2016 liepa - spalis. Knygų apžvalga

Indrašius, Vytautas. Išginti į užmarštį : 1863 m. sukilimo tremtiniai nuo Dusetų ir Užpalių. - Vilnius: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2015 [i.e. 2016]. - 426, [2] p.

Knyga apie 1863 metų sukilimo tremtinius - valstiečius nuo Užpalių (Utenos apskritis) ir Dusetų (Zarasų apskritis). Generalgubernatoriaus M. Muravjovo "Koriko" paliepimu už paramą Povilo Červinskio ir Kazimiero Lukošiūno būrių sukilėliams į Samaros gubernijos stepes, už Volgos, ištrėmė 59 užpaliečių ir 26 dusetiečių šeimas, kurie kūrėsi Čiornaja Padinoje ir Talovkoje. Knygoje pateikiami tremtinių sąrašai, jų ūkinis, tautinis ir kultūrinis gyvenimas atsidūrus toli nuo gimtinės, kalbos, papročių ir lietuvybės išsaugojimas, apie tremtinių vaikų ir anūkų sugrįžimą į Lietuvą 1922 metais. Taip apžvelgiama aprašomų šeimų 150 - ties metų genealogija. Knyga iliustruota 385 nuotraukomis, kurių dalis iš lietuvių tremtinių gyvenimo Čiornaja Padinos ir Talovkos kaimuose.

Čepukas, Donatas. Smilgų varpeliai : novelė. - Utena : Utenos Indra, 2016. - 61,[2] p.

Knygoje vienintelė novelė, kurios herojus, kaip rašoma knygos anotacijoje, yra „likimo gniaužtuose. Nesiblaško. Nors žino, kad klastinga liga – vėžys – kasdien vis labiau sekina organizmą ir jis galbūt greitai mirs nuo išsekimo. Jam svarbi kiekviena pragyventa valanda. Jis trokšta dar begalės panašių valandų. Jam gyventi labai įdomu. Jis tebesvajoja. Kaip su juo pasielgs likimas?"

Čiplytė, Joana Viga. Lietuvos mėgėjų teatro ištakos : Utenos mėgėjų teatras, 1908-1940. - Vilnius : Homo liber, [2015].- 95, [1] p.

Knygoje apžvelgiamas XX a. pr. Lietuvai būdingas kultūrinio gyvenimo reiškinys – mėgėjų teatro sąjūdis. Autorė, remdamasi archyvine medžiaga, literatūros šaltiniais ir žmonių prisiminimais, išsamiai aprašo Utenos mėgėjų teatro kuopos veiklą. Prisimenami to meto Utenos krašto inteligentai, dvasininkijos atstovai, aktyviai dalyvavę mėgėjų teatro veikloje ir kultūriniame gyvenime. Pristatomas spektaklių repertuaras, vaidintojai. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis.

Rastenienė, Ona. Kol krūtinėj ugnelė gyva : [eilėraščiai] / [iliustracijos Mingailės Šmergelienės]. - Utena : Utenos Indra, 2015. – 175 p.

Eilėraščių knygoje Ona Rastenienė trumpai papasakojo apie savo gyvenimo, veiklos kryptis, siekius, potyrius.  Autorės mintys, kūryba, knyga nėra skiriama sau pačiai. Dauguma eilėraščių skirti tėvui, motinai, vaikams, artimiesiems, tėviškei, gimtinei, Utenai, įvairioms šventėms, progoms... Jai svarbiausia - nuoširdi aplinka, žmonių gerumas, jaukumas...

Žukas, Algirdas Paprasto gyvenimo istorija. - Utena : Utenos spaustuvė, 2015. - 258 p.

Pirmoje Algirdo Žuko Knygoje „Paprasto gyvenimo istorija" pasakojama apie Anykščių rajono Remeikių krašto žmones, Gurskų giminę, autoriaus išgyvenimus vaikystės ir jaunystės metais, studijas, šeimą, darbinės biografijos pradžią. Didelė dalis knygos skirta Biliakiemlo kolūkiui: jo raidai, žmonėms, mylėjusiems žemę, pagalbinėms ūkio šakoms ir kt. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis.

Žukas, Algirdas. Paprasto gyvenimo istorija : antra knyga. - Utena : Kamonada, 2016. - 148 p.

Algirdo Žuko knyga „Paprasto gyvenimo istorija. Antra knyga" išleista 2016 m. Šioje knygoje autorius pasakoja apie tolimesnį savo gyvenimo kelią: darbą atkurtoje Utenos apskrities administracijoje, tuometinėje Utenos žemės ūkio ir maisto pramonės mokykloje bei daugiau kaip dešimties metų laikotarpį, kai ėjo Utenos seniūnijos seniūno pareigas. Pasakojimas gausiai iliustruotas nuotraukomis.