Liepos 16, 2015 Atnaujinta: 2020-02-03 2015-07-16

Karjera

PATVIRTINTA

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos              

direktorės 2020 m. sausio 23 d.

įsakymu Nr. B – 4

Priedas Nr. 1


Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigybei užimti


Įstaigos pavadinimas – Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

Įstaigos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos buveinė – Maironio g. 12, 28143 Utena

Įstaigos kodas -  190194285

Pareigybės  lygis  -  A1

Darbo pobūdis

Utenos A. ir M.  Miškinių viešosios bibliotekos  (toliau – Biblioteka) direktoriaus pavaduotojas įgyvendina bibliotekos nuostatuose numatytus tikslus bei uždavinius, užtikrina  Bibliotekos veiklos planavimą, atskaitomybę, paslaugų valdymą,  darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, įvairių nuostatų, taisyklių, darbuotojų pareigybių aprašymų ir kitų Bibliotekos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimą, vykdo kitas funkcijas, numatytas direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašyme.

Kvalifikaciniai  reikalavimai pretendentams:

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

   1.1. turėti aukštąjį humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities universitetinį  išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą  išsilavinimą;

   1.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje;

   1.3. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės nutarimais, Kultūros   ministerijos teisės aktais, susijusiais su bibliotekų veikla,  Savininko teises ir   pareigas gyvendinančios institucijos teisės aktais, standartais ir norminiais  dokumentais, reglamentuojančiais bibliotekos veiklą, Bibliotekos nuostatais, direktoriaus įsakymais, Bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybių aprašymu, gebėti juos taikyti praktikoje;

   1.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą bei dirbti komandoje;

   1.5. žinoti bibliotekininkystės teoriją ir praktiką, norminius dokumentus,

reglamentuojančius  Bibliotekos  veiklą,  tikslus, uždavinius, funkcijas;

   1.6. rasti sprendimus problemoms, kurioms išspręsti reikia profesinės patirtiems, atitinkamos srities žinių;

   1.7. turėti gerus kompiuterinio ir informacinio raštingumo įgūdžius; išmanyti informacines technologijas: mokėti dirbti su Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema  (LIBIS);

   1.8 žinoti vadybos, psichologijos, tarnybinės etikos, raštvedybos pagrindus;

   1.9. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, personalo valdymo srityse;

   1.10. žinoti profesinės etikos, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos taisykles.

   1.11 mokėti valstybinę kalbą;

   1.12 mokėti vieną iš ES kalbų (anglų) ne žemesniu nei B1 lygiu.

Pretendentai  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą  pateikia šiuos  dokumentus:

Prašymą  leisti dalyvauti konkurse.

Asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

Užpildytą pretendento anketą  (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496 „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Informacija skelbiama 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Bibliotekos internetinėje svetainėje  www.uvb.lt 

Terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra paprašoma pateikti papildomus duomenis

Pretendentų atrankos būdas

Testas žodžiu (pokalbis)

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. nr. 8-389-61606.

Galioja iki 2020-02-06