ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Dvarai, dvareliai, palivarkai

Aknysta (Anykščia). Palivarkas. Priklausė Ukmergės aps. Leliūnų par-jai. Tai Vyžuonų dvaro palivarkas, kurį XIX a. antroje pusėje valdė Chmelevskiai. 1922 m. paliv. gyveno 31 gyv.

Gediminas Isokas

Alinauka. Palivarkas, buvęs arti Bikuškio dv., XIX a. jam priklausęs (dv. Drazdauskams). Alinauka buvo paskirta vienai Drazdauskų tėvo Julijono dukrai – Alinai (Anai). Jos sesuo buvo vertėja Stefanija Jablonskienė. Kita – Marija Puzinauskienė, likusi pačiame Bikuškio dvare Alina vėliau išvyko į Lenkiją. Alinaukos paliv. nuomavo Pakštai, kurių šeimoje gimė būsimas geografas prof. Kazys Pakštas. 1928 m. valdė M. Puzinauskienė. Be senų medžių ir pastatų pamatų palivarko teritorijoje nieko neišliko.

Antanas Gasperaitis

Ampolis. Palivarkas. 1879 m. Katinų šeimai greičiausiai padovanojus iš Noliškio dv. 40 ha miško ir 50 ha žemės, atsirado Ampolio palivarkas. 1911 m. Katinų žemę nupirko iš Dūkšto apl. Juozapynės k. atvykę Rastenis su uošviu Steponu Pimpe.

Gediminas Isokas

Antaduobė (vietovardis išnykęs). Dvarelis, buvo arti Kvyklių k., Utenos sen. Jį valdė Kazimieras Obcarskas (1853). Tuomet dvarelyje gyveno 10 gyv. – valdytojas su šeima ir kampininkas su 5 asmenų šeima. 1889 m. Antaduobės dv. turėjo Makarskai (dvarininkų palikuonys), kurie valdė 43 deš. žemės. 1869 m. jį valdė Nikodemas Bražėnas, 1892 – dv. Juozas Zenkevičius. Tiek pat žemės išliko ir 1902 m.

Antanas Gasperaitis

Armoliškės (Krimbliai). Palivarkas. Šį palivarką 1750 m. įsigijo Užpalių kun. P. Stasevičius. 1976 m. sąrašuose minimas vs. (Sudeikių apl.) Dabar gyv. ten nėra.

Gediminas Isokas

Avižieniai. Dvaras (Leliūnū sen.) netoli nuo kito – Jasonių dv., valdytas Pomarnackių, čia turėjusių 139 deš. žemės. Dv. savininkas – Tadeušas Pomarnackas. Jis gyveno savo didesniame dv. Alantoje, o Avižienius tvarkė Jeronimas Kareiva. Čia atvažiavęs ponas vaišindavosi degtine, lošdavo kortomis. Tai buvusi jo vasarvietė. Dv. supo liepų alėja. Už alėjos buvo didelis sodas. Palociai buvo su mansardomis, papuoštom žvėrių galvų iškamšomis. 1774 m. buvo 17 kiemų. 1833 m. Avižieniai buvo vadinti palivarku – gyveno 18 žmonių, daugelis lietuviai: Baranauskas, Kalveliotė, Budreikiotė, Blusys, Grigas, Bružas, 16 jų samdinių. 1869 m. Utenos par-jos Avižienių dv. pavadintas miza (su J. Kareiva ir tarnais, 1881 m. vad. palivarku (ūkvedys Valerijonas Buterlevičius). 1889, 1897 m. Avižieniai jau vadinami dvaru. 1897 m. čia įregistruotos 6 šeimos (24 gyv.). Jo žemėje išliko gražūs vietovardžiai: Žiūrakalnis, Degsnelė, Padegsnės, Pamindrynė, Pajuodaraistis, Meškaraisčiai, Grytalaukė. Dv. valdytoju XIX a. vid. yra buvęs tautosakos rinkėjas Kazimieras Maigys (Moigis), susirašinėjęs su S. Daukantu (yra išlikę jų laiškai). Vėliau dv. valdė nuomininkas Randomanskis, persikėlęs į Vaikutėnų dv. XIX a. pab. Avižienių dv. už 18 tūkst. aukso rb nupirko iš Noliškio atsikėlę broliai Juozapas ir Liudvikas Žilėnai. Buvo dar išlikęs ilgas, medinis su kolonomis gyv. pastatas. Iki šiol išlikęs akmeninis tvartas, bravoras, kumetynas, altana, oficinos, dvi klėtys, ledainė. Vartuose buvo 4–5 m. aukščio skardinis žirgas, panašus į Vytį, tarp stulpų bromuose buvo herbas. Dv. buvo 4 kūdros (viena akmenimis grįsta). Tarpukario metais vazaunėje ir bravore mokyt. Andrijauskaitės ir Vl. Žilėno iniciatyva avižieniškiai rengė vaidinimus. 1928 m. buvo pastatytas Kazio Rinkevičiaus darbo ornamentuotas kryžius. Dv. rūmus nugriovus, Vl. Žilėnas jų vietoj pastatė mūriuką. Be tvartų dar iškilo akmeninis bravoras, kumetynas, alėjos fragmentai, kūdros.

Antanas Gasperaitis

Ažustrupis. Palivarkas. Minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje. Savininkas I. I. Čechovičius. Kapitula jam mokėjo 10 zlotų.

Gediminas Isokas

Bajoriškiai. Dv. kairėje plento Utena-Zarasai pusėje, 2 km į vakarus nuo Daugailių, arti Indrajo ež. XIX a. dv. priklausė Utenos vls. dvarininkams Stachovskiams, kurie turėjo 420 deš. žemės. Ją valdė broliai Romualdas ir Justinas Stachovskiai. XIX a. pab. Justino sūnus Julijus turėjo 524 deš. Prieš karą dv. valdė Ušackai. 1923 m. dvare buvo 25 gyv. Buvęs medinis gyvenamas pastatas, po karo priklausęs Vilniaus grąžtų gamyklai, sudegė. Liko senų medžių. Stachovskių laikais prie kelio buvusi mūrinė koplyčia sunyko XX a. pr. Indrajo ež. pusiasaly buvo senkapiai.

Antanas Gasperaitis

Baltučiai. Dvarelis. Baltučių dv. priklausė Baltučių k. sodybos, dabar esančios Leliūnų sen. Išlikusi 27 liepų alėja. Anksčiau buvo gražiai sutvarkyta dv. aplinka.

Gediminas Isokas

Baravainiai. Dvaras. Priklausė Vyžuonų vls. 1923 m. čia gyveno 48 gyventojai. Dabar Baravainių k. (Leliūnų sen.).

Gediminas Isokas

Bikuškio dvarasBikuškis. Alaušo ež. iškyšulyje, (Sudeikių sen.), buvo didelis dvaras. XV a. dv. priklausė Radvilai Astikaičiui, – Užpalių pilies viršininko sūnui. Vėliau dv. atiteko liuteronų tikėjimo dv. Drazdauskams. XIX a. jį valdė Julijonas, po jo – dukros Marija, Stefanija, Ana (Alina). Stefanija, ištekėjusi už Liucijaus Jablonskio, buvo vertėja. Dv. tada turėjo 415 deš. Julijonas Drazdauskas čia buvo atėjęs užkuriom, vedęs Benieckaitę. Prieš Benieckus Bikuškio dv. valdė Plevakai, prieš juos Prušinskiai, Oginskiai (Tadeušas Oginskis, Trakų vaivada).
Drazdauskus vadino Strazdais. Jiems priklausė keli palivarkai – Nemuniškis, Juliškis, Pusbėdis, Novosiolkos, Sirutiškis (juos valdė sūnūs), taip pat Alinauka (d. Alinai skirta), ir kaimai: Šeimyniškiai, Toleikiai, Kušnieriūnai, Nolėnai. Marija Drazdauskaitė buvo ištekėjusi už Povilo Puzinausko ir paveldėjo Bikuškio dvarą. Julijono sūnus Vladislovas valdė Novosiolkų paliv. (166 deš.), Mikalojus – Nemuniškį (101 deš.) Elžbieta Prušinskienė 1782 m. (pagal B. Kviklį) paežerėje pastatė koplyčią. 1923 m. dv. buvo 67 gyv. 1928 m. Bikuškio dv. savininkės Marijos Puzinauskienės žemė (194 ha) buvo išparceliuota.
Nepriklausomybės metais Bikuškio dv. priklausė Elžbietos Prušinskaitės vyrui gyd. Povilui Svilui. Dabar dv. paveldėtojas yra Gintaras Eugenijus Gruodis, saugumo sumetimais pakeitęs pavardę.

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas

Bylinskiai. Palivarkas buvo prie plento į Vilnių. 1853 m. priklausė Karolinai Loibovai. Tuomet paliv. gyv. 11 gyv., 6 – iš jų samdiniai. Arti paliv. buvo Bylinskių užkaboris. Jį valdė Just. Kelevišius. 1774 m., valdant Motiejui Erdmanui, buvo 5 kiemai. 1869 m. paliv. dar priklausė K. Loibovai, 1892 m. – Eduardui Ignui, Jonui Čechovičiams.

Antanas Gasperaitis

Budreikėlės (Budriškės). Palivarkas kartu su Velbiškėmis XIX a. vid. priklausė Kunigundai Lukoševičienei ir Efrosijai Petkevičienei, dvarininkėms, turėjusioms 120 deš. žemės, gražų parką. Vėliau Budreikiškes valdė Leopoldas Lukoševičius, kuris išdalijo 5 valakus broliams sukilėliams. 1869 m.–1893 m. dv. savininkas ar valdytojas buvo Motiejus Veteikis. Dv. 5 gyv., 2 iš jų – samdiniai. Teonizija Lukoševičienė čia gyveno su sūnumi Vitoldu. 1892 m. dvare, vad. Budreikiškėse, gyveno Tadas Žulys su šeima.

Antanas Gasperaitis

Budreikiai. Dvarelis, priklausęs Lukoševičiams, buvo Utenos par-joje, plento Utena – Vilnius kairėje pusėje. 1671 m. priklausė Degulių dv. (užusienis, 1774 m. dv. buvo 14 kiemų, 5 valakai, 2 gyv. dirbo 1 valaką). XIX a. vid. Viktorui Lukoševičiui ten priklausë 120 deš. žemės. Lukoševičiaus giminaičiai turėjo Noliškio ir Budreikėlių dvarelius. 1853 m. gyveno Valerijonas Sinkevičius, Vladimiras Tuvčijauskas ir Marijona Šukevičiūtė. 1869 m. paliv., vadinamų Budreikiais, valdė Leontijus ir Juozapas Lukoševičiai. 1892 m. – jau dv. vadinamuose Budreikiuose įrašyta Rūta Sokolovska, 1897 m. Vitoldas Lukoševičius su dukromis. 1897 m. buvo 2 šeimos (17 gyv.). Dešinėje plento pusėje buvo dv. kumetynas. Buvo dv. kapinaitės. Teliko dv. liekanos.

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas

Buitūnai. Palivarkas, 2 km už Kuktiškių. XIX a. minimas kaip palivarkas, turintis jam priklausiusias vs. ir kaimą. Buitūnų paliv. įrašytas prie Kuktiškių dvaro.

Antanas Gasperaitis

Buliskiai. Dvaras. Leliūnų sen. 4 Ažuolėlės kaimo vs. priklausė Bulinskių dv. Priklausė ir Bulinskių kaimas. Bulinskių dv. valdė Bulinskiai, Žiguliai, Butnos. Buvo karčema. Ūkvedys – žydas Išarka. 1897 m. buvo viena šeima (4 gyv.).

Gediminas Isokas

Daugilis. Palivarkas. Priklausė Bikuškio dvarui. 1903 m. paliv. (140 ha žemės) nupirko Antanas Ramoškis. Vėliau po 70 ha pasidalino su broliu Povilu. Antanas Ramoškis gyveno paliv. centre. 1945 m. ištremtas, 1954 m. grįžo į Lietuvą. Dabar likęs tik vs. su 4 gyv.

Gediminas Isokas

Valerija Juodkienė (Skrebaitė)

Degsnys (XIX a. Degsnėnai). Dvaras, esantis kairėje plento Utena – Zarasai pusėje, (Sudeikių sen.) Jam priklausė 63 valakai žemės, 7 ežerai, 2 paliv., 7 kaimai. Nuo XIX a. vid. tebėra išlikęs mūrinis gyv. pastatas. Degsnėnus 1889 m. kartu su Jotaučių dv. bei Kastulyne Utenos vls. turėjo trys dvarininko kataliko Povilo Kozielos sūnūs: Steponas, Tomas ir Adomas. Jie turėjo 778 deš. dirbamos, 81 nedirbamos, 380 deš. miško (iš viso 1244 deš.). Degsnio dv. valdė Steponas, Jotaučių dv. – Adomas, o Tomas – Kastulynę. Turėjo 4 karčemas: Kirkliuos, Degučiuos, Rukliuos ir Sudeikiuos, o dv. – bravorą. Iš Deksnio dv. buvęs išskirtas Taukelių dvarelis (čia buvusioj koplyčioj ir buvo laidojami Kozielos). Rašytiniuose šaltiniuose nėra prie Kozielų pavardės priedo ,,Poklevskiai“. Kozielų pavardė buvo vėlesnė. 1882 m. vasarą Degsnių dv. subruzdo valstiečiai – atsisakė į dv. eiti lažo, mojuodami kastuvais numušė atvykusiam pristavui antpečius. Valstiečiai pasipriešino dėl servitutų – teisės į ganyklas. Buvo pasitelkta caro kariuomenė ir valstiečiai nubausti. Degsnio ir Jotaučių dv. savininkai 2 valakus žemės Sudeikiuose paskyrė bažnyčiai. Kozielų giminė buvo palaidota bažn. šventoriuje (yra išlikę paminklai). Prieš pastatant Sudeikių bažnyčią jie melsdavosi Taukelių akmeninėje koplyčioje, kur buvęs altorėlis. Utenos kun. Ad. Vyšniausko laikais iš Bikuškio koplyčios viskas buvo pernešta į Sudeikių bažnyčią. Sakoma, kad Poklevskiai čia gyvenę nuo Ivano Rūsčiojo laikų, tik vėliau priėmę katalikybę. Tomas Koziela buvęs apsišvietęs, nevedęs, turėjęs Kastulynėje daug senų knygų. Degsnio dv. irgi buvę spintos pilnos knygų. Turėjo paveikslų, kuriuose buvo vaizduojami Lietuvos kunigaikščiai. Liudvisei (Bagdonaitei) Utenoje, prie Viešos upės, pastatė namą, kur vėliau buvo prog-zija. Degsnio dvaro laukuose yra 3 piliakalnėliai, turbūt likę nuo kovų su Livonija. 1872 m. Kozielos užgrobė Novynos vs. prie Toleikių k. Ūkininkai išvijo naują šeimininką, bet ponai pasikvietė žandarus. Steponas Koziela dar ilgokai čia gyveno, paskui išvyko į Lenkiją. Jotaučių dv. Adomas palaidotas Sudeikiuose, o Kastulynės Tomas – Taukelių koplyčioje. 1923 m. dv. buvo 5 ūkiai, 80 gyv.

Antanas Gasperaitis

Deguliai. Dvaras prie geležinkelio stotelės iš Utenos į Vilnių (Utenos sen.), priklausė Marikoniams, pagal moterišką liniją – Piotuchovams. 1796 m. čia stovėjo koplyčia. Ji buvo iki XIX a. antros pusės. Atiteko paveldėtojai – Stefanijai Piotuchovai Platerovai, Justino, su 745 deš. žemės (XIX a. pab.). Dvarui priklausė Ignapolio ir Noliškėlių palivarkai. 1853 m. čia buvo 9 gyv., 8 iš jų samdiniai. Valdytojas Juozapas Peršinskas. 1897 m. gyveno 15 šeimų (63 gyv.). 1889 m. Degulių dvarą valdė minėta Stef. Platerienė su daugybe šeimyniškių. Mykolo Pliaterio duktė – 1831 m. sukilimo dalyvė kapitonė Emilija Pliateraitė. Ji buvo viena iš penkių seserų, o jos brolis grafas Mykolas – Degulių dv. savininkas, pas kurį sukilimo metais ji traukdamasi susikovė su rusų kariais, buvo sužeista, rūmai sudeginti. Pliateriai ištremti, dv. atimtas. Pliaterienė, grįžusi iš Sibiro su sūnumi Mykolu Justinu Ksaverijumi, gavusi caro malonę, susigrąžino Degulių dvarą. Dvarą tvarkė valdytojai (uriadnikai): 1853 m. – Juozapas Peršinskis, 1892 m. – Antanas Dubauskis, 1897 – Jokūbas Biguzas su šeima ir šeimynykščiais. 1923 m. dvare buvo 21 gyv. 1925 m. Degulių dvare gimė Dominykas Pliateris, Ksaverijaus sūnus, šiuo metu gyvenatis Utenoje, susigrąžinęs žemę ir dvarvietę.

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas

Dičiūnai. Palivarkas Utenos par-joje prie plento į Zarasus, arti Vaikutėnų kaimo. 1774 m. Noliškio ir Dičiūnų dv., valdomuose Pranciškaus Marikonio, buvo 57 kiemai. 1853 m. ūkvedžiu jame buvo Antanas Beinoravičius su šeima, o paliv. priklausė Vaikutėnų dvarui. Tuomet buvo 7 gyv., 2 iš jų – samdiniai. Prievaizdas Antanas Beinoravičius. 1869 m. Dičiūnų paliv. valdė Aleks. Rutkovskis. 1897 m. gyveno 4 šeimos (25 gyv.).

Antanas Gasperaitis

Dobrovolė. Palivarkas (Vyžuonų par-joje), priklausęs Vyžuonų dv. Eduardui Čapskiui.

Gediminas Isokas

Drobiškis. Palivarkas. Minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje. Priklausė 2 valakai. Valdė J. M. Gudziejevskis. Kapitula jam mokėjo 35 zlotus.

Gediminas Isokas

Gaideliai. Palivarkas XIX a. priklausė Užpalių par-jos Antalieptės vls. gyventojai Justinai Medinskienei, Kazimiero Medinsko našlei. Ji turėjo 235 deš. žemės.

Antanas Gasperaitis

Gaižūnai. Dvaras buvo Leiūnų sen., arti Kvyklių k. XIX a. II p. jis priklausė Larisai Čižikovai, turėjusiai 280 deš. žemės. Buvo provoslavų cerkvelė. 1774 m. valdė Juozapas Bienecinskis. Buvo 5 kiemai. Dabar Gaižiūnai priklauso Utenos sen. Tikėtina, kad Čižikovai čia buvo atkelti po 1863 m. sukilimo, nes dar 1853 m. Gaižiūnus, turėjo Juozapas Prūšakas (Prūsokas). Tuomet čia buvo 11 gyv., 6 iš jų – samdiniai. 1869 m. Anatolijus Kolasovskis Gaižiūnus turėjo kaip palivarką, 1897 m. dvaru įrašytą valdė O. Klimašauskas. 1897 m. čia įrašytos 2 šeimos (18 gyv.). 1889 m. savininkui Gaižiūnų kapitonui Nikolajaus Čičikovui priklausė Samuvkos paliv. su 100 deš. žemės. 1923 m. dv. buvo 21 gyv.

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas

Galiniškis (Galinis). Dvarelis. Pagal 1731 m. inventorių priklausė Buitūnų vaitystės Kuktiškių dvarui. Valdė 43 valako. Gyveno Petras Eismuntis. Dabar šis dvarelis išnykęs.

Gediminas Isokas

Garneliai. Palivarkas (Vyžuonų sen.) 1774 m. valdant Franckevičiui, buvo 9 kiemai. 1853 m. jį valdė Ignacas Grudzinskas. Tuomet buvo 7 gyv.: Ignacas Grudzinskas, Petronėlė Višominska ir Ignacas Radzevičius su šeimomis. Paliv. priklausė Spitrėnų dvarui.

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas

Garniai. Dvaras. Priklausė Kirdėjams, Strutinskams, Bagdonavičiams. 1923 m. čia gyveno 4 šeimos (45 gyv.).

Gediminas Isokas

Gatakiemis. Palivarkas, buvo kelio Saldutiškis-Labanoras dešinėje pusėje( Saldutiškio sen.), prie Aiseto ež., anksčiau priklausęs Labanoro par-jai. 1860 m. paliv. buvo 7 sodybos. Paliv. valdė Chrišcinyčai, vėliau Zacyšai. Graži Gatakiemio vietovė su Uosiavalkio pusiasaliu giliame Aiseto ež., Lodkrantės įlanka, Šmikštakuliu. Netoli ir Galuono ež. su 6 salomis.

Antanas Gasperaitis

Gėtonys. Dvarelis. Pagal 1731 m. inventorių priklausė Buitūnų vaitystės Kuktiškio dv. Nuomavo Čechovičius.

Gediminas Isokas

Ignapolis. Palivarkas XIX a. priklausė Degulių dv. Moravskiams su 100 deš. žemės, vėliau skirtas Kšickiams, o likusi žemė – XIX a. pab. palikuonių išparduota valstiečiams. 1853 m. savininkas buvo Antanas Biskirskas. Buvo 7 gyv., 3 iš jų – samdiniai. Dabar paliv. vietoje Vieteikių viensėdžiai. Čia, Šukio pirtelėj, yra gyvenęs kryždirbys A. Deveikis. 1892 m. paliv. valdo Povilo Viburio šeima. Žmonės paliv. vadino Vieteikių dvaru. 1897 m. gyveno 2 šeimos (11 gyv.)

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas

Ignotiškis. Palivarkas, buvo Tauragnų vls., dabar Tauragnų sen., tarp Kačiūnų ir Kuktiškių (nuo jų 5 km). XIX a. pab. I. paliv. turėjo Petras Viburys, po to – Araminai. Paliv. neišliko.

Antanas Gasperaitis

Inkartai. Palivarkas. Priklausė Katinams, vėliau dalį žemės turėjo Kazimieras Žilėnas.

Antanas Gasperaitis

Išaros. Dvarelis. Priklausė Vieteikių ir kt. kaimai. Valdė – Antanas Šukys ir kt. Dabar likęs Leliūnų sen., Vieteikių kaimas.

Gediminas Isokas

Janonys – Jonaičiai (vietovardis išnykęs). 1889 m. Kauno gub. žemvaldžių sąraše įrašytas – dv. Vyžuonų vls. ir jo valdytojas Vitoldas Eigėlis, Julijaus sūnus, kuris tada prižiūrėjo 492 deš. žemės. Iki 1940 m. Jonaičių dv. dar stovėjo koplyčia, kurią aptarnaudavo Vyžuonų bažnyčios kunigai. Vėliau Vyžuonų kleb. A. Mileika koplyčią nugriovė, kadangi jis pats turėjo nupirkęs tą dv., koplytėlės duris panaudojo tvartui.

Antanas Gasperaitis

Jasonys. Dvaras (Leliūnų sen.), dešinėje plento į Kauną pusėje. Šį karališkąjį dv. iš Žigimanto Augusto gavo Stanislovas Miloševskis. 1853 m. dv. šeimininkas buvo Pranciškus Vilčinskis su sūnumis Pranciškumi (8 m amž.), Liubomiru, Vitoldu, Liudviku. Dvare buvo 10 gyv. Jasonių dv. seniau priklausė Utenai, vėliau su turtais dovanotas smolenskiečiams, po to valdomas Vilčinskių. Čia jie 1760 m. pastatė medinę katalikų koplyčią, išlikusią iki XIX a. Pr. Vilčinskis atsivežė iš Vilniaus amatininkų, įkūrė karietų fabriką. XIX a. II pus. dv. valdė Aleksandro Jaloveckio sūnus – Vladislovas, Steponas, Aleksandras ir Viktoras. Jie turėjo 400 deš. žemės. Tada Jasonių dv. priklausė Prūsokiškių palivarkas. 1871–1881 m. dv. valdytoju įrašytas Juozas Jauniškis, 1869 m. – Adolfas Aramavięčius su daugeliu tarnų, 1886–1892 m. – Steponas Jaloveckis. 1897 m. čia buvo viena penkių asmenų šeima. Po Jaloveckių dv. turėjo Utenos notaras ir ,,Saulės“ g-zijos mokyt. Kostas Bražėnas. 1940 m. dv. nacionalizuotas, po karo mūriniame dv. gyvenamajame name buvo įkurti Utenos vaikų namai. Kapinaitėse, esančiose vakarinėje dvarvietės pusėje, pastatytas S. Karanausko stogastulpis Pr. Vilčinskui. Išlikęs tvenkinys, parkas, kurio Š. pusėje užveisti Utenos miestiečių kolektyviniai sodai.

Antanas Gasperaitis

Jonančiai (vietovardis išnykęs). 1889 M. Kauno gub. Žemvaldžių sąraše įrašytas J. dv. (Vyžuonų vls. ir jo valdytojas Vitoldas Eigėlis, Julijaus sūnus, kuris tada prižiūrėjo 492 deš. žemės.

Antanas Gasperaitis

Jonauka. Dvarelis – viensėdija, buvo prie vieškelio Daugailiai-Tauragnai, arti Lukošiūnų ir Dabulos kaimų. Mirus Puslovskiui jį žemių administratoriai nuomojo ir pardavinėjo . Prie vieškelio miške stukso Jonaukos piliakalnis. Buvusi dvarvietė užaugusi mišku.

Antanas Gasperaitis

Joneliškis. (Januliškis). Palivarkas vakarinėje Utenos pusėje (Utenos sen.). 1853 m. buvo 5 gyv. (Aleksandravo Karpavičiaus šeima). 1869 m. valdė Antanas Žižinauskas su šeima ir apie 20 šeimynykščių. Prie paliv. buvo Joneliškio viensėdija. Tarpukario metais Joneliškį valdė Juodviršiai.

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas

Jotaučių dvarasJotaučiai. Dvaras kairėje Utenos-Zarasų plento pusėje už Vaikutėnų kaimo. XVII–XIX a. valdytas Kozielų-Poklevskių kartu su Degsniu, Kastulyne (1240 deš. žemės). Priklausė Utenos vls., (dabar Utenos sen.). Vien Jotaučių dv. buvo 550 ha žemės. 1853 m. paliv. buvo 9 gyv., 3 iš jų – samdiniai. Ūkvedys Mauricijus Vivulskis. Kozielai mirus, dv. tvarkė ūkvedis Alf. Vivulskis. 1869 m. – Mataušas Sokieškis su kumečiais, tarnais. 1897 m. dv. dar priklausė Tamošiui Kozielai (Kozello), o valdytojas buvo Ad. Šeduikis. Dv. buvo arti 70 žmonių. 1897 m. buvo 11 šeimų (56 gyv.). Dvare būdavo bent 4 kumečiai, daug tarnų, padienių (po 10 kp su valgiu). 1914 m. kare, pasitraukdamas į Rusiją, ponas įsakė suvolioti javus, išparduoti gyvulius. Dv. valdė ūkvedys, karo laiku tvartai buvo paversti arklių ligonine. Gyveno vokiečiai, jiems dirbo žmonės. 1919 m. dv. buvo bolševikų komitetas. 1920 m. Koziela sugrįžo, jam buvo palikta 80 ha žemės, kitą paskirta savanoriams – Aismantui, Jovaišai, Labeikiui. 1940 m. ponui paliko 9 ha, jis apsigyveno kumetyne, o žemę išdalijo 5 naujakuriams. 1941 m. užėjus vokiečiams vėl žemė grąžinta ponui. 1947 m. Koziela išvyko į Lenkiją.
Dv. sodyboje išliko raudonplyčiai rūmai (juose kultūros namai, parduotuvė), tvartai, kumetynas.

Antanas Gasperaitis

Juliškis. Dvarelis buvo XIX a. (dabar jo vietoje išliko vs. (Vyžuonų sen.). Juliškio dv. buvo įkurtas vietoj Pogriežės iš Bikuškio dv. žemių, kaip kraitis Julijai Drazdauskai, kilusiai iš Bieneckių, ir pavadintas jos vardu. Vėliau Juliškis atiteko sūnui Juozapui Drazdauskui. Dv. nuskurdo, miškas ir 6 valakų žemė su pastatais parduota. Pastatų nebeliko, vietovėje niekas nebegyvena. Išliko senų medžių, akmeninis sodybos kryžius. Prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo mūriniai tvartai, gyveno Riaubos. Už Juliškio dvaro,  arti Pilvelių, buvo Nemuniškio palivarkas.

Antanas Gasperaitis

Kazimierava (Karciškės). Gal tai palivarkas. 1889 m. Kauno gub. Žemvaldžių sąrašuose nurodyta, kad Kazimieravą (Utenos vls.) 96 deš. žemės valdo Jurgio Ramono ir Justino Dausos šeimos.

Antanas Gasperaitis

Karveliškis. Dvaras, buvo Kuktiškių vls., 1788 m. priklausė dv. Jonui Klimašauskui, o XIX a. vid. – bajorui Vosnickiui, mirusiam 1868 m., palaidotam Kuktiškių kapinėse. Jis minimas kaip vienas iš nesulenkėjusių dv. Utenos apylinkėse.

Antanas Gasperaitis

Kastuliškis (Kostulynė). Palivarkas. XVII–XIX a. buvo valdomas Stefano, Jono, Adomo Poklevskių-Kozielų, turėjusių Degsnio bei Jotaučių dvarus. Dabar Leliūnų sen. išlikęs Kastulinos k.

Gediminas Isokas

Kaltėriai. Palivarkas. XIX–XX a. pradžioje priklausė Utenos parapijai. Palivarką nupirko Petrėnas.

Gediminas Isokas

Kyburiai. Palivarkas buv. Spitrėnų apl., (dabar Utenos sen.), 10 km nuo Spitrėnų. 1774 m. valdant Antanui Rudaminai, buvo 12 kiemų. 1853 m. paliv. priklausė Antanui Marcinkevičiui. Tuomet čia gyveno Antano Marcinkevičiaus 2 asmenų ir kampininko Lauryno Bražio 2 asmenų šeimos ir vienas Marcinkevičiaus samdinys. 1869 m. – Stanislovo Marcinkevičiaus šeima. 1892 m. pavadintas dv., valdomu Boleslovo Abakevičiaus. 1897 m. buvo 4 šeimos (18 gyv.).

Antanas Gasperaitis 

Gediminas Isokas

Kryželiai. Palivarkas, buvo Utenos sen. (už Nemeikščių k.). 1853 m. Utenos par-jos gyv. surašymo metu Kryželius valdė dv. Ignacijus Kšickis (Krzycki), žmonių vadinamas Skricku. Turėjo 8 valakus (apie 160 deš.) žemės. Paliv. buvo 18 gyv. 13 iš jų – samdinių. Jo jaunos žmonos Elenos prašymu, mirusi ji buvo palaidota prie savo baudžiauninkų Griūčių k. kapinaitėse. Tarnais paliv. buvo irgi daug šio k. žmonių: Sirgėdas, Čaplinskis, Araminienė, Katinaitės. 1862 m. paliv. valdytojas Mykolas Prušinskis. 1869 m. vėl įrašytas Ig. Kšickis (56 m.) su d. Marijona, Sofija ir daugeliu svetimų – Leipų, Valiulių. Apie 1885 m. Kryželių paliv. iš žydo nupirko Vincentas Liulevičius ir Petras Dičius ir pasidalijo abu po 4 valakus. Ūkį tvarkė Vincento žmona Rozalija Liulevičienė, Antanas, Petras, Rapolas Liulevičiai, Petras Dičius (1892 m. ir vėliau). Tuomet ir sudegė medinis gyv. namas. 1897 m. gyveno 3 šeimos (19 gyv.). Kryželiuose Rapolo Liulevičiaus šeimoje, 1902 m. gimė istorikas, pedagogas Vincentas Liulevičius . Iš čia kilęs tech. m-lų dr. Algirdas Steponavičius. Paliv. žymių neliko

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas

Kuktiškės. XIX a. dvaras ir miestelis vadintas KUKUTIŠKIU, priklausęs Švenčionių pavieto poniai Eleonorai Jančevskai. Kukutiškių miestelyje ir dv. tada gyveno arti 4000 gyv. Dv. istorija tokia: 1387 02 17 buvo duota privilegija – raštas, kad vysk. gauna Labanoro, Molėtų ir ,,Kukutiszek“ dvarus, kuriuos Vilniaus vyskupija valdė iki 1796 m.. 1796 m. caro valdžia juos konfiskavo su bažnyčių ir vienuolynų žemėmis, ir Kuktiškės buvo padovanotos Vilniaus univ. prof. Ferdinandui Frankui. Manoma, kad padedant gamtininkams Peteriui ir Jozefui Frankams, dirbusiems Vilniaus ir Peterburgo univ., Kuktiškių dv. buvo įkurtas retų augmenų parkas. Prof. B. Jundzila mini Kuktiškių vls. tyrinėjęs florą. Kuktiškių dv. rūmuose buvę daug vertingų meno kūrinių, o pats F. Frankas buvęs griežtas, požiauris. Po jo dv. paveldėjo duktė El. Jančevska, vėliau jos dukra Marija Pšybilska. Visi jie palaidoti Kuktiškių kapinėse. 
Anksčiau, XVI a., dvare buvusi tokia sunki baudžiava, jog dalis valstiečių vysk. Protasevičiaus laikais išsikėlę į kitus dvarus. Po Žygimanto Augusto reformos prie dv. buvo imta kurti paliv. bei vs. (užkaborius). Tada dv. priklausė 20 kaimų, 22 užkaboriai. Kuktiškių dv. turėjęs 160 valakų dirbamos žemės, daug miško, 30 ežerų. Kaimai, priklausę dv., buvo padalinti į Kuktiškių, Labanoro, Buitūnų ir Kačiūnų vaitijas. Kuktiškių dv. priklausė ir Saldutiškio žemės. Kuktiškės buvo vienas iš 12-kos Vilniaus vyskupijos raktų. 1640 m. Kuktiškėse buvo pastatyta medinė bažnyčia, kapinėse – koplyčia. Likusiame Vilkmergės pavieto Kuktiškių dv. ir Labanoro vaitystės 1731 m. inv. akte smulkiai aprašyta parke esanti tinkuota ponų rezidencija su koklių krosnimis, tinkuotu ūkiniu pastatu, dviaukščiu svirnu, didele arklide, 8 tvartais, 8 klojimais, 6 jaujomis, malūnu ant Vyžintos 30 ežerų iki šiol išlaikiusius tuos pačius vardus, 4 upės. Dv. priklausė k. iki Nemeikščių, ribojosi su Kaltanėnais, Dubingiais, Inturke, Suginčiais, Tauragnais. Įėjo dabar Utenos sen. priklausą Griūčių (Gručios), Biliakiemio, Puodžių kaimai. Būta ir 1713 m. inventoriaus, sudaryto kunig. Ancūtos. Iš Vilniaus gub. gavę leidimą, 1867 m. dv. valstiečiai ėmė išsipirkti iš E. Jančevskos žemę. Lietuvos Steigiamojo Seimo 1920 08 14 įsakymu caro dv., tarp jų ir Kuktiškės, buvo konfiskuoti. M. Pšybilskai palikta tik 3 ha, o po 3 metų dv. išvaržytas ir jį 1923 m. nupirko Saldutiškio dv. savininkas Boleslovas Jaloveckis, o 1930 m. jo vaikai už 4000 dolerių šį dv. pardavė Povilui Janauskui. Tarpukario metais Kuktiškėse, prie vieškelio į Tauragnus, supirkęs žemes, dvarelį sukūrė kelių rangovas Pranas Urbanas, vėliau emigravęs į JAV. Kuktiškių dvaro pastatas anksčiau buvo dabartinio miestelio centre ties Kuksos ir Vyžinčios upelių santaka. Naujoj vietoj, prie plento, dv. įkurtas ponų Frankų, kur tebėra išlikę parko fragmentai, pastatų. Senojo dv. vietoje belikęs už bažnyčios baltai tinkuotas namas

Antanas Gasperaitis

Kuktiškės. Palivarkas minimas 1731 m. Labanoro vaitystės Kuktiškių dv. inventoriuje, priklausęs P. Kulakovskai. Mokėjo 40 zlotų.

Gediminas Isokas

Kurniškis (Cegelnia). Palivarkas – vs. Kuktiškių par-joje, už Buitūnų k., Ignotiškio pusėje. 1853 m. priklausė Utenos par-jos gyv. Ant. Petkevičiui. Ten buvo plytinė, todėl ir vadintas – Cegelnia.

Antanas Gasperaitis

Labeikiai (Pagoje). Dvaras Leliūnų sen., 8 km už Leliūnų į Pakalnių pusę, 1889 m. priklausė Alantos vls. dvar. Butleriams: Fiodorui, Ernestui, Estafijui ir Levui. Dr. priklausė 292 deš. žemės, 91 deš. miško. Iš Butlerių kilęs už 1863 m. sukilimą ištremtas rašytojas memuaristas Vladas Butleris. Likę senų medžių, rūsys, o gyv. namas po šio karo buvo nugriautas.

Antanas Gasperaitis

Leliūnų dvarasLeliūnai. Dvaras buvo žinomas DLK laikais, o XVIII a. jį valdė Pomarnackiai, po jų Arcimavičiai. Išlikusiame 1773 04 03 Vilkmergės (dabar Ukmergės) pavieto Leliūnų dv. inventoriuje minima, kad dv. valstiečiai už pusvalakį žemės ėjo lažą po 3 d. savaitėje, atlikdavo 6 didžiąsias prievartas (,,gvoltus“), ėjo sargybas, moterys dv. skalbdavo, sodindavo, ravėdavo daržus, kirpdavo avis, duodavo po 2 kapas grybų, po gorčių uogų, riešutų.

Antanas Gasperaitis

Medeniai. Palivarkas (Utenos sen.), šalia kelio Utena-Tauragnai (kairėje pusėje). 1853 m. jį valdė Altanderis Čypas. Tuomet buvo 10 gyv., 6 iš jų – samdiniai. 1897 m. dvare buvo 5 šeimos (22 gyv.). 1892 m. Medenių paliv. tvarkė Kazimieras Jočys. Greta buvo Medenių užkaboris, kur gyveno Benediktas, Ramūnas ir Gabrys Leipai. Minima, kad Medenių paliv. priklausęs grafui Čapskiui. XX a. paliv. turėjo Žongalovičiai (140 deš.)

Antanas Gasperaitis

Meldiniai. Palivarkas, kurį Utenos par-joje (dabar Pakalnių sen.) 1892 m. turėjo Domininkas Mameniškis, o Meldinių užkaborį – Povilas Kučinskis.

Antanas Gasperaitis

Meldutiškis. Palivarkas. XVI a. II pusėje priklausė Vilniaus vysk., Šiaudiniškių k. (užusienis) priklausė šiam palivarkui. 1790 m. kaime buvo 2 ar 3 sodybos.

Gediminas Isokas

Mieliškės. Palivarkas. 1853 m. valdė 80 ha. Po baudžiavos panaikinimo žemę dirbo 4 ūkininkai.

Gediminas Isokas

Minčia. Paliv. priklausė Tauragnų dv. Puslovskiams. XIX a. sodybą su miškais valdė Vladislovas Puslovskis. Minčioje buvo 6 namai, 67 gyv., daugiausia žydai. Paliv. buvo vandens malūnas, milo vėlykla, terpentino ir smalos gamyklėlė, karčema. Prieš 1863 m. sukilimą buvo varinių indų fabrikas. Minčioje laikėsi 1863 m. sukilėlių K. Maleckio būrys. čia jie susikovė su rusų kariais. Aplinkiniai miškai vad. Minčiagire. Puslovskiai Tauragnų krašte negyveno. Čia jų nuosavybę valdė vietininkai, ūkvedžiai.

Antanas Gasperaitis

Minčiakampis. Paliv. priklausė Sirvydžių dvarui. Jo savininkai – Puslovskiai, Vilniaus vyskupystės inventoriuje paminėtas 1711 m. paliv. nuomuojamas Simono Vaitkūno. Jo žmona – Svikliūtė iš Šeimaties k.. Paskui paliv. nupirko Aleksandras Kondratovičius, paveldėjo Cezaris Kondratavičius, rėmęs 1863 m. sukilėlius, užtai gavęs baudą ir tik, brolių Pliaterių padedamas, sugebėjo parduoti giminaičiui Petkevičiui. Minčiakampio paliv. žemėje tada buvo sandėliuojami ir Uteno ežeru plukdomi sieliai, degamos anglys. Anksčiau sodyba yra nukentėjusi nuo besitraukiančios prancūzų maršalo Nėjaus prancūzų armijos. Vėliau savininkai melioravo pievas, vertėsi miško perpardavimu, kt. verslais. Išliko dalis namo, statyto apie 1860 m., tuopų alėjos žymės.

Antanas Gasperaitis

Musteikiai. Palivarkas. XIX a. priklausė Tauragnų dvarui.

Gediminas Isokas

Narutiškis. Paliv. (Daugailių sen. išlikęs vs.). Jis anksčiau priklausė Tauragnų vls, ir kartu su Minčiakampio paliv. buvo Puslovskių nuosavybė.

Antanas Gasperaitis

Nemuniškis. Palivarkas buvo Vyžuonų vls. prie Utenos-Užpalių vieškelio (arti Pilvelių k.), ir priklausė Bikuškio dv. Drazdauskams. Jį iš tėvo Justino paveldėjo Mikalojus Drazdovskis (101 deš.). Vėliau valdė Steponas Drazdauskas, turėjęs 5 valakus žemės, 8 vaikų šeimą. Tada buvo išdėstytas ir išdalintas. Iki šiol ten tebegyvena Drazdauskai.

Antanas Gasperaitis

Noliškis. Dvaras. Įsikūręs 2,5 km nuo Spitrėnų, dešinėje plento Utena-Zarasai pusėje. Ankščiau priklausė Utenos, vėliau Spitrėnų par-jai, dabar – Daugailių seniūnijai. Vietovė paminėta kryžiuočių ordino dokumentuose. 1298 m. valdė kunig. Giedraičiai. Vėliau dvaras priskiriamas prie Utenos rakto ir vadinamas Strutinskių dvaru. 1807 m. čia buvo koplyčia. 1849 m. dv. atitenka Kuchcinskiui, kuris 1850 m. testamentu dvarą užrašo Antanui Hopei. 1853 m. buvo 15 gyv.: Katerina Broniškienė ir 5 Silvijaus Lukaševičiaus mažamečiai vaikai.Ūkvedys Leopoldas Buterlevičius. Jis 1854 m. dv. pardavė Konstantinui Mingelevičiui. 1869 m. gyveno Adomas, Mikalojus ir Stanislovas Mingelevičiai su šeimomis. Jiems dv. atiteko 1863 m. Šie dv. turtus paskirstė savo palikuonims, kurie 1879 m. apie 440 ha žemės pardavė valstiečiams. Apie 70 ha žemės ir 40 ha miško nupirko Katinų šeima. Ši vietovė buvo vadinama Ampolio vs., kartais palivarku. 1889 m. 136 deš. žemės valdė Stanislovas Mingelevičius (Markovičius). Tuo metu dvaro centrą nupirko Stanislovas Žulys (72 dešimtines) su giminaičiu Justinu Žilėnu (68 deš.) 1886, 1897 m. Utenos par-jos knygoje įrašyti Stanislovas Žulys su žmona Grasilda ir vaikais: Kazimieru, Teofiliu, Tekle, Justinas Žilėnas su žmona Marcele, vaikais: Juozapu, Vladislovu, Emilija, Adele. 1897 m. dv. gyveno 7 šeimos (40 gyv.). 
K. Žulys 1930 m. vedė Eleną Gineitytę, g. 1902 m., kuri buvo baigusi Voronežo lietuvių g-ziją 1914 m., o vėliau ir aukštuosius mokslus Belgijoje. Ten ji studijavo dekoratyvinę agronomiją, sodų apželdinimą, gėlynų tvarkymą ir kt. Žulių pastangomis nepriklausomybės metais dvaras labai sumodernėjo. Buvo du gyvenamieji namai, trys tvartai, du klojimai, svirnas ir dar du pastatai. Pagrindinis rūmas buvo dengtas raudonomis ir baltomis čerpėmis. Šiuo savo stogu Noliškis mirguliudavo iš tolo. Dv. buvo motorinis malūnas, gerai įrengta pieninė su pieno separatoriumi, ledaunė. Pieno gaminiai pasiekdavo net Kauną, kur K. Žulys turėjo kelias pieno produktų krautuves. Bekonus eksportuodavo į Angliją. Žuliai turėjo nemažai ž. ū. technikos. Apie 1937 m. kilusio gaisro metu sudegė tvartai ir dauguma gyvulių, tačiau per porą metų viskas buvo atstatyta ir dvaras vėl klestėjo.Dvaro aplinka buvo gražiai sutvarkyta.
Čia buvo kultūros centras. Jaunimas rinkdavosi į dv. organizuojamas gegužines.
1941 m. Žulių šeima buvo ištremta į Sibirą. K. Žulys buvo atskirtas nuo šeimos ir išvežtas į Krasnojarsko kraštą, Rešiotų (,,Revuči“) lagerį, kur 1943 m. mirė. E. Žulienė su trimis dukromis buvo ištremta į Altajaus kraštą (žiūr. „Personalijos“)

Nijolė Pigagienė

Noliškis. Dv. Šis dvaras vadintas mūriniu dv. buvo prie kelio Utena-Vilnius. Savininkas – Otonas Lukaševičius. Priklausė Utenos parapijai. Pastatai stovėjo arti ežero. Dv. 1889 m. buvo 217 deš. žemės. 1892 m. savininkė Felicija Lukaševičienė. Su jos šeima ir samdiniais gyv. 37 žmonės. Dabar yra išlikęs Noliškio k. priskiriamas Molėtų raj. Suginčių seniūnijai.

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas

Noliškis. Dvarelis, (Leliūnų sen.) 4 km nuo Pakalnių, 11 km nuo Leliūnų. 1774 m. valdant Marijonui Gorskiui, buvo 2 kiemai. Priklausė Pranui Rutkauskui. Čia buvo vyno gamykla. Tebestovi jo statytas akmeninis kryžius .

Gediminas Isokas

Noliškis. Paliv. Vadintas Mediniu dvaru. Šis palivarkas buvo arti Suginčių, priklausė Bronišoms, vėliau Silvijui Lukaševičiui. XIX a. vid. vietovė priskirta Kuktiškių vls., Galiniškio kaimiškajai apygardai (17 km nuo Kuktiškių). 1853 m. priklausė Utenos parapijai. 1853 m. valdė 85 deš. žemės savininkas L. Olechna (Alekna).

Antanas Gasperaitis

Novosiolkos. Palivarkas, priklausė Bikuškio Drazdauskams. Šį paliv., kaip tėvo palikimą – 166 deš. žemės 1889 m. valdė Vladislovas Drazdauskas, Justino sūnus, . Paliv. buvo Sudeikių sen. žemėje, kairėje vieškelio į Bikūnus pusėje, už Toleikių k. Kitas Justino sūnus Mykolas valdė Nemuniškį (101 deš.), jo sesuo Ana (Alina) – Alinaukos palivarką. Vėliau valdė Vaclovas Pakštas, Šmatovičius. Novosiolkose iki šiol išliko 3 sodybos. Paliv. po namu rastas 35 varinių Romos monetų lobis. Monetos iš Pontijaus laikų, be to – bronzinis auskaras, paauksuota sagė.

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas 

Paakmenė (XX a. Poakmenis). Palivarkas 3 km nuo Tauragnų. Jį iki XIX a. vid. turėjo Puslovskiai. Po 1888 m. paliv. jau valdė iš Anykščių krašto kilęs Karolis Gineitis, Petro sūnus, valstietis, katalikas, čia pirkęs 100 deš. žemės. Tuo laiku Tauragnų dv. dar priklausė Zigismundui Puslovskiui. Vėliau iki šio pokario Paakmenė priklausė Karolio Gineičio sūnums, po jo vaikaičiams. Nuomininku pas Gineičius buvo Pakalnis, kuris vėliau nupirko arti Utenos Padbuožę. Paakmenės valdytojais prieš Gineitį buvo Veževičius, po jo Bortkevičius

Antanas Gasperaitis

Paisetė. Palivarkas Saldutiškio sen. prie kelio į Labanorą. Kelių valakų ūkį buvo nupirkęs kun. Ant. Maciulevičius (1882–1968) su savo dėde. Šis, 8 kalbas mokėjęs kunigas, sodybą prižiūrėjo ir čia gyveno iki mirties (palaidotas gimtinėje – Stripeikiuose). Išlikęs didelis paliv. namas.

Antanas Gasperaitis

Pakalinai. 1660 m. Pakalnių dv. valdė Kuliešos. 1774 m. karalius Stanislovas Augustas leido Smolensko žemių teisėjui Kuliešai Pakalnių dvare ruošti 4 metinius prekymečius. 1762 dv. Antanas Kulieša prie vieškelio iš Utenos į Alantą pastatė medinę šv. Trejybės vardo bažnytėlę, kurios vietoje 1907 m. pastatyta didelė bažnyčia. Dvaras, o vėliau miestelis, įsikūrė arti Pakalnių piliakalnio, kuris buvo lietuvių kovų su Livonijos ordinu vieta. Sakoma, kad pilį pastatęs kunig. Utenis. 1774 m. dv. buvo 20 kiemų. XIX a. pab. Antano Kuliešos sūnus Mikalojus Utenos vls. priklausiusiame Pakalnių dvare turėjo 400 deš. žemės, 1200 ha miško. 1923 m. buvo 5 sodybos, gyveno 36 žmonės. Dvaras išliko iki 1940 m

Antanas Gasparaitis

Paneveržys. Palivarkas buvo Kuktiškių vls. Prie Krašuonos intako – Neveržėlio upelio. 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje nurodoma, kad pagal kapitulos privilegiją Juozapui ir Petrui Valickams reikia mokėti 37 zlotus ir 15 grašių. Minimas dv. Artmonas. Išlikusi didelė kūdra, parko liekanos. Arti Biliakiemio-Kuktiškių vieškelio išliko Paneveržio kaimas, kuriame gimė Lietuvos savanoris, karo invalidas, rašytojas Pranas Daunys.

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas

Pastrupis. Dvarelis. 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje nurodyta, kad Pastrupio dv. nuomoja Kristupas Bartaševičius iš miestelio.

Gediminas Isokas 

Pašuknis. Dvarelis. Pagal 1731 m. inventorių priklausė Buitūnų vaitijos Kuktiškių dv. Valdė 2 valakus. Žemė laisva.

Gediminas Isokas

Paviešiai. Palivarkas (sodyba). Buvo XIX a. 1876 m. minimas vs. Dabar išnykęs.

Gediminas Isokas

Pažuvintis. Dvarelis. Pagal 1731 m. inventorių priklausė Buitūnų vaitystės Kuktiškių dvarui. Priklausė 8 val. nedirbamos žemės. Minimos penkios pirkios. Likęs Pažuvinčio vs. (Utenos sen.).

Gediminas Isokas

Peikiškės. Dvarelis. Dalis Bajorų k. esančio Tauragnų sen. iki Pirmojo pasaulinio karo buvo vadinama Peikiškių (Ožkingalio) dvareliu. Čia gyveno bajorai.

Gediminas Isokas

Petkūniškis. Palivarkas buvo dabart. Saldutiškio sen., netoli Strokinių k. (anksčiau Linkmenų vls.). 1889 m. jį valdė Juozapas Drazdovskis (100 deš.). Prieš tai jis buvo Beluckių. Jį išparceliavus, žemę įsigijo valstiečiai iš Strokinių, Stripeikių k.
Iki šiol išliko mūriniai pastatai: namas, tvartas, daržinė.

Antanas Gasperaitis

Politiškės. Dvarelis. Buvo nuo XVIII a. iki baudžiavos panaikinimo. Dabar išlikęs Politiškės k. Tauragnų sen.

Gediminas Isokas

Prūsokiškiai. Paliv. plento Utena – Kuktiškės dešinėje pusėje 8 km nuo Utenos XIX a. priklausė Utenos par-jai ir buvo prie Vyžintos ež., valdomas Aleksandro Boženc-Jaloveckio, užsiėmusio žuvininkyste, miško medžiagos prekyba. Vėliau dv. valdė Asmalai, Bareišiai, Kiauliupys. Buvo 27 pirkios, 164 gyv., 35 valakai žemės, 14 valakų miško.

Antanas Gasperaitis

Pūčkoriškiai. Dvaras Kuktiškių vls., 7 km nuo Kuktiškių, prie plento į Švenčionis (dabar Saldutiškio sen.). 1644 m. Vilniaus vysk. Abraomas Vaina raštu Kuktiškių klebono išlaikymui ir statomai bažnyčiai dovanojo 40 kiemų iš Pučkoriškių palivarko. XVIII a. Pūčkoriškiai buvo kaimiškoji apygarda, apėmusi porą dešimčių kaimų – Vajelių, Paąžuolių, Pagelbiškio, Dryžių, Napriūnų, Stasiūnų, Vidžiūnų, Mintaučkių, Aviniškio ir kt. Dv. turėjo apie 500 gyv. su turtu, priklausė keli užkaboriai: Panatrytis, Pavyžintys, Salinė, Sidoriškis ir kt. (dalis jų įeina į Molėtų raj., kiti vietovardžiai išnykę).

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas

Purviniškis (XIX a. – Purveniškis). Dvaras buvo Kuktiškių par-joje. 1737 m. inventoriuje minimas Purviniškio dv., turėjęs 470 valako. Dv. valdė Dobkevičių, seniau Ciemnolonskių šeimos. Į kaimiškąjį dv. plotą 1883 m. įėjo: Biliakiemis (Boliakiemis), Kačiūnai, Paneveržys (Poneviežis), Gimžiškės, Liepiniškės, du Rudokiškio k., o taip pat Polosodžiaus, 4 Šlapių ir Gryniškio užkaboriai – iš viso 237 laisvi revizoriniai ir 222 dvarui priklausę žmonės.

Antanas Gasperaitis

Pusbėdis. Palivarkas. Pasakojama, kad caro laikais vienam didikui caras už pasižymėjimą kare iš trijų dv. atvežęs po gabalą žemės ir paklausęs, ar gana. Tas atsakęs – pol bedy (pusė bėdos). Nuo to ir atsirado pavadinimas. 1887 m. paliv. priklausė Julijai Drazdovskai. Buvo 224 deš. ir 750 sieksnių žemės. 1904 m. paliv. paveldėjo Aleksandras ir Jonas Drazdovskiai. Jie gyveno Varšuvoje, paliv. nuomojo. 1899–1903 m. jį nuomojo prof. K. Pakšto tėvas. 1935 m. Pakštas su žmona atsilankė Pusbėdyje. čia praėjo jo vaikystė. Likunčių k. gyv. Jonas Skrebė, grįžęs iš Rusijos, dalyvavęs Rusijos – Japonijos kare, 1911 m. nupirko iš A. ir J. Drazdovskių 98 ha žemės ir miško už Gaižiūnų k. Kita žemė jau anksčiau buvo parduota. Mišką jis pardavė. 1923 m. palivarko trobesius, apie 100 dekoratyvinių medžių ir vaismedžių išvertė viesulas. Jonas Skrebė atstatė visus pastatus, išskyrus kumetyną. Vedė Satarečiaus k. gyv. Oną Kaunelytę, išaugino sūnų ir 2 dukras – Bronę ir Valeriją. Antrojo pasaulinio karo metu traukėsi į Vakarus, tačiau, tikriausiai, žuvo.  Jono Skrebės namuose buvo Pusbėdžio prad. m-klą, o ją iškėlus – gyvenamas namas perkeltas į Sudeikius. Kiti trobesiai nugriauti.

Gediminas Isokas

Valerija Juodienė (Skrebaitė)

Pušynėlė. Palivarkas, esantis už Medenių k., priklausė Jotaučių dv. 1869 m. ten gyv. Jurgis ir Mykolas Taruliai. 1907 m. iš Peterburgo grįžęs Martynas Velutis iš paliv. nupirko 110 ha žemės, atnaujino pastatus. Vėliau Pušynėlė atiteko jo palikuoniui Juozui Velučiui. Prie Pušynėlės įvyko sukilėlių ir caro žandarų kautynės.

Antanas Gasperaitis

Radeikiai. 1774 m. palivarkas prie plento Utena-Zarasai, priklausė Utenos dv. (dabar Daugailių sen.). Valdant Juozapui Kušalevskiui, buvo 7 kiemai, malūnas, karčema, veikė žydo Esalio plytinė. 1923 m. – 67 gyv. Toje vietoje dabar Radeikių kaimas.

Antanas Gasperaitis

Radišava (XVIII a. Radišauka). Dvaras buvo už Kuktiškių tarp miškų. Jį valdė Horodeckis, XX a. – Nagėnai. Tebėra senas gyv. pastatas, turėjęs ornamentuotų koklių krosnis. Išliko liepų alėja. Šiuo metu Radišavoje yra AB „Utenos alus“ poilsio namai.

Antanas Gasperaitis

Ramoškėnai. (Ramoškonys). Palivarkas buvo kairėje plento Utena-Švenčionys pusėje (4 km nuo Utenos). 1671 m. buvo 4 gyv. 1731 m. Ramoškėnų dv. priklausė Ostreikai. 1774 m. buvo 14 kiemų. 1853 m. Ramoškėnų savininkas buvo Romualdas Stachovskis. Jo šeima iš 7 asmenų ir 22 samdiniai. 1869, 1871 m. – Evelina Stachovska. 1889 m. žemvaldžių sąrašuose Ramoškėnų dv. savininku įrašytas Tadeušas Stachovskas, Romualdo sūnus, turėjęs 186 deš. žemės. Vėliau dv. įrašytas Romaškanų pavadinimu ir jo valdytojas Kaz. Marcinkevičius. Dv. tarnai buvo vietiniai lietuviai. Vienais metais 30 žmonių. Tarpukario m. Ramoškėnus turėjo Antanas, vėliau jo sūnus Zigmas ir šio vaikai Graužiniai. Buvo dar senas medinis, apleistas gyv. namas, kūdra, ūkiniai pastatai. Graužiniams pasitraukus, viskas sulyginta su žeme. Beliko pora grupelių arti dvar. sodintų klevų, tarp kurių buvo medinių kryžių. Tikėtina, kad dv. pavadintas senolio Romo Ramoškos vardu, o šalia esantį Pavyžinčio k. žmonės pavadino už šio dv. esančiomis Ažudvarėmis.

Antanas Gasperaitis

Rašė (Rešė). Dvarelis buvo šiaurinėje Utenos miesto dalyje su vandens malūnu ant Rašės upelio, turėjo dviaukštį mūrinį gyv. pastatą su kolonomis. 1869 m. pirmąsyk jis paminėtas kartu su Silv. Paragio šeima ir lietuviais tarnais – Bernotu, Mitalu. 1892 m. Rašės dv. valdė Kazys ir Antanas Kazlauskai, Konstantinas Katinas (85 m. amž.). Vėliau dv. atiteko jo sūnui Kazimierui. 1897 m. buvo 7 šeimos su 42 gyv. Dar Rašėj žemės turėjo Justinas Markevičius, kurio sūnus Jonas vėliau čia, prie Rašės, ir Utenoje turėjo namus. Dv. rūmai po karo perstatyti į dviaukštį komunalinių butų namą.

Antanas Gasperaitis

Saldutiškio dvarasSaldutiškis (anksčiau Sygudiškis, tarm. Šilgutiškis, Sundutiškis). Dvaras iš unijinės Lietuvos laikų. 1890 m. Sylgutiškiu vad. dv. turėjo kaimiškąjį rajoną su gana vienas nuo kito nutolusiais kaimais: Antalameste, Krivasaliu, Plaučiškėmis, Trinkūnais, Pakieveniu, Pavyžinčiu, Varniškiu, Vilkolakiu, su 59 žmonėmis. Saldutiškio centras buvo tarp Aiseto ir Lamėsto ežerų, prie kelio į Labanorą. XIX a. dv. savininkas Boleslovas Jaloveckas buvo Valstybės Dūmos atstovas, karo inž., pasodinęs didelį parką su retais medžiais. Jo sūnus Mečislovas – diplomatas, baigęs mokslus Peterburge, Vokietijoje gavęs agronomijos dr. laipsnį. Jaloveckas pastatė gražius rūmus, ūkinius pastatus. Jaloveckiai Saldutiškį nupirko išvaržius Kuktiškių dvarą 1923 m. Į Labanoro pusę už miestelio išliko dv. kapinės su Jaloveckių paminklais. Po Nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. dv. rūmuose įsikūrė Linkmenų vls. v-ba, vėliau m-kla. Rūmai šviesiai dažyti, su 30-čia kambarių, Jalovevckų giminės herbu. Be jų išliko dv. kluonas, H formos tvartas, arklidės, ant dv. klėčių pamatų buvo pastatyta bažnyčia. Liko ir parko fragmentų.

Antanas Gasperaitis

Salelės. Palivarkas. 1853 m. čia gyveno Juozapas Gaidamavičius. Palivarke 9 gyv., 3 iš jų – samdiniai. 1897 m. buvo 4 šeimos (33 gyv.)

Gediminas Isokas

Samuvka. Palivarkas. 1889 m. Gaižiūnų dv. savininko kapitono Nikolajaus Čižikovo paliv. su 100 deš. žemės.

Gediminas Isokas

Sarakalnis. Dvaras, kuris buvo prie kelio iš Lamėsto į Kirdeikius (pusiaukely, kairėje), anksčiau Labanoro vls., dabar Saldutiškio sen. 1890 m. jis priklausė Kuktiškių pono Franko dvarui, 1864 m. valdytas dv. lenko Uzemblos, gyvenusio Lenkijoje. Jo valdiniai buvę žiaurūs, kankindavę ir net žudydavę baudžiauninkus. Vėliau pono sūnus įsakęs kankinių atminimui dv. centro žemės kampuose pasodinti klevų gojelius su kryžiais (gojeliai išlikę). Tebėra platus dv. pastato galas su langinėmis, labai senų liepų alėjos. Šio a. prad. Sarakalnį buvo nupirkę tauragniškiai broliai Anupras ir Kazys Gaiveniai, vėliau sodyba atiteko jų vaikams, kurie ten tebegyvena. Arti būta gražaus ąžuolų miško, vadinamo Giria. Artimiausi kaimai – Plaučiškės ir Ripaičiai. 

Antanas Gasperaitis

Sirutėnai. Dvaras, buvo kairėje kelio Utena-Sudeikiai pusėje (3 km nuo Utenos) 1774 m., valdant Tomui Lapui, buvo 12 kiemų. Valdant Karoliui Naborovskiui (1889 m.); buvo 650 deš. žemės. Arti dv. buvo 1861 m. statyta koplyčia. 1890 m. dv. įrašytas Viktorijos Dubelevskos iš bajoriškosios Lapų (Lapp) giminės vardu. Kitur Lapų koplyčios statymo data – 1780 m. Dv. priklausė Garneliai, Juškėnai, Padbuožė, Pakalniškis, net Griūčių užkaboris (Juodiškės). 1853 m. Sirutėnus valdė Konstancija Pomarnacka su seserimi Eleonora Čytova. Tuomet dv. buvo 32 gyv., 29 iš jų – samdiniai. Uriadninkas (policininkas) M. Šmatavičius. Buvo lenkų ir lietuvių tautybės, šeimynykščių (Sargūnas, Katilius, Paragys, Žiedas, Patalauskas, Mackus, Rėza). XIX a. iš ponios Dubelevskos valstiečiai prie Sirutėnų savavališkai pasiėmė 30 deš. žemės. Po teismo, nutarusio jai grąžinti dv., kilo gaisras, atnešęs 25 tūkst. rb žalą. 1882 m. ji pardavė dv. užkaborius: Padbuožės – Martynui Juodžiui, prie Griūčių Gabrieliui Gasperavičiui. 1871 m. Sirutėnų dv. savininkai Jonas Dubilevskis su minėta žmona Viktorija bei Povilas Puzinovskis, o 1881 m. – tik pastarasis. 1892 m. nė vieno iš jų nebebuvo, o įrašytas Justinas Komarovskis. 1889 m. Sirutėnų dv. valdė, jį pirkęs, Juozapas Žadeika – pirmas dv. lietuvis. Jis pirkęs iš Lapų (Lopų) kartu su Leonardu Aleksandravičium. Lapai turėjo malūną, kuriame 1897 m. buvo užregistruoti 6 žmonės. Prieš juos dv. gyvenę Komarovskis ir Puzinovskis buvo ūkvedžiai. 1923 m. dv. Sirutėnuose buvo 44 gyv. 1897 m. dv. gyveno 9 šeimos (41 gyv.). 1910–20 m. veikė spirito varykla. Greta Sirutėnų buvusį palivarkėlį tuomet dar nupirko Kondratavičiai.Ūkinių pastatų rūmų dvaravietėje nebeliko, išskyrus altaną, kur buvusi ponų biblioteka. Dabar ten dail. Valentino Šimonėlio darbų, senienų, varpų kolekcija. Dv. netoli Išdago ež. Čia buvusi ūkio gyvenvietė.

Antanas Gasperaitis

Sirutiškis. Dvaras buvo Užpalių sen. XIX a. vid. Utenos vls. Vyžuonų par-joje ir priklausė dvarininkams Kybartams. 1889 m. sąrašuose įrašyta Michalina Kybartienė valdė Sirutiškį ir Kušnieriūnus, turėjo 370 deš. žemės (beveik vien dirbamos). Vyžuonų keliu važiuojant iš Užpalių pro Gaižiūnus, pasiekus Sirutiškio k., ten galima rasti didelius mūrinius dvaro rūmus. Dvaro valdytoja Kybartienė buvo žydė, vėliau ištremta. Sūnus teisininkas pasitraukė į Vakarus. 

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas

Sirvydžiai. Dvaras. XIX a. buvo Tauragnų dvar. Puslovskių nuosavybė. Gyveno rusai, atgabenti vietoj lietuvių ištremtų už 1863 m. sukilimą. Buvo degtinės varykla. Puslovskiams priklausė ir čia esantys Minčios miškai su Minčios paliv., malūnu, indų liejykla, Narutiškio ir Minčiakampio palivarkai. Iš viso 1158 deš. dirbamos, 204 deš. nedirbamos, 129 deš. miško. Sirvydžiuose stovėjo ir sentikių cerkvė, pastatyta 1859 m. Gražią šio krašto gamtą poemėlėje ,,Sirvydžių miškas“ aprašė poetas Jurgis Žalvarnis (kun. J. Tilvyti

Antanas Gasperaitis

Spitrėnai. Palivarkas plento į Zarasus dešinėje pusėje, priklausė. Utenos dvarui, buvo dovanotas smolenskiečiams Anforovičiams. 1774 m. buvo 16 kiemų. XIX a. valdė Maleckai. 1853 m. – Aleksandras Kšickis, Leopoldas Višumirskis, Juozas Buterlevičius. 1866 m. du Spitrėnų valdytojai – Jonas Dubinskis ir Romualdas Maseckas. Abu – dvarininkų luomo ir turėjo po 10 atskirų šeimų. Buvo ir ūkio ekonomas Lepoldas Višumirskis. 1884, 1892, 1897 m. įrašytas Ksaveras Baleiša (Boleišo) su sūnumi Jonu, vėliau valdžiusiu šį palivarką. 1897 m. čia gyveno 2 šeimos (13 gyv.). 1917 m. J. Baleiša padovanojo naujai kuriamos parapijos bažnyčiai 10 ha sklypą. Jis buvo vedęs Tauragnų dvarininkų Gineičių dukrą. 

Antanas Gasperaitis

Stanėnai. Palivarkas. 1853 m. čia gyveno Tadas Prūsokas, Agota Lisovska ir Adelbertas Trumpickas. 

Gediminas Isokas

Staškūniškis (Daškūniškis). Dvaras buvo 2 km į Š nuo Daugailių. Kadaise jį valdė Daugėla (Dovgiallo), todėl jo vardu ir buvę pavadinti Daugailiai. Dv. ir kaimą skyrė Daugailių piliakalnis. Kadangi Daugailiai minimi nuo 1254 m. (nuo 1745 vad. miesteliu), jo vardu negalėjo būti pavadinti, nes Daugėla Staškūniškio dvarą esą valdęs tik unijiniais laikais. Kol nebuvo bažnyčios, Daugailiai priklausė Dusetų par-jai. Arti dv. ėjo Kauno-Daugpilio kelias, vėliau – plentas. Saškūniškio ir Daugailių žemes XVIII a. valdė Radvilai, ant piliakalnio pastatę pirmąją bažnyčią. 1831 m. sukilėlių būrio vadė E. Pliaterytė Daugailių stotyje pasikeitė arklius. 1863 m. Staškūniškio dv. valdė rusas Melnikovas, ūkvedžiu dirbo vienas iš sukilimo vadų dusetiškis Kaz. Lukošiūnas. Jo sukilėliai 1863 05 20 užėmė Staškūniškio dvarą. Tarp sukilėlių buvo ir Staškūniškio dv. tarnas Petrauskas bei kt. daugailiškiai. Dv. rūmai stovėjo ant aukšto Indrajo ež. kranto. Dv. žemėje buvo randama akmens, geležies, senų žalvario dirbinių, monetų. Vėliau Daugailių dv. valdė Čižai. Dar Melnikovo valdymo metu pragertas dv. virto paliv., kuris XIX a. pab. padovanotas Durnovams. 1889 m. žemvaldžių sąrašuose Staškūniškis įrašytas Marijos Durnovos vardu (392 deš.), o Nikolajus Durnovas, Novoaleksndrovsko (Zarasų) aps. maršalka, valdė Vijeikių su dv. 73 deš. žemės. Taip dv. įsigalėjo maskoliai. XX a. Staškūniškio paliv. nupirko Vitkai, įkūrę čia 3 vs. Čia gimė prof. Balys Vitkus. Po Antrojo pasaulinio karo Staškūniškis buvo galutinai sunaikintas, gyv. namai nuvežti į Daugailius.

Antanas Gasperaitis

Suoleliai (Saleliai). Palivarkas, buvo Utenos par-joje (dabar Utenos sen.) prie plento į Kuktiškes (kairėje pusėje), XVIII a. priklausė Kuktiškių dvarui. 1853 m. Suolelių paliv. turėjo Juozapas Gaidamavičius, 1881 m. – Kaz. Kaušyla, 1869 m. – Feliksas Cibas su žmona Tekle, sūnumis Justinu, Jonu, Antanu ir Raimundas Katinas su žmona Barbora, sūnumis Juozu, Vincu, Kaziu, Pranciškum, Jokūbu. Abudu turėjo po tarną. 1885 m. Suoleliuose gyv. Ant. Dlugoborskis. Lietuviai savininkai buvo dingę. Po sukilimo čia buvę atkelta Pavolgio burliokų. Suoleliuose jie pastatė cerkvę, karčemą, turėjo kapinaites, iš lietuvių vogė arklius, tarp jų kildavo muštynių. Prie Suolelių, į Asmalų pusę, šile išlikusios akmenimis apdėtos kapinaitės, o kitoj kelio į Kuktiškes pusėj, kalvelėje – senkapis, kur yra likęs paminklas aukštam caro armijos karininkui. Paliv. vietoje likę senų medžių. Sodyboje tebegyvena Katinų palikuonys. Kadaise iš Asmalų persikėlę, Suolelių ūkį buvo pirkę teologijos dr. J. Bakšio tėvai.

Antanas Gasperaitis

Sūngailiškis(Songailiškis). Dvaras (Leliūnų sen.), anksčiau priklausęs Vyžuonų vls., dešinėje plento Utena-Ukmergė pusėje. 1890 m. Sūngailiškio paliv. – buvo Makarskų nuosavybė. Valdė ir dv. Čapskai. 1889, 1902 m. Sūngailiškis, vadinamas dvaru, priskirtas Debeikių vls. dv. Julijonui Makarskui su 297 deš. žemės. Jis palaidotas Leliūnų kapinėse (išlikęs aukštas paminklas). 

Antanas Gasperaitis

Šavašai. Palivarkas, buvo Daugailių par-joje, kairėje plento į Zarasus pusėje. XIX a. jis priklausė Antalieptės vls., buvo 65 deš. žemės, ežerėlis. Šavašus paliv. įsigiję medicinos dr. Vl. Kviklio tėvai. Išliko medžiais apsodinta alėja.

Antanas Gasperaitis

Šilinė (arba Piliakalnis). Palivarkas buvo Utenos par-joje. 1853 m. gyv. Silvestras Mikulėnas, Justinas Grigas. Kitame name – Kostė Bernotienė, 1892 m. – Kazimieras Žulys su šeima. 1897 m. buvo 7 šeimos (25 gyv.). Yra išlikęs 1847 m., paliv. planas, kada paliv. žemės prie Utenos dv. kartu su Grybeliais, Nemeikščiais, Kauliniškio užkaboriu atiteko dv. grafui Jeronimui Strutinskiui. Vėliau Šilinė išdalyta ūkininkams. Po karo įkurta kelių remonto bitumo bazė.

Antanas Gasperaitis

Šlapės. Palivarkas. Minimas 1774 m. seimo dokumentuose. Valdė Daunoravičius. Išlikęs Kuktiškių sen. priklausantis kaimas.

Gediminas Isokas

Šnieriškės (XIX a. Šnariškės). Dvaras buvo kairėje plento į Kuktiškes pusėje, 6 km nuo Utenos sen. Pro dv. ežerėlį nuo šio kelio vedė senų klevų alėja. Prie didelių medinių gyv. namų buvo raudonplyčiai vartai. Dideli akmeniniai klojimai, tvartai ir šis namas buvo sunaikinti po karo. 1774 m., valdant Lapai, buvo 20 kiemų. 1853 m. paliv. buvo 16 gyv., 19 iš jų – samdiniai. 1866 m. Utenos kleb. Ad. Vyšniauskas, aprašydamas Šnieriškių dv., paminėjo 61 metus turintį poną Aleksandrą Kšickį (Krzycki) su 33 m. žmona Hana. 1889 m. jau Elenos Kšickos valdose buvo 374 deš. žemės. Ji dar šeimininkavo 1881, 1885, 1890 m. Surašymų metu buvo maždaug po 15–20 svetimų, ir vietinių darbininkų: Didžiapetrių, Pampuškų, Žulių. Šios ponios Hanos vardu vėliau buvo pavadintas šio dv. Galinavos vs. Netoli Šnieriškių dv. Aleksandro Kšickio brolis Ignacijus turėjo Kryželių dv. Šmėriškių dv. poniai nusigyvenus, buvo parduoti paliv. bei užkaboriai (pvz., Paraudė – Asmalų Bakšiams), ir ji, turtingesnių apl. ūkininkų sušelpta, iš Šnieriškių išsikėlė. 1892, 1897 m. dv. centrą, pavadintą Šnariškėmis, valdė lietuvis Jonas Vitkus. 1897 m. buvo 2 šeimos (19 gyv.). Vėliau dv. nupirko griūtiškis Antanas Araminas, o jam mirus, perėmė jo sūnus Kazys. 1915 m. Šnieriškių dv. pastate buvo atidaryta prad. m-kla, kurioje dirbo žadvainiškis Pulgis Lumbys, čia mokėsi prof. kun. A. Liuima, dail. P. Gasparonis. Po karo dv. namuose kelis m. veikė Šnieriškių septynmetė m-kla.

Antanas Gasperaitis

Švobiškės. Dvaras. 1873 m. šiam dvarui priklausė Juodiškės k., dabar esantis Kuktiškių seniūnijoje.

Gediminas Isokas

Taukeliai. Palivarkas (Daugailių sen.) buvo kairėje plento Utena-Zarasai pusėje. Netoli Taukelių kaimo išliko senos kapinaitės su ponų Kozielų giminės koplyčios liekanomis. Jose palaidotas Taukelių dv. savininkas medicinos dr. Jokūbas Šimkevičius. Jam pastatytas S. Karanausko stogastulpis. J. Šimkevičiui Taukeliai atiteko paveldėjimo keliu. Seniau Taukeliai buvo Kozielų nuosavybė, priklausė Sudeikių apylinkei. Kol ten nebuvo bažnyčios, Kozielos melsdavosi Taukelių koplyčioje prie įtaisyto altorėlio. Taukelių paliv. vietoje belikę vienas kitas senas medis. Dvarvietės kaiminystėje gimė kult. veikėjai Antanas ir Mečys Valiukėnai.

Antanas Gasperaitis

Tauragnai. Tai vienas seniausių ir didžiausių dvarų, o pati vietovė buvo vadinama Tauraginais. Tauragnų dv. buvo gražioje kalvoje prie Labės ir Tauragno ežerų. Dv. žemės plotas šaltiniuose nurodomas nevienodas, nes dv. aplinkui turėjo daug kitų valdų. ,,Slovnik geograficzny“ mini, kad Puslovskiai turėjo 8049 deš. žemės. Matyt, ne vien Tauragnų dvare Kauno gub. žemvaldžių sąraše Tauragnų, Sirvydžių ir Narutiškio bendras plotas, kurį 1889 m. valdė Zigmantas Puslovskis, Vladislovo turėjo 1491 deš. žemės. Senovėje Tauragnų pilis ir dv. priklausė Vilniaus vysk. (Jogaila Tauragnus užrašė steigiamai Vilniaus vyskupijai). Yra išlikęs Tauragnų dv. inventorius, kuriame rašoma, kad dv. Tauragnuose, Šeimatyje, Gateliuose, Untilgėje, Kubiliuose, Juknėnuose, Kalviuose, Daunoriuose, Pilkeniuose, Minčioje turėjo smuklių. Okupavus Lietuvą Rusijai, Tauragnų dv. buvo nusavintas, nes 1861 m. valstiečiai, dėl sunkaus lažo, valstiečiai sukilo prieš ponus. Juos numalšino rusų raitelių eskadronas. Čia negyvenusio grafo Puslovskio žemes tvarkė įgaliotiniai. XIX a. pab. įgaliotiniu buvo Dobžanskis, gyvenęs netoli Austrijos sienos. Dvarui priklausė nemaža paliv. (Paakmenės, Musteikių, Jauniškių ir kt.). Apie 1860 m. Puslovskis mirė. Bajorų Globa jo dv. pavedė tvarkyti administratoriams lenkams, kurie ėmė žemę nuomoti, pardavinėti, engė, girdė baudžiauninkus. Tauragnų dv. buvo dideli spirito ir alaus bravorai. Apie 1880 m. Tauragnų dv. nupirko Karolis Gineitis, Petro sūnus, prieš tai įsigijęs Paakmenės paliv. (100 deš.). Jam mirus, dv. paveldėjo jo sūnūs Antanas ir Pranciškus. Tai lietuviai, patriotai (žiūr. „Personalijos“). Abiejų brolių gyv. pastatai buvo atskiri, mediniai, lietuviškos architektūros. Ūkiniai pastatai buvo išlikę iš Puslovskio laikų. Antano Gineičio namuose veikė mergaičių m-kla. Gineičių šeimos nariai, ypač jaunoji karta, daug pasidarbavo Lietuvos labui. Okupacijų metais Tauragnų dv. pastatai buvo sunaikinti. Gineičiai išvežti. 1990 m. buv. dvaro sodyba atkurti ėmėsi Pranciškaus vaikaičio Rimo Gineičio šeima.

Antanas Gasperaitis

Utena. Dvaras. Kaip ir gyvenvietė, taip ir dvaras, yra vieni seniausių Lietuvoje. Sritinio kunig. Daumanto ir Utenos paminėjimas siekia XIII a. vid. (1261). Ten, kur apie 1280 m. buvo pilis – ant Narkūnų piliakalnio – Utena neišliko. Dv. ir miestelis kūrėsi Krašuonos , Viešos ir Utenėlės upių santakoje. Dv. įsikūrė arčiau Krašuonos upės, o miestelis į vakarus nuo jo . Jau XV a. feodalų žemę (domeną) dirbo lažiniai valstiečiai. Šimtmečiu vėliau, ėmė kurtis paliv. Kai XV a. Utena tapo pilies sen. ir kai po Livonijos karų pilis buvo sunaikinta, dabartinėje vietoje išaugo Utenos dv. ir vls. centras. Utenos dv. priklausė Didžiojo kunig. Aleksandro stalui. Dv. valdytoju buvo paskirtas kunig. Mykolas Glinskis. Atsirado valdovinis dv. su miesteliu, kuris atsiskyręs nuo valsčiaus. Mokėjo šiam dv. atskirus mokesčius. Valdant Joachimui Bielskiui, dv. pastatai buvo skurdūs, priklausė Utenos seniūnijai. Pirmasis seniūnas buvo Jonas Liutaveras Chreptavičius. Valdovinį dv. valdė apie 15 vietininkų. Dv. ir miestelis priklausė valdovui, kuris ir skirdavo vietininkus. Kai valdovo ižde trūkdavo pinigų, dv. įkeisdavo didikams. 1518 m. Utenos dv. su miesteliu ir vls. žmonėmis, kaip užstatas, buvo perduotas didikui Grigaliui Astikui. Po metų – Albertui Goštautui, kuris, tapęs Vilniaus vaivada, gavo nurodymą, kad karališko Utenos dv. jo sklypus ir tarnus parduotų kunig. Andriui Masalskiui. Nuo 1527 m. dv. valdė Motiejus Miknavičius, Aleksas Paulavičius ir kt. 1522 m. Didysis Lietuvos kunig. Utenos bažnyčiai paskyrė žemės iš Utenos ir Užpalių dvarų. Po švedų, vėliau po rusų antplūdžių, XVIII a. pr. Utenos dv. seimų nutarimu buvo perduoti rusams smolenskiečiams. Nuo XVIII a. pab. Utenos dv. su 3000 deš. žemės perėjo į privačių dvarininkų Strutinskių rankas. Vilniaus univ. bibliotekoje esančiame 1596 12 31 Utenos dv. inventorizacijos akte, surašytame po pono Joachimo Bielskio valdymo dv. perduodant A. ir M. Cikauskams, rašoma, kad dv. labai apleistas: priemenės be durų, be vyrių, dideli langai be stiklų, be langinių, tokios ir šoninės (kamarėlės). Prie mažesnio namo rūmai su dideliu valgomuoju, penkiais berėmiais langais, kitame – virtuvė, bravoras. Trečias tuščias namas su bedure priemene. Pastatai mediniai, patinkuoti. Duonos kepyklėlė juoda krosnim, bedurė, netoli jos – arklidė, dvi klėtys – tuščios. 1667 m. seimo reikalavimu Utenos dv. su vls. perėjo į rusų atėjūnų rankas, po jų – lenkų dvarponiams. Vystėsi baudžiavinis ūkis, kraštas skurdo, o dv. paliv. vis augo. Žygimanto Augusto reformos metu (XVI a.) Utena su apl. buvo priskirta Vilkmergės (Ukmergės) pavietui. 1774 m. Utenos, Noliškio ir Dičiūnų dv. priklausė 150 valstiečių ir 8 šlėktų kiemai. 1731 m. ivyko Utenos dv. dalybos tarp A. Bilevičiaus ir Strutinskio. XVIII a. visą Uteną, sudegino švedai, po to kilo badas, maras. 1853 m. dvare buvo 26 gyventojai, 18 iš jų – samdiniai. Aleksandras Lučka – dvaro įgaliotinis, Anupras Šlepetys – valdytojas. 1855 m. dv. atiteko į privačias Pilsudskio rankas. Utenos par-jai priklausė ir Suginčiai su apl., o maršalo Juozapo Pilsudskio motina gyveno dvare. Rašoma, kad jis gavo žemės su 768 baudžiauninkais uteniškiais. Vėliau jis Uteną dv. perdavė Kriauzei, žiauriam vokiečiui. Kriauzei 1853 m.–1861 m. Utenos dvarą valdė Aleksandras Lučko. Matyt, Kriauzė čia negyveno, o turėjo dv. valdytoją. Kriauzių tuo metu dar būta ir Obelių dvare. 1856 m. rudenį Utenos dv. baudžiauninkai sukilo prieš Kriauzę. Jiems vadovavo Bizokas, Katilius, Postelis. Nepadėjo ir pasikviesti žandarai. Po skundų, Utenoje įteiktų pravažiuojančiam carui, Kriauzė buvo atleistas. 1861 m. panaikinus baudžiavą, k. atsiskyrė nuo dvaro. Buvo sudaromi nauji žemių planai (yra 1864 m. Utenos, Rašės, Utenos, miestelio planas, išlikęs CVIA). 1881 m. surašant Utenos par-ją Utenos dv. įrašytas 65 m. Aleksandras Balcevičius su 36 m. žmona Teodora ir 4 vaikais.Naujasis ponas atvykęs iš Gaidelių dvaro. Jis buvo plento Kaunas-Daugpilis darbų rangovas, pastatęs tebesančius raudonplyčius, dviaukščius dv. rūmus, ūkio pastatus, užveisęs sodus. Jis buvo medžioklių mėgėjas, laikė daug kurtų. Jam mirus (kapas Utenos par-jos kapinių centre), dv. ilgokai valdė žmona Teodora. 1883 m. Balcevičių dv. vyko darbininkų streikai. Buvo bylinėjamasi ir dėl teisės į Ąžuolijos ganyklas. 1892 m. Utenos par-jos knygoje įrašyta Teodora Balcevičienė su sūnumis Aleksandru, Teodoru ir dukra Teodora, valdžiusi 3000 deš. žemės su Ąžuolijos miškais, paliv., užkaboriais. Ponai nemažus gabalus žemės skyrė savo vaikams – atsirado jų vaikų paliv.: Aleksandruvka, Teodoruvka, Januvka. 1897 m. dv. gyveno 26 gyv. Iki šių dienų išliko prie pat dv. buvęs kumetynas (vėliau ubagynas), prie kapinių ir dv. – senos liepos, prie kurių stovėdavę loviai baudžiauninkams plakti. Liko tvartas, klojimas. Neseniai nuversti raudoni dv. vartų stulpai, buvę prie pat dabartinės Špokinės. Šiuos dvaro rūmus Pirmojo pasaul. karo metais buvo užėmę vokiečių, rusų ir lietuvių kariuomenės, po to įsikūrė ,,Saulės“ g-zija. Buvo nuverstos rūmų kolonos, sunaikintos barokiškos puošmenos frontone. 1925 m. Utenos dv. buvo išparceliuotas galutinai – Balcevičiams paliktas 81 ha žemės plotas. Išlikusiame didžiuliame parceliacijos plane nurodoma, kad prieš parceliaciją dv. priklausė dar 655 ha, o taip pat po keliolika ha Paraudės, Liaumuškių, Podkiegelių viensėdijose.

Antanas Gasperaitis

Utenėlė. Buv. vyskupų palivarkas prie Utenos dvaro. Priklausė Utenos bažnyčiai. Vėliau, XIX a. – užkaboris, kurį jau 1853 m. turėjo Feliksas Pakalnis, po jo sūnus Zigmantas. Namas buvo virš senų palivarkinių rūsių su skliautais. Rūsiai statyti iš didelių plytų, akmenų, su nišomis šonuose. Šiuos rūsius vadino Utenio pilies rūsiais. Vėliau juose plakdavo baudžiauninkus. Iš Utenėlės kilęs tautosakos rinkėjas, Lietuvos savanoris karininkas Pakalnis.

Antanas Gasperaitis

Užpalių dvarasUžpaliai. Dvaras, prie kurio kūrėsi miestelis, DLK laikais žinomas kaip karališkasis. XIV a. pab. Užpalių dv. vietininkas buvo Astikas. Vėliau jų palikuonys – Radvila Astikas (1442–1477), Mikalojus Radvilavičius (1478–1510), Georgijus Astikavičius (1510–1511), Stanislovas Astikavičius. Po jų – Mikalojus Radvila (nuo 1519), Stanislovas Radvila (nuo 1522), Šimkus Mackevičius (1532–1541), Vaitiekus Junzila (nuo 1542), Povilas Giedraitis (1545–1552), Vaitiekus Jasinskas (1553–1563, Mikalojus Naruševičius (1567–1574), vėliau Sapiegų giminė, Radvilų vaikai. Užpalių dv. su LDK stalu turėdavo atsiskaityti kiekvieną pavasarį. Užpalėnai buvo kunigaikščio dv. darbininkai, todėl dirbo lengviau kaip kituose dv., gyveno pasiturinčiai. Žygimanto Augusto laikais žemę imta dalyti valakais, gyv. kūrėsi kaimuose. 1789 m. dv. buvo 25 gyv. Prieš paskutinį Lietuvos padalijimą imta pardavinėti dv., nes ištuštėjo valstybės iždas. Užpalių dv. nupirko Pranciškus Sapiega. Jo valdžioje Užpalių dv. išbuvo iki 1831 m., kol sukilimų laiku rusai jį nusavino. Dv. žemė buvo išdalinta žmonėms, o jo centrą valdė administratoriai. 1836 m. jie Užpaliuose pastatė vandens malūną. Baudžiava Užpalių dv. buvo panaikinta anksčiau negu kituose dvaruose. Dvarvietėje išliko rūmai (XIX a.), vandens malūnas, 1808 m. fligelis (oficina) – vietinės reikšmės architektūros paminklai.
1663 m. buvo surašyta Užpalių sen. ir dvaras. Važiuojant iš miestelio pusės buvo dideli rūmai su dviem seklyčiom, šoninėm kamarom. Perėjus kiemą – kitas, administracijos rūmas, šalia didelis griūvantis iš molio plūktas namas arba rūmas. Šalia jų – vartai, virš kurių mansarda, prie jų – apgriuvęs namas, akmeninis rūsys, pirtis, šunidė, arklidė, prie upės bravoras, kur buvo patalpa actui ir midui gaminti. Einant į paliv. – nauji skiedromis dengti vartai, prie jų – arklidės, daržinė šienui. Prie Šventosios – palivarkas. Jame dvi naujos daržinės, kairėj pusėj – tvartai, prie upės du svirnai bei klojimas, priešais vartus – kepykla ir sūrinė su pienine. XVIII a., 1705 m. A. Naruševičius, perleisdamas Užpalius Kazimierui Dominykui Oginskiui, surašė dv. inventorių, kuriame dv. pastatai neminimi. 1489 m. inventoriuje surašyti ir dv. valdinių nuostatai: činčo mokėjimai, važiavimai į pastotes, net į Rygą, prekyba su kitais dv., nakties sargybos, mokesčiai ir kt. 1792 m. Stanislovui Augustui Užpaliams suteikus savivaldos teises, jie ėmė tvarkytis kaip laisvas miestas. Tada buvo suteiktas ir herbas. 1796 m. caro įsaku Užpaliai buvo dovanoti Juozapui Poniatovskiui, kuris juos pardavė Pranciškui Sapiegai, ir šis 1802 m. ėmė statyti naujus dv. pastatus. 1808 m. pastatyti tvartai. 1809 m. Pranciškui Sapiegai priklausiusio dv. inventoriuje minima, kad rūmai sudegę nuo žaibo. 1804 m. iš plytų pastatyti nauji rūmai, atgręžti į Šventąją. Išorė pagražinta piliastrais, stogas karnizais, dengtas čerpėmis, su dviem dūmtraukiais. 1833 m. inventoriuje, surašytame konfiskavus dv. iš sukilimo dalyvio Eustachijaus Sapiegos, pastatytas U formos pastatas. Dv. valdytojas čia nebegyveno. 1809 m. liepos mėn. mūro darbai buvo baigti. Plytos ir čerpės buvo gaminamos vietoje. Be gyv. namo minimas abaras (oficina), pastatyta iš akmenų su piliastrais, karnizais, bokšteliais, su dviem butais fligelių galuose. Šis abaras vėliau vadinamas paliv. pastatu. 1809 m. už naujo mūrinio abaro buvo malūnas, statytas iš tašyto medžio, dengtas šiaudais. Naujas mūrinis malūnas pastatytas vėliau, 1836 m. administruojant J. Ptakui. Malūnas 1851 m. buvo sugadintas potvynio . Dabar išlikusį malūną 1877 m. atstatė ukmergietis Anupras Kosarskis. Dar 1809 m. minimi 1804 m. statytas bravoras, klojimas, medinis abaras, senas namas, kalkių degimo krosnis, kita – plytoms ir čerpėms degti. Sapiega pastatė mūrinę ledainę, tvartus, sandėlį, 2 klojimus, iškasė šulinį. Dv. lėšomis jo laukuose buvo mūro tvora aptvertos kapinės. Po 1831 m. sukilimo caro valdžia iš Sapiegų dvarą atėmė, žemę išdalino valstiečiams. Jie buvo atleisti nuo baudžiavos. Dv. rūmuose gyveno savininkų vietininkai, 1863–1914 m. – stačiatikių cerkvės dvasininkai,. 1914–1918 m. kaizerinės Vokietijos kareiviai, 1919 m. – valsčiaus valdyba, 1921–1935 – įsikūrė vidurinė 4 klasių, vėliau prad. mokyklos. Ir po Antrojo pasaulinio karo dv. pastatuose buvo mokyklos. 1836 m. vietoj medinio pastato pastatytas mūrinis. Po 1851 m. potvynių apgriautą malūną nupirko Ukmergės miestietis Anupras Kosarskas, po jo valdė vokietis Holcas, o 1922 m. atiteko AB ,,Mazgas“, iš kurio malūną nusipirko Steponas Pranckevičius. Malūnas veikė ir po Antrojo pasaulinio karo, tiekė elektrą Užpaliams. 1969 m. priklausė buitinio gyv. aptarnavimo kombinatui, vėliau Užpalių kolūkiui. Dabar, kaip ir tvartai – stovi apleistas, nors yra architektūros paminklas.

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas

Vaikutėnai (XIX a. Veikutėnai). Dvaras prie plento į Zarasus (7 km nuo Utenos). 1774 m. valdant Broniškoms buvo 16 kiemų. 1880 m. dv. valdė ponai Reutai (palaidoti Utenos par-jos kapinių centre, prie koplyčios). Dvarui priklausė Degučiai (Skubeikiai), Dičiūnai. 1889 m. dv. turėjo Ona Bortkevičienė. Ji valdė 446 deš. žemės, iš jos 204 deš. miško. Bortkevičiai visoj Lietuvoj paplitę dvar., jų dv. buvo ir prie Zarasų. Anksčiau, 1853 m. Vaikutėnų dv. valdė Domininkas Vildzevičius. Tada dv. gyveno daug vietinių valstiečių – Just. Jodis, Just. Kunigėlis ir kt. Buvo 22 gyv. 17 iš jų – samdinių. 1889 m. vad. Veikutėnų užkabory gyv. Vikt. Jankovskis, 1897 m. Vaikutėnų dv. gyveno 12 šeimų (62 gyv.). Patys dvarinininkai čia negyvenę, nes XIX a. dv. valdė administratoriai: Vildzevičius, Juozas Višomirskis, dv. ūkvedys Vincas Randomanskas, vėliau nupirkęs dv. centrą (80 ha). 1925 m. dv. buvo parceliuotas. V. Randamanskui 1935 m. mirus, ūkį paveldėjo dukra Janina. Tarpukario metais dv. žemę nuomojo uteniškiai, jų tarpe Borisos Huberto tėvai. 1939 m. 40 ha miško buvo parduota žydams. Jonui Randomanskiui, mirus, 1984 m. dv. žemėje ir pastatuose susikūrė Vaikutėnų ž. ū. kooperatyvas. Dv. rūmuose tarpukario metais dar buvo m-kla, vėliau minėto kooperatyvo administracija. Paskui gyv. pastatas buvo nugriautas. Išliko penketas senų mūrinių ūkio pastatų: arklidė, tvartas, jauja, kumetynas, pusiau uždara karvidė, senų medžių.

Antanas Gasperaitis 

Varniškiai. Palivarkas minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje. J. P. Kazimierui Prušakevičiui pagal privilegiją Vilniaus kapitula mokėjo 8 zlotus ir 22 zlotus ir 1/2 grašio činčo.

Gediminas Isokas

Vėlaikiai. Palivarkas priklausė Degučių dv., buvusiam Utenos par-joje. Paliv. XIX a. nupirko Povilas Petrėnas. 1909 08 09 čia suruoštas pirmas vaidinimas.

Gediminas Isokas

Venclovynė (Vaclovynė). Dvarelis (ar Kuktiškių dv. paliv.) buvo 4 km nuo Kuktiškių. Čia yra gyvenusi, o galbūt iš ten ir kilusi, dail. E. M. Andriolio motina Petronelė Gosnievska, turėjusi šį, Andriolio vadinamą Vaclovyne dv., kuriame, kaip jis rašo, dv. salėje ant sienų kabojo Lenkijos karalių portretai. Vėliau Venclovynės savininkas buvo demokratas Petkevičius. XX a. Venclovynę turėjo Sukarevičiai.

Antanas Gasperaitis

Verbūnai. Palivarkas, buvo kairėje plento į Zarasus pusėje, arti Vaikutėnų. XIX a. priklausė Utenos dvarui. Čia buvo 120 ha žemės. 1853 m. Verbūnų paliv. turėjo Marijona Krasauska su keletu lietuvių tarnų ir kumečių – A. Bernotu, Z. Markevičiumi, K. Mikulėnu. 1853 m. paliv. buvo 8 gyv., 6 iš jų – samdiniai. 1897 m. – 2 šeimos (10 gyv.). 1869 m. paliv. prižiūrėjo A. Sagatovskis, 1897 m. V. Bogdauskas. Buvo 2 šeimos (15 gyv.). Tarpukario m. paliv. gyveno Utenos žydas Šternas. Jo žemę dirbo 5 samdomų kumečių šeimos (Aniūkščių, Kazanavičių, Urbonavičių, Griškevičių). Buvo apie 20 arklių, karvių. Vėliau Verbūnus valdė Šterno giminaitis Levioras, kuris vokiečių okupacijos metais buvo sušaudytas. 1940 m. žemė buvo išdalinta valstiečiams. Liko mūrinis ūkinis pastatas, senų medžių.

Antanas Gasperaitis 

Gediminas Isokas

Viešeikiai. Palivarkas, buvęs Užpalių par-joje prie vieškelio į Bikūnus (dabar Sudeikių sen.) XIX a. paliv. Priklausė Keziui. Buvo geras vandens malūnas.

Gediminas Isokas

Viešitos (Raguškės). Dvaras (Utenos sen.), pasukus iš Utenos – Kuktiškių plento į dešinę Kvyklių keliu. Dv. valdė Jeronimas ir Aleksandras Krasauskai (1889). Dv. priklausė Utenos vls., stovėjo prie Viešio (Viešintų) ežero. Dv. turėjo 301 deš. žemės, tarp jų 83 deš. miško. 1853 m., Viešintas, vadinamas paliv., valdė Pranciškus Krasauskas, kurio visi tarnai buvo vietiniai lietuviai: Martynas, Jokūbas, Antanas Petrėnai, J. Žulys, J. Sirgėdas, P. Mikulėnaitė, I. Voteikienė ir kt. 1869 m. gyveno Jeronimas Krasauskas su tėvu Adomu ir tarnais. 1892 m. Viešintų dv. tvarkė Pr. Žulys, 1897 m. – Jonas Kumelys. Yra išlikęs rusų kalba keista tarme rašytas 1600 04 30 Raguškių – Viešintų inventorius, saugomas VDU bibliotekoje. Jame rašoma, kad dv. pavadintą Viešintų vardu, Jurgis Astila už skolas perleidžiąs Jurgiui Paškevičiui. Inventoriuje minima: gyvenamas namas (gryčia) su seklyčia, priemene, dideliais langais ir paprastais baldais, palociai, sena virtuvė, arklidė, tvartai, daržovių sandėlis, klojimas, avidė, du svirnai. Laukuose buvo pasėta 12 statinių (po 8 pūdus) rugių. Karo atveju baudžiauninkai turėjo pristatyti arklį su vežimu. Arklys turėjęs būti geras, kainuojantis ne mažiau 4 kapas grašių, vežikas aprūpintas maistu. Karo reikmėms 6 baudžiauninkai turėjo duoti kumpį ir lašinių. Dv. servituto teisėmis žvejojo Želvos, Stirnių, Gilių, Balčio, Limino, Duobio, Varnakio ir kituose ežeruose. 1897 m. buvo 3 šeimos (19 gyv.). Išlikęs Viešintų vs., dabar priklausantis Utenos senūžnijai. Tarpukario m. Viešintas valdė Jonas ir Pranas Sukarevičiai. Dvarvietėje išlikęs iš lauko tinkuotas rūmų galas.

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas

Vijeikiai. Dvaras, (Utenos sen.), arti Medenių, kaimo kairėje plento į Tauragnus pusėje. 1774 m. buvo 22 kiemai. Dvaro savininkas T. Piotrkevičius. 1853 m. dv. tvarkė ūkvedys Valerijonas Tyškevičius su šeima. Dv. gyveno Vijeikiai (Konstantinas, Jurgis, Kazimieras, Zigmantas). Iš viso 17 gyv. Buvo 196 deš. žemės. Arti dv. Vijeikių užkaborį turėjo Konstantinas ir Kazimieras Vijeikiai. 1869 m. – dvarin. Cezaris Svanteckis, 1892 – K. Pakalnis, 1897 – Albinas Kulieša. 1897 m. buvo 5 šeimos (27 gyv.). 1886 – gyveno A. Mackevičius, B. Kasperavičius. Visi buvę administratoriai ar ūkvedžiai. Prieš Antrąjį pasaul. karą dv. valdė Buterlevičius, apsišvietęs, bet netaupus ponas, kuris dv. pardavė Masiuliui. Prieš parceliaciją Kazys Buterlevičius turėjo 28 ha. Buvo didelis dv. namas (11 kambarių, salė), o taip pat pieninė, ledainė, gėlynai. Karo metu dv. pasitraukė. Rusai sudegino klojimą. Išliko tik tvartai, kuriuose po rekonstrukcijos įrengti butai.

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas

Viktoriškis. Palivarkas, buvo dabartinio Daržinių k. ribose (Daugailių sen.). Šį paliv. prieš 1890 m. iš gub. kapitono Adomo Mingelevičiaus Markovo nupirko iš Degučių kilęs valstietis Konstantinas Petrėnas. Mingelavičiaus brolis Stanislavas, Markovo s., titulinis patarėjas, turėjo netoli Daržinių esantį Noliškio dvarui priklausiusį Viktoriškio palivarką. Išlikę plytinių statinių.

Antanas Gasperaitis

Vilkablauzdė. Dvarelis, minimas 1792 m., priklausė Tauragnų dvarui. XIX a. išsiskirstį į vienkiemius.

Gediminas Isokas

Vyžuonėlės (Blagodatj). Dvaras įsikūrė XIX a., atkirtus nuo Vyžuonų dv. grafo E. Čapskio žemės. Jis – kelio Utena-Vyžuonos dešinėje pusėje. 1879 m. (Vyžuonėlės) už karinius nuopelnus dovanotos Rusijos karininkui Vladimirui Nikolajevičiui Veriovkinui. Jis valdė 1982 deš. žemės, iš jų – 642 deš. miško. Vėliau dv. atiteko jo sūnui Piotrui Veriovkinui, Kauno bei Vilniaus gubernatoriui, caro Nikolajaus II karo tarnybos draugui. Vyžuonėlėse, buvęs paliv., kurį XVIII a. valdė. P. Praniauskas. Primušęs baudžiauninko M. Sauliuko žmoną, o šis už tai poną užmušęs. Sauliuką Vilkmergėje (Ukmergėje) nuteisę „suketvirčiuoti“, o jo kūno dalys buvusios išsmaigstytos pakelėje. Be to, 1789 m. Vyžuonėles valdė kunig. Druckis-Liubeckis, prieš kurį valstiečiai maištavę. Lietuvos nepriklausomybės laikais P. Veriovkinas valdė jam paliktą apkarpytą žemę, gerai ūkininkavo, laikė daug galvijų, pieną pristatinėjo į Utenos pieninę prie kurios statymo buvo prisidėjęs. Jis buvo parėmęs ir cerkvelės Utenos centre statybą. Vyžuonėlių dv. gyveno ir jo duktė Marijana Veriovkina, dailininkė, I. Repino mokinė. Čia, pas savo mokinę, buvo užvažiavęs ir pats I. Repinas. Veriovkinai turėjo gerą biblioteką, daug paveikslų, salone kabėjo Vyčio paveikslas.
Iki šiol išlikę statinių, medinis, rusiškai ornamentuotas gyv. pastatas, karietinė, tvartas, du kluonai, arklidė, kumetynas. Priešingoje posūkio iš plento į Vyžuonėles pusėje išliko paminklas su 1885, 1896 m. – Elizavetos Dragan-Veriovkinos ir jos vyro Vladimiro mirties datomis, o paminklo nišoje – Mergelės Marijos skulptūrėlė. Dv. buvo Vladimiro pastatytas paminklas arkliui – išgelbėtojui. Tai akmuo, kurį vėliau įmūrijo į pamatus netolimas kaimynas

Antanas Gasperaitis

Vyžuonų dvarasVyžuonos. Dvaras, XIX a. valdytas grafo Eduardo Čapskio, smarkiai engusio savo baudžiauninkus, bet rėmusio 1863 m. sukilėlius. Už tai jis buvo ištremtas. 1889 m. Čapskiai valdė 1658 deš. žemės, tarp jų pusę užėmė miškai. 1893 m. valdė – 1520 deš. E. Čapskis grobstė valstiečiams po baudžiavos panaikinimo skirtą žemę, perkeldinėjo juos į smėlynus, dirvonus, užiminėjo ganyklas. Skirtinę valstiečio žemę jis sumažino iki 40%. Dar anksčiau, XV a., dv. priklausė Lozovskiams, iš kurių vienas ją užrašė savo sūnui Michnai. XVI–XVIII a. buvo biržiškių Radvilų giminės nuosavybė. Radvilų buvimą rodo ir laidojimai Vyžuonų bažnyčioje. Čia yra 1603 m. mirusio Didžiojo Lietuvos etmono Kristupo Mikalojaus Radvilos, vadinamo Perkūnu, palaikai. Radvilų dv. Vyžuonose buvo prie Kartuvių kalno. Keičiantis Vyžuonų dv., savininkai buvo Tiškevičiai, paskui Vaitiekus Puslovskis, kurio sūnus Ksaveras 1856 m. perdavė dv. minėtam E. Čapskiui. Vėliau su Dobrovolės dvaru iš jo nupirko Meištavičius, kuris apleistą dv. sutvarkė, o 1911 m. mirė. Pagal žemės reformos įstatymą dv. žemė buvo išdalinta miestelėnams. Dv. nors ir panaikinus baudžiavą valstiečiai buvo išnaudojami, plėšiami. Iš Petrapilio tvirtovės E. Čapskį išlaisvino Vl. Veriovkinas. 1904 m. Vyžuonų kun. Aleksandras Mileika su giminaičiais nupirko šį dvarą. Vyžuonose išdirbęs 37 metus(nuo 1914 m. klebonu), dvare su žydais turėjo spirito bravorą, buvo gabus prekybininkas. Jis 1944 m., grįžęs iš tremties, mirė. Iki šiol Vyžuonų dv. išliko plytinis namas (dabar ten butai) , du klojimai, du sandėliai, tvartas, kumetynas, spiritinė.

Antanas Gasperaitis

Zasronas (Ustronė). Paliv. buvo Daugailių par-joje ir 1889 m. priklausė Feliksui Pakalniui, turėjusiam 120 deš. žemės. Tebėra dv. pastatų liekanos.

Antanas Gasperaitis

Žvilbučiai (Vygentai). Dvarelis buvo Daugailių par-joje, Antalieptės vls., XIX a. priklausė Justinui Franckevičiui, 1889 m. turėjusiam 160 deš. žemės ir miško XX a. Žvilbučius valdė Juozapas Prunskis. Čia gimė prelatas Juozas Prunskis. Prunskiai, vietoj senų pastatė naujus namus, kuriuose yra lankesis arkivyskupas Teofilis Matulionis, netoliese augęs ir su senuoju J. Prunskiu lankęs vieną m-klą. Sodyba ir namai išliko.

Antanas Gasperaitis

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002