vidos Kasavčenko (5), Povilo Katino (3), Onos Kaulinienės (1), Antano Kavaliausko (3), Antano Kezio (3), Artūro Kezio (1), Nikolajaus Klyčiovo (1), Birutės Klimašauskienės (3), Irenos Krupeckienės (2), Dariaus Kvartūno (3), Jono Kvartūno (3), Algirdo Kvaselio (2), Vytauto Jurgio Kvaselio (2), Vaclovo Kvedaro (1), Onos Danutės Kvedarienės (1), Jokūbo Laginausko (2), Danutės Laginauskienės (2), Danieliaus Lasio (2), Mildos Onos Laurinavičienės (4), Genovaitės Lazauskienės (2), Arvydo Lisausko (5), Antano Ližino (2), Elenos Mameniškienės (1), Onos Mameniškienės (1), Rimanto Marapolsko (1), Onos Marapolskienės (2), Žanos Masevičienės (2), Antano Matelionio (1), Konstancijos Maželienės (2), Veronikos Meiduvienės (3), Ginters Mikulskio (5), Aldonos Mintautienės (1), Genės Mumėnienės (3), Onos Namajūnienės (1), Valentino Naruševičiaus (5), Stasės Nugarienės (1), Juozo Pajuodžio (3), Bronės Pakalnytės (2), Laimutės Paškonienės (5), Broniaus Paulausko (2), Eugenijaus Petkevičiaus (6), Petro Petkevičiaus (2), Algimanto Piščiko (2), Onos Irenos Porošinos (3), Julijos Poškienės (1), Juozo Povilaikos (5), Veronikos Rackevičienės (5), Romo Rakausko (5), Loretos Virginijos Rakauskienės (5), Paulinos Rakauskienės (1), Audronio Rapšio, Stasio Rimkaus (1), Onos Skrebiškienės (2), Broniaus Skrebiškio (2). Vytauto Skrebiškio (2), Antano Snukiškio (3), Petro Stasiūno (4), Adolfo Statausko (1), Alvydo Statausko (4), Jono Stankevičiaus (3), Onos Stonienės (1), Gintaro Stundžios (5), Antonetos Surgailienės (2), Angelės Šakalienės (4), Jono Šakalio (3), Stanislovo Šapokos (3), Zofijos Liudvikos Šatkauskienės (2), Jono Šidlausko (1), Marijono Leono Šimkūno (4), Rolando Šiukščiaus (4), Stanislovo Šlamo (1), Balio Šlepečio (1), Anelės Talaikienės (2), Marijonos Talaikienės (1), Laimos Targonskienės (2), Valerijono Truikio (2), Ritos Ulevičienės (3), Mindaugo Urbanavičiaus (3), Antano Ušacko (3), Jono Vaičiaus (2), Bronės Vaičiuvienės (2), Vytauto Jono Varatinsko (1), Antano Vasiliausko (1), Agotos Vasiliauskienės (1), Danutės Verbickienės (3), Antano Broniaus Viburio (1), Valdo Vijaikio (4), Marijonos Voverienės (1), Valdo Zabuko (4), Vitalijos Birutės Zabukienės (1), Rimvydo Zakarkos (3), Bronislovo Zinkevičiaus (2), Kristinos Zinkevičiūtės (2), Aušros Žalnierienės (1), Rimanto Žygelio (3), Marijonos Žikorienės (1), Dariaus Žilėno (1) ir Janinos Žukauskienės (2) šeimos. 1919, 1921–22, 1950–86 m. apl centras.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Pakermėžys – kaimas. 4 km nuo Leliūnų, 10 km nuo Utenos. 1984 m. – 3, 1998 m. – 1 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (3 gyv.). Gyveno Genovaitės Palevičienės (1), Egidijaus Ragaišio (1), Zofijos Zabulienės (1) šeimos. K. prie Kermėžio ežero.

Paluknis – vs. 6 km nuo Leliūnų, 19 km nuo Utenos. 1984 m. – 1, 1998 m. – 1 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Gyveno Vilius Jankauskas (1 gyv.)

Papiškiai (Papiškės) – kaimo dalis (kita kaimo dalis Kuktiškių seniūnijoje) 20 km nuo Leliūnų, 13 km nuo Utenos. 1746 m. buvo 5 gyv.: Kazimieras Čibas, Martynas Rubinas, Kristupas Snukiškis, Motiejus Snukiškis ir Baltramiejus Šakalys. 1853 m. vs. gyveno 6 gyv.: Audrius Čipkus su šeima. 1987 m. gyveno 12 šeimų (71 gyv.). 1984 m. – 13, 1996 m. – 7 gyv. 2000 m. – 4 ūkiai (5 gyv.). 2000 m. gyveno Stanislovo Cibo (1), Stasės Cibienės (1), Alginos Čebylienės (1) ir Bronislovo Pinkevičiaus (2) šeimos. Dvi sodybos prieš Antrąjį pasaulinį karą priklausė Antaduobės kaimui. Yra Pradago ežeras ir Pragaišiai – nykstantis ežeras.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Paplentė – vs. 1 km nuo Leliūnų 12 km nuo Utenos. 1984 m. – 6, 1998 m. – 3 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (3 gyv.). Gyveno Mikalojus Nikitinas (2 gyv.), Eugenija Zielevienė (1 gyv.)

Paringis – kaimas. 11 km nuo Leliūnų, 18 km nuo Utenos. 1984 m. – 7, 1998 m. – 1. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Gyveno Ona Kostinaitė.

Patalė – vs. 14 km nuo Leliūnų. 1853 m. vs. gyveno 16 gyv.: Juozapas ir Martynas Galiauskai, Simonas Gansinauskas, Pranciškus Kruminskas ir Kajetonas Kučinskas (kampininkai). 1897 m. gyveno viena 7 asmenų šeima. 1984 m. – 7, 1996 m. – 3 gyv. 2000 m. – ūkis (1 gyv.) Stanislava Bikerienė. 

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Patiltė – vs. 1 km nuo Leliūnų, 14 km nuo Utenos. 1984 m. – 3, 1998 m. – 6 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (5 gyv.). Gyveno Jadvyga Biržietienė (1 gyv.), Kęstutis Kisielius (4 gyv.). Per kaimą teka Versmyno upelis.

Pavidinkstė – kaimas. 11 km nuo Leliūnų, 9 km nuo Utenos. 1984 m. – 4, 1996 m. – 4 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (3 gyv.). 2000 m. gyveno Elenos Malaiškienės (1), Valės Malaiškienės (1) ir Elenos Pečiulienės (1) šeimos.

Piliakalnis – kaimas. 16 km nuo Leliūnų, 2 km nuo Utenos. 1897 m. gyveno 2 šeimos (10 gyv.) – Petro Kazlausko ir kt. šeimos. 1996 m. – 12 gyv. 2000 m. – 6 ūkiai (13 gyv.). 2000 m. gyveno Petro Kazlausko (2), Stanislovo Viliaus Navicko (1), Gintauto Ragausko (2), Onos Rasevičienės 2), Sauliaus Švilpos (4), Serapino Urbono (2) šeimos. Šalia Narkūnų piliakalnio yra Apynių raistelis, kuriame auga apyniai.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Pilkiškės – vs. 14 km nuo Leliūnų, 17 km nuo Utenos. 1853 m. vs. gyveno Juozapas Bražėnas su 7 asmenų šeima. 1897 m. gyveno 2 šeimos (9 gyv.). 1984 m. – 5, 1996 m. – 4 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (6 gyv.). Gyveno Virgilijus Karalius (4), Anelė Katinaitė (1), Stasys Žulys (1).

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Radutė – kaimas. 13 km nuo Leliūnų, 15 km nuo Utenos, 1983 m. – 3, 1996 m. – 1. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.) Gyveno Janina Gaidienė.

Sabelkai – kaimas. 2 km nuo Leliūnų, 12 km nuo Utenos. 1984 m. – 8, 1998 m. – 6 gyv. 2000 m. – 6 ūkiai (9 gyv.). 2000 m. gyveno Genovaitės Bagočiūnaitės (1), Salomėjos Bagočiūnienės (1), Antano Gedzevičiaus (1), Adelės Judickienės (1), Giedriaus Sinicos (4) ir Dariaus Stravinsko (1) šeimos.

Stabulankiai – kaimas. 5 km nuo Leliūnų, 18 km nuo Utenos. 1984 m. – 15, 1996 m. – 4. 1998 – 4 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (5 gyv.). Gyveno Viliaus Balaišio (1), Sigito Lauciaus (3), Onos Slabšytės (1) šeimos. Yra Stabulankių akmuo su dubeniu. Gal dėl to ir pavadinimas – stabų lanka (Stabulankiai). Prie Apšlavo ežero. Yra senos neveikiančios kapinaitės.

Stabulankių geležinkelio stotis. 1 ūkis (1 gyv.). Gyveno Juozas Rimantas Giedraitis.

Strazdakalnis – (kaimo dalis). 15 km nuo Leliūnų, 10 km nuo Utenos. 1853 m. vs. buvo 16 gyv. Iš jų Pranciškaus Dovydo, Simono Kvyklių šeimos. 1897 m. gyveno 7 šeimos (36 gyv.). 1984 m. – 14, 1996 m. – 14, 1996 m. – 7 gyv. 2000 m. – 6 ūkiai (9 gyv.). 2000 m. gyveno Petro Bražėno (4), Anelės Cibienės (1), Onos Kviklytės (1), Onos Pinkevičienės (1)Natalijos Purvenienės (1), Antano Purvinio (1) šeimos.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Sūngailiškis – kaimas. 5 km nuo Leliūnų, 8 km nuo Utenos. K. laukuose rasta žalvarinė antkaklė šaukštiniais galais, datuojama III–IV a. (UKM). 1984 m. – 17, 1996 m. – 7, 1998 m. – 5 gyv. 2000 m. – 4 ūkiai (6 gyv.). 2000 m. gyveno Andriejaus Mameniškio 1), Bonifaco Mameniškio (2), Pranciškaus Vytauto Meškausko (1) ir Stasės Židulienės (1) šeimos. Yra piliakalnis.

Šaltupys – kaimas. 1 km nuo Leliūnų, 14 km nuo Utenos. 1984 m. – 5, 1998 m. – 4 gyv. 2000 m. – 4 ūkiai (9 gyv.). 2000 m. gyveno Rasos Diržienės (2), Mino Garšanikovo (1), Teodoros Ivanovos (3) ir Viliaus Skubiejaus (3) šeimos.

Šeibokiškis – kaimas. 5 km nuo Leliūnų, 12 km nuo Utenos. 1984 m. – 15, 1998 m. – 7 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (3 gyv.). 2000 m. gyveno Jono Limbos (2), Alvydo Pilipavičiaus (1) šeimos. Kaimas prie Ilgio ežero.

Šileikiai  – kaimas. 16 km nuo Leliūnų, 16 km nuo Utenos. 1984 m. – 39, 1996 m. – 40 gyv. 2000 m. – 13 ūkių (29 gyv.). 2000 m. gyveno Marijos Baltuškienės (2), Piotro Dundaro (7), Stasio Gedzevičiaus (2), Juozapo Juozelio (2), Valdo Kutkos (1), Lionės Vladislavos Kutkienės (2), Janinos Saladžiūtės (1), Julijonos Saladžiuvienės (1), Juozo Šmatavičiaus (1), Kristinos Štarienės (2), Aldonos Tuzienės (2), Brunono Urvelio (5) ir Zosės Vyžintienės (1) šeimos. Yra senos neveikiančios kaimo kapinės. 

Šilinė – kaimas. 17 km nuo Leliūnų, 0,5 km nuo Utenos. 1984 m. – 19, 1997 m. – 54 gyv. 2000 m. – 29 ūkiai (77 gyv.). Gyveno Laimučio Aželio (5), Algirdo Balnos (3), Kęstučio Bilkaus (4), Renaldo Būgos (4), Jono Čižo 1), Almanto Deveikio (3),Valentino Ilčiuko (3), Prano Kaziūno (3), Marytės Kirilovienės (1), Gintaro Kirvėlos (4), Vlado Lukšio (3), Stanislovo Lunskio (2), Liongino Juozapo Mališausko (1), Danieliaus Markevičiaus (3), Onos Martinėnienės (1), Algirdo Pelėdos (4), Sigito Riaubos (4), Vitalijaus Riaubos (1), Antano Slavinsko (2), Valdislavo Slavinsko (1), Irenos Strazdienės (2), Ramūnės Šatkauskienės (3), Antano Ševcovo (2), Audriaus Šimelio (4), Jono Šimonėlio (4), Zitos Valančiūnienės (2), Daivos Želutkovienės (3), Rolando Žemaičio (3) ir Rasos Žilienės (1) šeimos.

Tautgiriai – kaimas. 2 km nuo Leliūnų, 12 km nuo Utenos. 1984 m. – 20, 1998 m. – 7 gyv. 2000 m. – 5 ūkiai (12 gyv.). 2000 m. gyveno Adelės Kepalienės (1), Bronės Petronienės (1), Dariaus Petronio (4), Vidmanto Varkavičiaus (4) ir Stanislovos Zarankienės (2) šeimos.

Tirmūnai – kaimas. 11 km nuo Leliūnų, 11 km nuo Utenos. 1984 m. – 69, 1996 m. – 66 gyv. 2000 m. – 39 ūkiai (66 gyv.). 2000 m. gyveno Daivos Adomaitienės (2), Algimanto Adamonio (4), Vladimiro Adomovičiaus (1), Reginos Balaišienės (2), Zenono Valentino Bernoto (1), Juozo Gaidelio (3), Emilijos Gaižauskienės (1), Janinos Gaižauskienės (1), Valerijos Grigonienės (1), Ramunės Grižaitės (4), Bronislavo Grižo (1), Birutės Onos Grižienės (2), Antano Kunigėlio (1), Anelės Marcinkevičienės (1), Vilmos Marcinkevičienės (2), Kosto Marcinkevičiaus (2), Juozo Rimonio (2), Dariaus Ruzgo (5), Mykolo Ruzgo (4), Roberto Ruzgo (4), Laimos Ruzgaitės (1), Elenos Šapokaitės (1), Juozo Šukio (2), Linos Trapnauskienės (3), Jolitos Treinienės (3), Algirdo Treinio (1), Vladislavos Tumėnienės (2), Ramučio Tuskenio (7) ir Aloyzo Žiulio (2) šeimos.

Utenėlė – kaimas. 3 km nuo Pakalnių, 10 km nuo Leliūnų 8 km nuo Utenos. Kaimo apylinkėse rasti du įtveriamieji kirviai (Vyt. Didžiojo karo muziejus). 1853 m. vs. buvo 28 gyv.: Vincentas ir Jokūbas Mameniškiai, Feliksas Pakalnis su šeimomis. Iš jų 8 samdiniai. 1897 m. gyveno 6 šeimos (39 gyv.). 1959 m. – 26, 1970 m. – 44, 1984 m. – 67, 1996 m. – 49, gyv. 2000 m. – 23 ūkiai (60 gyv.). 2000 m. gyveno Genovaitės Cibienės (2), Izidoriaus Dabulskio (2), Vitalijos Gruodienės (2), Danguolės Jazbutienės (5), Broniaus Jazbučio (1), Onos Elenos Kaulinienės (4), Bronės Kibickienės (3), Stasio Kniburio (1), Giedriaus Krupecko (4), Romo Krupecko (4), Dalios Papirtienės (2), Virgilijaus Rakausko (1), Valentinos Rakauskienės (1), Laimutės Samanavičienės (1), Algirdo Sirgedo (4), Algimanto Statausko (1), Aldonos Steponavičienės (2), Violetos Survilienės (3), Verutės Šalaukienės (3), Jono Šapranausko (2), Leonoros Šerepėkienės (1), Adolfo Šustiko (2), Stasio Urbono (1) ir Genutės Vaitasienės (5) šeimos. Prie Utenaičio ežero, iš kurio išteka Utenėlės upė. Yra nedidelis ežerėlis, vadinamas Prūdeliu, Grainiškių miškas.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Vaitkūnai  – kaimas. 4 km nuo Leliūnų, 13 km nuo Utenos. 1984 m. – 8, 1996 m. – 4, gyv. 2000 m. – 1 ūkis (4 gyv.). Gyveno Arūnas Kudrevičius. Yra dubenuotas akmuo, senkapis, senos neveikiančios kaimo kapinės.

Vareikiai – kaimas. 2 km nuo Leliūnų, 14 km nuo Utenos. 1670 m. dūmų registre nurodoma, kad 3 dūmų kaimą valdo ponai Luskinai. 1897 m. gyveno 5 šeimos (34 gyv.). 1984 m. – 12, 1998 m. – 3 gyv. 2000 m. – 5 ūkiai (9 gyv.). 2000 m. gyveno Gintauto Elenos Lapatinskienės (2), Jono Miliūno (1), Jolitos Paliūnaitės (1), Jono Ubarto (2) ir Janinos Vėžienės (3) šeimos.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Varnaraistis – vs. 2 km nuo Leliūnų, 13 km nuo Utenos. 1984 m. – 7, 1998 m. – 4. 2000 m. – 2 ūkiai (4 gyv.). Gyveno Ivanas Černovas (2), Kazys Šapoka (2).

Velbiškės – kaimas. 5 km nuo Pakalnių, 13 km nuo Leliūnų, 10 km nuo Utenos. K. priklausė Degulių dvarui. 1671 m. buvo 5 gyv. dirbę 5 valakus, vienas valakas tuščias. 1583 m. buvo 95 gyv.: Martynas Augulis, Petras Čepėnas. Kampininkai: Silvestras, Martynas, Stanislovas, Simonas, Kazimieras (du), Benediktas, Bražėnai, Juozapas Šerma, Vincenta Daukšaitė, Rozalija Kruminskienė, Grasilda Magdienė, Zigmantas Purvinis, Juozapota Sabalinskaitė, Adomas Zabukas, Apolonija Zemleckaitė su šeimomis. 10 iš jų – samdiniai. 1897 m. gyveno 13 šeimų (65 gyv.). 1959 m. – 58, 1970 m. – 70, 1984 m. – 80, 1996 m. – 65 gyv. 2000 m. – 28 ūkiai (52 gyv.) 2000 m. gyveno Kęstučio Bražėno (3), Genės Bražėnienės (1), Paulinos Bražėnienės (3), Uršulės Bražėnienės (3), Ramunės Budrevičiūtės (1), Petro Deveikio (2), Zofijos Gasienės (1), Antano Giručio (2), Janinos Juškienės (4), Vandos Knezienės (1), Ivano Latatujevo (1), Linos Lazarevičienės (4), Algirdo Mameniškio (1), Domininko Mameniškio (3), Dainiaus Mičiūdos (3), Rimgaudo Miečelės (2), Juozepos Mikštienės (2), Vidos Morkūnienės (2), Ramutės Pinkevičienės (3), Juozo Pinkevičiaus (1), Algio Ruzgo (1), Linos Sabaliauskienės (3), Sigitos Skobejienės (1), Aldonos Šakalienės (1), Leonoros Šutinienės (1), Danio Vaišnoro (1), Genės Vaišnorienės (1) ir Onos Verbickienės (1) šeimos. 1945 m. siautė šiltinė. Yra Dėliuko, Pradagoežeriai, Starkalizdžių raistas, Erškėčių, Kalniaraisčio, Piliakalnio, Saugalaukio kalnai. Melnyčios, Baltųjų akmenėlių, Vederų, Peklos dugnelio, Dvaro kelio pievos, senos neveikiančios kapinės.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Vieteikiai – kaimas. 2 km nuo Pakalnių k. 9 km nuo Leliūnų, 12 km nuo Utenos. 1671 m. buvo 5 gyv. kaime 10 val. žemės ir 4 valakus miško. 1853 m. gyveno 100 gyv.: Martynas Baltuška, Kristupas Butvila, Martynas, Simonas Kvartūnai, Antanas Krzyckis, Rozalija Mameniškytė, Martynas Navickas, Justinas Rakauskas, Simonas Sirgedas (dvi šeimos), Kristupas, Kazimieras Šutiniai, Augustinas, Kazimieras, Jonas Veteikiai, Martynas Žulys, Petras Žulys, Kazimieras Žunda (kampininkas). Antanas Krzyckis gyveno vienas, jam buvo 30 metų, samdė 10 samdinių. Iš viso k. buvo 31 samdinys. 1897 m. gyveno 28 šeimos (129 gyv.).1984 – 27, 1996 – 40 gyv. 2000 m. – 6 ūkiai (14 gyv.). 2000 m. kaime gyveno Jurgio Baltuškos (3), Leonoros Baltuškienės (1), Alfonso Kviklio (2), Juozo Pakalnio (5), Adolfo Urbanavičiaus (2) ir Genovaitės Žiurienės (1) šeimos. Buvo ponų Išarų dvaras, vėliau priklausė Antanui Šukiui. Yra Ignapolio ir Lygialaukio kapeliai. Teka upė Gulbė. Čia gyveno dievdirbys Antanas Deveikis.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Viskėnai, kaimas. 9 km nuo Leliūnų, 8 km nuo Utenos 1671 m. buvo 11 gyv., dirbo 4 val., 15 valakų – tušti. 1853 m. buvo 149 gyv. Martynas Batvinka, Juozapas Dubavičius, Jokūbas Jankauskas, Kajetonas Kriaučionis, Jonas Kvertūnas, Antanas Limanauskas, Adomas, Jokūbas, Benediktas, Gabrielius Sirgedai, Adomas Šerepėkas, Jonas ir Aleksandras Šukiai, Pranciškus ir Juozapas Šutiniai.. Kampininkai – Barbora Dubovikienė, Ieva Girutienė, Vincentas Girutis, Dionizas Reif, Jonas Rudokas, Anelė Rutkevičienė, Anelė Vasilevska, Jokūbas Vetekis su šeimomis, 18 samdinių. 1897 m. gyveno 36 šeimos (190 gyv.). 1984 – 64, 1996 – 40 gyv. 2000 m. 22 ūkiai (45 gyv.). 2000 m. gyveno Emilijos Balinskienės (1), Petro Budrevičiaus (2), Rasos Budrevičiūtės (1)Andriaus Dijoko (1), Algirdo Guogio (4), Elenos Danutės Jakštienės (1), Vladislovo Kačkio (1), Prano Kelevišiaus (6), Elžbietos Kvartūnienės (1), Juozo Lamanausko (2), Jolitos Matiukaitės (2), Audronės Morkūnienės (4), Egidijaus Pašilio (3), Stefanijos Sirgedienės (1), Audriaus Stalnionio (1), Vytalės Statauskienės (3), Mykolo Šerepėkos (2), Adelės Šerepėkienės (1), Daniaus Trinkūno (1), Vitalijos Vedrickienės (2), Aldonos Veronikos Zarankienės (1) ir Grigorijaus Žmogino (4) šeimos. Seniau Viskėnų k. buvo 44 trobos, priekyje – medinis kryžius, prie kurio melsdavosi. Yra kapinaitės. Senos kapinaitės išnyko. Baudžiavą kaimo žmonės ėjo Degulių dvare. 1928 m. išsidalijo į vienkiemius. Tapo valakininkais (valakas 22–24 ha). Esant daugiau vaikų, žemė buvo dalijama trecinkom (trečdaliais valako). Ruošdavo vaidinimus. Režisieriais buvo J. Jakutis, P. Žiogas. Yra Jauros kalvos, Rojakalnis, ežerėliai: Poraistis, Du Ulonėliai, Ežerėlis, Marka, Velnio bliūdas (žmonių rankomis iškasta taisyklinga apskrita duobė, panaši į dubenį. Viduryje – salelė), raistai: Akliai, Stugurys, Gyvačiaraistis, Sidabrinė. Senos neveikiančios kaimo kapinės.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Vitkūnai, kaimas. 5 km nuo Pakalnių, 12 km nuo Leliūnų, 15 km nuo Utenos. 1671 m. buvo 6 gyv., dirbo 5 val. 5 valakai tušti.. 1984 m. – 27, 1996 m. – 13 gyv. 2000 m. – 7 ūkiai (11 gyv.). 2000 m. gyveno Valerijos Gervienės (1) Anelės Lilionienės (1), Liudos Pelėdienės (4), Onos Striaukienės (2), Stefanijos Verbickienės (1), Onos Viburienės (1), Stasio Žalalio (1) šeimos.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Vosgėliai (Visgailiai) – kaimas. 4 km nuo Pakalnių, 11 km nuo Leliūnų, 5 km nuo Utenos. 1671 m. buvo 59 gyv., dirbę 3 valakus, 3 val. tušti. 1746 m. k. priklausė Utenos bažnyčiai, kuriame gyveno 5 gyv.: Tomas Augulis, Kazimieras Čibas, Martynas ir Mykolas Kunčiūnai, Mykolas Želakis. 1853 m. buvo 118 gyv.: Mykolas Motiejus Sirgedai, Antanas, Justinas Cibai, Vincentas ir Mykolas Bražioniai, Antanas, Justinas Cibai, Raimundas Survila Ignacas Kriaučionis, Vincentas Meškuotis, , Justinas Navadničius, Juozapas Pasaulis, Mykolas, Motiejus Sirgedai ir kt. Kampininkai: Uršulė Dubovikienė, Barbora Katinienė, Justinas Kučinskas, Darata Markūnienė, Agota Navadničienė, Stanislovas Prašmantas, Anelė Šutinienė, Marijona Zizienė su samdiniais. 1897 m. gyveno 28 šeimos (147 gyv.). 1984 m. – 51, 1996 m. – 46 gyv. 2000 m. – 22 ūkiai (45 gyv.). 2000 m. gyveno Elenos Baltrūnienės (2), Katerinos Beloglazovienės (1), Balio Cibo (2), Juliaus Cibo (1), Leono Cijūnaičio (5), Broniaus Dijoko (4), Antano Jakučio (2), Jono Jasinsko (1)Virginijaus Juozevičiaus (1), Albino Kaulinio (3), Juliaus Kavoliūno (2), Jurijaus Lenio (4), Sigito Antano Pakalnio (1), Onos Petkūnienės (1), Juozapo Kęstučio Sirgedos (2), Angelės Slavinskienės (1), Astos Slavinskienės (2), Jono Survilos (1), Valios Šablinskienės (2), Piotro Šiktorovo (4), Eugenijaus Tumelio (1) ir Vytauto Žulio (2) šeimos. Per kaimą ėjo vieškelis Utena – Vilnius. Kelią remontuodavo kaimo ūkininkai (buvo išdalinta dalimis, vadinamomis učačka). Prieš Pirmąjį pasaulinį karą veikė m-kla, kurioje buvo mokoma rusų kalba. Veikė šaulių, pavasarininkų, angelaičių organizacijos. Yra kapinaitės (senos kapinaitės sunykusios), Ladavo kalnas (ant jo stovėjo kryžius). Šis kalnas vadinamas Vosgėlių piliakalniu; gamtos paminklas – didelis akmuo; upelis Pjaunys; Aruodo, Liepos, Čiupriukos, Akmenynės kalvos; Grigoniškės, Eglyno, Šilalio miškai. Yra senos neveikiančios kaimo kapinės.

Žvyrinka, vs. 1 km nuo Leliūnų, 14 km nuo Utenos. 1984 m. – 10, 1996 m. – 4 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (5 gyv.). Gyveno Genovaitės Lisauskienės (1), Pelagėjos Loginovos (1), Leono Loginovo (3) šeimos.

Saldutiškio seniūnija 

Teritorijos plotas 11460 ha, iš jo miškų 3694 ha., 120 ūkių, 64 kaimai ir viensėdžiai, 2 ž. ū. bendrovės, 3 UAB, 1366 gyv. Būstinė – Saldutiškis. Seniūnas Arūnas Vidžiūnas, tel. 36781.

Akmeniškės – kaimas 11 km nuo Saldutiškio, 27 km nuo Utenos. 1984 m. – 10, 1997 m. – 8 gyv. 2000 m. – 4 ūkiai (6 gyv.). Kaime gyveno Angelės Godienės (1), Genovaitės Strakšienės(1), Paulinos Strakšienės (2) ir Igno Strakšio (2) šeimos.

Alžutėnai – kaimas. 8 km nuo Saldutiškio, 34 km nuo Utenos. 1923 m. – 89, 1984 m. – 38, 1997 m. – 15 gyv. 2000 m. – 11 ūkių (20 gyv.). Kaime gyveno Mykolo Balčiūno (2), Onos Bruklienės (1), Bronės Grašienės (1), Juozo Grašio (2), Broniaus Leleivos (2), Jono Leleivos (3), Vlado Leleivos (5), Teresės Leleivienės (1), Eleonoros Ryliškienės (1), Leokadijos Ryliškienės (1) ir Alfonso Ryliškio šeimos. 

Antakalnis (Vilnakiškė) – kaimas. 1 km nuo Saldutiškio, 27 km nuo Utenos. 1853 m. vs. gyveno 9 gyv.: Benedikto Bražėno 5 asmenų šeima ir 4 samdiniai. 1997 m. – 9 gyv. 2000 m. – 7 ūkiai (13 gyv.). 2000 m. gyveno Veronikos Dičiuvienės (3), Kazio Kazlausko (3), Gražinos Kriugiškienės (1), Alfredo Matiuko (1), Marcelės Pelakauskienės (1)Danutės Ulčickienės (3) ir Vytauto Ungailos (1) šeimos. Kaimas prie Aiseto ežero, tarp miškų. Vietiniai gyventojai kaimą vadina Vilnakiške.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Antalamėstė – kaimas 2 km nuo Saldutiškio, 25 km nuo Utenos. Pagal 1731 m. Kuktiškių dv. inventorių k. priklausė 10 valakų žemės. Gyveno: Daneikių, Dičpetrių, Jurgis Tirda – Labanoro vaitas ir kt šeimos. Tai penkių pirkių kaimas. Prievolė taisyti sukamuosius ratus, tinklus, valtis, gaudyti žuvį. 1923 m. – 123, 1984 m. – 38, 1996 m. – 30 gyv. 2000 m. – 17 ūkių (34 gyv.) 2000 m. gyveno Irenos Baranauskienės (3), Vyganto Buivydžio (1), Vidmanto Bureikos (2), Vandos Bureikaitės (2), Veronikos Bureikienės (2), Vytauto Vlado Cijūnėlio (1), Antano Gratkausko (1), Prano Jackevičiaus (3), Antano Algirdo Kliuko (1), Mykolo Vytauto Leleivos (3), Leonoros Milkuvienės (2), Algirdo Montvilos (2), Jono Paškausko (2), Dalios Ryliškienės (4), Anos Bronės Ryliškytės (1), Janinos Rukštenienės (3) ir Antano Striolios (2) šeimos. Prie Lameso ežero. A. Klimašausko namuose XIX a. pab. buvo mokykla. 

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Apydėmis – kaimas 2 km nuo Saldutiškio, 28 km nuo Utenos. 1731 m. Kuktiškio dv. inventoriuje minimas Apydėmės vs., kuriame – 1,5 valako žemės. 1923 m. – 33, 1984 m. – 19, 1996 m. – 10 gyv. 2000 m. – 5 ūkiai, (10 gyv.). 2000 m. gyveno: Juozo Bubulio,(1), Julės Čipinienės (2), Onos Sakalauskienės (3), Povilo Šumino (2) ir Prano Trinkūno (2) šeimos.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Apvynija – kaimas. 8 km nuo Saldutiškio, 33 km nuo Utenos. 1923 m. – 50, 1984 m. – 5, 1996 m. – 2. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.) – Teklės Šinkūnienės. Yra Apvynijos miškas.

Ažuprūdis – kaimas 4 km nuo Saldutiškio, 30 km nuo Utenos. 1984 m. – 10, 1996 m. – 5 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (9 gyv.). 2000 m. gyveno Pranciškaus Cibo (5) ir Horstos Geradavytės (4) šeimos.

Bendrovė – kaimas. 2000 m. – 4 ūkiai (5 gyv.). Gyveno Stasės Matusevičienės (1), Marytės Piragienės (2), Onos Piragienės (1), Anastazijos Piragytės (1) šeimos.

Degutinės – kaimas. 7 km nuo Saldutiškio, 28 km nuo Utenos. 1923 m. – 15 gyv., 1936 m. – 3 ūkiai (17 gyv.). 1984 m. – 9, 1997 m. – 6, gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (3 gyv.). Gyvena: Genės Rastenienės (2) ir Liudvikos Rastenienės (1) šeimos. Teka Gėlainės upelis. Kaime nuo seno gyvena Rastenių šeimos.

Devyniaviršė – vs. 5 km nuo Saldutiškio, 29 km nuo Utenos. 1984 m. – 8, 1997 m. – 14 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (3 gyv.): Valerijos Livarauskienės (1), Broniaus Ulčičko (1) ir Prano Žiezdrio (1) šeimos.

Dirniškės – kaimas 4 km nuo Saldutiškio, 27 km nuo Utenos. 1997 m. – 3 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (12 gyv.). Gyveno Algimanto Mačiulio (9), Romualdo Sudniaus (2) ir Vytauto Antano Šumino (1) šeimos. Kaimas prie Kemėšio ežero. 

Dryžiai – kaimas 2 km nuo Saldutiškio 10 km nuo Tauragnų, 24 km nuo Utenos. 1959 m. – 31, 1984 m. – 16, 1997 m. – 10 gyv. 2000 m. – 7 ūkiai (11 gyv.). Gyveno: Liudos Deveikienės 1), Veronikos Birutės Gasiulienės (1), Antano Gasiulio (1), Aldonos Gasiulytės (1), Janinos Gričiuvienės (4), Osvaldo Juršio (2) ir Paulinos Rolkienės (1) šeimos. Yra Dryžių piliakalnis, įrengtas ant pailgos, aukštos kalvos, apsuptas pelkių.

Drobiškis – kaimas. 4 km nuo Saldutiškio, 30 km nuo Utenos. 1984 m. – 41, 1997 m. – 31 gyv. 2000 m. – 8 ūkiai (9 gyv.). 2000 m. gyveno: Veronikos Belaišienės (1), Marijonos Gasiulienės (1), Genės Gurkšienės (1), Danutės Janušienės (1), Marijonos Jurkienės (1), Juozo Klevo (2), Janinos Tuskenienės (1) ir Adelijos Onos Žeimienės (1) šeimos.

Gaiveniai – kaimas. 8 km nuo Saldutiškio, 25 km nuo Utenos. 1923 m. – 20 ūkių (96 gyv.). 1884 m. – 25, 1997 m. – 10 gyv. 2000 m. – 7 ūkiai (13 gyv.). Gyveno Elenos Bivainienės (1), Vytauto Bivainio (2), Veronikos Gegienės (1), Anelės Jurkienės (1), Juozo Leleivos (1), Vilmos Matulienės (4) ir Algirdo Žilėno (3) šeimos.

Gatakiemis – kaimas. 6 km nuo Saldutiškio, 30 km nuo Utenos. 1984 m. – 15, 1997 m. – 9 gyv. 2000 m. – 7 ūkiai (9 gyv.). Gyvena: Onos Čipinienės (1), Stanislovos Čipinienės (1), Jono Deveikio (2), Stasio Paškevičiaus (1), Vilhelmos Trinkūnienės (1), Genovefos Žiezdrienės (2) ir Liudvikos Žiezdrienės (1) šeimos.

Geniakalnis  – kaimas. 3 km nuo Saldutiškio, 28 km nuo Utenos, prie Lamėsto ežero. 1923 m. – 5 ūkiai (27 gyv.). 1984 m. – 28, 1997 m. – 11 gyv. 2000 m. – 7 ūkiai (17 gyv.). 2000 m. gyveno Romualdo Bražionio (4), Onos Grašienės (5), Apolonijos Pakalnienės (1), Antano Ryliškio (2), Liudo Rylioko (2), Vytauto Ryliškio (2) ir Aldonos Ryliškytės (1) šeimos.

Indubakiai – kaimas. 5 km nuo Saldutiškio, 32 km nuo Utenos. 1984 m. – 42, 1997 m. – 20 gyv. 2000 m. – 8 ūkiai (15 gyv.). 2000 m. gyveno Jono Balčiūno (2), Kazio Balčiūno (1), Teofilės Balčiūnienės (1), Veronikos Bilaišienės (2), Prano Klimavičiaus (2), Elenos Klimavičiūtės (1), Vaclovo Kuliešiaus (5) ir Vyganto Maknio (1) šeimos. K. prie Kemešio ežero. Indubakių kaimo kapinaitėse yra akmuo su dubeniu, stogastulpis su Nukryžiuotojo skulptūra (XX a. pr.)

Kalytiškė – kaimas. 13 km nuo Saldutiškio, 30 km nuo Utenos. 1984 m. – 20, 1997 m. – 6 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (5 gyv.). Gyveno Bronės Rukšėnaitės (2), Anupro Štaro (2) ir Angelės Vinčiūnienės 1) šeimos.

Katiniškė (Katiniškis) – kaimas. 5 km nuo Saldutiškio, 28 km nuo Utenos. 1984 m. – 21, 1997 m. – 4 gyv. 2000 m. – 6 ūkiai (10 gyv.). 2000 m. gyveno Malvinos Paukštienės (1), Teofilės Pelikšienės (1), Veronikos Strazdienės (1), Irenos Urbonaitės (2), Adelės Užėnienės (1) ir Anelės Žilėnienės (4) šeimos. Kaimas prie Kemešio ežero. Greta – Strazdiškės miškas.

Katiniškė (Katiniškis II) – kaimas. 6 km nuo Saldutiškio, 31 km nuo Utenos. 1984 m. – 11, 1997 m. – 9 gyv. 2000 m. – 5 ūkiai (10 gyv.). 2000 m. gyveno Antano Graužinio (4), Jono Jurgio Graužinio (1), Mildos Kondratavičienės (1), Paulinos Kondratavičienės (1) ir Valdo Kvartūno (3) šeimos.

Kemėšys (Kemešis) – kaimas. 7 km nuo Saldutiškio, 10 km nuo Utenos. 1984 m. – 22, 1997 m. – 17 gyv. 2000 m. – 11 ūkių (15 gyv.). 2000 m. gyveno Algio Gimžausko (1), Onos Gimžauskienės (2), Veronikos Gimžauskienės (1).Alberto Graužinio (1), Vytauto Kunicko (4), Alfonso Lašinsko (1), Juozo Lašinsko (1), Stanislavos Lašinskienės (1), Apolonijos Samsonaitės (1), Bronislavos Samsonienės (1) ir Adelės Žilėnaitės (1) šeimos. Kaimas prie Kemešio ežero. Teka upė Kemeša, yra miškas Vaidulė. Vietiniai gyv. vadina Kemešio kaimu.

Kirdeikiai – kaimas. 10 km nuo Saldutiškio, 25 km nuo Utenos. Kaimo apylinkėse rasti du akmeniniai kirviai keturkampėmis pentimis (Švenčionių kraštotyros muziejus). 1554 m. dvaro inventoriuje minimi 29 kiemai, 1732 m. buvo 10 kiemų, 1765 m. – 20, 1866 m. – 34 kiemai ir 241 gyv. 1923 m. – 322, 1959 m. – 322, 1970 m. – 328, 1979 m. – 334, 1985 m. – 322, 1997 m. – 289 gyv. 2000 m. – 116 ūkių (272 gyv.) 2000 m. gyveno Viliaus Aiduko (4), Vinco Aiduko (2), Laimos Aidukienės (3), Valės Aldusevičienės (1), Jono Aleknos (2), Vinco Aleknos (2), Ričardo Armanavičiaus (1), Julės Aškinienės (2), Jono Aškino (3), Gintaro Bakano (3), Juozo Bakano (1), Benedikto Bikaus ((2), Petro Bikaus (2), Kazio Bilaišio (4), Algimanto Bileišio (4), Juozapo Blažio (1), Algimanto Bučiansko (1), Jono Bugailiškio (5), Zenono Buivydžio (1), Juozo Černiausko (2), Leokadijos Černiauskienės (2), Virginijaus Daujoto (5), Vladislovo Daujoto (1), Eleonoros Dičienės (1), Janinos Dieninienės (1), Konstancijos Dieninienės (2), Zofijos Dieninienės (1), Reginos Drazdovienės (1), Irenos Gedzevičienės (5), Juozo Gimžausko (1), Prano Gimžausko (2), Bronės Gimžauskienės (1), Jūratės Godaitės (1), Jono Grašio (4), Roberto Guigos (1), Algimanto Indriūno (2), Onos Jackevičienės (3), Onos Jackevičienės (4), Rimanto Petro Jakštonio (3), Rimos Jakštonytės (2), Antano Jatulevičiaus (2), Aldonos Jatulionienės (1), Elenos Juranienės (1), Juozo Jurkos (2), Janės Jurkienės (1), Valerijos Kaminskienės (4), Marijos Kardelienės (1), Rimanto Kavarsko (4), Astos Kindurienės (2), Marijonos Kindurienės (2), Juozo Kindurio (2), Juozo Kindurio (2), Veronikos Klimašauskienės (2), Stanislovo Kondratavičiaus (4)Bronės Kuzelienės (1)Jolantos Lamanauskaitės (3), Virgilijaus Leleivos (4), Veronikos Leleivienės (1), Marytės Macelytės (2), Aloyzo Maciulevičiaus (1), Dainiaus Mačiulio (4), Dariaus Mačiulio (4), Laimonto Mačiulio (1), Mykalojaus Mačiulio (4), Antano Maniušio (3), Vytauto Maniušio (3), Jono Mankaus (3), Petro Mankaus (1), Ramūno Margelio (2), Rimanto Martinkėno (4), Onos Masiulienės (5), Elenos Matiukienės (1), Valentino Matulevičiaus (1), Danguolės Mintaučkytės (1), Viktoro Paniotino (4), Balio Paukštės (2), Benedikto Paukštės (2), Kazio Paukštės (4), Jono Paukštės (2), Jono Paukštės (3), Raimundo Paukštės (2), Petro Paukštės (4), Romo Paukštės (2), Liucijos Paukštienės (1), Sigitos Paukštienienės (4), Stasės Paukštienės (5), Natalijos Paukštytės (1), Zyfruso Pirštelio (5), Danutės Pivoriūnienės (2), Anelės Rastenienės (1), Eugenijos Rastenienės (1), Liucijos Vidos Rastenienės (1), Malvinos Rastenienės (1), Alfonso Rastenio (3), Juozo Rastenio (1), Albino Ringelevičiaus (2), Pranciškaus Ringelevičiaus (1), Jono Rubino (2), Daivos Rukšėnienės (2), Astos Sinicinaitės (1), Laimutės Sipčenkienės (4), Leonoros Skruzdienės (1), Salomėjos Smirnovienės (3), Kostės Strakšienės (4), Algimanto Šato (1), Ramunės Šinkūnienės (6), Vido Tijūnėlio (1), Laimos Trinkūnienės (4), Olgos Tumėnienės (2), Romos Urbonienės (4), Vytauto Vaickaus (1), Justinos Zitikienės (1), Mindaugo Žemio (1), Fausto Žiemio (4), Algio Žigo (4), Juozo Žilinsko (2) ir Stasės Žiulienės (2) šeimos. Į Š. R. yra Pakaso, į R. Ukojo, Linkmeno ežerai. Šalia kaimo bubo pilkapių su akmenų vainikais. Iš suardytų degintinų kapų į Kauno ir Vilniaus muziejus pateko siauraašmenių kirvių, įmovinių ietigalių ir kitų V–VIII a. dirbinių. Yra medinis kryžius (1927 m.). Kirdeikių mokykla (1897–1945 m.) pradinė, iki 1958 m. – septynmetė, kultūros namai (nuo 1957 m.), biblioteka (nuo 1947 m.). 1844 m. gimė poetas S. Gimžauskas (1988 m. jam atidengtas koplytstulpis. Autorius – tautodailininkas S. Karanauskas.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Kleviškis – vs. 8 km nuo Saldutiškio, 21 km nuo Utenos. 1984 m. – 6, 1997 m. – 2 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (2 gyv.). Gyveno Emilija Guobienė 1) ir Veronika Guobytė (1). Yra Pasmėlio miškas.

Kuliniai – vs. 7 km nuo Saldutiškio, 29 km nuo Utenos. 1984 m. – 8, 1997 m. – 6 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (6 gyv.). Gyveno Kazimiero Kindurio (2), ir Broniaus Ruko (4) šeimos. 

Lamėstas – kaimas. 7 km nuo Saldutiškio, 29 km nuo Utenos. 1984 m. – 32, 1997 m. – 20 gyv. 2000 m. – 6 ūkiai (9 gyv.). 2000 m. gyveno Joanos Kaminskaitės (1), Marijonos Kaminskienės (1), Adomo Kaminsko (2), Prano Kaušylos (1), Veronikos Kuzelienės (3) ir Anelės Nasevičienės (1) šeimos. K. prie Lamėsto ežero

Mediniškės – kaimas. 8 km nuo Saldutiškio, 21 km nuo Utenos. 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje minimas Medinio vs., mokėjęs 7 zlotus, dabar esąs laisvas. 1853 m. vs. gyveno 6 gyv.: Justino Veteikio 3 asmenų šeima ir 3 samdiniai. Vėliau išaugo į Mediniškių k., kuriame 1984 m. gyveno 18, 1997 m.– 6 gyv. 2000 m. – 4 ūkiai (7 gyv.). Gyveno Marijonos Kurpienės (1), Janinos Mizeikienės (1), Balio Mizeikio (3), Leokadijos Papirtienės (2) šeimos

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Mineiškiemis – kaimas. 10 km nuo Saldutiškio, 35 km nuo Utenos. 1959 m. – 213, 1984 m. –83, 1997 m. – 39 gyv. 2000 m. – 18 ūkių (39 gyv.). 2000 m. gyveno Jono Blažio (2), Juliaus Blažio (7), Juozo Blažio (5), Birutės Gimžauskienės (1), Paulinos Jackevičienės (1), Valentino Jackevičiaus (2), Paulinos Jancevičienės (1), Paulinos Kazlauskienės (1), Onos Kindurienės (1), Onos Kindurienės (1), Elenos Kirkienės (1), Emilijos Kirkienės (2)Leono Kliuko (3), Antaninos Kliukienės (1), Valės Lunienės (3), Juozo Noreikio (4), Broniaus Paukštės (2) ir Irenos Taraškevičienės (1) šeimos. Šiauriniu pakraščiu teka Gėlainės upė, įtekanti į Ūkojo ežerą.

Navazai – kaimas. 2000 m. – 2 ūkiai (5 gyv.). Gyvena: Antano Katino (4), Juozo Katino (1) šeimos.

Paaisėtė I – kaimas. 6 km nuo Saldutiškio, 34 km nuo Utenos. 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje, rašoma, kad Eiseto inventoriuje (dabar Paisėtės) lentpjūvėje uždarbiauja dviese. 1984 m. kaime gyveno 27, 1997 m. – 22 gyv. 2000 m. – 8 ūkiai (16 gyv.). 2000 m. gyveno Leonoros Brazauskienės (2), Vandos Dapkuvienės (1), Antaninos Galgatavičienės (1), Genės Galgatavičienės (2), Julės Galgatavičienės (1), Teresės Ivanauskienės (1), Antaninos Mačiulienės (7) ir Rozalijos Vandos Trinkūnienės (1) šeimos. Kaimas prie Aiseto ežero

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Paaisėtė II – kaimas. 6 km nuo Saldutiškio, 34 km nuo Utenos. 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje rašoma, kad Eiseto (dabar Paisėtės) lentpjūvėje uždarbiauja (nuomoja) dviese. 1984 m. buvo 12, 1997 m. – 8 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (3 gyv.). Genovaitės Gogelienės (1) ir Vandos Veronikos Gogelienės (2) šeimos. Kaimas – prie Aiseto ežero. 

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Paalsuodė I – vs. 6 km nuo Saldutiškio, 34 km nuo Utenos. 1867 m. vs. buvo 21 sodyba (102 valstiečiai, 26 bernai ir viena dvariškė). 1998 m. – 10 gyv. 2000 m. – 8 ūkiai (14 gyv.). Gyveno S. Dičiaus (1), Veronikos Deveikienės (1), Antano Gurkšnio (1), Jono Jurkos (3), Danieliaus Pelurčio (3), Veronikos Ryliškienės (2), Vandos Sapkauskienės (2) ir Emilijos Stundžienės (1) šeimos. 

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Paalsuodė II – vs. 8 km nuo Saldutiškio, 36 km nuo Utenos. 1997 m. – 35 gyv. 2000 m. – 12 ūkių (20 gyv.). Gyveno Juozo Buivydžio (1), Prano Buivydžio (2), Algirdo Čipinio (1), Stefanijos Lašinskienės (2), Marijonos Lopetaitės (1), Artūro Krastynš (1), Leono Ryliškio (2), Veronikos Valiulienės (2), Aleksandro Vasiulio (1), Elenos Zajančkauskaitės (1), Stefanijos Zajančkauskienės (4) ir Leonardo Zemlevičiaus (2) šeimos.

Paąžuoliai – kaimas. 5 km nuo Saldutiškio, 31 km nuo Utenos. 1984 m. – 8, 1997 m. – 3 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Gyveno Elena Šapalienė.

Pagilbys – kaimas. 5 km nuo Saldutiškio, 23 km nuo Utenos. 1984 m. – 1 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Gyveno Antanas Trinkūnas.

Pagilbiškis – kaimas. 6 km nuo Saldutiškio, 19 km nuo Utenos. 1984 m. – 26, 1997 m. – 14 gyv. 2000 m. – 9 ūkiai (15 gyv.). 2000 m. gyveno Teklės Bagdonienės (1), Bronislovo Deveikio (1), Elenos Deveikytės (5), Gražinos Gričiuvienės (2), Apolonijos Juodienės (1), Apolonijos Juodytės (1), Genovaitės Juodytės (1), Liudos Trinkūnienės (1), Prano Žalnieriaus (2) šeimos. Teka upelis Gilba. Yra stogastulpis su ornamentuotu kryželiu ir Nukryžiuotojo skulptūra.

Pagranda – vs. 8 km nuo Saldutiškio, 32 km nuo Utenos. 1984 m. – 1, 1997 m. – 1 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Gyveno Mykolas Paukštė.

Pajuodenė – kaimas. 3 km nuo Saldutiškio, 30 km nuo Utenos. 1984 m. – 3, 1997 m. – 4 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (3 gyv.). Gyveno Anelės Danutės Grinienės šeima.

Pakapis – kaimas. 0,5 km nuo Saldutiškio, 28 km nuo Utenos. 1984 m. – 6, 1997 m. – 6 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai 5 gyv.). Gyveno Ildefonso Pelėdos (2), Zofijos Pelėdienės (1) ir Alfonso Repečkos (2) šeimos.

Pastasiūnė – vs. 4 km nuo Saldutiškio, 30 km nuo Utenos. 1984 m. – 4, 1997 m.– 2 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (4 gyv.). Gyveno Antano Šimonėlio (4) šeima.

Pastoviškis – vs. 14 km nuo Saldutiškio, 37 km nuo Utenos. 1731 m. Kuktiškių dv. priklausė Pastovėlio vs., kuriame buvo 20 margų žemės. 1984 m. buvo 1, 1997 m. – 1 gyv., įsirengę poilsiavietę. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Gyveno Veronika Ivanauskienė.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Pavajuonis (Pajevonis) – vs. vėliau kaimas minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje, šile – 1,5 valako. Gyveno Audrius, Kazimieras, Stanislovas ir Jurgis Sauliai. 2000 m. – 5 ūkiai (9 gyv.). Gyveno Elenos Gogelienės (4), Mykolo Gogelio (1), Pranės Pelakauskienės 1), Juozo Pelakausko (2), ir Vytauto Pelakausko (1) šeimos.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Petkūniškis – vs. 7 km nuo Saldutiškio, 22 km nuo Utenos. 1984 m. – 5, 1997 m. – 3 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (3 gyv.). Gyveno Danutės Bakanienės (2), Anelės Kraujalienės (1) šeimos.

Plaučiškės – kaimas. 5 km nuo Saldutiškio, 30 km nuo nuo Utenos. Plauciškių vs. minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje. Valdo 3,2 valako. Gyveno Samuelis Voločko, laisvas nuo visų prievolių dvarui iki 1733 m. Dirba 1 valaką bajoriškos žemės. 1984 m. – 66, 1997 m. – 51 gyv. 2000 m. – 21 ūkis (51 gyv.). 2000 m. gyveno Stasio Bilaišio (1), Onos Gimžauskaitės (1), Boleslovo Guobio (4), Jono Jankausko (1), Adelės Jurgelevičienės (1), Eugenijos Jurgelevičienės (1), Irenos Jurgelevičienės (4), Onos Kindurienės (4), Marytės Laurinavičienės ((5), Janinos Danutės Lekavičienės (1), Linos Lekavičienės (2), Veros Maciulevičienės (3), Teklės Paukštienės (1), Jadvygos Pumputienės (1), Angelės Ryliškienės (1), Juozo Ryliškio (2), Genovaitės Stasiūnaitės (3), Broniaus Stundžios (2), Žydrės Vaickuvienės (5), Vaclovo Vėžio (4) ir Vitalės Vinikienės (4) šeimos

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė  

Prūsokiškės – kaimas. 6 km nuo Saldutiškio, 32 km nuo Utenos. 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje minimas Prūsokiškio vs. (3 valakai), užžėlęs mišku. 1984 m. – 26, 1997 m. – 20 gyv. 2000 m. – 7 ūkiai (15 gyv.). 2000 m. gyveno Onos Bilaišienės (2), Jono Jaksebogo (5), Alžbietos Kaušylienės (1) Angelės Lašinskaitės (1), Bronės Lašinskienės (2), Elenos Tijūnėlienės (3) ir Onos Tijūnėlienės (1) šeimos.

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

Pūčkoriškiai – kaimas 3 km nuo Saldutiškio, 25 km nuo Utenos. 1984 m. – 15, 1997 m. – 22. 2000 m. – 6 ūkiai (30 gyv.). gyveno Ričardo Guigos (3), Aldonos Jusienės (6), Antano Pumpučio (9), Juozo Sudniaus (2), Emilijos Tamaševskajos (7) ir Loretos Zitikienės (3) šeimos.

Riešutinė – vs. 3 km nuo Saldutiškio, 28 km nuo Utenos 1984 m. – 9, 1997 m. – 5, 1998 m. – 10 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (8 gyv.). Gyveno Stanislovos Didžiapetrienės (1) ir Vlado Trinkūno (7) šeimos.

Ryliškiai – kaimas. 2000 m. – 1 ūkis (2 gyv.). Gyveno Antano Urbono (2) šeima.

Ripaičiai – kaimas. 8 km nuo Saldutiškio, 23 km nuo Utenos. 1984 m. – 39, 1997 m. – 20 gyv. 2000 m. – 7 ūkiai (15 gyv.). 2000 m. gyveno Antano Aiduko (2), Veronikos Bureikienės (1), Jono Čipinio (2), Teklės Maciulevičienės (1), Adolfo Makavecko (1), Jono Maniušio (4) ir Vyto Paukštės (4) šeimos. Yra stogastulpis su ornamentuotu kryželiu ir Nukryžiuotojo skulptūra.

Sarakalnis – vs. 7 km nuo Saldutiškio, 29 km nuo Utenos. 1984 m. – 4, 1997 m. – 3 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (3 gyv.). Gyveno Juliaus Gaivenio (1) ir Lino Ruko (2) šeimos.

Sėliškės – kaimas. 7 km nuo Saldutiškio, 30 km nuo Utenos. 1984 m. – 7, 1997 m. – 4 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (3 gyv.). Gyvena Kazio Guobio (1), Marijonos Laurinavičienės (1) Kazio Ryliškio (1) šeimios. Kaimas prie Švento ežero.

Sidabrinė – vs. 6 km nuo Saldutiškio, 34 km nuo Utenos. 1984 m. – 1, 1997 m. – 13 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (3 gyv.). Gyveno Petro Avino (1), Onos Baronienės (2) šeimos.

Silgiškis (Štarai) – kaimas. 3 km nuo Saldutiškio, 26 km nuo Utenos. 1984 m. – 25, 1997 m. – 10 gyv. 2000 m. – 8 ūkiai (16 gyv.). 2000 m. gyveno Teresės Filistovič (4), Veronikos Gruodienės (1), Jono Stundžios (1), Onos Stundžienės (2), Edvardo Štaro (3), Marijonos Štarienės ((1), Česlovo Vinckaus (3) ir Veronikos Viškelienės (1) šeimos. Vietiniai gyventojai kaimą vadina Štarais, kadangi čia gyvena daug žmonių, turinčių Štarų pavardę.

Staniuliškės – kaimas. 2 km nuo Kirdeikių, 7 km nuo Saldutiškio, 27 km nuo Utenos. 1959 m. – 38, 1970 m. – 28, 1984 m. – 18, 1997 m. – 9 gyv. 2000 m. – 5 ūkiai (9 gyv.). 2000 m. gyveno Julijos Bulkienės (1) Onos Bulkienės (1)Veronikos Bulkienės (1), Genės Paukštienės (4) ir Juozo Rastenio (2) šeimos. Kaimo P.R. pakraštyje yra piliakalnis, vad. Pilale. 

Stasiūnai – kaimas. 2,5 km į v. nuo Saldutiškio, 30 km nuo Utenos. 19 a. pr. buvo 5 sodybos. Per I pasaulinį karą buvo apgriautas, po karo atstatytas. 1939 m. – 13 sodybų, 1923 m. – 68, 1959 m. – 4, 1970 m. – 36, 1979 m. – 32, 1984 m. – 31, 1997 m. – 20 gyv. 2000 m. – 8 ūkiai (10 gyv.). Gyveno Veronikos Daunienės (1), Vlado Juodžio (3), Irenos Jusytės (1), Elenos Maciulevičienės (1), Genovaitės Maciulevičienės (1), Onos Maciulevičienės (1) ir Juozo Sukarevičiaus (2) šeimos. Stasiūnų kaimas – architektūrinis paminklas 11 sodybų sudėtingo plano (1986 m.). 3 paminklinės sodybos, jose – 11 paminklinių XX a. pastatų. Sodybos yra pakilumoje tarp Vyžintos upelio ir Saldutiškio – Molėtų kelio. Trobesiai įvairaus plano ir formų: ryškūs R. Lietuvos liaudies architektūros bruožai. Kaimo panorama nuo upelio pusės išryškėja prie ploto apsupto miškais.

Strokiniai – kaimas. 12 km nuo Saldutiškio, 27 km nuo Utenos. Pagal 1731 m. Kuktiškių dv. inventorių valdo 13 valakų.. Yra 4 pirkios. Gyvena Martynas Bikus, Kazimieras Čeberekas, Juozapas ir Kazimieras Latviai. Yra 6,5 nenaudojamo valako. 1984 m. – 33, 1997 m. – 28 gyv. 2000 m. – 12 ūkių (24 gyv.). 2000 m. gyveno Albino Bikaus (4), Alfonso Bikaus (1), Marijonos Gaižutienės (1), Tamilės Kazlauskienės (3), Edvardo Maciulevičiaus (2), Antaninos Maciulevičiūtės ((1), Miroslavo Nalivaiko (1), Antano Stundžios (7), Emilijos Šinkūnienės (1), Jono Vaičiūno (1), Elenos Žilėnienės (1), Eugenijos Žilėnienės (1) šeimos.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Šarkiai – kaimas. 6 km nuo Saldutiškio, 30 km nuo Utenos. 1984 m. – 32, 1997 m. – 10 gyv. 2000 m. – 8 ūkiai (18 gyv.). 2000 m. gyveno Apolonijos Lelevaitės (1), Algimanto Paulionio (1), Ričardo Ramono (4), Anelės Ramonienės (1), Danguolės Savickienės (4), Alberto Sudniaus (4), Veronikos Sudnytės (1) ir Eleonoros Trinkūnienės (2) šeimos. Kaimas prie Kemešio ežero.

Ščiurys – kaimas. 5 km nuo Saldutiškio, 30 km nuo Utenos. 1731 m. Labanoro dvaro inventoriuje minimas nuomojamas Ščiurio viensėdis. 1984 m. buvo 5, 1997 m. – 2 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (2 gyv.). Gyveno Kęstutis Kibirkštis (1), Teklė Venclovienė (1). K. prie Aiseto ežero.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Trimoniškis – vs. 5 km nuo Saldutiškio, 27 km nuo Utenos. Viensėdis po Valakų reformos (1557 m.) atiduotas Kuktiškių bažnyčiai. 1984 m. – 3, 1997 m. – 3 gyv. 2000 m. – 1 ūkis (1 gyv.). Gyveno Emilija Gališauskienė.

Gediminas Isokas 

Regina Stakėnienė

Trinkūnai – kaimas. 0,5 km nuo Saldutiškio, 28 km nuo Utenos. Pagal 1731 m. dvaro inventorių kaimui priklausė 7 valakai. Gyveno Stasiūno (dvaro kalvio) šeima su 6 sūnumis. Dirbo 0,5 valako bajoriškos žemės. 1984 m. buvo 51, 1997 m. – 40 gyv. 2000 m. – 15 ūkių (38 gyv.). Gyveno Mindaugo Aiduko (5), Anelės Aidukaitės 1), Veronikos Augutienės (3), Valdos Joanos Ankštutienės (3), Julės Bagdžiūnienės (1), Laimutės Konstantinavičienės (4), Kostės Kraponienės (4), Adelės Pelėdienės (1), Zenono Ryliškio (3), Elžbietos Šnėrienės (1), Onos Taraškevičienės (1), Antano Taraškevičiaus (2), Juozo Trinkūno (1), Leokadijos Venclovienės (3) ir Jadvygos Viškelytės (5) šeimos.  

Gediminas Isokas

Regina Stakėnienė

 Ūniškės – kaimas. 4 km nuo Saldutiškio, 32 km nuo Utenos. 1984 m. – 21, 1997 m. – 2 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (3 gyv.). Gyveno Danieliaus Kirkos (1) ir Veronikos Ryliškienės (2) šeimos. Kaime yra išlikusi sena kalvė su įranga, labai senas ąžuolas su bombų skeveldromis, senas kryžius.

Vajeliai  – kaimas. 7 km nuo Saldutiškio, 29 km nuo Utenos. 1984 m. – 18, 1997 m. – 5 gyv. 2000 m. – 4 ūkiai (7 gyv.). 2000 m. gyveno Adolfo Rastenio (1), Bronės Sieganaitės (1), Jeronimo Šaparausko (3) ir Aldonos Trinkūnienės (2) šeimos.

Vėžiškės – kaimas. 2 km nuo Saldutiškio, 30 km nuo Utenos. 1984 m. – 12, 1997 m. – 10 gyv. 2000 m. – 4 ūkiai (13 gyv.). 2000 m. gyveno Boleslovo Dervinio (1), Anos Klimienės ((2), Danieliaus Navadnyčios (6) ir Juozo Ryliškio (4) šeimos.

Vidiškis – kaimas. 3 km nuo Saldutiškio, 31 km nuo Utenos. 1984 m. – 16, 1997 m. – 3 gyv. 2000 m. – 2 ūkiai (2 gyv.). 2000 m. gyveno Antano Ryliškio (1) ir Alfonso Trinkūno (1) šeimos.

Žiezdrelė – kaimas. 6 km nuo Saldutiškio, 34 km nuo Utenos. 1984 – 11, 1997 – 3 gyv. 2000 m. – 3 ūkiai (5 gyv.). Gyveno Veronikos Bilaišienės (2), Jono Lopetos (2) ir Elenos Petravičienės (1) šeimos. K. prie Žiezdrelio ežero.

 

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002