Atminties institucija - inovatyvi mokymo erdvė jaunimui

 Projektas įgyvendintas 2015 m. Jo tiklsas - suaktyvinti meninį bei kultūrinį  jaunimo ugdymą Utenos regiono atminties institucijose išmokant bibliotekininkus ir muziejininkus taikyti sužaidybinimo praktiką bei diegti  atvirų ženkliukų sistemas jaunimo įgytų žinių bei kompetencijų pripažinimui. Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba. Skirtas finansavimas 9000 Eurų.

Rezultatai:

• Organizuoti teoriniai mokymai sužaidybinimo sistemų ir atvirų skaitmeninių ženkliukų (angl. Open Badges) taikymo atminties institucijų veikloje tematika. Mokymuose dalyvavo 120 Utenos regiono bibliotekų darbuotojų.

• Surengta regiono bibliotekų darbuotojų studijinė išvyka į Balkanų (Serbijos, Bosnijos ir Hercegovinos bibliotekas, kurios sėkmingai vykdo veiklas jaunimui.  Išvykoje dalyvavo 10 regiono bibliotekų darbuotojų.

• Praktiškai sukurtos  sužaidybintos bei atvirus ženkliukus pasiekimų pripažinimui naudojančios sistemos bibliotekose, kurių dėka suaktyvintos meninės ir kultūrinės veiklos jaunimui.

• Įgyvendintos pavyzdinės sužaidybintos veiklos.

• Organizuotas sužaidybintų veiklų kūrimo rezultatų į(si)vertinimo seminaras.

Ilgalaikėje perspektyvoje Utenos regiono bibliotekų veikloje bus aktyviau taikomi sužaidybinimo principai bei skaitmeniniai pasiekimų pripažinimo ženkliukai.