Naujos kompetencijos bibliotekų pokyčiams

Įgyvendintas tarptautinio mobilumo mokymosi tikslais projektas „Naujos kompetencijos bibliotekų pokyčiams" (sutartis Nr. 2018 -1- LT01 – KA104- 046693 ).

Lietuvos kultūros politikos gairės pabrėžia, kad bibliotekos sudaro žmonėms sąlygas plėtoti prasmingesnio ir laimingesnio gyvenimo perspektyvas – atnaujinti žinias, mėgautis literatūra, domėtis istorija ir naujovėmis, siekti geresnės karjeros, integruotis į bendruomenę, dalyvauti visuomenės gyvenime. Šiuo metu vykstantys bibliotekų pokyčiai susiję su visuomenei svarbiais iššūkiais - nedarbu, socialiniu virsmu kaimo vietovėse, emigracija, būtinybe mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. Bibliotekos organizuoja edukacines programas, remia kūrybiškumą ir saviraišką. Jos mažina  socialinę, kultūrinę atskirtį teikdamos nemokamas paslaugas ir prasmingo laisvalaikio galimybes, padeda integruotis tautinėms mažumoms ir imigrantams, vykdo  jiems skirtas programas, padeda mokytis kalbos ir socializuotis.  Bibliotekos taip pat padeda įveikti skaitmeninę atskirtį: užtikrina prieigą prie technologijų ir vykdo skaitmeninio raštingumo mokymus gyventojams, skaitmenina istorinio ir kultūrinio paveldo informaciją.

Spartesniems pokyčiams reikia naujų kompetencijų. Šiandien tai aktualu, ypač skurdžiau finansuojamoms regionų bibliotekoms. Stiprindamos savo pozicijas bibliotekos jungiasi į jas vienijančias organizacijas. Lietuvos regionų bibliotekų asociacija (LRBA, www.lrba.lt(link is external)) rūpinasi tuo, kuo atskirai pasirūpinti kiekvienai bibliotekai būtų sunku: atstovauja valdžios institucijose, organizuoja darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų ugdymo veiklas, palaiko tarptautinius ryšius, inicijuoja projektus.  Vienas iš jų - tarptautinio mobilumo mokymosi tikslais projektas „Naujos kompetencijos bibliotekų pokyčiams" (sutartis Nr. 2018 -1- LT01 – KA104- 046693 ). Šio projekto dėka įvairių Lietuvos miestų bibliotekininkams buvo suteikta galimybė dalyvauti tarptautinėse mokymo programose ir įgyti jiems svarbių žinių bei įgūdžių.

„Erasmus" mokymai  – ne tik teorinės žinios, bet ir tinklaveikos galimybė.

"ES finansavimas 2014-2020: raktas į sėkmę" – šie kursai vyko Palerme, Sicilijoje ir buvo skirti profesionalams, atsakingiems už projektinę organizacijų veiklą, siekiantiems plėsti tarptautinių partnerių tinklą, besidomintiems Europos Sąjungos finansavimo galimybėmis. Penkių dienų trukmės mokymų sesijoje dalyviai turėjo progą susipažinti su ES projektų finansavimo programomis, atrankos kriterijais, paraiškos rengimo subtilybėmis, biudžeto formavimo niuansais. Didelis dėmesys  buvo skiriamas projekto idėjos formavimui bei mokymuisi ją pritaikyti tinkamam ES fondui. Viena svarbiausių mokymų dalių - partnerystės vizitai į vietines organizacijas. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Sicilijoje veikiančiomis kultūrinėmis, edukacinėmis, socialinėmis organizacijomis ir jų vykdomais projektais bei užmegzti naujus kontaktus ateities bendradarbiavimui. Pavyzdžiui socialinio verslo atstovai "Moltivolti" Palerme atidarė kavinę, atspindinčią įvairių tautų virtuvę bei kultūrą. Skatindami bendradarbiavimą kavinės iniciatoriai dalį patalpų paskyrė bendradarbiavimo erdvei, kurioje įsikūrė giminiškų veiklų vizijas plėtojančios nevyriausybinės organizacijos. Viena jų – ne pelno siekianti organizacija "Per esempio", vykdanti vietinius ir europinius projektus socialiai jautrioms visuomenės grupėms. Dar viena iš čia įsikūrusių - nevyriausybine organizacija "Forme". Ji padeda žmonėms integruotis į darbo rinką, užpildo spragą tarp rinkoje keliamų praktinių reikalavimų ir mokymosi įstaigose suteikiamų teorinių žinių. Visos aplankytos organizacijos yra aktyvios tarptautiniu mastu ir yra atviros naujoms projektų idėjoms. Informaciją apie bendradarbiavimo galimybes jos skelbia savo interneto svetainėse.

Problemas įveikia streso valdymas.

Stresas – neišvengiama gyvenimo dalis. Sudėtingų situacijų neįmanoma išvengti, o dažniausia žmogaus reakcija į jas yra nerimas, baimė ir stresas. Stresui nepasiduodantys žmonės sugeba susikoncentruoti į problemą ir nuspręsti, kokį sprendimą priimti. Bibliotekininkės to mokėsi mokymo centro DOREA organizuotuose kursuose Barselonoje.

Įvairių mokslinių tyrimų duomenys patvirtina, kad darbinis stresas yra labai paplitęs reiškinys. Dėl didelio darbo krūvio, riboto užduočių atlikimo laiko, įtampos darbe, darbuotojai patiria stresą. Bibliotekos – ne išimtis. Ilgą laiką patiriamas stresas gali sukelti rimtus psichinius ar fizinius sveikatos sutrikimus: depresiją, nerimą, nuovargį, nervingumą, širdies ligas, mažinti atsparumą. Dėl to kenčia darbo našumas, kūrybingumas ir konkurencingumas, daromos klaidos, priimami blogi, nemotyvuoti sprendimai. Mokymuose buvo kalbama ne tik apie tai, kaip išvengti streso, bet ir apie tai, kaip išmokti su juo susidraugauti, atskirti stipriausiai veikiančius streso šaltinius, dažniausiai stresą išduodančius požymius. Išbandytos praktikos, kurios gali padėti išbūti įtampoje arba pasirūpinti savimi taip, kad būtų galima greičiau atgauti balansą po stresinių situacijų.

Tarpkultūrinis pažinimas padeda pažinti save ir priimti kitus.

Gyvendami stipriai besikeičiančiame, migruojančiame pasaulyje turime ne tik pažinimo, atradimo, mokymosi, laisvo judėjimo  galimybių, bet vis dažniau  kalbame, diskutuojame apie problemas ir iššūkius, su kuriais tenka susidurti  daugiakultūrinėje visuomenėje, aplinkoje, kuri dažnai tampa terpe diskriminacijai plėtotis. Viešosios bibliotekos siekia būti demokratiškos, laisvos ir atviros, todėl jų darbuotojams svarbu tobulinti tarpkultūrines kompetencijas, ugdyti toleranciją, įgyti žinių apie situaciją kitose šalyse, turėti su tuo susijusių politinių ir teisinių žinių. Lietuvos regionų bibliotekų asociacijos narės, kartu su atstovais iš Vokietijos, Danijos, Suomijos,  Estijos, Slovėnijos, Serbijos, Kroatijos, to siekė tarpkultūrinių kompetencijų mokymuose, kurie vyko IDEC mokymo centre Graikijoje, Pirėjaus mieste. Intensyviuose penkių dienų kursuose susipažinta su migracijos, pasaulio globalizacijos istorija ir priežastimis, Ženevos konvencija ir Europos žmogaus teisių deklaracija. Nagrinėta ir diskutuota apie kultūros sąvoką ir pagrindinius rodiklius, kuriuos apsprendžia etninė grupė, rasė, religija, tautybė, lytis, daugiakultūriškumas. Praktinių užsiėmimų diskutuota aktualiomis temomis: ar privalome būti atvirais tam, kas yra svetima ir nepažįstama, ar reikia stengtis pažinti ir suprasti svetimšalį, kaip pritaikyti naujoves išsaugant savo kultūros modelį bei vertybes? Sužaidybintose situacijose mokymų dalyviai sprendė skirtingų kultūrų keliamas problemas, mokėsi įveikti kultūrinį šoką, stereotipus, atpažinti diskriminaciją, ksenofobiją, rasizmą. Dalyvavimas kursuose padėjo įgyti naujų, iki šiol neturėtų žinių - išmokome praktiškai pritaikomų metodų aptarnaujant bibliotekoje besilankančius užsieniečius, bendraujant su gyventi atvykusiomis mišriomis šeimomis, dirbant su bibliotekos tarptautiniais savanoriais. Sustiprinti komandinio darbo įgūdžiai bei įsisavintos naujovės ateityje padės paįvairinti bibliotekoje organizuojamas veiklas, mokymus ir renginius.

Informacinės technologijos ir nauji mokymo metodai efektyvesniam mokymuisi.

Informacinių technologijų žinios reikalingos visų profesijų atstovams. Jos turi didžiulį potencialą  tobulinant mokymosi procesus. Technologinių žinių trūkumas, ypač jei jų stokoja mokytojai, trukdo mokymo efektyvumui, o jų pažinimas ir taikymas padeda įveikti daugybę mokymosi iššūkių.  Šiandieninė teorija ir praktika akcentuoja, jog technologijos neturi keisti mokymosi proceso iš esmės, bet gali padėti pereiti nuo tradicinio mokymo prie pažangaus, suteikiančio besimokantiesiems daugiau savarankiškumo, labiau juos įtraukiančio. Projekto dalyviai baigė du tarpusavyje susijusius kursus - „IKT edukatoriams" ir „Inovatyvūs mokymo metodai". Šiuos kursus organizavo mokymo centrai - „Shipcon" Barselonoje ir IDEC Atėnuose. Juose buvo mokoma naudotis šiuolaikiniais įrankiais: interaktyviomis lentomis, interneto konferencijų, seminarų įranga. Įvaldyta klasės valdymo platforma „Edmodo" (www.edmodo.com(link is external)), kuri suteikia daug galimybių mokytojams ir besimokantiesiems. Šios platformos dėka pagerinama ir paspartinama komunikacija, labiau įtraukiami besimokantieji, lengviau sekti jų mokymosi pasiekimus, dalintis mokymo medžiaga. Daug laiko skirta socialinių tinklų panaudojimo galimybėms, debesų technologijų taikymui valdant projektus, mokymo proceso vizualizavimui: interaktyvių skaidrių, tinklaraščių kūrimui, virtualiems informacijos ištekliams - enciklopedijoms, bibliotekoms, žurnalams, kitiems elektroniniams leidiniams. Taip pat pristatytos technologinės naujovės - iliuzinės dėlionės, filmuotos medžiagos, foto ir socialinės medijos derinimo būdai. Aptarta kritinio mąstymo svarba, technologijų taikymo etiniai aspektai, jų naudojimo specifika mokant specialių poreikių žmones. Kursų dalyvės susipažino su inovatyvių mokymo metodų teikiamais privalumais. Išbandyti vaidmeniniai žaidimai, debatai, minčių ir bendruomenių žemėlapiai. Ypatingas dėmesys skirtas mokymosi aplinkai, taip pat su imigracija susijusiai etinei dilemai. Mokymus vedė tikri profesionalai – psichologai, aplinkos specialistai, menininkai, todėl įgytos žinios ypač vertingos ir bus netrukus pritaikytos bibliotekų darbe.