ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Literatūra ir šaltiniai

 

 

 

Ambrasas A. Juozas Gruodis ir Utena. – Utenis, 1994 12 17.

Alexandrowicz S. Geneza i rozwój sieci miasteczek Bialorusi i Litwy do polowy XVI w./Acta Baltico-Slavica. – Bialystok., p. 68, 1970.

Ališauskas K. Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918–20 m., T. 1.– Čicago, 1972. Utena 66, 80, 118, 172, 208, 211, 215 ir kt. p.

Arnastauskienė Tamara, Jakimavičius Algimantas. – Lietuvos zoologai XVIII – XX a. – V. – 1997.

Avižienis A. Iš Lietuvos matematinio švietimo praeities. – K., 1993. – Utena.– 21, 29, 53, 72, 92, 94, 96, 100, 113, 123, 128, 129 p.

Bagdonas V. „Siaurukas“ dar reikalingas. – „Utenio“ priedas“ (Utenos apskritis). – Nr. 29. 1999 03 06.

Bagočiūnienė E. Praeitį prisiminus. (Apie 1905 revoliucijos atgarsius Utenoje). – Lenino keliu. – 1965 05 01.

Balčiūnas D. Indubakiai (Apie miestelį). – Indraja – 1991. – vasaris, p. 2–3.

Balčiūnas St. Laikas ir spauda. (Spaudos platinimo Užpaliuose nuo 1864 iki mūsų dienų apžvalga). – Lenino keliu. – 1962 05 08.

Balčiūnas St., Kuliešienė V. – Užpaliai mūsų svajonių kraštas. – V – 1999.

Baliulis A. (parengėjas). Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 inventoriai – V. – 1994.

Belopetravičius J. Tauragnų vaidintojų takais. – U. – 1998.

Bičiūnaitė-Masiulienė J. Jaunystė prie Laptevo jūros.– V. – Mintis, 1990.

Braukylienė A. Stasiškės. – Valstiečių laikraštis. – 1995 05 23.

Būga K. Rinktiniai raštai. – T. 3. P. 271–272. V. – 1961.

Čepėnas P. Naujųjų laikų istorija. II t. Čikaga. – 1986.

Čepėnas J. Paminklas arkivyskupui Mečislovui Reiniui Daugailiuose. – Tėvynės sargas. – Chicago. – 1991 Nr. 1/2. p. 124–127.

Didžiapetris J. Saldutiškis. – Lietuvos žinios.– 1935 08 30.

Driukienė G. Pirmosios masinės bibliotekos Utenoje. – Lenino keliu. – 1964 12 24.

Duomenys apie Utenos rajono ekonomiką ir kultūrą. (Redaktorius R. Valančiūnas). – U. 1971.

Džiuvė V. Utenos pašto jubiliejus (1830). – Filatelija Utenoje, Nr. 3. p. 44–45.

Galkutė G., „Nenaudėlių“ draugijos prezidentas (Senojo Vilniaus universiteto prof. J. Šimkevičius). – Kultūros barai. – 1970. Nr. 1, p. 62–64.

Gasperaitis A. Apie knygnešį ir daraktorių iš Čižiškių k. J. Baranauską (1862–1928). – Kraštotyra. – 1986. kn. 20, p. 74–78.

Gasperaitis A. „Dievuli, aš Tave padirbau“. (Apie drožėją A. Deveikį). – Indraja. – 1992 06 01.

Gasperaitis A. Melsvojo Alaušo krašte. (Sudeikiai). – U. – 1985.

Gasperaitis A. Paminklas tautos patriarchui Utenoje. (J. Basanavičiui). – U.– 1988.

Gasperaitis A. Utenos kraštotyrininkų vagos. – U. – 1982.

Gasperaitis A. Šviesos nešėjai (rajono knygnešiai). – Utena. – 1989.

Grigelis A. (sudarytojas) Utenos gimnazija pokario verpetuose. – Utena. – 2000.

Grunskis E. Lietuvos gyventojų trėmimai 1940–41, 1945–1953 – V., Lietuvos istorijos institutas, 1996.

Gudavičius E. Kryžiaus karai pabaltijyje ir Lietuva XIII a. – V. – Mokslas, 1989.

Gudavičius E. Mindaugas. – V. – 1998, p. 146–147, 152.

Guiga V. Kanklių meistras iš Savičiūnų k. J. Lašas. – Lietuvos rytas. – 1992 10 10.

Henrikas Latvis, Henrikas Varbergė. Livonijos kronikos. Iš lotynų kalbos vertė J. Jurginis. – V. 1991. p. 198–201.

Indrašius V. Mūsų kaimai prie Šventosios. – V., 1996.

Isokas G. Įamžinkim Utenos kraštą. – Utenis, – 1997 04 19.

Isokas G. Lietuvos gamtos paminklai. – V. – 1995.

Isokas G. (sudarytojas). Lietuvos miškininkai. Biografinis žinynas. 1–2 dalis. – V. – 1997.

Istorijos archyvas. I tomas. XVI a. Lietuvos inventoriai. Surinko K. Jablonskis. – K. – 1934, skiltis 437–440.

Jasas R. (sudarytojas). Lietuvos metraštis. Bychovco kronika. – V. – 1971.

Jasas R., Truska L. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventojų surašymas 1790 V. – 1972.

Jonuškienė R. Įdomioji Utenos raj. statistika. – Utenis. – 1996 03 02.

Jonuškienė R. Kunigas ir literatas Kazimieras Čiplys dirbo Sudeikiuose 1939–1944 – Utenis. – 1996 07 23.

Jučas M. Lietuvos ir Lenkijos unija (XIV a. vid.–XIX a. pr.): V. – 2000. p. 226, 229.

Jučas M., Mulevičius L., Tyla A. Lietuvos valstiečių judėjimas 1861–1914 m. – V., 1975

Jučas M. Žinios apie Lietuvos XVII–XIX a. dvarų bibliotekų katalogus. V., 1985, p. 49 – Vyžuonų dvaras.

Juodzevičius B. Dardėjo pro Uteną karietos (paštas). – Lenino keliu. – 1968 11 28.

Jurgelėnienė V. Inkartai. – Utenis. – 1995 01 12. Nr. 17.

Kalninis J. (Apie buvusį Purviniškio dvarą). – Utenis. – 1995 01 12.

Karosas J. Leliūnai. – Lietuvos aidas. – 1933 10 14.

Karosas J. Nueitas kelias. Kuktiškių mokyklos choras. – V., 1976. p. 50–63.

Katinas R. Dvigubas Meteorologinės stoties jubiliejus. (70–50) – Utenos krašto žinios. – 1994 12 14.

Katinienė J. Utenos rajono istorijos ir kultūros paminklai. – U. – 1989.

Kavoliūnienė R. Vyturių mokyklai 20 metų. – Utenos apskrities žinios – 1996 11 16.

Kaziela V. Namučiai smilgučiai (Utenos laikinos globos vaikų namai). – Utenos apskrities žinios. – 1995 06 17.

Kriščiūnas J. Utena (Panevėžio vyskupija). V. – 1998 p. 557–558.

Kubickienė S. Daugailiai. (apie miestelį). – Utenis. – 1993 09 15.

Kubickienė S. Gimtieji Juknėnai ir jo žmonės. – Utenis. – 1994 08 11.

Kubickienė S. Pakalniai, Biliakiemis. – Utenis. – 1994 06 16.

Kubickienė S. Spitrėnai. – Utenis. – 1994 05 26.

Kubickienė S. Sudeikiai. – Utenis. – 1993 07 03, 17, 21, 29.

Kultūros paminklų enciklopedija, Rytų Lietuva II. – V. – 1998.

Kuprionis J. Saldutiškio lentpjūvė. – Mūsų girios. – 1931. Nr. 5 p. 363–364.

Kutka V. Pirmieji Leliūnų daraktoriai. – Lenino keliu. – 1978 03 02.

Kviklys B. (parengėjas). – Mūsų Lietuva. – t. 2., V. – 1991.

Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Panevėžio vyskupija. IV t. – Čikago. 1984.

Kviklys Br. Lietuvos bažnyčios. Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla. – Chicago. 1987.

Laisvės kovų archyvas. XII t. K. – 1994.

Laukaitytė R. Lietuvos vienuolijos. XX a. istorijos bruožai. – V. – 1997. Saldutiškis, p. 61, 73, 87, 193–194.

Lebedys J. Lietuvių kalba XVI–XVIII a. viešajame gyvenime. – V. – 1976.

Lebionka J. Pirmasis Utenos krašto poetas kunigas. J. Korsakas. – Utenis. – 1992 07 09.

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų katalogas.( sud. R. Dovydavičiūtė). – V. – 1998.

Lietuvos gyventojai. (Pirmojo 1923 09 17 visuotinio gyventojų surašymo duomenys). – K. – 1924.

Lietuvos gyventojų genocidas. Sudarytojai: M. Burauskienė, M. Pilkienė, V. Radušis, V. Vosyliūtė. – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. T. 1. V. – 1999.

Lietuvos miškų statistika 1998 01 01. Valstybinė apskaita. 1998.

Lietuvos TSR administracinio–teritorinio suskirstymo žinynas. II dalis. V. – 1976.

Lietuvos TSR Kultūros paminklų sąvadas. – V. – 1973.

Lietuvos Metraštis, Bychovco kronika. Vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė R. Jasas. V. – 1971. p. 51, 60, 206, 216.

Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. V. – 1955, 1958, 1960, 1965. – T I–IV.

Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais. Dalis 1. XVI–XVII a. (Sudarė K. Jablonskis). – V. – 1959. p. 214–215.

Liulevičius V. Užpalių knygnešiai. – Rytas. – 1929 02 06.

Lukšienė M. Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos bruožai. V. – 1983.

Lukšienė M., Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. pirmoje pusėje. K., 1970.

Maksimaitienė O., Lietuvos sukilėlių kovos 1863–1864 V. – 1969.

Merkys V. Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo. V. – 1999.

Misius K. Šinkūnas R. Lietuvių katalikų bažnyčios (žinynas). V. – 1993, p. 327.

Miškinis A. Lietuvos miestų ir miestelių pertvarkymas tiesiant Daugpilio–Kauno ir Tilžės–Rygos plentus XIX a. pirmoje pusėje. V. – 1978. T. 5. sąs. 3. p. 4–5.

Miškinis A. Utena. – Kultūros barai – 1979. Nr. 10. p. 7–11.

Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – V. – 1966. 1968, 1971, t. I–III.

Narbutas T. Lietuvių tautos istorija. T. 4. – V. – 1997. p. 518–520.

Nezabitauskas A. Deksnio dvaro valstiečių kova dėl žemės 1882 – Lenino keliu. – 1967 05 11.

Nezabitauskas A. Noliškis. XIV a. vietovė. – Lenino keliu. – 1964 07 23.

Nezabitauskas A. Saldutiškis. – Lenino keliu. – 1967 03 16.

Nezabitauskas A. Užpalių praeitis. – Lenino keliu. – 1964 07 07.

Nezabitauskas A. Vyžuonų istoriniai paminklai. – Lenino keliu. – 1964 08 06.

Panavas A. Šviesiu mokslo keliu. (Leliūnų mokyklai 90 metų). – Utenis, – 1995 10 14.

Paulavičiūtė R. XX a. Lietuvos mokytojai. – V. – 1992.

Pleckevičius J. Traktatas Sankt Peterburgas – Varšuva. Utenos apskritis. – U., 2000.

Pleckevičius J. Lėktuvų modelių kolekcijoje – visa aviacijos istorija. (Pokalbis su kolekcionieriumi J. Peckiavičiumi. – Utenis. – 1995 06 22.

Polski sùownik biograficzny. – Wroslaw, Warszawa, Kraków, Gdañsk. – 1979. T. 24/3, zeszyt. s. 612–613.

Prūsas Z. Utenos gimnazija. 1932–1939. – Draugas. – Čikaga, – 1996 03 19.

Raguotienė G. Knyga ir skaitytojai. 1904–1918 – V. – 1996.

Rimantienė R. Akmens amžius Lietuvoje, – V. – Mokslas, 1984.

Rupas V., Vaitekūnas St. Lietuvos kaimo gyventojai ir gyvenvietės. – V. – 1980.

Saulė. „Saulės“ vid. mokyklos jubiliejinis leidinys. – U. – 1994.

Savanorių žygiai (sud. P. Ruseckas). V. – 1991.

Skrebiškienė R. Utenos raj. istoriniai paminklai. – U. – 1978.

Sliesoriūnas F. 1930–1831 sukilimas Lietuvoje. – V. – 1974.

Sùownik geografiezny krolewstwa Polskiego. T. VII. 1888., T. XIII. 1882, t. 4. 1883.

Stakėnienė R. Utenos rajonas 1985 Literatūros sąrašas. – U. – 1986.

Stakėnienė R. (sudarytoja) Utenos krašto žmonės 1997–1999 rajono periodinėje spaudoje (bibliografija). Uteniškių kraštiečių klubo „Indraja“ metraštis. IV 1997–1999. – U. – 2000.

Stakėnienė R. Utenos raj. 1986 Lit. sąrašas.– U. – 1988.

Stanaitis A. Utenos paštui 150 – Lenino keliu. – 1980 12 11.

Streikus A. Iš Vyžuonų apylinkės praeities. – (Pirmoji medicinos mokykla). – Lenino keliu. – 1988 10 08.

Streikus A. Utenos parapija.– U. – 1999.

Stundienė R. Dvylika portretų pažįstamajai. (Apie meno darbų kolekcionierę Z. Prušinskaitę). – Respublika. – 1994 09 20.

Šabunkienė G. Buvę Daugailių dvaro rūmai. – Liaudies kultūra. – 1989 lapkritis – gruodis.

Šaltenis R. Utenos „Saulės“ jubiliejus (75), – Utenis, – 1994 05 28.

Šapoka A. 1655 Kėdainių sutartis, arba švedai Lietuvoje – 1655–1656 V. – 1990. p. 33, 97, 169–170.

Šiožinys J. Šiožiniai – mano gimtinė. – Literatūra ir menas. – 1983 03 26, 04 09.

Širmulis A. Lietuvių liaudies akmeniniai memorialiniai paminklai. – V. – 1993.

Šnurova G. Ir niekas nežino, kodėl kaimas Kaimynais vadinas. – Utenis. – 1995 09 21.

Šnurova G. Prieš 100 metų buvo nutiestas Utenos geležinkelis. – Utenis. – 1999 06 29.

Šnurova G. Kuktiškės. U. – 1997.

Tarybų Lietuvos enciklopedija. – V. – 1985, 1986, 1987, 1988, t. I–IV.

Tyla A. Lietuva ir Livonija XVI a. pabaigoje XVII a. pradžioje. – V. – 1986, p. 74–76.

Tyla A. Iš gyvenvietės istorijos (Kuktiškės). – Mokslas ir gyvenimas. – 1969. Nr. 3. p. 45.

Tyla A. Revoliucinės valdžios kūrimasis 1905–1907 Lietuvos kaime. – V. – 1962.

Tyla A. 1905 revoliucija Lietuvos kaime. V. – 1968. Utena 90, 108, 189, 223, 234 ir kt. p.

Tremties ir kalinimo vietos. Enciklopedinis žinynas. (parengė A. Juodvalkytė-Suščenkienė). – Mokslo ir enciklopedijų l-kla, V. – 1995.

Utena. – U. – 1989.

Utena 1261–1996 U. – 1996.

Utenos apylinkės. V. – 1998.

Utenos krašto kalendorius. („Utenio“ priedas). U.– 1994.

Utenos krašto kalendorius 1995 („Utenio“ priedas).

Utenos raj. A. ir M. Miškinių Centrinė biblioteka. – V. – 1997.

Utenos raj. archeologiniai paminklai. U. – 1980.

Utenos raj. dailės paminklai. U. – 1988.

Utenos rajono istoriniai paminklai. – U., 1978.

Utenos rajono istorijos ir kultūros paminklai. U. – 1989.

Utenos rajono liaudies meistrai. – U. – 1976.

Užpaliai ir užpaliečiai. U. – 1989.

Užpalių kraštas. U. – 1993.

Užtupas V. Lietuvos spaustuvės 1522–1997 V., K., 1998.

Vaižgantas. Vyžuonų iškala. Raštai T. 5. – V. – 1994, p. 426.

Valančiūnas R. Utenos rajonas. – V. – 1984.

Valiulis K. Kuktiškių žemės balsas. V. – 1999.

Vanagas A. Lietuvos miestų vardai. – V. – 1996. p. 260–261.

Wierbowski T. Szkoly parafialnie. – Krakow. – 1921. (1777, 1781–1782).

Vijukas-Kojelavičius A. Lietuvos istorija. – V. – 1988, p. 88–89.

Visuomeninių muziejų katalogas. – V. – 1982.

Woitkowiak Z. Litwa Zawilejska w XV i perwszej poùowe XVI w. – Poznan. – 1980. p. 133.

Voldemaras A. (Buvusio Lietuvos premjero Augustino Voldemaro laiškai iš Utenos kalėjimo. 1936 – Vakarai, – 1992. 1 p. 24. 31.

Volkaitė R. – Kulikauskienė ir Kulikauskas P. Narkūnų (Utenos raj.) archeologinių paminklų 1976–1977 tyrinėjimai. (Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1976–1977 – V. – 1978. p. 84–94.

Zabiela G. Lietuvos medinės pilys. – V. – Diemedis, 1995.

Žemaitis V. „Nepriklausoma Lietuva“ ir švietimas 1920–1940 – Lenino keliu. – 1968 12 05.

Žemaitytė A. (sudarytoja). Amžino įšalo žemėje. – Vyturys. – 1989.

Žilėnas A. Utena. – Mintis. V. – 1978.

Kauno archyvas. F. 473. Ap. 1. B. 3604.

LVIA. F. 378. Ap. 41. (1833 m.). B. 1055.

LVIA. F. 378. b. sk. 1832 B. 2183.

LVIA. F. 378. Ap. 121. B. 204. L. 245 v.

LVIA. F. 694. Ap. 1. b. 3640. l. 112–115

LVIA. F. 669. Ap. 2. B. 222. L. 350–357.

LVIA. F. 525. Ap. 8. B. 866. L. 1–2, 8–14.

LVIA. F. 669. Ap. 2. B. 241 L. 371–389.

LVIA. F. 525. Ap. 2. B. 905. L. 8. 13.

LVIA. F. 669. Ap. 3. Apie naujos bažnyčios statybą, 1881–1885; Ten pat. B. 2762. Apie bažnyčių vizitacijas 1901 p. 563.

LVIA. F. 669. Ap. 3. B. 3672. Apie bažnyčios remontą ir naujos varpinės statybą.

LVIA. F. 669. Ap. 3 B. 2762. L. 34.

LVIA. f. 694. Ap. 1. B. 3465. L. 55–58.

LVIA. F. 1282. Ap. 1. B. 10484, L. 1–4.

LVIA. F. 1282. Ap. 1. B. 3920. L. 1–21.

LVIA. F. 1282. Ap. 1. B. 11143.

LVIA SA 3431, L. 54 V–56 V. L. 130, 169 v – 170.

LVIA SA 13945. L. 1009–1010.

LVIA. SA. 3811. L. 75 v.

LVIA. SA. 3730. L. 3–41.

LVIA. SA. 3810. L. 147,170.

LVIA. SA. 13944. L. 541, 605.

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002