Liepos 16, 2015 Atnaujinta: 2018-06-12 2015-07-16

Karjera

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybei užimti


Įstaigos pavadinimas – Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

Įstaigos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos buveinė – Maironio g. 12, 28143 Utena

Įstaigos kodas -  190194285

Pareigybės  lygis  -  A1,  kodas  334321


Darbo pobūdis

Utenos A. ir M.  Miškinių viešosios bibliotekos  (toliau – Biblioteka) direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams organizuoja ir vykdo  Bibliotekos ūkinę veiklą:  užtikrina tinkamą  Bibliotekos apskaitoje esančių statinių, patalpų, transporto priemonių, elektros, šilumos, vandentiekio ir vėdinimo ūkio, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, ryšio priemonių, inžinerinių tinklų sistemų ir įrengimų (išskyrus kompiuterinius tinklus ir kompiuterinę techniką) bei kitų materialinių vertybių naudojimą, priežiūrą ir remontą, vykdo  Bibliotekos teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūrą pagal higienos normų reikalavimus,  aprūpina Bibliotekos  darbuotojus kanceliarinėmis ir kitomis funkcijų vykdymui būtinomis priemonėmis, o aptarnaujantį personalą – darbo įrankiais, įranga bei valymo priemonėmis,  organizuoja viešuosius pirkimus,  įgyvendina darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nuostatas Bibliotekoje.

Kvalifikaciniai  reikalavimai pretendentams:

  • turėti ne žemesnį kaip  aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu  technikos mokslo studijų srities saugos ar mechanikos inžinerijos  krypties išsilavinimą,  inžinieriaus profesinę kvalifikaciją;
  • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį turto valdymo ir eksploatacijos srityje bibliotekų sektoriuje;
  • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Bibliotekos ūkinės veiklos  organizavimą, materialinį – techninį aprūpinimą,  viešuosius pirkimus, priešgaisrinę apsaugą,  darbuotojų saugą ir sveikatą;
  • turėti vairuotojo pažymėjimą B kategorijai;
  • gebėti savarankiškai kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus Bibliotekos vidaus tvarkomuosius bei informacinius raštus;
  • privalumas turėti energetikos darbuotojo, plataus profilio liftininko, civilinės ir priešgaisrinės saugos pažymėjimus;
  • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

Pretendentai  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą  pateikia šiuos  dokumentus:

Prašymą  leisti dalyvauti konkurse.

Asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą,  telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

Užpildytą pretendento anketą  (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496 „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Informacija skelbiama 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Bibliotekos internetinėje svetainėje  www.uvb.lt,  t.y. nuo 2018 m. birželio 7 d. iki 2018 m. birželio 21 d.

Terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas

Testas raštu -  klausimai  iš Darbo kodekso, Biudžetinių įstaigų įstatymo, Civilinio kodekso, su darbų saugos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimais  susijusių teisės aktų, Viešųjų pirkimų įstatymo, Bibliotekų įstatymo.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. Nr. 8-389-61606, el. paštu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.