ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Partizanai

 

 

Parengė Balys Juodzevičius

 

 

Rajone veikė per 1200 partizanų. Žemiau pateikiame tik apygardų, rinktinių būrių, kuopų ir kitų padalinių vadų ir dalies kovotojų sąrašus.

 

Jonas Abukauskas – Siaubas, Vytenis
Vytautas Abukauskas – Laisvutis
Justinas Apacenka – Viesulas
Vincas Araminas – Šermukšnis
Dominykas Bagočiūnas – Briedis
Vytautas Baltušis – Girinis
Mindaugas Barisa – Rimtautas
Jonas Bartašius – Saulius
Antanas (G. 1921), Balys (G. 1929), 
Liudas (G. 1927) Berčiai

Jonas Bitkevičius – Sakalaitis
Antanas Bulka – Dainius. Kuršaitis, Lakštingala
Jeronimas Bulka – Deimantas
Juozas Bulka – Svajūnas, Skrajūnas 
(KGB org. Bimba)
Jonas Deveikis – Lapas, Lakūnas
Natalija Deveikytė – Vaidilutė
Verutė Deveikytė – Ramunė
Jonas Dūdėnas – Vynas, Dagys
Zigmas Drunga – Mykolas, Jonas, Šernas
Antanas Eglinskas – Margiris
Sofija Girniūtė – Nendrė
Jurgis Graužinis – Liepa
Kazys Justinas Grigaitis
Vladas Grigaliūnas – Sakalas
Steponas Grumbinas – Audra
Vincas Gumauskas – Gailius
Albertas Guobužas – Šamas
Mykolas Guobužas – Šaulys
Stasys Juodis – Čižikas. Dūdelė
Jonas Juodka – Vėžys
Kazimieras Kaladinskas – Erškėtis
Benediktas Kaletka – Kęstutis
Bronius Kalytis – Siaubas
Petras Karalius – Dobilas
Aleksas Katinas – Barzda
Vincas Kaulinis – Miškinis
Antanas Kazakevičius – Bangaitis, Narsutis, Viesulas
Bronius Kazickas – Saulius, Krivaitis
Juozas Kemeklis – Rimtutis, Krivaitis, Granitas
Pranas Kemeklis – Tėvas
Jonas Kimštas – Žalgiris, Dobilas, Žygūnas

Antanas Kraujelis – Pabaisa,Siaubūnas
Martynas Krukis
– Banga.
Teodoras Kvyklys – Klajūnas.
Juozas Laucius – Barzda
Antanas Limba – Bunkeris
Teofilis Limba – Sakalas
Vitalijus Mačionis – Bevardis
Antanas Markevičius – Barzda
Vladas Mikulėnas – Liepa, Lubinas
Stasys Morkūnas – Senelis, Kardas
Bronius Musteikis – Karvelis
Pranas Pakalnis – Briedis
Vytautas Pakštas – Naras, Vaidotas 
Pranas Pašilys – Žaibas
Vladas Patumsis – Aukštaitis
Vincas Paliukaitis – Šiaurys, Tauras
Vladas Pelėda – Luputis
Vytautas Petravičius – Benius
Balys Putrimas – Vaidūnas
Pranas Račinskas – Drugys, Žaibas
Vytautas Ryliškis – Bitinas
Henrikas Ruškulis – Liūtas
Juozas Skurkis – Laisvūnas
Juozapas Stanėnas 
(Stanevičius)
– Lizdeika
Bronius Stasiškis – Sūkurys
Feliksas Stasiškis – Smūgis
Juozapas Straižys – Gediminas
Jonas Stundžia – Klajūnas
Petras Šileikis
Pranas Švilpa – Barzdyla, Ąžuolas, Abstinentas
Alfredas Treinys – Stumbras
Leonas Tursa – Patrimpas
Balys Vaičėnas – Liubertas, Pavasaris, Lordas
Bronius Vaivada
Mykolas Valančiūnas – Aitvaras, Vaiduoklis.
Jurgis Vasiljevas – Viesulas.
Juozas Zabulionis
Bronius Zinkevičius – Skudutis, Kalvis, Artojas.
Jonas Žemaitis – Maumedis.
Stasys Žibėnas – Aušrys.

 

 

Vytauto apygardoje platinta partizanų spauda

Moksleivių rezistensija

Baudėjai

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002